Anda di halaman 1dari 6

\BAB 1: PENANGGURAN GUNA TENAGA DAN Pengangguran tak ketara = penggunaan buruh lebih

UPAH byk drpd bilangan yg sepatutnya digunakan. Lebihan


buruh tersebut tidak menyumbang kepada jumlah
Tenaga buruh = penduduk yang berumur 15 hingga keluarankerana keluaran sut adalah sifat atau negatif.
64 tahun samada yg bekerja atau yg menganggur
kecuali org kurang upaya, pesara, suri rumah dan UPAH
pelajar.
Upah wang = jumlah wang yg diterima oleh buruh atas
Guna tenaga = mereka yang bekerja dan aktif sumbangan tenaga fizikal dan mental dalam proses
menjalankan kegiatan ekonomi. pengeluaran atau kegiatan ekonomi.

Penganggur = tenaga buruh yg tidak melakukan Upah bukan wang = upah yg diterima oleh buruh
sebarang kegiatan ekonomi dan sedang aktif mencari dalam bentuk selain wang. Cth: pakaian seragam,
pekerjaan tetapi tidak memperoleh sebarang pekerjaan. tempat tinggal dll.

Kadar pengangguran = kadar peratus jumlah tenaga Upah minimum = bayaran terendah bulanan atau
buruh yg tidak memperoleh pekerjaan berbanding harian yg diterima oleh seorang pekerja yg dibayar oleh
jumlah tenaga buruh pada tahun semasa berbanding majikan.
tahun berikutnya.
Upah benar = kemampuan atau keupayaan upah wang
.. ( ) untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan. Apabila
K.P = 100 harga barang naik, upah benar turun.

()
U.B = upah wang
Guna tenaga penuh = keadaan apabila semua tenaga
buruh telah digunakan sepenuhnya dalam kegiatan
ekonomi atau kadar pengangguran pada 4% atau
kurang.

JENIS-JENIS PENGANGGURAN:

Pengangguran struktur = berlakunya perubahan


struktur ekonomi dlm sesebuah negara. Cth sektor
utama berubah kepada sektor pembuatan. Pekerja dlm
sektor utama menganggur kerana tidak mempunyai
kemahiran dan mobiliti.

Pengangguran bermusim = berlaku akibat perubahan


musim. Cthnya pada musim tengkujuh, nelayan tidak
dapat turun ke laut menangkap ikan kerana keadaan
laut.

Pengangguran geseran = berlaku akibat pekerja


secara sukarela berhenti bekerja untuk mencari
pekerjaan yg lebih baik. Kekurangan mobiliti dan tiada
maklumat pekerjaan menyebabkan mereka
menganggur dan tidak memperoleh pekerjaan baharu.

Pengangguran kitaran = berlaku kesan daripada


perubahan ekonomi global yang tidak stabil. Akibat
kemelesetan ekonomi, AD adalah rendah dan firma
mengurangkan pengeluaran serta tenaga buruh.

Pengangguran teknologi = berlaku akibat penggantian


buruh dgn mesin dan alatan moden dlm proses
pengeluaran utk meningkatkan daya pengeluaran.
Pekerja kurang mahir dan separuh mahir semakin
kurang digunakan.
BAB 2: INFLASI DAN KOS SARA HIDUP Dasar pendapatan = dasar kerajaan yang boleh
mengawal pendapatan yg diterima oleh isi rumah
Indeks harga pengguna = ukuran atau petunjuk harga terutamanya buruh. Kerajaan mengawal kenaikan
purata barang-barang dan perkhidmatan pada tahun tingkat upah supaya tidak terlalu tinggi untuk
tertentu berbanding tahun asas. mengatasi masalah inflasi tolakan kos.

Inflasi = kenaikan dlm tingkat harga umum barangan BELANJAWAN NEGARA


secara menyeluruh dan berterusan dlm sesebuah
ekonomi. Belanjawan Negara = merupakan satu penyata yg
menunjukkan anggaran hasil dan perbelanjaan kerajaan
Kadar inflasi = peratus kenaikan harga umum barang- bagi satu tertentu. Hasil kerajaan terdiri daripada hasil
barang dan perkhidmatan tahun semasa berbanding cukai dan hasil bukan cukai.
tahun sebelumnya.
Belanjawan lebihan = berlaku apabila hasil yg
diperoleh melebihi jumlah perbelanjaan yg dibuat.
K.I = 100 Belanjawan ini dilaksanakan semasa ekonomi

mengalami inflasi melalui peningkatan cukai.
JENIS INFLASI
Belanjawan kurangan / defisit = berlaku apabia
Inflasi tarikan permintaan = berlaku apabila AD jumlah perbelanjaan yg dibuat melebihi daripada hasil
terus meningkat melebihi keupayaan ekonomi untuk yg diperoleh. Untuk menampung kekurangan itu
menghasilkan barangan pada masa ekonomi negara kerajaan terpaksa meminjam dari dalam atau luar
berada pada tingkat guna tenaga penuh. negeri.

Inflasi tolakan kos = berlaku apabila wujud kenaikan Belanjawan seimbang = berlaku dalam keadaan bila
kos pengeluaran dan matlamat firma meningkatkan jumlah hasil adalah sama dengan jumlah perbelanjaan
keuntungan. yg dibuat. Dilaksanakan untuk mengukuhkan
kedudukan kewangan sektor awam dan kestabilan
Inflasi diimport = berlaku apabila negara mengimport ekonomi apabila ekonomi apabila ekonomi sudah
barang daripada Negara yang mengalami inflasi. Harga mencapai guna tenaga penuh.
barang import meningkat dan menyebabkan kenaikan
harga barang dan perkhidmatan di negara yang STRUKTUR PERBELANJAAN
mengimport.
Perbelanjaan mengurus = perbelanjaan kerajaan
KOS SARA HIDUP untuk mengurus atau membiayai kegiatan pentadbiran
kerajaan dan memberi perkhidmatan kepada orang
Kos sara hidup = jumlah perbelanjaan yang ramai untuk memenuhi keperluan semasa.
diperlukan untuk seseorang individu meneruskan
kehidupan sehariannya seperti makanan, minuman, Perbelanjaan pembangunan = perbelanjaan kerajaan
tempat tinggal dan keselamatan. untuk menambah infrastruktur serta membiayai
pelbagai projek pembangunan.
Taraf hidup = sejauh mana mudahnya seseorang yg
hidup pada sesuatu masa dan tempat tertentu dapat Hutang negara = pinjaman yg dibuat oleh kerajaan
memenuhi keperluan kehidupan mereka. untuk menampung pembiayaan perbelanjaan
pembangunan ataua menggerakkan pertumbuhan
LANGKAH MENGAWAL INFLASI ekonomi kesan daripada perlaksanaan belanjawan
kurangan.
Dasar kewangan = dasar yg dijalankan oleh bank
pusat bagi mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui
kawalannya terhadap bekalan wang dan kadar faedah.
Tujuannya utk mengurangkan AD dan mengurangkan
bekalan wang dlm pasaran.

Dasar fiskal = dasar yg diambil oleh kerajaan dengan


mengubah jumlah perbelanjaan dan cukai yg dikenakan
untuk menstabilkan keadaan ekonomi. Dengan cara:
mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan menaikkan
cukai.
BAB 3: PERDAGANGAN ANTARABANGSA Kuota = menghadkan kuantiti barang yang boleh
DAN IMBANGAN PEMBAYARAN. diimport dalam jangka masa tertentu. Jumlah import
akan berkurang.
Ekonomi terbuka = ekonomi yg menjalankan
perdagangan antarabangsa. Melibatkan eksport dan Kawalan pertukaran asing = bank pusat menghadkan
import barangan perkhidmatan serta pergerakan modal penjualan mata wang asing terhadap pengimport.
antara negara.
Embargo = kerajaan menyekat kemasukan sepenuhnya
Keterbukaan ekonomi = mengukur sejauh mana barang import tertentu.
ekonomi sesebuah negara bergantung kepada
perdagangan antarabangsa melalui sektor eksport dan Subsidi Eksport = bantuan kerajaan kepada pengeluar
import. Nilai melebihi 1 ialah sesebuah ekonomi lebih untuk menggalakkan eksport. Harga barang eksport
terbuka dan sebaliknya. lebih murah dan nilai eksport meningkat. Eksport
bersih meningkat.
+
K.E = IMBANGAN AKAUN SEMASA DI MALAYSIA

Akaun dagangan = merekod nilai eksport dan import
barang nampak. Jika nilai eksport melebihi nilai
DASAR KERAJAAN MENGAWAL PAB import, imbangan dagangan mengalami lebihan.

Liberalisasi perdagangan = tindakan kerajaan Akaun perkhidmatan = merekod nilai eksport dan
mengurangkan atau menghapuskan halangan-halangan import perkhidmatan. Jika nilai eksport perkhidmatan
kepada PAB bagi memudahkan aliran untuk melebihi nilai import perkhidmatan, imbangan
perkhidmatan dan sumber pengeluaran merentasi perkhidmatan mengalami lebihan.
sempadan.
Akaun pendapatan = merekod pendapatan daripada
Perjanjian perdagangan bebas ASEAN ( AFTA ) = pelaburan dan bayaran atau pampasan kepada pekerja.
zon perdagangan bebas antara negara ASEAN. Usaha Jika peneriman pfdln melebihi pembayaran fkln, maka
untuk melonggarkan sekatan perdagangan bagi akaun pendapatan mengalami lebihan.
memastikan negara ASEAN mendapat faedah optimum
daripada PAB. Akaun pindahan semasa = merekod bayaran
pindahan sesebuah negara seperti bayaran pindahan
Galakan eksport = menggalakkan eksport barangan dari kerajaan kepada kerajaan negara lain. Jika aliran
Malaysia dengan cara: penerimaan melebihi aliran bayaran keluar, pindahan
semasa mengalami lebihan dan sebaliknya.
i. pemberian insentif fiskal.
ii. Insentif kewangan KADAR PERTUKARAN ASING
iii. Mengadakan zon perdagangan bebas
iv. Infrastruktur fizikal dan institusi Kadar pertukaran asing = harga atau nilai mata wang
v. menggalakkan liberalisasi perdagangan sesebuah negara dalam sebutan mata negara lain.

Penggantian import = menggalakkan perkembangan Kadar pertukaran tetap = kadar pertukaran yang
industri penggantian import berasaskan sumber seperti ditetapkan oleh kerajaan samada lebih tinggi atau lebih
mengeluarkan barang siap seperti pakaian, minuman rendah daripada kadar pertukaran pasaran
dan minuman yg dahulunya diimport.
Kadar pertukaran boleh ubah = kadar pertukaran
Dasar perlindungan = tujuan bagi melindungi industri yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata
muda/baru yang belum menikmati ekonomi bidangan wang asing di pasaran. Lebihan permintaan wang asing
dan kos puratanya tinggi dan melindungi keluaran akan meningkatkan harga mata wang asing dan
tempatan daripada persaingan keluaran asing. ( sebaliknya.
antaranya )

Bentuk dasar perlindungan:

Tarif = cukai yang dikenakan atas barang import.


Apabila tariff dikenakan, harga barang import relative
lebih mahal. Maka jumlah import akan berkurang dan
eksport bersih meningkat.
BAB 4: PERUSAHAAN KECIL DAN Program pembangunan dan perolehan teknologi =
SEDERHANA ( PKS ) menggalakkan PKS meningkatkan keupayaan
teknologi dan kompetensi ICT. Geran disediakan untuk
PKS = perusahaan perkilangan atau syarikat yang syarikat PKS bagi pembelian perkakas dan perisian
mempunyai nilai jualan tidak melebihi RM50 juta dan computer untuk mengakses pasaran dengan lebih luas.
mempunyai pekerja sepenuh masa tidak melebihi 250 Aplikasi e-dagang digunakan.
orang.

UNIT PERNIAGAAN

Perniagaan = aktiviti jual beli barang dan


perkhidmatan dengan wang bagi memenuhi keperluan
dan kehendak pelanggan pada harga, masa dan tempat
yang sesuai bagi mendapatkan keuntungan, faedah dan
kepuasan.

Pemilikan tunggal = satu unit perniagaan yang


dimiliki, ditubuhkan, dibiayai dan diurus oleh seorang
individu. Contoh kedai runcit.

Perkongsian = satu unit perniagaan yang dimiliki oleh


dua atau lebih rakan kongsi tetapi tidak melebihi 20
orang.

Syarikat sendirian berhad = ditubuhkan di bawah


akta Syarikat 1965. Memerlukan tatawujud syarikat
dan tataurus syarikat. 2-50 orang pemegang saham
yang menyumbangkan modal dan diurus oleh Lembaga
Pengarah yang dilantik.

Koperasi = dijalankan oleh sekumpulan individu


secara sukarela untuk menjaga kebajikan ahli-ahlinya.

PROGRAM PEMBANGUNAN PKS

Program rantaian industri = dijalankan untuk


membolehkan PKS sebagai pembekal yang berwibawa
dan berdaya saing dalam pembekalan peralatan dan
komponen atau perkhidmatan kepada syarikat besar
dan syarikat multinasional.

Program infrastruktur = kerajaan menyediakan


prasarana yang baik dan tapak kilang yang sesuai untuk
PKS seperti bekalan air dan elektrik, jalan raya dan
sebagainya.

Program pembangunan pemasaran = membantu


PKS meluaskan pasaran domestik dan global melalui
ekspo, pameran, karnival, lawatan perniagaan dan
media. PKS dapat merebut peluang pasaran,
melebarkan saiz pasaran sedia ada serta meningkatkan
daya saing dalam pasaran terbuka.

Program peningkatan kemahiran = meningkatkan


kemahiran dan keupayaan pekerja PKS. Meningkatkan
kecekapan PKS dan dapat menyesuaikan diri dengan
persekitaran perniagaan yang dinamik.
BAB 5: INSTITUSI KEWANGAN 2. Institusi Perbankan islam

Institusi kewangan = menjalankan aktiviti Murabah = pihak bank membiayai pembelian barang
mengumpul data daripada unit berlebihan dana dan yang dikehendaki pelanggan dan menjual pada harga
menyalurkan kepada unit kekurangan dana. yang lebih tinggi seperti yang telah dipersetujui kedua-
dua pihak.
Institusi kewangan perbankan ( IKB ) = terdiri
daripada institusi kewangan yang dikawal selia oleh Musyarakah = pihak bank mengeluarkan wang modal
Bank Negara Malaysia di bawah Akta Bank dan dan pemilik modal akan mengeluarkan harta yang
Institusi Kewangan 1989 ( BAFIA 1989 ) boleh dinilai dengan wang untuk mengerjakan projek
bersama.
Institusi kewangan bukan perbankan ( IKBP ) =
dikawal selia oleh kerajaan dan menjadi pelengkap Bai bithaman ajil = pihak bank membiayai pembelian
kepada IKP. Membantu dalam membangunkan harta yang dikehendaki pelanggan dan menjualnya
ekonomi negara. Tidak mempunyai kuasa untuk pada harga yang telah dipersetujui.
mencipta deposit semasa dan pengguna cek untuk
mengeluarkan deposit. Bai at takjiri = sewa beli

FUNGSI INSTITUSI KEWANGAN

Perantara kewangan = IK bertindak sebagai pihak


menerima dana dari unit-unit berlebihan dana dan
disalurkan kepada pihak kekurangan dana ( peminjam,
pelabur )

Penyerakan ( penyebaran ) risiko = menyebarkan


risiko agar kerugian yang dialami dapat
meminimumkan.

Perkongsian risiko = kongsi beban kerugian.

INSTITUSI PEMBERI KREDIT

1. Bank perdagangan:

Kemudahan overdraf = diberi kepada pemilik akaun


semasa. Pendeposit dibenarkan mengeluarkan sejumlah
wang melebihi baki dalam akaun semasanya.

Pinjaman sewa beli = menyewa dengan opsyen untuk


membeli barangan melalui bayaran secara ansuran.
Hak milik akan berpindah selepas semua ansuran
dijelaskan.

Pinjaman bercagar = pinjaman jangka panjang untuk


membeli hartanah seperti rumah, kedai dan tanah.
Cagaran yang boleh dikemukakan seperti geran rumah,
geran tanah, polisi insurans nyawa.

Pinjaman tidak bercagar = pinjaman persendirian


tanpa perlu mengemukakan cagaran tetapi mungkin
dikehendaki penjamin.

Kad kredit = pemegang kad mengemukakan kad


untuk membeli barang tanpa mengemukakan tunai.
Bank membuat bayaran bagi pihak pemegang kad.

Mendiskaunkan bil pertukaran = pihak bank


membeli bil-bil pertukaran dari pelanggan pada harga
yang rendah daripada nilai muka bil pertukaran.
BAB 6: KEMISKINAN Harta pusaka = harta yang diwarisi daripada nenek
moyang seperti tanah, tunai, barang kemas dan
Kemiskinan = suatu keadaan seseorang tidak sebagainya.
berkemampuan memenuhi piawaian minimum
keperluan asas yang meliputi keperluan makanan dan Bayaran pindahan = pendapatan yang diterima oleh
bukan makanan. seseorang tanpa sumbangan produktif dalam ekonomi.
Contoh pencen.
Kemiskinan mutlak = berlaku apabila pendapatan isi
rumah tidak mencukupi bagi membolehkan isi rumah
memenuhi keperluan asas dari segi makanan dan bukan
makanan yang membolehkan setiap ahlinya berfungsi
dalam masyarakat. Pendapatan bulanan isi rumah
kurang daripada PGK.

Kemiskinan relatif = mengukur perbezaan pendapatan


atau ketidaksamaan agihan pendapatan antara kaum,
atau penduduk bandar dengan luar bandar dan antara
kawasan.

Miskin tegar = berlaku apabila pendapatan isi rumah


tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan asas dari
segi nutrisi makanan dan minuman yang membolehkan
setiap ahlinya mempunyai tubuh badan yang sihat.
Pendapatan bulanan kurang dari PGK.

Penentu garis kemiskinan ( PGK ) = pendapatan


setakat mencukupi untuk memperoleh keperluan asas.
Miskin jika pendapatan bulanan kurang daripada PGK.


K.K = 100

SUMBER PENDAPATAN

Upah = pendapatan yang diterima oleh seseorang


individu apabila menyumbangkan tenaga fizikal dan
mental dalam proses pengeluaran. Termasuk gaji,
elaun.

SUMBER PENDAPATAN BUKAN WANG

Sewa = pendapatan yang diterima akibat membenarkan


pihak lain menggunakan hartanya. Ganjaran atas faktor
pengeluaran yang mempunyai penawara terhad.

Dividen = untung syarikat yang dibayar kepada


pemegang saham. Pendapatan yang diterima daripada
tabungan dalam institusi kewangan Islam atau KWSP.

Bunga = pendapatan daripada tabungan wang dalam


institusi kewangan konvensional. Ganjaran kepada
pemilik wang yang sanggup menangguhkan
perbelanjaan pada masa sekarang.

Untung = ganjaran usahawan yang sanggup


menanggung risiko dan atas usaha menggabungkan
faktor-faktor pengeluaran yang menghasilkan output.
Pendapatan individu yang bekerja sendiri.