Anda di halaman 1dari 2

PENCATATAN PEMBERIAN IMUNISASI MEASLES RUBELLA

UMUR 9-59 BULAN DITINGKAT POSYANDU


PUSKESMAS BULANGAN HAJI

POSYANDU/POS IMUNISASI : Saba Laok


DESA/KELURAHAN : Desa Plakpak
PUSKESMAS : BULANGAN HAJI
TANGGAL PELAKSANAAN : Sabtu, 10 23 September 2017
TAHUN : 2017

Nama Orang Tua Pemberian Imunisasi


No Nama Umur (bln) Ket
Bapak Ibu Ya Tidak
1 Nur Laila Ramadani 9 kusain maryani v

2 Aulia Isatun Nisa 20 didik kamila v

3 Heri Abrori 28 heri Ernawati v

4 aida 26 jeri marwiyah v

5 rofad ibrahim 26 mujibul aniyatus v

6 taufikur rohman 22 abd lazim kamiyah v

7 kaila nur hasan 22 misbak hasunah v

8 maftuhatul khoir 18 samsul wasilah v

9 moh. Askal 17 syafi'i robiah v

10 moh. Rasya 16 dofir yuli v

11 moh idhar zaki 10 imron raudatul v

12 adiha aqila 9 sugianto munawaroh v

13 fadilatul khoir 36 samsudin sa'adah v

14 zainur rahman 30 rifai wakiah v

15 roihan 17 Nasiruddin hosiah v menolak

16 fahad 35 arifin suhairiyah v menolak

17 ilham wahyudi 44 toha hoiriyah v

18 izan sukuni 56 jahuri soliha v

19 nabila 55 abdurahman Miati v

20 hamidah maulida 56 abd salam rahma v

21 zainal abidin 26 rudi harianto hasiyah v

22 afika nanda 48 matsaleh musdaifah v

23 fatan fatoni 48 mat toyib marhamah v

24 indah aulia 47 ahmad koyimah v


25 diyana oktavia 48 ahmad nurhayati v

26 moh.raihan 49 sahuri siti aliyah v

27 asrufil ibad 36 sahuri farida v

28 Aulia Isatun Nisa 34 mahrus wahyu v

29 nadiyafuttoyibah 32 rofiudin munawaroh v