Anda di halaman 1dari 10

SM HOLY TRINITY

PEPERIKSAAN 3,OGOS 2017


MATEMATIKTINGKATAN 1

NAMA : MARKAH :
KELAS :1 A / B / C / D

Jawabsemuasoalan.
1. (a) Tulis satu nombor positif atau nombor negatif untuk mewakili setiap huraian
berikut.
[ 3markah ]

(i) Sebuahlifnaikduatingkat.

(ii) Suhu 45C di padangpasir.

(iii) Suhuglasier10C di bawah 0C.

(b) Hitung setiap yang berikut.


[ 4 markah ]

(i) 3 (-2) =
(ii) -5 (-3) =
(iii) 8 (-6) =
(iv) -15 5 =

(c) Hitung Ungkapkan jawapan betul kepada duatempat

perpuluhan.
[ 3markah ]
2. (a)Rajah di bawahmenunjukkanfaktor-faktorbagi30. Tulisdalambulatan, faktor
faktorbagi30 yang tertinggal.
[ 3markah ]

(b)(i)Senaraikansemuafaktorsepunyabagi 12 dan 18.


[ 2markah ]

(ii) Tulistigagandaansepunya yang pertamabaginombor 4 dan 6.


[ 2markah ]

(c) Carifaktorsepunyaterbesar (FSTB)bagi 36, 63 dan 81 denganmenggunakan


kaedahpembahagianberulang.

[ 3 markah ]
3. (a) Tandakan padasemuakuasatigasempurna di bawah.
[ 3markah ]

46 64 82 99
121 125 196 27

(b) Selesaikansetiap yang berikut.


[ 4markah ]
(i) - (ii) 52

(c) Sebuahtamanbungaberbentuksegiempatsamamempunyailuas 110.25 m 2. Cari


perimetertamanbungaitu.
[ 3markah ]

4. (a) (i) Diberi p : q = 5 : 8 dan q : r = 2 : 5. Carip : q : r.


[ 2markah ]

(ii) Diberia : b = 3 : 4dan b : c = 5 : 6. Caria : b : c.


[ 2markah ]

(b) Sejumlahwangdibahagikanantara Sandy, Ina danSelvi. Sandy menerimawangdua


kali wang yang diterimaolehSelvi. Selvimenerimawangtiga kali wang yang diterima
olehIna. JikaSelvimenerima RM12, carinisbahwang yang diterimaoleh Sandy
kepada Ina kepadaSelvi.
[ 3markah ]

(c) Jisim Johan kepadaHaikalkepadaMuthuadalahdalamnisbah3 : 3 : 4. Jikajumlah


jisimmerekaialah180 kg, carijisimMuthu.
[ 3markah ]

5. (a) Lengkapkanjadual yang berikut.


[ 3markah ]

Sebutan algebra Pembolehubah Pekali


0.15s s

-9cd -9d

3hj2k hj

(b) Tentukansamaadapasangansebutan yang berikutialahsebutanserupaatau


sebutantakserupa.
[ 3markah ]

(i) 5mn , -0.78nm

(ii) pq2 , -9p2q

(iii) 10vw , 3.4vw

(c) Permudahkansetiap yang berikut.


(i) (5xy + 2yz 2) (xy yz + 4)
[ 2markah ]

(ii) 16cd3 2d
[ 2markah ]

6. (a) Bulatkanbilangansebutanbagiungkapan algebra yang berikut.


[ 3markah ]

(i) 5a 14ab 1 2 3
(ii) 16efg 2fg + 3g 1 2 3 4

(iii) 8x2y + yz -7 2 3 4

(b) (i) Diberi p = -7 dan q = 2, carinilaibagip2 + 3pq.


[ 2markah ]

(ii) Diberiu = 2danv = 4, carinilaibagi8uv v2.


[ 2markah ]

(c) Terdapat (8xy 3) orang muridperempuandan 4y orang muridlelaki di sebuah


sekolah. Tulissatuungkapanbagibezaantarabilanganmuridperempuandengan
bilanganmuridlelaki.
[ 3markah ]

7. (a) Tandakan bagipernyataan yang betuldan X bagipernyataan yang salah.


[ 3markah ]

(i) -2w 8w 10w

(ii) 3d d = 3d2
(iii) 4a 3a 12a

(b) Selesaikanpersamaan linear yang berikut.


[ 4markah ]

(i) 4k + 3 = 1 (ii) = 14

(c) UmurLuqeshadalah daripadaumuribunya. Jikabezaumurmerekaialah 24 tahun,

cariumurLuqesh.
[ 3markah ]

8. (a) Tandakan samaadanombor yang diberidalamkurunganialahpenyelesaian


bagipersamaan linear dan Xsamaadanombor yang diberidalamkurunganialah
bukanpenyelesaianbagipersamaan linear.
[ 2markah ]

(i) 2m + 9 = 15 (3)
(ii) -5y + 6 = 16 ( -2 )

(b) Diberi6x 4y = 60, cari


(i) nilai x jika y = 3,
[ 2markah ]

(ii) nilai y jika x = 4.


[ 2markah ]

(c) Selesaikanpersamaan linear serentak yang berikut.


[ 4markah ]

2m + n = 11
mn=4

9. (a) Isi petakkosongdengan < atau >.


[ 4markah ]

(i) Jika a < b, maka b a

(ii) Jika a < b < c, maka b c

(iii) Jika a < b, maka -b -b


(iv) Jika a < b, maka

(b) Tulissatuketaksamaan linearbagisetiapsituasi yang berikut.


[ 3markah ]

(i) Tinggikenderaan x yang melaluisebuahterowong


semestinyakurangdaripada 3 meter.
(ii) Sehelai alas meja yang panjangnya y cm digunakan
untukmenutupsebuahmeja yang panjangnya150 cm.
(iii) Hazel inginmembelitilam yang berhargaRMzdengan
bajetsebanyak RM900.

(c) Wakilkansetiap yang berikutpadagarisnombor.


(i) x 3.5
[ 1markah ]

(ii) x> -2 dan x 3


[ 2markah ]

10. (a) Isi tempatkosongdenganmenggunakansimbol < atau > supayamenjadi


pernyataannbenar.
[ 2markah ]

(i) -23 -1

(ii)

(b) Selesaikansetiapketaksamaan yang berikut.


[ 4markah ]
(i) x+49 (ii) 6 2k > 7

(c) Selesaikanketaksamaan linear serentak.


[ 4markah ]

7 x 8 dan 5x + 20 > 0
.

Disediakanoleh, Disemakoleh, Disahkanoleh,

(CikHariani Harris) (Pn Tan KuiGek) (Pn Chong Fung Mee)


Guru Matematik KP Matematik KB Sains&Matematik