Anda di halaman 1dari 14

PECAHAN

OLEH :
EKA ROMIATI, S.Pd
1
LAMPIRAN PENILAIAN SIKAP (AFEKTIF)

Nama Satuan Pendidikan : MTs Sirnamiskin, Bandung


Kelas/Semestar : VII/ Ganjil
Tahun Pelajaran : 2017/2018
pMata Pelajaran : Matematika
Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 x 40 menit)

JURNAL PENILAIAN SIKAP

Petunjuk : Lembar jurnal penilaian diisi pendidik untuk menilai sikap peserta didik pada proses
pembelajaran. Uraikan kegiatan peserta didik yang sesuai dengan sikap yang
diamati dalam kolom kejadian serta keterangan.

BUTIR
NO. ASPEK YANG DIAMATI
SIKAP
1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran.
Memberi salam pada saat memulai dan mengakhiri kegiatan
Spiritual 2
pembelajaran.

3 Bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu.

1 Tidak menyontek saat evaluasi.


Jujur
2 Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dilakukan.

1 Melakukan tugas individu dengan baik.


Bertanggung
Jawab 2 Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan.

1 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu.

Percaya Diri 2 Berani presentasi di depan kelas.

3 Berani berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan.

1 Datang tepat waktu.

Disiplin 2 Patuh pada tata tertib.


3 Mengerjakan /mengumpulkan tugas tepat waktu.

2
Format Penilaian Sikap

Butir Positif/ Tindak


No Hari/Tanggal Nama Kejadian Ket.
Sikap negative lanjut

3
LAMPIRAN PENILAIAN PENGETAHUAN

1. Teknik Penilaian Pengetahuan (KOGNITIF)

Nama Satuan Pendidikan : MTs Sirnamiskin, Bandung


Kelas/Semestar : VII/ Ganjil
Tahun Pelajaran : 2017/2018
Mata Pelajaran : Matematika
Alokasi Waktu : 10 Menit
No Bentuk Ranah
No Kompetensi Dasar Materi Indikator Penilaian
Soal Instrumen Kognitif
1. 3.2 Menjelaskan dan melakukan 1. Penjumla 3.2.1 Menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan
operasi hitung bilangan bulat dan han 1
pecahan dengan memanfaatkan bilangan Uraian C2
berbagai sifat operasi pecahan

2. Penjumla 3.2.2. Menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan


han
2 Uraian C2
bilangan
pecahan

2. 4.2 Menyelesaikan masalah yang 3. Penerapan 4.2.1 Menyelesaikan masalah konstektual yang
berkaitan dengan operasi hitung penjumlaha berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan
bilangan bulat dan pecahan n dan
penguranga Uraian C3
3
n pecahana
Kehidupan
Sehari-hari

4
INSTRUMEN PENILAIAN DAN PEDOMAN PENSKORAN

NO SOAL PENYELESAIAN SKOR BOBOT


1. 7 6 13
+ 2 2
15 15 15
JUMLAH 1 1
2. 3 1 Samakan penyebutnya

4 5 3 15
= 1
4 20
1 4
=
5 20 1
Lalu operasikan
15 4 4
= 1
20 20
11
=
20 1

JUMLAH 4 4
3. 5 1 Samakan penyebutnya

7 3 5 15
= 1
7 21
1 7 1
= 4
3 21
Lalu operasikan
1
15 7
=
21 21

5
NO SOAL PENYELESAIAN SKOR BOBOT
8 1
=
21

JUMLAH 4 4
SKOR MAKSIMUM 10 10


Skor =

6
1. Teknik Penilaian Pengetahuan ( Penugasan)

Nama Satuan Pendidikan : MTs Sirnamiskin, Bandung


Kelas/Semestar : VII/ Ganjil
Tahun Pelajaran : 2017/2018
Mata Pelajaran : Matematika
Alokasi Waktu : 30 Menit
No Bentuk Ranah
No Kompetensi Dasar Materi Indikator Penilaian
Soal Instrumen Kognitif
1. 3.2 Menjelaskan dan melakukan 4. Penjumla 3.2.1 Menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan
operasi hitung bilangan bulat dan han 1
pecahan dengan memanfaatkan bilangan Uraian C2
3
berbagai sifat operasi pecahan

5. Penjumla 3.2.2. Menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan


han
2 Uraian C2
bilangan
4
pecahan

2. 4.2 Menyelesaikan masalah yang 6. Penerapan 4.2.1 Menyelesaikan masalah konstektual yang
berkaitan dengan operasi hitung penjumlaha berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan
bilangan bulat dan pecahan n dan
penguranga Uraian C3
5
n pecahana
Kehidupan
Sehari-hari

7
INSTRUMEN PENILAIAN DAN PEDOMAN PENSKORAN

NO SOAL PENYELESAIAN SKOR BOBOT


1. 3 5 8 1
+
6 6 6
2 2
1 1
6
JUMLAH 2 2
2. 7 4 3 1 1

10 10 10

JUMLAH 1 1
3. 2 1 Ubah ke bentuk pecahan biasa
+ 2
3 9 1 19 1
2 =
9 9
Samakan penyebutnya
1
2 6
=
3 9
Lalu operasikan 5
6 19 1
+
9 9
25 1
9
7
2 1
9

8
NO SOAL PENYELESAIAN SKOR BOBOT
JUMLAH 5 5
4. 1 1 Ubah ke bentuk pecahan biasa
2 1
3 4 1 7
2 = 1
3 3
1 5 1
1 =
4 4
Samakan penyebutnya
1
7 28
=
3 12
5 15 1
=
4 12 7
Lalu operasikan
28 15

12 12 1
13
12
1
1
1
12
1

JUMLAH 7 7
5 1 1 1
Ibu sundari membel 12 kg minyak goreng. Diketahui : minyak mula-mula =1 kg
1 2
Ditengah jalan, minyak itu tumpah 3 kg. berapa 1
Minyak yang tumpah = kg 1
sisa minyak goreng ibu Sundari? 3 10
Ditanya : berapa sisa minyak ibu Sundari ? 1
Jawab :

9
NO SOAL PENYELESAIAN SKOR BOBOT
Ubah ke bentuk pecahan biasa
1 3 1
1 =
2 2

Disamakan penyebutnya
3 9 1
=
2 6
1 2 1
=
3 6
Lalu operasikan
9 2

6 6 1
7 1
6
1 1
1
6
1
Jadi, sisa minyak goreng ibu adalah 1 kg 1
6

SKOR MAKSIMUM 25 25

skor maksimum
Skor = 25
x 100

10
REKAPITULASI PENILAIAN KOGNITIF
Sekolah : MTs Sirnamiskin Bandung
Mata pelajaran : Matematika
Kelas/semester : VII / Ganjil
Materi : Penjumlahan dan pengurangan pecahan
Kompetensi Dasar :
3.2 Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan
memanfaatkan berbagai sifat operasi
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan
Indikator :
3.2.1 Menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan
3.2.2. Menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan
4.2.1 Menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan
pecahan

Tes Tulis Penugasan Nilai Harian =


No. Nama Peserta Didik
(TT) (Tgs) (60%NTT+40%NTgs)

1 ANDI WIRDAH S.
2 ETRI SATGAS
3 FENTY HUSAIN
4 HAMSAH
5 HARYANINGSIH
6 HUSNA ARIPA
7 JUMALIANI
8 MARDIANA
9 MUH ASHAR S
10 MUH KHAEDIR LUTFI
11 NURLIAN SUPA
12 RIAN HIDAYAT TASLIM
13 RISKA LABDULLA
14 RUTRIANA TULAK
15 SITI ENDANG APRIANTI
16 SITI NURASMITA
17 SRI ASKIANTI ARRAHMAN

11
LAMPIRAN PENILAIAN KETERAMPILAN

Sekolah : MTs Sirnamiskin Bandung


Mata pelajaran : Matematika
Kelas/semester : VII / Ganjil
Materi : Pecahan
Alokasi waktu : 1 Pertemuan (2 x 40 menit)

Kompetensi Dasar :
3.2 Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan
memanfaatkan berbagai sifat operasi
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan
Indikator :
3.2.1 Menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan
3.2.2. Menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan
4.2.1 Menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan
pecahan

RUBRIK PENILAIANNYA
KRITERIA SKOR ASPEK YANG DINILAI
Melaksanakan kegiatan Melaksanakan tugas kelompok dan individu dengan
3
kelompok dan menyelesaikan baik dan benar.
tugas individu dengan baik dan Melaksanakan tugas kelompok dan individu
benar. 2 walaupun masih ada penyelesaian yang kurang
tepat.
(A) 1 Tidak melaksanakan tugas individu.
Tidak aktif dalam tugas kelompok dan tidak
0
mengerjakan tugas individu.
Mampu memanfaatkan LKPD Memanfaatkan LKPD yang disediakan sesuai
yang disediakan sesuai dengan 3
dengan langkah-langkah penggunaan LKPD.
langkah-langkah penggunaan
LKPD. Memanfaatkan LKPD yang disediakan tetapi

2 penggunaannya kurang sesuai dengan langkah-


(B)
langkah penggunaan LKPD.
Memanfaatkan LKPD yang disediakan tetapi

1 penggunaannya tidak sesuai dengan langkah-


langkah penggunaan LKPD.
0 Tidak memanfaatkan LKPD yang disediakan

12
Mampu mencari alternatif Alternatif penyelesaian sesuai dengan konsep yang
solusi yang tepat dalam 3 diajarkan atau dengan cara lain yang sesuai untuk
menyelesaikan permasalahan menyelesaikan permasalahan.
kelompok dan tugas individu Alternatif penyelesaian sesuai/tepat namun dalam
2
penyelesaian masalahnya kurang sesuai.
(C) 1 Tidak menemukan alternatif penyelesaian masalah .
0 Tidak mencari alternatif penyelesaian masalah.
Mampu menjumlahkan dan Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan
mengurangkan bilangan 3 pecahan dengan tepat.
pecahan
Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan
2
pecahan tetapi penyelesaiannya kurang tepat
Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan
1
pecahan tetapi penyelesaiannya tidak tepat
Tidak dapat menjumlahkan dan mengurangkan
0
bilangan pecahan
Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan
konstektual yang berkaitan 3 dengan operasi hitung bilangan pecahan dalam
dengan operasi hitung bilangan kehidupan sehari-hari
pecahan dalam kehidupan Menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan
sehari-hari dengan operasi hitung bilangan pecahan dalam
2
(E) kehidupan sehari-hari tetapi penyelesaiannya
kurang tepat
Menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan
dengan operasi hitung bilangan pecahan dalam
1
kehidupan sehari-hari tetapi penyelesaiannya tidak
tepat
Tidak dapat Menyelesaikan masalah konstektual
0 yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan
pecahan dalam kehidupan sehari-hari

13
KRITERIA JUMLAH
NO NAMA NILAI
A B C D E SKOR
2 ETRI SATGAS
3 FENTY HUSAIN
4 HAMSAH
5 HARYANINGSIH
6 HUSNA ARIPA
7 JUMALIANI
8 MARDIANA
9 MUH ASHAR S
10 MUH KHAEDIR LUTFI
11 NURLIAN SUPAK
12 RIAN HIDAYAT TASLIM
13 RISKA LABDULLA
14 RUTRIANA TULAK
15 SITI ENDANG APRIANTI
16 SITI NURASMITA
SRI ASKIANTI
17
ARRAHMAN

Keterangan:
Skor maksimal = jumlah skor tertinggi setiap kriteria = 1.


Nilai = 100

14