Anda di halaman 1dari 5

TAJUK: Disiplin pelajar daripada perspektif Teori Structural Fungsional

1.0 Sinopsis Isu:


Banyak yang telah kita dengar tentang gejala sosial. Berbagai gejala sosial telah melanda
masyarakat kita dan aktiviti yang terlibat begitu pelbagai sekali, baik yang dilakukan oleh
remaja, mahupun oleh orang dewasa. Namun, oleh kerana golongan remaja merupakan
bakal pewaris negara ini, maka kegiatan merekalah yang paling hangat diperkatakan.

Pada lazimnya, masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah hanya berkisar di sekitar
kenakalan mereka merosakkan harta benda awam, ponteng sekolah, merokok, melepak
dan seumpamanya. Mereka semakin berani melakukan pelbagai perbuatan yang
bercanggah dengan norma masyarakat dan undang-undang negara. Namun begitu apabila
pelajar sekolah mulai bertindak lebih jauh daripada itu, sesuatu perlu dilakukan segera
untuk membendung mereka daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak
diingini.
Kes terbaru melibatkan pergaduhan antara pelajar yang menyebabkan pembunuhan di
dalam sebuah bas sekolah ketika dalam perjalanan ke sekolah. Dalam kes seperti ini siapa
yang patut dipersalahkan? Bagaimana ini boleh terjadi?

2.0 Disiplin pelajar daripada perspektif Teori Structural Fungsional

Definisi dan konsep :


Teori ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang
menyumbang kepada penerusan masyarakat . ahli-ahli fungsionalisme sering mengatakan
bahawa setiap bahagian masyarakat mempunyai tujuan-tujuan dan keperluan-keperluan
tersendiri.

Teori ini juga menekankan kepentingan persefahaman anggota-anggota masyarakat untuk


mencapai keharmonian dan kestabilan masyarakat. Mengikut pemikiran ahli fungsional
kita harus memerhatikan terlebih dahulu mengenai fenomena sosial. Kita hendaklah
terlebih dahulu mengenalpasti struktur sosial.Teori ini akan mengkaji bagaimana sistem
sosial ini berfungsi.

Antara faktor-faktor yang mempengaruhi wujudnya masalah disiplin:

i. Institusi Keluarga:
James Becker mengatakan bahawa ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan
menyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna.Ibu
bapa hendaklah membimbing, memahami kehendak jiwa remaja dan berfikiran
terbuka.Ibu bapa hendaklah menjadi role model sekaligus sebagai perangsang. Ini akan
mendorong kepada kewujudan suasana harmonis.

ii. Pihak Sekolah:


Tugas guru, disamping mengajar juga adalah sebagai role model yang utama bagi para
pelajar. Amalan demokrasi juga sepatutnya dilaksanakan dalam melaksanakan
meritokrasi. Konflik jiwa , pemberontakan batin dan rasa tidak puas hati pelajar terhadap
undang-undang dan dasar pendidikanakan menyebabkan mereka melakukan perkara-
perkara diluar jangkaan. Pra pelajar juga hendaklah dilatih dan diasuh dalam suasana
budaya berbilang kaum supaya mereka tidak keterlaluan dalam kaum sendiri.

iii. Media Massa/ Internet:


Media massa dan internet sangat berpengaruh dan amat sukar untuk dielakkan pada zaman
ini. Paparan adegan-adegan negatif yang berunsur ganas, lucah dan seram sedikit
sebanyak telah mempengaruhi golongan remaja kita. Golongan remaja suka mencuba
tanpa memikirkan kesan atas tindakan mereka itu. Ibu bapa, guru dan pihak berwajib
hendaklah sama-sama membendung gejala ini.

iv. Rakan sebaya:


Peranan rakan sebaya turut menyumbang kepada berlakunya gejala sosial ini terutama
kepada pelajar-pelajar yang tercicir dalam pelajaran dan yang mengalami masalah
keluarga. Rakan-rakan dapat mencorak personality individu tertentu. Justeru itu, ibu bapa
patut tahu siapa rakan-rakan anak mereka, apa aktiviti mereka, di mana mereka berjumpa
dan lain-lain persoalan lagi.
Menurut teori fungsionalisme, ibu bapa, pihak sekolah, rakan sebaya dan media massa
saling berperanan dalam mengatasi masalah disiplin.

3.0 Definisi Modenisasi:


Modenisasi merupakan satu proses transformasi ekonomi dan sosial dalam masyarakat
sebagai kesan daripada bermulanya perindustrian. Modenisasi juga diterima sebagai
keadaan di mana masyarakat tradisional menggantikan atau memodenkan sikap ,
autoriti , hubungan dan nilai-nilai lama kepada yang baru.
Gaya hidup yang tradisi telah berubah kepada cara hidup moden seiring dengan
pertumbuhan kilang-kilang, pusat-pusat membeli-belah, pusat-pusat hiburan dan taman
taman tema. Sistem pendidikan juga telah mengalami modenisasi secara beransur-
beransur dengan adanya pertemuan gejala barat.

4.0 Menganalisis isu berdasarkan tiga konsep sosiologi:

4.1 Pendidikan dan Modenisasi:


Antara faktor penting yang menyumbang kepada masalah disiplin adalah disebabkan
proses modenisasi iaitu masyarakat telah mengalami perubahan-perubahan yang tidak
disertakan dengan perubahan dalam sistem persekolahan.
Terdapat perubahan dalam nilai dalam norma-norma dalam kehidupan kita disebabkan
oleh proses-proses modenisasi, perbandaran dan birokrasi. Taraf pendidikan ibubapa juga
telah meningkat. Kebanyakan ibu bapa keluar bekerja sama ada sebagai pekerja
profesional, sokongan atau buruh biasa. Keluarga yang kedua ibubapa mereka keluar
bekerja mempunyai kurang waktu untuk keluarga seperti laporan Harian Metro pada 30
November 1998 , melaporkan bahawa menurut Datuk Paduka Zaleha Ismail, kanak-kanak
dari keluarga nuklear kurang berkesempatan berinteraksi dengan keluarga menyebabkan
gejala sosial mudah mempengaruhi mereka. Sekali lagi, Harian Metro bertarikh 1 Februari
1999 melaporkan Zaleha Ismail berkata bahawa gejala sosial yang semakin menular
berpunca dari keruntuhan institusi keluarga dan kurangnya kasih-sayang dari keluarga.
Remaja yang terbiar dan ketandusan kasih sayang akan mencari rakan sebaya untuk
memenuhi kekurangan ini. Mereka berkumpul dan mencari hiburan di pusat-pusat
membeli belah, pusat hiburan dan paling malang apabila mereka membentuk kumpulan
untuk melakukan jenayah. Infrastruktur, perkhidmatan awam dan sistem komunikasi
yang berkesan dan maju telah disalahgunakan oleh remaja kita.

4.2 Pendidikan dan Reproduksi Kelas sosial:


Seperti yang disebutkan oleh Datuk Paduka Zaleha Ismail tadi iaitu " kurangnya masa
berinteraksi " dan " kurangnya kasih sayang ". Ataupun apa-apa kekurangan lain
yang seumpama dengannya. Pope, C.E. dalam artikelnya yang bertajuk "The Family,
Delinquency and Crime" menyebut, " perceraian, keluarga induk, cara mendisiplin yang
tidak sesuai, kurang pengawasan, kurangnya ikatan positif dengan ibubapa, saiz keluarga
yang besar dan seumpamanya telah dikenalpasti berpotensi untuk mempunyai perkaitan
dengan tingkahlaku yang tidak sesuai."
Terdapat banyak kajian tentang hubungan antara latar belakang keluarga yang tidak
stabil dengan kerosakan akhlak di kalangan kanak-kanak sekolah dan remaja. Pelajar
yang datang dari keluarga bermasalah dengan taraf ekonomi yang rendah antara faktor
utama pelajar terjebak dalam masalah disiplin. Untuk mengatasi masalah kewangan yang
kian meruncing , bilangan ibu bapa yang keluar bekerja meningkat yang mana faktor ini
telah menyumbang kepada kurangnya masa untuk beriteraksi dan kurangnya perhatian dan
kasih sayang kepada anak-anak.

4.3 Pendidikan dan Kawalan Sosial:


Peranan sekolah sebagai agen perubahan sosial samada secara formal ataupun informal
sangat nyata. Kurikulum sekolah Malaysia yang disesuaikan dengan masyarakat makro
telah mengambil kira peranan sekolah sebagai agen kawalan sosial. Para pelajar telah
didedahkan dengan perlakuan-perlakuan patut dan tidak patut melalui penerapan nilai-nilai
murni dalam setiap mata pelajaran.
Selain itu para pelajar secara mikronya tertakluk kepada peraturan-peraturan atau disiplin
yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Guru-guru akan memastikan pelajar-pelajarnya
mematuhi peraturan. Pujian akan diberikan kepada yang mematuhi peraturan dan
sebaliknya, teguran dan hukuman seperti di rotan, digantung atau dibuang sekolah akan
diberikan kepada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan.
Tidak semua pelajar dapat menerima hukuman secara positif, sebaliknya mencetuskan
konflik yang kompleks dalam jiwa mereka. Justeru itu pihak sekolah khasnya guru-guru
perlu lebig perihatin terhadap golongan pelajar seperti ini. Keintiman guru dengan pelajar
dan kesediaan guru mendengar masalah pelajar sedikit sebanyak dapat membendung
masalah disiplin dan salah laku dikalangan pelajar sekolah. Jika pihak sekolah kurang
peka terhadap ini semua berlakulah pelbagai masalah sosial termasuk berani membunuh.
Keterikatan dengan sekolah dan kawan-kawan yang konvensional juga penting untuk
menjauhkan aktiviti delinkuensi. Begitu juga dengan kebolehan akademik, pencapaian
akademik serta sensitiviti terhadap kehendak guru.

5.0 Rumusan:
Secara keseluruhannya,secara sedar atau tidak, kebanyakan masalah yang melanda
pelajar pada masa kini adalah disebabkan konflik atau tekanan yang wujud di dalam
alam persekitaran . Proses modenisasi atau pembangunan yang pesat telah mengubah
cara hidup masyarakat kita khasnya golongan remaja. Begitu juga dengan institusi
kekeluargaan yang sudah tidak dianggap penting lagi justeru meningkatnya kadar
perceraian .
Sebagai contoh, Berita Harian bertarikh 20 Oktober 1998 melaporkan Jabatan Kebajikan
Masyarakat Negeri Terengganu mendapati keruntuhan institusi keluarga adalah punca
utama kepada peningkatan masalah moral di kalangan remaja bawah umur di negeri
tersebut. Rata-rata masyarakat kita mula bersikap individualistik dan materialistik.

Dalam agama pula, ibubapa bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak untuk menjadi
ahli masyarakat yang berguna kepada keluarga, agama dan bangsa. Sama ada ibubapa itu
senang atau susah, sama ada keluarga itu ada ibu dan bapa atau hanya ada ibu atau bapa
sahaja, penjaga tidak terkecuali dari tugas ini. Cuma mungkin dalam keadaan kemiskinan
dan keluarga induk, masa untuk mendekati dan mendidik anak dengan nilai-nilai yang
murni dan mulia agak terbatas. Namun jika kajian menunjukkan mendidik anak-anak
dengan nilai-nilai mulia ini amat penting untuk menjauhkan anak dari jenayah dan
delikuensi, maka pastinya usaha untuk mencari masa dan mendidik anak-anak dengan apa
yang mereka perlu tahu, bukanlah sesuatu yang sia-sia.
Setiap ahli komuniti atau masyarakat mempunyai peranan masing-masing. Setiap individu
perlu melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing dengan sempurna kerana
setiap satu ada perkaitan. Kita perlulah merealisasikan konsep Masyarakat Madani .
Setiap pelajar perlu didekati supaya mereka rasa diterima oleh masyarakat
khasnya dalam institusi keluarga dan sekolah. Hubungan dan kerjasama erat perlu
ditingkatkan antara ibu bapa, pihak pentadbir, guru-guru, guru disiplin dan kaunselor
amat penting untuk membendung masalah jenayah di kalangan pelajar remaja kita.

RUJUKAN:

Amir Hasan Dawi .2002. Penteorian Sosiologi dan Pendidikan Edisi Kedua.
Tanjung Malim: Quantum.

Fatimah Daud. 1992. Pengenalan Teori-teori Sosiologi. Kuala Lumpur:Fajar Bakti.


Mohd. Salleh Lebar.1992.Perubahan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur:
Nurin Enterprise.

Sharifah Alwiah Alsagoff.1985.Sosiologi Pendidikan . Petaling Jaya: Longman.

Berita Harian. 23 Oktober 2001. Pelajar Terdedah Unsur seram, ganas.

Utusan Malaysia. 20Oktober 2001. Dua pelajar disyaki membunuh ditahan reman.

Agama Pendidikan Hiburan Akhbar & Majalah


Komputer Poskad Wallpaper Malaysia
Laman Utama

Anda mungkin juga menyukai