Anda di halaman 1dari 2

DEWAN KEMAKMURAN MESJID (DKM)

N U R U L H I DAYAH
Kp. Cihaur Desa Cipakat Kecamatan Singaparna

SURAT KEPUTUSAN
KETUA DKM NURUL HIDAYAH
Nomor : 20/SK.DKM/VII/2017

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH MDT NURUL HIDAYAH

Bismillaahirrohmaanirrahiim

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA)
Nurul Hidayah, perlu mengangkat Kepala Sekolah MDT yang berwenang untuk
memberi pendidikan pengajaran tersebut;
2. Bahwa yang namnya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup untuk
memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Sekolah DTA dalam memberikan pendidikan
dan pengajaran di Madrasah/Sekolah tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;


2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1973 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1989 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional;
4. Pereaturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1983 Tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
5. Surat Edaran Kepala Kantor Kanwil Kementerian Agamacq Kepala Bidang
Pekapontren No. Kw. 10.5/1/PP.007/1263/2008 Tentang Term Perubahan Madrasah
Diniyah Menjadi Diniyah Takmliliyah
6. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya no. 4 tahun 2006 tentanag Pengembangan
dan Pembinaan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat pula : Surat Permohonan Kepala DTA Nurul Hidayah No. 01/DTA/NH/2017

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Kepala Sekolah DTA Nurul Hidayah

1. Nama : De Ucu Nursaidah


2. Tempat Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 12 September 1979
3. Pendidikan Terakhir : MAN Cipasung
4. Alamat : Kp. Cihaur RT 02 RW 08 Cipakat Singaparna

Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan sekarang


Diangkat sebagai Kepala Sekolah Diniyah Takmliliyah Nurul Hidayah, Kp. Cihaur Desa
Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah
dan dibetulkan sebagaimana mestinya;
KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 18 Juli 2017
Ketua DKM Nurul Hidayah

Suhendar
Tembusan :
1. Yth. Ketua KKDT Kec. Singaparna
2. Arsip
DEWAN KEMAKMURAN MESJID (DKM)
N U R U L H I DAYAH
Kp. Cihaur Desa Cipakat Kecamatan Singaparna
1.
SURAT KEPUTUSAN
KETUA DKM NURUL HIDAYAH
Nomor : 20/SK.DKM/VII/2017

Tentang

PENGANGKATAN BENDAHARA DTA NURUL HIDAYAH

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas dalam mengelola keuangan Diniyah Takmiliyah
Awaliyah (DTA) Nurul Hidayah, perlu mengangakat seorang bendahara;
2. Bahwa yang namnya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup untuk
memenuhi syarat untuk menjadi Bendahara pada DTA Nurul Hidayah Kec.
Singaparna kab. Tasikmalaya;
3. Bahwa untuk maksud huruf 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan
Kepala DTA Nurul Hidayah Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;


2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
Tanggungjawab Keuangan Negara

MEMUTUSKAN

Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2005 bahwa saudari :


1. Nama : Papat Patmawati, S.Pd.SD
2. Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 23 Mei 1979
3. Pendidikan Terakhir : S.1 / 2012
4. Alamat : Kp. Cihaur RT/RW 01/04 Cipakat Singaparna
Tasikmalaya

PERTAMA : Menjadi bendahara DTA Nurul Hidayah Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya

KEDUA : Mengangkat pengelola Keuangan DTA Nurul Hidayah Kec. Singaparna Kab.
Tasikmalaya
KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan
apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 18 juli 2017
Ketua DKM Nurul Hidayah

Suhendar

Tembusan :
1. Yth. Ketua KKDT Kec. Singaparna
2. Arsip

Anda mungkin juga menyukai