Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5

SMK BELURAN II 2017

zMINGGU / BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL TEKS BAHAN BANTU CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN UTAMA MENGAJAR

Suai kenal / Pengenalan mata pelajaran serta format

NILAI BERKAITAN Tuhan melihat segala tingkah laku manusia 1. Melaksanakan Unit 1 Unit 1
DENGAN tanggung-jawab Buat Baik (Rujuk Buku
PERKEMBANGAN DIRI Kepercayaan beragama dalam kehidupan perlu kepada Tuhan Dibalas Baik Panduan Guru
dikukuhkan Tingkatan 5)
CUTI TAHUN 1.1 KEPERCAYAAN Setiap manusia mempunyai tanggungjawab 2. Menerima
BARU KEPADA TUHAN terhadap Tuhan kenyataan bahawa
Minggu1 setiap tindakan
3-6
Keyakinan wujudnya Tuhan Pembalasan Tuhan kepada manusia terhadap yang dilakukan
Jan
2017 sebagai pencipta alam dan setiap amalan hidupnya. akan mendapat
mematuhi segala suruhanNya pembalasan
berlandaskan pegangan daripada Tuhan
agama masing-masing
selaras dengan prinsip Rukun
Negara

1.2 AMANAH Insan yang amanah dipandang mulia Sentiasa mengamalkan Unit 2 Unit 2
sikap amanah dalam Hindari (Rujuk Buku
Sikap bertanggungjawab yang Perangi rasuah musuh negara melaksanakan tugas Rasuah, Panduan Guru
boleh menimbulkan Implikasi rasuah terhadap diri, keluarga dan negara dan kewajipan dengan Rakyat Bertuah Tingkatan 5)
Minggu2 kepercayaan dan keyakinan tidak melibatkan diri
9-13
orang lain Peranan kerajaan dalam menangani isu rasuah dalam gejala rasuah.
Jan
2017 Pendidikan
Jentera pentadbiran kerajaan : Kepimpinan melalui
teladan
Undang-undang : Akta Pencegahan Rasuah 1997
dan Akta Rahsia Rasmi

Minggu
3 1.3 HARGA DIRI Prinsip hidup mencerminkan identiti diri Menjaga dan Unit 3 Unit 3
16-20 mempertahankan Maruah Dijaga (Rujuk Buku
Jan Keupayaan dan keyakinan diri Pegangan hidup yang kukuh membentuk maruah diri maruah diri Diri Terpelihara Panduan Guru
2017
agar mampu memulia dan Maruah diri perlu dipelihara Tingkatan 5)
menjaga maruah diri dalam Tidak melakukan perbuatan sumbang
kehidupan Seks di luar nikah
Pelacuran

1
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK BELURAN II 2017


BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL TEKS BAHAN BANTU CATATAN
PEMBELAJARAN UTAMA MENGAJAR

1.4 BERTANGGUNG Sikap bertanggungjawab menjamin masa depan Merancang masa Unit 4 Unit 4
Minggu 4 JAWAB depan dengan penuh PerancanganT (Rujuk Buku
23-25 Perancangan secara bertanggungjawab kunci kejayaan tanggung-jawab eliti Menjamin Panduan Guru
Jan Kesanggupan diri seseorang hidup Kejayaan Tingkatan 5)
2017 untuk memikul dan Perancangan untuk masa depan
melaksanakan tugas serta Perbelanjaan
kewajipan dengan sempurna Kerjaya
Kehidupan dewasa dan berkeluarga

1.5 HEMAH TINGGI Hemah Tinggi membentuk peribadi mulia Mengamalkan sikap Unit 5 Unit 5
hemah tinggi seperti Harimau Mati (Rujuk Buku
Beradap sopan dan berbudi Peribadi mulia menjadi ikutan dan disanjung tinggi mana tokoh-tokoh yang Meninggalkan Panduan Guru
Minggu pekerti mulia dalam pergaulan Peribadi mulia tokoh-tokoh dicontohi berperibadi mulia Belang, Tingkatan 5)
5 seharian Tokoh-tokoh ahli fikir (Imam Al-Ghazali, Socrates, Manusia Mati
01-03 Confucius, Swami Viveka-nanda) Meninggalkan
Feb Tokoh-tokoh pemimpin negara (Tunku Abdul Nama
2017 Rahman, Tun Abdul Razak, Mahatma Ghandi

1.6 TOLERANSI Toleransi kunci keharmonian negara Bertolak ansur dan Unit 6 Unit 6
Minggu menerima dasar yang Toleransi (Rujuk Buku
6
Kesanggupan bertolak ansur, Toleransi membantu merealisasikan dasar negara dijalankan demi Manjamin Panduan Guru
6-10
Feb
sabar dan mengawal diri bagi Pengagihan kekayaan negara keharmonian negara Kesejahteraan Tingkatan 5)
2017 mengelakkan berlakunya Dasar Pembangunan Nasional Masyarakat
pertelingkahan dan Kepelbagaian kebudayaan dan kesenian
perselisihan faham demi Dasar Kebudayaan Kebangsaan
kesejahteraan hidup

1.7 BERDIKARI Berdikari menjamin kemajuan negara Berusaha sendiri Unit 7 Unit 7
Minggu sehingga berjaya demi Rakyat (Rujuk Buku
7 Kebolehan dan kesanggupan Masayarakat berdikari negara maju negara Berdikarii Panduan Guru
13-17 melakukan sesuatu tanpa Politik Negara Tingkatan 5)
Feb bergantung kepada orang lain Ekonomi Cemerlang
2017

2
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK BELURAN II 2017

BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL TEKS BAHAN BANTU CATATAN


PEMBELAJARAN UTAMA MENGAJAR

1.8 KERAJINAN Masyarakat yang rajin disanjung tinggi Bersikap rajin dengan Unit 8 Unit 8
mencontohi kejayaan Kerajinan (Rujuk Buku
Minggu Usaha yang berterusan penuh Sumbangan tamadun silam dalam mencapai peristiwa silam sebagai Membawa Panduan Guru
8
dengan semangat ketekunan, kecemerlangan panduan untuk berjaya Kejayaan Tingkatan 5)
20-24
Mac kecekalan, kegigihan, Sikap dedikasi, kecekalan dan ketekunan manusia
2017 dedikasi dan berdaya maju zaman silam sebagai panduan kejayaan
dalam melakukan sesuatu Tamadun Awal (Kesenian, seni bina dan muzik )
perkara Kebangkitan semula selepas ditimpa mala petaka
(Peperangan dan bencana alam)
1.9 KASIH SAYANG Budaya penyayang pegangan hidup 1. mengambil berat Unit 9 Unit 9
Minggu dan melibatkan diri Masyarakat (Rujuk Buku
9 Kepekaan dan perasaan cinta Sikap prihatin menjamin kesejahteraan masyarakat dalam menangani Prihatin Panduan Guru
27 Fab-03 yang mendalam serta pelbagai masalah Kampuing Tingkatan 5)
Mac berkekalan yang lahir Prihatin dan menangani masalah dalam masyarakat dalam masyarakat Ceria
2017 daripada hati yang ikhlas Gejala sosial
Gejala Alam Sekitar

1.10 KEADILAN Keadilan teras kesejahteraan negara Akur dengan prinsip Unit 10 Unit 10
keadilan yang Amalan (Rujuk Buku
Minggu Tindakan dan keputusan yang Keadilan menjamin pentadbiran yang kukuh dipraktikkan dalam Keadilan Panduan Guru
10 saksama serta tidak berat pentadbiran kerajaan Menjamin Tingkatan 5)
6-10 Mac sebelah Amalan keadilan dalam pentadbiran kerajaan Kesejahteraan
2017 Pemberian ganjaran dan hukuman
Pembayaran pelbagai jenis cukai
Pembahagian rumah kos rendah

1.11 RASIONAL Pemikiran rasional penting dalam menangani Menyelesaikan masalah Unit 11 Unit 11
konflik dengan bijaksana dan Pertimbangan (Rujuk Buku
Boleh berfikir berdasarkan konsisten Rasional, Panduan Guru
Minggu alasan dan bukti yang nyata Penyelesaian masalah secara objektif dan konsisten Penyelesaian Tingkatan 5)
11
dan dapat mengambil Langkah penyelesaian sesuatu masalah Terbaik
13-17 Mac tindakan berasaskan Meramal
2017 pertimbangan yang wajar Mencari bukti
Menganalisis bukti
Membuat keputusan

3
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK BELURAN II 2017

BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL TEKS BAHAN BANTU CATATAN


PEMBELAJARAN UTAMA MENGAJAR

1.12 KESEDERHANAAN Kesederhanaan asas keharmonian hidup Menghargai dan Unit 12 Unit 12
menyokong usaha Duduk Sama (Rujuk Buku
Bersikap tidak keterlaluan Kesederhanaan menjamin keseimbangan pembangunan kerajaan dalam Rendah, Panduan Guru
Minggu dalam membuat negara menyeimbangkan Berdiri Sama Tingkatan 5)
12 pertimbangan dan tindakan pembangunan insan Tinggi
sama ada dalam pemikiran, Kesederhanaan dalam dasar-dasar kerajaan dan fizikal
27-31 Mac pertuturan atau perlakuan Pembangunan insan
2017 tanpa mengabaikan Pembangunan fizikal
kepentingan diri dan orang
lain

NILAI BERKAITAN Kemapanan alam sekitar untuk kebaikan sejagat Menerima wujudnya Unit 17 Unit 17
DENGAN ALAM SEKITAR badan-badan yang Manusia (Rujuk Buku
Kemapanan alam sekitar tanggungjawab bersama bertanggungjawab Penyelamat Panduan Guru
Minggu 3.1 MENYAYANGI DAN terhadap pencegahan Alam Tingkatan 5)
13 MENGHARGAI ALAM Peranan dan tanggungjawab agensi kerajaan dan eksploitasi sumber dan
SEKITAR badan-badan bukan kerajaan dalam mencegah menyokong usaha-
3-7 eksploitasi sumber yang berlebihan usaha yang dijalankan
April Kesedaran tentang perlunya Jabatan PERHILITAN
2017 memelihara dan memulihara Jabatan Perhutanan
alam sekeliling untuk Jabatan Perikanan
mengekalkan keseimbangan World Wide Fund for Nature
ekosistem
Minggu14 CATATAN
3.2 KEHARMONIAN Manusia sebagai pengurus alam yang bijaksana 1. Menyokong usaha- Unit 18 Unit 18
10-14 ANTARA MANUSIA DAN usaha mengurus Bijaksana (Rujuk Buku
April ALAM SEKITAR Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar perlu alam secara Mengurus Panduan Guru
2017
untuk mengelakkan berlakunya bencana alam bijaksana Alam Tingkatan 5)
Keadaan saling memerlukan Penerokaan hutan secara terkawal
hubungan harmonis antara Pembangunan yang terancang 2. Menerima hakikat
manusia dengan alam Empangan Kenyir (Terengganu) bahawa sumber
sekeliling supaya kualiti Empangan Hoover alam yang tidak
kehidupan manusia dan alam (Amerika Syarikat) diurus dengan
terpelihara Empangan Aswan (Mesir) bijaksana akan
mengakibat-kan
bencana alam

4
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK BELURAN II 2017

3.3 KEMAPANAN ALAM Undang-undang memandu manusia ke arah Menerima dan Unit 19 Unit 19
SEKITAR kebaikan mematuhi peraturan Undang- (Rujuk Buku
dan undang-undang undang Panduan Guru
Pengekalan keseimbangan Undang-undang alam sekitar menjamin kesimbangan berkaitan dengan alam Mengekalkan Tingkatan 5)
Minggu15 alam sekeliling sebagai alam sekitar sekitar bagi menjamin Kesejahteraan
tanggungjawab bersama keseimbangan alam Alam
17-21
April untuk kesejahteraan hidup Kepentingan dan tanggungjawab mematuhi
2017 peraturan dan undang-undang berkaitan dengan
kemapanan alam sekitar
Akta Kualiti Alam Sekitar

Minggu
16 3.4 PEKA TERHADAP Masa depan manusia dan alam sekitar bergantung 1. Menggunakan Unit 20 Unit 20
24-26 ISU-ISU ALAM SEKITAR kepada gaya hidup masa kini sumber semula Pengurusan (Rujuk Buku
April jadi dengan penuh Yang Bijak Panduan Guru
2017
Prihatin terhadap persoalan Perancangan dan tindakan manusia menentukan alam tanggungjawab Menjamin Tingkatan 5)
yang berkaitan dengan alam sekitar Kelestarian
sekeliling dan berusaha Tindakan manusia yang terancang dapat 2. Menggunakan Alam Sekitar
menyelesaikannya mengekalkan sumber semula jadi ciptaan manusia
Sumber tenaga dengan
Sumber air bertanggungjawab
Sumber hutan tanpa
Tindakan manusia yang rakus membawa memusnahkan
kemusnahan alam sekitar alam sekitar
Ujian nuklear
Peperangan

5
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK BELURAN II 2017

BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL TEKS BAHAN BANTU CATATAN


PEMBELAJARAN UTAMA MENGAJAR

NILAI BERKAITAN Sikap prihatin memupuk kasih sayang terhadap 1. Menjaga ibu bapa Unit 13 Unit 13
DENGAN anggota keluarga dengan penuh Kasih Dipupuk, (Rujuk Buku
KEKELUARGAAN kasih sayang Sayang Panduan Guru
Minggu Tanggungjawab menjaga ibu bapa dan anggota keluarga Disemai Tingkatan 5)
17 2.1 KASIH SAYANG ialah satu amanah 2. Menjaga anggota
1-5 TERHADAP KELUARGA keluarga yang
Mei Penjagaan ibu bapa dan anggota keluarga yang tua, memerlukan
2017 Perasaan cinta, kasih dan uzur dan yang memerlukan perhatian
sayang yang mendalam dan
berkekalan terhadap keluarga

2.2 HORMAT DAN TAAT Hormat-menghormati membentuk peribadi keluarga Menghormati dan Unit 14 Unit 14
KEPADA ANGGOTA menerima asuhan Asuhan Baik (Rujuk Buku
KELUARGA Saling menghormati antara anggota keluarga dipupuk keluarga Keluarga Panduan Guru
Minggu melalui asuhan yang baik Harmoni Tingkatan 5)
18 Memuliakan setiap anggota Cara asuhan yang baik
8-12 keluarga dengan berinteraksi Kepemimpinan melalui teladan
Mei dan memberi layanan secara Hukuman yang positif
2017 bersopan untuk mewujudkan Interaksi yang bersopan (Ucapan terima kasih dan
keluarga yang harmonis memohon maaf)

Minggu
19 2.3 MENGEKALKAN Tradisi kekeluargaan khazanah budaya bangsa Menghargai dan Unit 15 Unit 15
15-19 TRADISI KEKELUARGAAN menjunjung tradisi Tradisi Diamal, (Rujuk Buku
Mei Pengekalan tradisi kekeluargaan tanggungjawab keluarga sebagai Warisan Panduan Guru
2017
Menerima, menghormati dan bersama khazanah budaya Dikekal Tingkatan 5)
mengamalkan sesuatu bangsa
kebiasaan, adat dan Peranan kerajaan dan agensi bukan kerajaan dalam
kepercayaan yang diwarisi mengekalkan adat resam kekeluargaan pelbagai
secara turun temurun dalam keturunan
keluarga Muzium
Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan
Pelancongan

6
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK BELURAN II 2017

Arkib Negara
Kelab Budaya
BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL TEKS BAHAN BANTU CATATAN
PEMBELAJARAN UTAMA MENGAJAR

2.4 TANGGUNGJAWAB Keharmonian keluarga mencerminkan anggotanya 1. Melaksanakan Unit 16 Unit 16


TERHADAP KELUARGA tanggung-jawab Budi Dikenang, (Rujuk Buku
Kewajipan terhadap keluarga membentuk kesejahteraan sebagai anggota Jasa Disanjung Panduan Guru
Minggu Kewajipan yang harus keluarga keluarga demi Tingkatan 5)
20 dilaksanakan oleh setiap menjaga
22-26 individu terhadap keluarga Kewajipan menjaga keharmonian keluarga secara keharmonian
Mei untuk melahirkan keluarga menyeluruh dalam pelbagai aspek keluarga
2017 bahagia, meningkatkan imej
dan menjaga meruah Kewajipan sosial (pendidikan, keselamatan, 2. Menerima dan
keluarga kepemimpinan menghormati
Kewajipan ekonomi (sumber rezeki yang halal) tanggung-jawab
Kewajipan agama (Ibu bapa sebagai model dan ibu bapa sebagai
pendidik agama) pemimpin keluarga

NILAI BERKAITAN Kanak-kanak berhak disayngi dan dilindungi Menyedari dan Unit 24 Unit 24
DENGAN HAK ASASI menerima peranan Melindungi (Rujuk Buku
MANUSIA Perlindungan terhadap kanak-kanak tanggungjawab pelbagai pihak dalam Kanak-kanak Panduan Guru
Minggu semua pihak memberi perlindungan Tanggungjawa Tingkatan 5
21 5.1 MELINDUNGI HAK terhadap kanak-kanak b Bersama
22-26 KANAK-KANAK Peranan pelbagai pihak dalam melindungi kanak-
Mei kanak
2017 Membela, memberi naungan Kerajaan: (Akta Perlindungan Kanak-Kanak
dan memelihara hak kanak- berkaitan penderaan, gangguan seksual dan buruh
kanak bagi menjamin kanak-kanak)
kehidupan mereka yang Rumah--rumah perlindungan
sempurna Peranan Badan Bukan Kerajaan
Peranan individu
Minggu
5.2 MENGHORMATI HAK Wanita berjasa negara makmur
22 Mengiktiraf sumbangan Unit 25 Unit 25
12-26 WANITA Wanita dalam pembangunan negara wanita dalam pelbagai Wanita (Rujuk Buku
Jun Sumbangan wanita dalam pelbagai bidang bidang demi Pemangkin Panduan Guru
2017 Melindungi dan mengiktiraf pembangunan pembangunan negara Pembangunan Tingkatan 5)
wanita sebagai individu yang Politik Negara
boleh memberi sumbangan Ekonomi
dalam pembangunan Sosial
keluarga, masyarakat dan Sains dan Teknologi
negara

7
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK BELURAN II 2017

BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL TEKS BAHAN BANTU CATATAN


PEMBELAJARAN UTAMA MENGAJAR
5.3 MELINDUNGI HAK CATATAN
Undang-undang menjamin kesejahteraan pekerja
Minggu PEKERJA Menerima dan Unit 26- Unit 26
23 Undang-undang melindungi hak pekerja mematuhi undang- Undang- (Rujuk Buku
19-23 Menghormati, menghargai undang yang undang Panduan Guru
Jun dan mengiktiraf perkhidmatan, Undang-undang untuk melindungi pekerja daripada melindungi hak pekerja Melindungi Tingkatan 5)
2017 jasa dan sumbangan ditindas Kebajikan
golongan pekerja dalam Akta Buruh Pekerja
pembangunan negara Mahkamah Buruh
Minggu
24
26-30
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
Jun
2017

8
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK BELURAN II 2017

5.4 MENGHORMATI HAK Kecacatan bukan penghalang produktiviti Menerima bahawa Unit 27 Unit 27
GOLONGAN KURANG golongan kurang Golongan (Rujuk Buku
Golongan kurang berupaya memainkan peranan penting
Minggu BERUPAYA berupaya juga dapat Kurang Panduan Guru
dalam pembangunan negara
25 menyumbang dalam Berupaya Aset Tingkatan 5)
3-7 Memberi layanan yang Peranan dan sumbangan golongan kurang pelbagai bidang demi Negara
Julai bersopan kepada golonga berupaya dalam pelbagai bidang pembangunan negara
2017 kurang berupaya supaya tidak Politik
berasa tersisih dan Ekonomi
mengiktiraf mereka sebagai Sosial
insan ciptaan Tuhan
5.5 MELINDUNGI HAK Hak pengguna terbela, masyarakat makmur
Menyokong usaha Unit 28 Unit 28
PENGGUNA Kebajikan pengguna tanggungjawab semua pelbagai pihak dalam Hak Pengguna (Rujuk Buku
Minggu Peranan agensi kerajaan dan badan-badan bukan melindungi dan Dilindungi Panduan Guru
26 Membela dan memelihara hak
kerajaan dalam melindungi serta menjamin hak menjamin hak Bersama Tingkatan 5)
10-14 individu untuk menjadi
pengguna pengguna
Julai pengguna yang berilmu,
2017 mendapat perkhidmatan serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal
barangan yang berkualiti dan Ehwal Pengguna (Akta Pengguna)
tidak mudah dieksploitasi Persatuan Pengguna
Agensi-agensi Antarabangsa
NILAI BERKAITAN
DENGAN PATRIOTISME Cinta akan negara asas kesejahteraan bersama Berbangga dengan Unit 21 Unit 21
Keharmonian masyarakat majmuk menjadi kebanggaan kepelbagaian agama Kepelbagaian (Rujuk Buku
4.1 CINTA AKAN NEGARA bersama dan budaya dalam Budaya Panduan Guru
masyarakat di Malaysia Memupuk Tingkatan 5)
Kepelbagaian agama dan budaya dalam Keharmonian
Perasaan sayang dan bangga masyarakat menjadi kebanggaan bersama
kepada negara serta
Agama / Kepercayaan
meletakkan kepentingan
Minggu Tradisi dan adat resam
negara melebihi kepentingan
27 Bahasa
diri
17-21
Julai
2017

9
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK BELURAN II 2017

4.2 TAAT SETIA PADA Kesetiaan pada negara tanda mendaulatkan negara 1. Mengelakkan diri Unit 22 Unit 22
RAJA DAN NEGARA daripada terlibat Rakyat Setia, (Rujuk Buku
Kedaulatan negara dipertahankan dan disanjung tinggi dengan anasir- Negara Jaya Panduan Guru
Minggu Kepatuhan dan kesetiaan anasir subversif Tingkatan 5)
28 yang berkekalan kepada Raja 1. Kedaulatan, pertahanan dan keselamatan negara yang akan
24-28 dan Negara tanggungjawab bersama mengancam
Julai Kerajaan keselamatan
2017 Rakyat negara
2. Mencurah bakti
dengan taat setia
demi kedaulatan
negara

4.3 SANGGUP Semangat patriotik mengharumkan nama negara 1. Kesanggupan Unit 23 Unit 23
BERKORBAN UNTUK berkhidmat dan Rakyat (Rujuk Buku
Minggu NEGARA Rakyat sebagai wakil negara di peringkat antarabangsa bertindak sebagai Cemerlang Panduan Guru
29 Sikap bertanggungjawab sebagai wakil negara duta kecil mewakili Negara Tingkatan 5)
31 Kerelaan melakukan atau dalam pelbagai bidang negara Gemilang
Julai 4 menyerahkan sesuatu Penglibatan diri dalm aktiviti yang mencabar untuk
Ogos termasuk nyawa sebagai menaikkan imej negara 2. Meneroka aktiviti
2017 tanda kebaktian untuk negara Ekspedisi ke Gunung Everest baru dan
Ekspedisi ke Kutub Utara dan Selatan mencabar untuk
Pelayaran mengelilingi dunia mengharumkan
nama negara

NILAI BERKAITAN Undang-undang antarabangsa menjamin Menerima dan Unit 29 Unit 29


DENGAN DEMOKRASI kesejahteraan masyarakat global mematuhi undang- Undang- (Rujuk Buku
undang antarabangsa undang Panduan Guru
6.1 MEMATUHI Undang-undang antarabangsa untuk kebaikan bersama bagi menjamin Menjamin Tingkatan 5)
PERATURAN DAN keamanan sejagat Keamanan
Minggu UNDANG-UNDANG Patuh kepada undang-undang antarabangsa Sejagat
30
7-11
Ogos Menerima dan mematuhi Akta Mencegah Penyeludupan
2017 peraturan dan undang- Undang-undang Laut Antarabangsa
undang yang telah ditentukan Undang-undang Siber
tanpa mengira sesiapa dan di Mahkamah Antarabangsa
mana seseorang itu berada

BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL TEKS BAHAN BANTU CATATAN

10
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK BELURAN II 2017

PEMBELAJARAN UTAMA MENGAJAR

6.2 KEBEBASAN Media saluran komunikasi untuk manfaat bersama 1. Memahami Unit 30 Unit 30
BERSUARA peranan media Media Massa (Rujuk Buku
Media sebagai saluran komunikasi sebagai alat Penyalur Idea Panduan Guru
Minggu Kebebasan berucap dan perhubungan Tingkatan 5)
31
mengeluarkan fikiran dengan Peranan media sebagai alat perhubungan
14-18
Ogos batasan tertentu bagi 2. Menggunakan
2017 menjaga keselamatan dan Percambahan idea / pendapat saluran media
ketenteraman Luahan rasa dengan
Penilaian secara objektif bertanggungjawab
demi kebaikan
bersama

6.3 KEBEBASAN Kebebasan beragama menjamin kesejahteraan


BERAGAMA bersama
Menerima bahawa Unit 31 Unit 31
Minggu Kebebasan setiap individu Hormati amalan keagamaan setiap individu setiap individu bebas Kebebasan (Rujuk Buku
32
untuk menganuti dan dan berhak melakukan Beragama Panduan Guru
21-25
Ogos mengamalkan agamanya Peranan pelbagai pihak memberikan kebebasan kewajipan agama Memupuk Tingkatan 5)
2017 seperti yang diperuntukkan kepada individu untuk mengamalkan kewajipan masing-masing Keharmonian
dalam Perlembagaan keagamaan masing-masing
Malaysia Kerajaan
Swasta
(Cuti / masa pelepasan)

6.4 PENGLIBATAN DIRI Rakyat bertanggungjawab 1. Melibatkan diri Unit 32 Unit 32


DALAM PEMBANGUNAN negara makmur dalam aktiviti Masyarakat (Rujuk Buku
NEGARA badan sukarela Bertanggungja Panduan Guru
Pembangunan negara tanggungjawab setiap rakyat untuk wab, Negara Tingkatan 5)
Minggu Kebebasan untuk melibatkan membangunkan Membangun
33 diri dalam pelbagai aktiviti Penglibatan pelbagai pihak dalam projek dan negara
4-8 pembangunan negara dengan program pembangunan negara
sep memetuhi peraturan, undang- Peranan badan-badan sukarela 2. Menyokong dan
2017 undang dan Perlembagaan Peranan individu / rakyat menjayakan
Malaysia projek dan
program
pembangunan
negara

BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL TEKS BAHAN BANTU CATATAN


PEMBELAJARAN UTAMA MENGAJAR

11
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK BELURAN II 2017

6.5 SIKAP Tindakan berasaskan saluran yang betul menjamin Menerima bahawa Unit 33 Unit 33
KETERBUKAAN kepentingan bersama setiap masalah boleh Sikap (Rujuk Buku
diatasi mengikut Keterbukaan Panduan Guru
Bersedia memberi dan Sikap terbuka dalam penyelesaian masalah demi saluran yang betul. Penyelesaian Tingkatan 5)
Minggu
menerima pendangan, kebaikan bersama Masalah
34
11-15 pembaharuan dan kritikan
sep selaras dengan kebenaran Amalan sikap keterbukaan dalam menangani
2017 fakta dan norma masyarakat sesuatu masalah mengikut saluran tertentu
Malaysia Pihak berkuasa (polis, mahkamah)
Agensi kerajaan (kementerian)
Pihak swasta
Pertubuhan antarabangsa
Persefahaman sejagat menjamin kesejahteraan
NILAI BERKAITAN masyarakat global Menyokong peranan Unit 34 Unit 34
DENGAN KEAMANAN yang dimainkan oleh Persefahaman (Rujuk Buku
Minggu 35 DAN KEHARMONIAN Kehamonian Global tanggungjawab bersama pertubuhan Teras Panduan Guru
18-22 antarabangsa dalam Kedamaian Tingkatan 5)
sep 7.1 HIDUP BERSAMA Peranan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa menjamin
SECARA AMAN dalam meningkatkan persefahman bersama kesejahteraan sejagat
2017
Hidup berbaik-baik antara Komanwel
satu sama lain dengan Pertubuhan Negara-negara Islam
mengutamakan kedamaian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
dan keharmonian hidup tanpa Pertubuhan Antarabangsa lain
mengira agama, bangsa dan
budaya

7.2 SALING MEMBANTU Saling bekerjasama antara negara menjamin Menyokong kerjasama Unit 35 Unit 35
DAN BEKERJASAMA kesejahteraan sejagat antara negara dalam Bekerjasama (Rujuk Buku
pelbagai bidang bagi Tonggak Panduan Guru
Usaha baik antara negara dijayakan bersama
Usaha yang baik dan mengeratkan hubungan Kemakmuran Tingkatan 5)
Minggu 36 Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang
membina yang dilakukan sejagat
25-29 bersama pada peringkat
sep Ekonomi
individu, komuniti atau negara
2017 Sosial
untuk mencapai sesuatu
matlamat

BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL TEKS BAHAN BANTU CATATAN


PEMBELAJARAN UTAMA MENGAJAR

12
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK BELURAN II 2017

7.3 SALING Hormat menghormati antara negara asas Menyokong dan Unit 36 Unit 36
MENGHORMATI ANTARA hubungan yang harmoni melibatkan diri dalam Hubungan (Rujuk Buku
NEGARA pelbagai program ke Dijalin, Panduan Guru
Perhubungan baik antara negara menjamin kebaikan arah mewujudkan Kemesraan Tingkatan 5)
Menghargai dan memuliakan bersama hubungan yang baik Dinikmati
Minggu 37
hubungan antara negara antara negara
2-6
Okt untuk menjamin Pelaksanaan pelbagai program untuk mewujudkan
2017 kesejahteraan sejagat hubungan baik antara negara
Politik
Ekonomi
Sosial

Minggu
38
9-13
Okt ULANGKAJI
2017
Minggu
39
16-20
Okt ULANGKAJI

2017
Minggu
40&41
23 Okt 3 ULANGKAJI
Nov
2017
Minggu
42&43
SPM 2017
6-24 Nov
2017
25-31
Dis Cuti Akhir tahun 2017
2017

13