Anda di halaman 1dari 28

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN IPNU IPPNU PASURUHAN LOR

Masa Khidmat 1429 1431 H / 2008 2010

LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PIMPINAN RANTING
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PASURUHAN LOR JATI KUDUS

Masa Khidmat 1429 1431 H / 2008 2010


MALAM KAMIS
Di MI NU KHURRIYATUL FIKRI
PASURUHAN LOR JATI KUDUS
07 Syafar 1432 H / 12 Januari 2011 M
SAMBUTAN KETUA
IPNU IPPNU PASURUHAN LOR JATI KUDUS
MASA KHIDMAT 2008 2010
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Bissmillahirrahmanirrahim
Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT di mana kita senantiasa memohon rahmat serta
petunjuknya dalam setiap aktifitas kita.
Sholawat salam senantiasa kita haturkan ke junjungan nabi kita Muhammmad SAW, semoga kita
kelak mendapat syafaatnya. Amin.
Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kami dapat menyampaikan kehadapan rekan-
rekanita Laporan PertanggungJawaban kami dengan harapan nantinya Laporan ini dapat dikaji,
dievaluasi, dan dimusyawarahkan bersama sebagai bahan untuk menentukan arah langkah bagi
kepengurusan yang akan datang.
Peserta Rapat Anggota yang kami mulyakan.
Sebagai sebuah organisasi yang telah mengakar dan diakui eksitensinya, IPNU-IPPNU sangat
membutuhkan kader kader dedikatif, memiliki loyalitas yang tinggi. Di samping itu, proses
regenerasi kader mutlak untuk dilaksanakan secara continue. Untuk itu, dalam Rapat Anggota
kali ini diharapkan dapat menjadi forum untuk saling beradu gagasan dan argumentasi dengan
tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, persatuaan dan kesatuaan sebagai
generasi muda Nahdiyyin dalam meningkatkan kualitas dan potensi baik secara pribadi maupun
organisasi serta demi kemajuan dan kejayaan Islam, bangsa dan Negara.
Peserta Rapat Anggota yang kami mulyakan.
Atas Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor Jati Kudus dan atas nama Pribadi kami
mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rekan-
rekanita yang selama ini masih setia mendampingi kami, membantu kami serta keistiqomahan
bersama kami, dan tidak lupa juga kepada teman-teman setia yang selama ini selalu mensuport
kami. Kami juga berterima kasih Kepada Bapak Kepala Desa Pasuruhan Lor, Bapak Kami
Bapak Pengurus NU Pasuruhan Lor, Ibu KamiIbu Pengurus Muslimat NU Pasuruhan Lor,
Pengurus BPPM NU Khurriyatul Fikri, Bapak Kepala MINI Khurriyatul Fikri, Bapak/Ibu
Pembina kami, Kakak kamiPengurus GP ANSOR NU, dan Pengurus FATAYAT NU
Pasuruhan Lor Jati Kudus yang telah membantu kami, sehingga semua kegiatan atau progam
kerja IPNU-IPPNU terlaksan dengan baik dan lancar. Dari kami tidak dapat membalas semua
apa yang telah Bapak/Ibu/Teman-teman/Sahabat dan Rekan rekanita berikan untuk IPNU-
IPPNU Pasuruhan Lor jati Kudus, Dengan Iringan Doa Semoga apa yang kita lakukan
khususnya untuk IPNU-IPPNU senantiasa mendapat Barokah dan Manfaatnya. Amin.
Permohonan maaf juga kami sampaikan kepada Bapak/Ibu serta Rekan-rekanita apabila dalam
kepengurusan kami ada kekhilafan kami jugu mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Cukup sekian, kurung lebinya mohon maaf.
Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamithoriq
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Pimpinan Ranting
IPNU IPPNU
Pasuruhan Lor Jati Kudus
Ketua IPNU Ketua IPPNU
AGUS TRIYONO FERA APRILIYANAWATI
NIA : XI.02.4.7354.88.048 NIA :CXXX.40.4.7455.90.346
RANCANGAN TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PASURUHAN LOR JATI KUDUS PERIODE 2008 2010
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

1. Rapat Anggota IPNU IPPNU Pasuruhan Lor diatur dalam Peraturan Dasar ( PD ) IPNU
Bab VII pasal 2 dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU Bab IX pasal 12 ayat 6 dan
PD IPPNU Bab VII pasal 12 PRT IPPNU Bab VII pasal 12 ayat 6.
2. Rapat Anggota IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor disingkat Rapat Anggota XII

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 2

1. Rapat Anggota merupakan kedaulatan tertinggi dari anggota IPNU-IPPNU di tingkat


ranting
2. Rapat Anggota diikuti oleh PR IPNU-IPPNU, Alumni IPNU-IPPNU, dan Anggota
IPNU-IPPNU.
3. Rapat Anggota XII dinyatakan syah apabila diikuti Tiga unsure di atas.

Pasal 3
Rapat Anggota XII mempunyai tugas dan wewenang :

1. mengevaluasi dan mengesahkan laporan Pertanggungjawaban PR IPNU-IPPNU


Pasuruhan Lor Periode 2008-2010.
2. Memilih dan menetapkan ketua PR IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor Periode 2011-2013.

BAB III
PESERTA, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

1. Peserta Rapat Anggota XII terdiri :

a. Pengurus IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor Jati Kudus.


b. Para Alumni IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor Jati Kudus.
c. Anggota IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor Jati Kudus.

2. Peserta Rapat Anggota XII memilih hak :

a. Memilih dan dipilih sebagai ketua IPNU-IPPNU


b. Mengajukan pertanyaan, pendapat dan usul dengan lisan maupun tulisan secara singkat dan jelas.
c. Setiap peserta mempunyai hak 1 suara pada saat pemungutan suara.
3. Peserta Rapat Anggota XII memilika kewajiban :

a. Mentaati tata tertib Rapat Anggota XII


b. Mengikuti jalanya Rapat Anggota XII sampai selesai.
c. Membantu kelancaran dan ketertiban Rapat Anggota XII.
BAB IV
PERSIDANGAN
Pasal 5
1. Persidangan terdiri dari :
a. Sidang gabungan (tata tertib)
b. Sidang gabungan (LPJ)
c. Sidang terpisah ( pemilihan ketua IPNU-IPPNU)
2. Setiap persidangan Rapat Anggota XII dipimpin oleh siding yang terdiri dari ketua, sekretaris dan
pendamping.
3. Pimpinan Sidang mempunyai tugas, hak dan kewajiban sebagai berikut :
a. Memimpin jalanya siding sesuai tata tertib Rapat Anggota XII
b. Memberi kesempatan anggota untuk berbicara secara musyawarah mufakat.
c. Menetapkan keputusan dan hasil yang sudah disepakati oleh peserta.
BAB V
KUORUM DAN PENGAMBILAN SUARA
Pasal 6

1. Persidangan dinyatakan syah apabila dihadiri 3 unsur: PR, Alumni, dan Anggota.
2. Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah mufakat.
3. Apabila point 2 di atas tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan diambil melalui
suara terbanyak atau voting.

BAB VI
PEMILIHAN KETUA PR ( Pimpinan Ranting )
Pasal 7

1. Sidang pleno untuk memilih dan menetapkan ketua ranting dipimpin oleh PAC IPNU-
IPPNU Kecamatan Jati.
2. Jika PAC Jati tidak hadir, maka siding dipimpin oleh presidium yang telah dibentuk
panitia.
3. Sebelum memilih ketua PR, Pengurus Ranting periode 2008-2010 meletakan jabatan dan
tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepada PAC jati.
4. Pemilihan ketua PR bersifat lansung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pemungutan suara dilakukan 2 tahap. Tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
6. Calon dinyatakan syah apabila berdomisili di desa Pasuruhan Lor Jati Kudus.
7. Dalam tahap pencalonan, seluruh peserta Rapat Anggota XII berhak dicalonkan.
8. Calon ketua PR yang berhak mengikuti tahap pemilihan adalah yang menduduki
peringkat 1,2 dan 3.
9. Calon Ketua PR dinyatakan Syah hadir maupun tidak.
10. Calon ketua PR yang mendapat suara terbanyak dinyatakan syah dan ditetapkan sebagai
ketua PR baru.
BAB VII
KRITERIA CALON KETUA
Pasal 8

1. Berusia maksimal 23 tahun.


2. Aktif sebagai anggota IPNU-IPPNU minimal 1 periode.
3. Pendidikan minimal SMP atau sederajat.
4. Belum berkeluarga.
5. Penah mengikuti pengkaderan minimal MAKESTA.
6. Tidak menjabat sebagai Ketua organisasi sederajat setingkat ranting.
7. Ketua lama tidak boleh dipilah kembali.
8. Berdomisili di desa Pasuruhan Lor.

BAB VIII
TIM FORMATUR
Pasal 9

1. Ketua terpilih dibantu tim Formatur untuk melengkapi kepengurusan PR maksimal satu
bulan setelah pemilihan.
2. Tim Formatur terdiri dari :

a. Ketua terpilih.
b. Ketua lama.
c. Alumni IPNU-IPPNU terpilih.
d. Pembina IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut dalam Rapat
Anggota XII.
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Rapat
Anggota XII.

Ditetapkan di Kudus,
Pada tanggal ..
PIMPINAN SIDANG
Ketua Sekretaris
( ) ( . )
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIMPINAN RANTING IPNU IPPNU PASURUHAN LOR JATI KUDUS
MASA KHIDMAT 2008-2010
I. PENDAHULUAN
Berdirinya organisasi harus dapat dimanfaatkan secara maksimal dan optimal, serta penuh
tanggung jawab untuk kepentingan para anggota sebagai media pencapaian tujuan yang telah
digaris besarkan. Mengingat organisasi merupakan sarana aspirasi anggota dan sarana
komunikasi antar anggota, maka suatu organisasi yang ditangani dengan baik akan bermanfaat
bagi pengurus dan anggotanya.
Laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan kepada para peserta Rapat Anggota sebagai
wujud tanggung jawab yang telah diamanatkan kepada kami. Laporan pertanggung jawaban ini
kami susun dengan transparan, walaupun dengan segala keminiman wawasan kami, semoga
dapat dijadikan referensi bagi generasi penerus kami.
Purna Progam Kerja kami adalah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada para
peserta Rapat Anggota. Semoga setelah kami menyampaikan laporan ini, segala kesalahan yang
telah kami lakukan, baik senagaja maupu tidak, dapat dimanfaatkan sehingga kami dapat
terhindar dari dari tuntutan akhirat nanti.
Selanjutnya untuk memudahkan dalam pengkajian dan pemahaman, dengan penuh kerendahan
hati dan segala kekurangan yang selalu ada melekat pada kami, laporan ini kami sampaikan pada
peserta Rapat Anggota XII dengan sistematika sebagai berikut :
I. Pendahuluan
II. Kondisi umum organisasi IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor Jati Kudus.
III. Pelaksanaan progam.
IV. Analisis pelaksanaan progam.
V. Inventarisasi
VI. Laporan Kesekretariatan
VII. Laporan Keuangan
VIII. Penutup
IX. Lampiran-lampiran
II. KONDISI UMUM ORGANISASI IPNU-IPPNU PASURUHAN LOR JATI KUDUS
Peserta Rapat Anggota yang kami mulyakan.
Bahwa sebagaimana hasil rapat anggota XI di MINU Khurriyatul Fikri yang telah memilih rekan
Agus Triyono sebagai ketua IPNU dan rekanita Fera Apriliyanawati sebagai ketua IPPNU dan
kemudian bersama-sama dengan Tim Formatur untuk melengkapi kepengurusan di Perpustakaan
Masjid Besar NU Baitul Makmur Pasuruhan Lor. Kemudian Pelantikan dan Pembaiatan
pengurus di MINU Khurriyatul Fikri.
Adapun susunan pengurus ranting IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor Jati Kudus periode 2008-2010
adalah sebagai berikut :
Susunan Pengurus Ranting
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Pasuruhan Lor Jati Kudus Masa Khidmat 2008-2010
Pelindung : Jamiyyah Nahdlatul Ulama Pasuruhan Lor Jati Kudus
Pembina : 1. Bapak Tain Suwandi
2. Bapak Sugeng Witono
Dewan Alumni : 1. Cahyo
2. Nor Hadi
3. Sofyan Hamdani
4. Tri Mulyono
5. Andi Kurniawan
6. Arief Cahyono
Ketua Umum : Agus Triyono
Wakil Ketua I : Tigor Panjaitan S.Pdi
Wakil Ketua II : Eko Pramono
Wakil Ketua III : Gus Wanto

A. Departemen Pendidikan dan Pembinaan Kader

Bidang Kaderisasi
1. Khoirul Anwar
2. Syukron
3. Mustaqim

B. Departemen Dawah dan Pengembangan Lingkungan

Bidang Dawah
1. Erie Qomaruddin
2. Mohammad Ikhwan
Bidang Wiraswasta
1. Arie Budiarto
2. Yulianto
3. Khafidz
Bidang Humas dan kesra
1. Muhammad Maruf
2. Dedy Hermanto
3. Budi Purnomo
4. Tomy
5. Yusuf

C. Departemen pengembangan Minat dan Bakat

Bidang Kesenian
1. Rofiul Huda
2. Ady Prasetya
3. Chafiz Qiyansyah
Bidang Olah Raga
1. Jepri Riyanto
2. Ardan ibadur Rahman
Bidan Ke-CBP-an
1. Agus Riyono
2. Fauzi Ahmad
3. Hendrik
4. Murwanto
Susunan Pengurus Ranting
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
Pasuruhan Lor Jati Kudus Masa Khidmat 2008-2010
Pelindung : Jamiyyah NU dan Muslimat NU Pasuruhan Lor Jati Kudus
Pembina : 1.Ibu Muslikhah
2.Ibu Khurriyati
Dewan Alumni : 1. Tri Shofiyani
2. Lilik Listyani
3. Dwi Aprilianingrum
4. Fajrikhatul Wakhidah
Ketua Umum : Fera Apriliyanawati
Waki Ketua I : Ira Ariyani
Wakil Ketua II : Rani Pamungkas
Wakil Ketua III : Sri Mulyani
Sekretaris : Novi Wakhidatun Nikmah
Wakil Sekretaris : Dyah Intan Anggraini
Bendahara : Sofa Apriliani
Wakil Bendahara : Nimatus Saadah
A. Departemen Pendidikan dan Pembinaan Kader 3. Dewi Puji Astutik
*) Bidang Kaderisasi 4. Denok
1. Siti Rohmah 4. Arina Nor Faiza
2. Sri Utami 5. Nefa Ainur Rohmah
B. Departemen Dawah dan Pengembangan 2. Novi Trisnawati
Lingkungan 3. Wahyu Yulianti
*) Bidang Dawah 4. Naely Saadah
1. Siti Hartatik 4. Uswatun Khasanah
2. Rinda Rizaiana 5. Zumrotun
*) Bidang Wiraswasta 6. Wahyuningsih
1. Zuliana Rahmawati 4. Noor Santi
2. Arini Nor Aziziah 5. Mike Yulistyani
3. Rukhayati 6. Tika
*) Bidang Humas dan Kesra 4. Ayu Noor Soraya
1. Lila Yunita 5. Tika Sari Asih
2. Laras Devi A 6. Ineke Andriyani
3. Faila Shofa 4. Nita Darul Sukowati
C. Departemen Pengembangan Minat dan 5. Yuyun Yuliana
Bakat 6. Ida
*) Bidang Kesenian
1. Astutik
2. Tri Agustina
3. Arina Khasbana
*) Bidang Keputrian
1. Nunun Nauriyatul L
2. File Nia Reza
3. Evi Nofiani
*) Bidang Olah Raga
1. Hanafil Lutfia A
2. Lela Pitaloka
3. Atik Yuanita
III. PELAKSANAAN PROGAM
Beberapa progam kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PR IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor Jati
Kudus periode 2008-2010 kami laporkan sesuai dengan bidang garap departemen masing-
masing, yakni sebagai berikut :
*) Bidang Kaderisasi
1) Melengkapi kepengurusan dengan tim Formatur di Perpustakaan masjid besar NU Baitul
Makmur Pasuruhan Lor Jati Kudus.
2) Mengadakan Pelantikan IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor periode 2008-2010 di MINU
Khurriyatul Fikri Pasuruhan Lor Jati Kudus.
3) Mengadkan pertemuan rutin.
a. Pertemuan rutin tiap Jumat pertama awal bulan di rumah rekan Sofyan Hamdani.
b. Mengadakan pertemuan pada pertengahan bulan sekaligus Istighosahan di Makam, Musholla
Mbah surgi murang djoyo.
4) Makesta.(Makesta di MINU Khurriyatul Fikri selama 2 hari 2 malam di koordinatori oleh rekan
Muhammad Maruf.)
5) Turba.
Turba ke Jamiyah-jamiyyah sebelum melasanakan kegiatan makesta di MINU Khurriyatul
Fikri di antaranya Jamiyyah Alumni TPQ NU Khurriyatul Fikri pada saat di kediaman adik
Syadat Rw:08, dsb.
6) Study Banding.(Study banding dengan PR IPNU-IPPNU Margorejo Dawe Kudus pada awal
periode.)
7) Dialog Interaktif ( belum terlaksana )
8) Mendelegasikan Peserta ke PAC atau PC.
a. Mengirimkan peserta saat Konancab PAC Kec Jati.
b. Mendelegasikan peserta untuk ikut pengkaderan LAKMUD di SMP NU AL Makruf Kudus rekan
Rofiul Huda, rekan Ady Prastya, rekanita Lila Yunita dan rekanita Naela Shofa.
c. Mendelegasikan peserta untuk ikut Konancab tingkat Kabupaten Kudus di SMP dan SMA Al
Makruf Kudusrekanita Novi,rekanita Faela Shofa, rekan Agus t, rekan Riza, rekan Feri.
d. Mengikuti Acara Rutin SEJUK tiap 1 bulan sekali yang diadakan oleh PAC Jati.
e. Mendelegasikan peserta untuk ikut lomba Porseni tingkat PAC Jati di desa Jati Wetan.
Lomba Tarik Tambang : rekan Munarlan, rekan Chaviz Q, rekan Erie Q, rekan Dedy H, rekan
Mamik.
Lomba KeAdministrasian : rekan Shaud, rekan Pras, dan rekanita Novi WNmendapat Juara III
Lomba Keputrian : rekanita Fera A, rekanita Nimah, rekanita Arini.
Lomba Pentas Senidengan tema Islami dengan Judul Drama Tobat Cinta : rekan Shoheh, rekan
Tri, rekan Marlan, rekan Udin, rekanita Opha, rekanita Menuk, rekanita Mamie.mendapat Juara
II
f. Mendelegasikan peseta untuk ikut Pelatihan Diklat Keinstrukturan di desa Getas pejaten.
g. Mendelegasikan pengurus untuk ikut acara pelatihan Administrasi, Keuangan dan keprotokolan di
SMP NU Islam Al Makruf Kudus. Khusus Pengurus Harian IPNU-IPPNUrekan Agus T, rekan
Shaud Riza, rekan Pian, rekanita Fera, rekanita Novi, dan rekanita Naela S. Dsb.
*) Bidang Ke-CBP-an :
1) Haiking.(Haiking ke Colo,dan ke puncak Argopilosokhusus anak IPNU)
2) Tanam Pohon.
Tanam pohon di daeran Colo yakni di sebelah area Ojek Makam Sunan Muria. Progam ini kami
melanjutkan progam kepengurusan sebelum kami yang belum terlaksana, alhamdulillah sudah
terlaksana.
*) Bidang Dawah:
1) Buka Bersama dan Tadarus Keliling.
Mengadakan Buka bersama dan Tadarus keliling pada saat bulan Ramadhan yakni setiap hari
Ahad Sore sampai selesai, yakni di rumah rekanita Fera A Rw : 07, rekan Eko Rw : 05, rekan
Agus Triyono :Rw ; 07, rekan Sofyan Hamdani Rw: 03, Rekanita Intan Anggraini Rw : 10,
rekanita Anis S Rw :04,,,selama 2 tahun atau 2 kali ramadhan. Dsb.
2) Tarling, Tadarling dan Biling.
Di Musholla-musholla tiap bulan Ramadhan, yakni hari malam Ahad atau setelah pelaksanaan
Buka Bersama dan Tadarus keliling, yakni di musholla NU Khoirul Huda Rw:06, musholla NU
Qudsyiyah Rw;03, musholla NU Khoirul Muttaqin Rw:07, musholla NU Nurul Anwar Rw:04,
musholla NU Al Huda Rw:05, musholla NU Miftakhul Falah Rw:01, musholla NU Mbah Surgi
murang Djoyo Rw:10,,,selama 2 tahun atau 2 kali ramadhan. Dsb.
3) Halal bi Halal
a. Ikut bekerja sama dengan Pengurus NU, Muslimat, ANSOR, FATAYAT , dan pengurus masjid
Besar NU Baitul Makmur dalam acara Pengajian umum Halal bi Halal warga nahdliyyin se desa
Pasuruhan Lor di Serambi Masji Besar NU Baitul Makmur Pasuruhan Lor jati Kudus.
b. Mengadakan kunjungan Silaturahim dalam rangka Halal bi Halal ke rumah Tokoh agama, NU,
Muslimat, Pembina dan pemerintahan desa,yakni kerumah Bapak Khomsun Abdul Khamid S,
Pd, Bapak Djalal Drusman Amd, Bapak Drs H Abdul Hadi, Bapak Priyono S,pd, Bapak Kyai
hasyim Asyari, Bapak Kyai Munajad, Bapak H Khoirun Nawawi, Ibu Hj Siti Fatimah, Ibu
Sumisih, Bapak Tain Suwandi, Bapak Sugeng Witono, Ibu Muslikhah, Ibu Khurriyati, Bapak
Mahfudz, dsb.
4) Ziarah Wali
a. Mengadakan Ziarah Ke Sunan Muria, dan makam Syeh Syadziliair 3 rasa pada awal periode
atau saat tahun baru.
b. Mengadakan Ziarah ke makam Mbah Surgi Murang Djoyo dan makam Sunan Kudus pada saat
sebelum menginjak bulan ramadahan.
c. Mengadakan Ziarah Wali ke Jawa Barat, yakni ke Sunan kalijogo, Sunan Gunung Jati, Masjid
Istiqlal, Ancol, Pamijahan, Panjalu, Makam Habib Ahmad Pekalongan yang di koordinatori oleh
rekan Royyan Hidayat. Dsb.
5) PHBI
a. Mengadakan Pengajian Umum Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Besar NU Baitul
Makmur yang dihadir oleh Habib Ahmad Al Jufri dari Jepara.
b. Mengadakan Pengajian Intern bersama Pengurus IRMABAMA pada saat malam 12 maulid di
serambi masjid besar NU Baitul Makmur.
c. Mengadakan acara Nyate bareng tiap hari Raya Idul Adha, di rumah rekanita Fera Apriliyanawati,
dan rekanita Novi Wakhidatun Nikmah. Dsb.
6) Harlah IPNU-IPPNU (Diadakan bersamaan dengan ziarah JABAR)
7) Doa awal dan akhir tahun Hijriyah.
Mengadakan Doa awal dan akhir tahun 1431 Hijriyah di sekretariat IPNU-IPPNU di RA RTQ
NU Khuriyatul Fikri Pasuruhan Lor Jati Kudus)
8) Taziyah dan menjenguk anggota yang sakit.
a. Taziyah dirumah rekan Gus Notodukuh Goleng saat bapaknya meninggal.
b. Taziyah kerumah Ibu pembina IPPNU, Ibu Muslikhahkhusus IPPNU
c. Menjenguk rekanita Novi Wakhidatun Nikmah di rumah sakit asyifa pada saat dia di opnam.
d. Menjenguk Bapaknya rekan Shaud Riza pada saat di opnam di rumah sakit Umum Kudus.dsb.
9) Santunan yatim piatu.
Mengadakan Santunan anak yatim piatu bersama dengan ibu Muslimat dan Pengurus Masjid di
Masjid Besar NU Baitul Makmur Pasuruhan Lor. Progam ini temasuk progam kepengurusan
sebelum kami yang belum terlaksana, alhamdulilah sudah terlaksana..
*) Bidang Humas dan Kesra :
1) Sinoman.
a. Sinoman di rumahnya rekan Tain Suwandi rw03, rekanita Tri Shofiyani rw04 saat beliau
menikah.
b. Sinoman di Rw:06belakang rumah Dr Mubakir pada saat ada pengajian Halal bi Halal keluarga.
c. Sinoman di Rw: 06belakang rumah bpk Maji sound system; pada saat ada acara tasyakuran
walimatul Urusy.
d. Sinoman pada acara Pengajian Haul Mbah Surgi Murang Djoyo.
e. Sinoman pada acara Pengajian Umum Haul Al Magfurillah Romo Kyai Khusen.
f. Sinoman apabila dari pihak NU atau badan Otonom saat mengadakan pengajian. Dsb.
2) Donatur Bulanan.( Mengadakan Donatur Bulanan untuk IPNU-IPPNU yang di ambil dari para
alumni IPNU-IPPNU, dan hamba allah, yang beroprasi tiap satu bulan sekali yang di
koordinatori oleh rekan Muhammad Ahsanul Alfiyan.)
3) Membagi undangan (Membagi undangan setiap ada pertemuan IPNU-IPPNU)
4) Pembuatan KTA
Mengadakan pembuatan KTA di desa Jati Wetan dan di MINU Khurriyatul Fikri pada saat
Makesta.
5) Baksos (Mengadakan Bakti Sosial Ngecor di TPQ NU Khuriyatul Fikri pada saat gedung direnofasi,
dsb)
*) Bidang Olah Raga
1) Jalan santai.
Mengadakan kegiatan jalan Sehat Untuk Umum dengan start-finish di MI Khuriyatul Fikri
dengan tema 1000 Langkah menuju sehat dengan hadiah Utama 2 buah sepeda, 2 kipas angin
besar, 1 buah dispenser, 1 buah radio tape, dan hadiah menarik lainya. Yang di ketuai oleh rekan
Shaud Shoheh Riza.
*) Bidang Keputrian :
1. Pertemuan rutin 3 bulan sekali.( Mengadakan pertemuan rutin dan juga sekaligus mengadakan
palatihan.)
2. Mengadakan pelatihan dan dialog tentang keputrian (Mengadakan Pelatihan Membuat baki
lamaran dan dialog keputrian untuk Umum dirumah rekanita Fera Apriliyanawati Rw:07)
*) Bidang Wiraswasta :
1. Pembuatan kalender (belum terlaksana)
2. Pembuatan stiker.( Mengadakan pembuatan stiker pada saat pelaksanaan Jalan Sehat IPNI-IPPNU
yang dibagikan kepada seluruh panitia, Angoota IPNU-IPPNU dan orang luar)
3. Pembuatan buletin.( Pembuatan buletin IPNU-IPPNU bersama IRMABAMA pada saat hari raya
Idul Adha sebanyak kurang lebih 800 exemplar yang dibagikan kepada masyarakat umum pada
saat pelaksanaan sholat Idul Adha, dimana bekerja sama dengan SONIAS, APEM MAK
NYUSgalik dan AIR MINUMAshogiekang noorhadi)
4. Pembuatan seragam.( Mengadakan Seragam khusus pelaksanaan Jalan Sehat, di mana bekerjasama
dengan beliau bapak H Ikhsan Rw:10 Roudhoh Colection)
*) Bidang Kesenian :
1. Pelatihan Rebana.( Mengadakan pelatihan rebana di masjid bersama IRMABAMA setiap malam
Ahad atau setelah selesai kegiatan pembacaan Alberjanji di masjid.)
2. Pelatihan Bilal.
a. Mendelegasikan anggota untuk menjadi bilal di Musholla-musholla pada saat kegiatan Bilal
Keliling, Tarawih Keliling, dan Tadarus al Quran Keliling dengan personil rekan Royan
Hidayat, rekan Shaud Shoheh Riza, rekan Feri Kurniawan, rekan Tri Mulyono, dan rekan Agus
Triyono selama 2 tahun atau 2 kali ramadhan.
b. Mendelegasikan anggota untuk menjadi Bilal Tetap di Musholla Mbah Surgi Murang Djoyo
Rw:10 pada saat bulan ramadhan dengan personil rekan Shau Shoheh Riza, rekan Dedy
hermanto, rekan Feri Kurniawan, dan rekan Agus Triyono.
IV. ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM
Dalam perjalanan organisasi PR IPNU IPPNU Pasuruhan Lor Jati Kudus selama masa
khidmatnya tentulah banyak kekurangan dan kelemahan yang ada. Berbagai keterbatasan dan
kendala sering menjadi sebab tidak maksimalnya upaya realisasi progam progam IPNU
IPPNU Pasuruhan Lor Jati Kudus.
Demikian pula kalau dibandingkan antara rencana progam dengan pelaksanaan konkritnya, maka
ternyata belum seluruh rencana progam terlaksana dan merata di semua bidang garap organisasi.
A. Progam yang belum terlaksana :
Dialog Interaktif
Pembuatan Kalender
B. Hambatan hambatan
a. Belum adanya kesadaran yang penuh dari pengurus dan anggota akan loyalitas terhadap
organisasi.
b. Belum berfungsinya dengan baik job job yang sudah diamanatkan.
c. Keterbatasan waktu dan kesempatan para pengurus sehingga perhatian ke organisasi berkurang.
d. Mancetnya motor penggerak.dan Egoismemilih Belajar atau Bekerja
e. Dalam upaya merealisasikan progam masih terbenturnya adanya keterbatasan dana, hal ini
dikarenakan belum adanya sumber dana yang tetap yang mampu mensuplai anggaran kegiatan..
f. Masih adanya anggapan bahwa figure kepemimpinan tersentral pada ketua.
g. Adanya pengurus yang merangkap jabatan di organisasi lain, sehingga dalam menjalankan tugas
di PR tidak dapat maksimal.
C. Saran saran
a. Perjuangan masih harus diteruskan.
b. Rekruitmen Pengurus harus melalui pertimbangan yang matang.
c. Budayakan Disiplin.
d. Jangan pernah Bosan dengan IPNU IPPNU
e. Komunikasi.
f. Ciptakan sumber pendanaan secara mandiri.
g. Kelolalah organisasi ini dengan sunggug sungguh seperti fatwa dari KH Cholil
BisriBerjuanglah di IPNU IPPNU dengan sungguh sungguh, maka hidupmu akan
barokah.
h. PENGURUS Mempeng Anggenipun Ngurus, Ojo malah dadi Urusan Al Maghfurillah Romo
Kyai Khusen Alm.
V. DAFTAR INVENTARISASI
Daftar Inventarisasi PR IPNU IPPNU Pasuruhan Lor Jati Kudus masa khidmat 2008-2010.
NO NAMA BARANG KONDISI
1. Stempel IPNU Baik
2. Stempel IPPNU Baik
3. Stempel PHBI Baik
4. Stempel Panitia MAKESTA Baik
5. Stempel Panitia Bersama Baik
6. Stampat ( Bantalan Stempel ) Baik
7. Bendera IPNU Dalam Proses Pencarian
8. Bendera IPPNU Dalam Proses Pencarian
9. Bendera Indonesia Dalam Proses Pencarian
10. Piala Baik
11. Album Foto Baik
12. Foto Kopi Istighosah Baik
13. Mesin Ketik Rusak
VI. LAPORAN KESEKRETARIATAN
Bidang kesekretariatan yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab sekretaris telah
melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan administrasi organisasi meliputi:
a. Membuat dan mengeluarkan surat-surat umum organisasi.
b. Mengagendakan surat-surat masuk dan keluar.
c. Mengarsipkan surat-surat masuk dan keluar.
d. Mengagendakan dan menotulensikan sebagian kegiatan organisasi dan rapat-rapat pengurus.
Adapun data kesekretariatan yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut:
1) Surat-surat keluar
a. Kesekretariatan Umum IPNU berjumlah kurang lebih :9 buah surat.
b. Kesekretariatan Umum IPPNU berjumlah kurang lebih :7 buah surat.
c. Kesekretarian Umum bersama IPNU-IPPNU berjumlah kurang lebih 78 buah surat.
2) Surat-surat Masuk
a. PC IPNU-IPPNU Kab.Kudus berjumlah kurang lebih 2 buah surat.
b. PC IPPNU Kab.Kudus berjumlah kurang lebih 1 buah surat.
c. PC NU Kab.Kudus berjumlah kurang lebih 2 buah surat.
d. PR.NU Pasuruhan Lor berjumlah kurang lebih
e. Sejauh ini pelaksana administrasi PR.IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor 3 buah surat.
f. PAC IPNU-IPPNU Jati
Undangan:30 surat.
Instruksi:5 surat
g. PAC IPPNU Jati:
Undangan:18 surat
Instruksi:5 surat
h. PR Luar PR Dawe 1 buah surat.
i. Pengurus MI NU Khuriyyatul Fikri:7 buah surat.
j. Pengurus Masjid :9 buah surat.
k. Jamiyyah se-Pasuruhan Lor:8 buah surat.
telah berjalan cukup baik dan tidak ada kesulitan yang cukup berarti,hal ini terbukti dengan
diraihnya juara 3 lomba administrasi se kecamatan Jati dalam acara PORSENI PAC JATI pada
tanggal:........Namun bagaimanapun juga harus diakui masih ada beberapa kekurangan dan
kelemahan yang nampaknya perlu menjadi catatan untuk diperhatikan,antara lain adalah:
1. Tersendatnya pengiriman surat.
2. Masih banyak surat-surat yang belum sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART IPNU-
IPPNU.
3. Pembagian tugas untuk personil yang terkait dengan kesekretariatan,nampaknya belum dapat
terlaksana dengan optiman dan integritas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
4. Masih belum berfungsinya sekretariat PR.IPNU-IPPNU secara optimal dan efisien.
5. Keterbatasan fasilitas yang ada,karena kendala dana.
Hal-hal yang menjadi catatan diatas,diharapkan dapat ditindak lanjuti penanganannya dan PR
IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor periode mendatang sehingga dapat tercipta peningkatan dalam
tertib administrasi.
Demikian laporan tentang kesekretariatan PR IPNU-IPPNU Pasuruhan Lor masa khidmat
2008-2010
Sekretaris IPNU- IPPNU
Sekretaris IPNU Sekretaris IPPNU
Shaud Shoheh Riza Novi Wakhidatun Nikmah
VII. LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Pasuruhan Lor Jati Kudus

No Tanggal Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo


11-Oct- Saldo uang kas masa khidmat
1 08 rekan Tri Mulyono 303.300 383.300
20-Oct-
2 08 konsumsi rapat formatur 30.000 353.300
31-Oct- FC undangan pertemuan di
3 08 Makam Mbah Surgi 4.500 348.800
02-Nov-
4 08 FC Do'a Istighotsah 2.600 346.200
02-Nov-
5 08 Beli air mineral @ 1 dos 12.000 334.200
04-Nov- FC susunan pengurus, Surat
6 08 SK, Undangan 14.000 320.200
07-Nov-
7 08 Iuran 15.000 335.200
07-Nov-
8 08 Santunan alm.Ibu gus Noto 15.000 320.200
07-Nov-
9 08 Beli buku KAS 4.000 316.200
14-Nov-
10 08 Transport "Study banding" 50.000 266.200
14-Nov- FC undangan, surat
11 08 pelantikan, dll 30.000 236.200
3-Dec- FC pertemuan bulan
12 08 Desember 4.300 231.900
5-Dec- Iuran pertemuan bulan
13 08 Desember 12.000 234.900
1-Jan- Bayar Ticket masuk kawasan
14 09 air terjun monthel 36.000 207.900
24-Jan-
15 09 FC undangan Istighotsah 4.300 203.600
18-Feb-
16 09 FC undangan 6.100 197.500
3-Apr-
17 09 FC undangan 5.500 192.000
3-Apr-
18 09 Iuran 10.000 202.000
23-Apr-
19 09 FC undangan Istighotsah 5.000 197.000
5-Jun-
20 09 Iuran pertemuan bulan Juni 32.000 229.000
21-Jun-
21 09 FC undangan 7.000 222.000
25-Jun-
22 09 Konsumsi ANCAB 60.000 162.000
27-Jul-
23 09 FC undangan 7.800 154.200
28-Jul-
24 09 Sumbangan dari PAC 15.000 169.200
31-Jul- Beli sarung buat anggota yg
25 09 ultah 25.000 144.200
14-agt-
26 09 KONANCAB 40.000 104.200
6-Sep- Iuran Buka Bersama di rumah
27 09 Alfian 13.000 117.200
13-Sep- Iuran buka bersama di rumah
28 09 Astuti 15.500 132.700
15-Jan- Sumbangan Panitia jalan
29 10 sehat IPNU-IPPNU paslor 325.000 457.700
Beli air mineral aqua + anda
26-Feb- @ 1 dos "acara maulid +
30 10 istighotsah" 31.000 426.700
2-Apr-
31 10 Bezuk Rekanita Menuk 30.000 396.700
3-May- Sumbangan dari PR SUKUN
32 10 "jalan santai" 94.000 490.700
3-May- Akomodasi rapat pengurus
33 10 harian 50.000 440.700
34 8-Jul-10 Panitia Ziarah dan Wisata 200.000 240.700
Hormat kami,
Bendahara IPNU
ROYAN HIDAYAT
KEADAAN KEUANGAN
IPPNU PASURUHAN LOR JATI KUDUS
MASA KHIDMAD 2008 - 2010 M
No. Tanggal Keterangan Masuk Keluar Saldo
1. 20/10.2008 Sisa uang kas IPPNU
2006-2008 M 444,600.00 - 444,600.00
2. 26/10.2008 Santunan Kematian
Ibu Gusnoto - 30,000.00 414,600.00
3. 01/11.2008 Beli Buku, dll. - 16,000.00 398,600.00
4. 10/31/2008 Iuran Keputrian ANCAB - 10,000.00 388,800.00
5. 03/11.2008 Foto Copy - 4,000.00 384,600.00
6. 11/11.2008 Beli Stabillo - 1,800.00 382,800.00
7. 07/11.2008 Kas Tahlilan dan Yasin
(Pertemuan Rutin) di
Rumah Rekan Sofyan H 16,000.00 - 398,800.00
8. 07/11.2008 Kas IPNU (dari Santunan
Ibu Gusnoto) 15,000.00 - 413,800.00
9. 14/11.2008 Beli kenang-kenangan
buat PR. Margorejo - 32,000.00 381,800.00
10. 18/11.2008 Rental, FC + Beli Buku - 10,000.00 371,800.00
11. 22/11.2008 Sisa uang Raker 272,000.00
12. 22/11.2008 Sisa uang konsumsi 50,000.00 - 322,000.00
13. 05/12.2008 kas Pertemuan Rutin 12,000.00 - 334,000.00
14. 07/12.2008 Konancab - 80,000.00 254,000.00
15. 08/12.2008 Nyate bareng - 20,000.00 234,000.00
16. 08/12.2008 Bulletin - 50,000.00 184,000.00
17. 13/12.2008 Sumbangan
Untuk Mas Eko - 25,000.00 159,000.00
18. 17/12.2008 Sumbangan
Untuk Mas Ta'in - 25,000.00 134,000.00
19. 28/12.2008 Beli Aqua - 14,000.00 120,000.00
20. 28/12.2008 Sumbangan untuk
Mas Sofyan H - 25,000.00 95,000.00
21. 03/04.2009 Iuran Pertemuan rutin 10,000.00 - 105,000.00
22. 19/04.2009 iuran Istighosah 17,000.00 - 122,000.00
23. 05/06.2009 Sisa uang pengajian
maulid Nabi 38,000.00 - 160,000.00
24. 24/06.2009 Konsumsi LPJ - 60,000.00 100,000.00
25. 14/08.2009 Iuran Konfercab - 50,000.00 50,000.00
26. 14/08.2009 Beli Roti bakar buat
peserta Konfercab - 7,000.00 43,000.00
27. 30/10.2009 Iuran Keputrian ANCAB - 20,000.00 23,000.00
28. 15/01.2010 Sisa Uang Jalan Sehat 350,000.00 - 373,000.00
29. 22/01.2010 Pertemuan Keputrian
Ranting 22,000.00 - 395,000.00
30. 02/04.2010 Jenguk adiknya Mb. Vera - 35,000.00 360,000.00
31. 02/04.2010 Pertemuan Rutin
(Konsumsi) - 40,000.00 320,000.00
32. 02/04.2010 Iuran Pertemuan rutin
di Rumah Rekanita Novi 15,300.00 - 335,300.00
33. 08/04.2010 Rapat Evaluasi PROKER 48,400.00 - 383,700.00
34. 04/07.2010 Di pinjam Wahyuningsih
untuk Ziarah Wali - 200,000.00 183,700.00
35. 22/08.2010 Iuran BUBER di Rumah
Intan 13,300.00 - 197,000.00
36. 22/08.2010 Keputrian ANCAB - 25,000.00 172,000.00
37. 05/11.2010 Beli Mie Instan buat
BAK SOS - 44,000.00 128,000.00
Hormat kami,
Bendahara IPPNU
SOFA APRILIANI
Laporan Keuangan
Dana Donatur IPNU IPPNU
Pasuruhan Lor Jati Kudus
No Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1 10 Januari 2010 Pemasukan Dana Donatur Rp. 255.000 Rp. 255.000
2 25 Januari 2010 Jenguk Anake Mbak Shofie Rp. 25.000 Rp. 230.000
3 10 Juli 2010 Pembayaran Lakmud & Rp. 100.000 Rp. 130.000
Jajan buat peserta Lakmud
4 Jenguk Bapaknya Mas Reza Rp. 30.000 Rp. 100.000
5 28 Oktober 2010 Pembelian Stempel Makesta Rp. 60.000 Rp. 40.000
dan Fotocopy
6 3 Januari 2011 Dana Sisa Ziarah Rp. 347.000 Rp. 387.000
Jawa Barat
7 6 Januari 2011 Sisa Dana MAKESTA Rp. 282.000 Rp. 669.000
8 9 Januari 2011 Beli Roti 100 bj @ Rp.1000 Rp. 100.000 Rp. 569.000
9 9 Januari 2011 Beli AQUA & Konsumsi Rp. 247.000 Rp. 322.000
Meeting LPJ + Rental +
Fotocopy LPJ
10 9 Januari 2011 Biaya kekurangan KTA Rp. 42.000 Rp. 280.000
MAKESTA
SALDO Rp. 280.000
Hormat kami,
Koordinator Donatur Bulanan
MOHAMMAD ACHSANUL ALFIAN
VIII. PENUTUP
Berkat pertolongan Allah SWT semata dan didukung oleh rasa kebersamaan dan komitmen yang
dimiliki oleh pengurus dengan segenap kemampuan dan upaya akhirnya kami sampai di titik
penghujung purna tugas kami sebagai Pimpinan Ranting IPNU IPPNU Pasuruhan Lor Jati
Kudus periode 2008-2010.
Kepada semua pihak yang berpartisipasi dan turut mendukung suksesnya perjalanan
kepemimpian kami, tidak lupa kami sampaikan terima kasih.
Akhirnya, kami segenap pengurus yang duduk dalam jajaran Pimpian Ranting IPNU IPPNU
Pasuruhan Lor Jati Kudus 2008-2010 mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan kami.
Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan memberi balasan apa yang telah kami
persembahkan untuk IPNU IPPNU.
Dan kepada segenap pengurus dan anggota IPNU IPPNU Pasuruhan Lor terutama pengurus
mendatang, kami harap lanjutkan perjuangan kami. Kami sadar terdapat kekurangan disegala hal,
oleh karena itu Kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan dari rekan rekanita.
Dari kami .
Selamat Belajar, Berjuang dan Bertaqwa,,,,,,,,,IPNU IPPNU Bangga Punya Kalian.
Wallahul muwaffiq Ila Aqwamithoriq
Wassalamualaikum Warohmatullahiwabarokatuh
Kudus, 12 Desember 2011
Pimpinan Ranting
IPNU IPPNU
Pasuruhan Lor Jati Kudus
Ketua IPNU Ketua IPPNU
AGUS TRIYONO FERA APRILIYANAWATI
NIA : XI.02.4.7354.88.048 NIA :CXXX.40.4.7455.90.346
IX. LAMPIRAN LAMPIRAN
MARS IPNU
Wahai pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu.
Bertekat bulat bersatu, di bawah kibaran panji IPNU
Ayo hai pelajar islam yang setia, kembangkanlah agamamu
Dalam Negara Indonesia, Tanah Air yang kucinta.
Dengan berpedoman kita belajar, berjuang, serta bertaqwa.
Kita bina watak nusa dan bangsa, tuk kejayaan masa depan.
Bersatu wahai pelajar islam jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia.
Ayo maju, pantang mundur.
Dengan rahmat tuhan kita perjuangkan
Ayo maju, pantang mundur.
Pasti tercapai adil makmur.
MARS IPPNU
Sirnalah gelap terbitlah terang.
Mentari timur sudah bercahya.
Ayunkan langkah, pukul genderang.
Segala rintangan mundur semua.
Tiada laut sedalam iman, tiada gunung setinggi cita.
Sujud kepala, kepada tuhan.
Tegak kepala lawan derita.
Di malam yang sepi, di pagi yang terang.
Hatiku teguh, padamu ikatan.
Di malam yang hening, di hati membakar.
Hatiku penuh bagimu pertiwi.
Mekar seribu, bunga ditaman.
Mekar cintaku pada ikatan.
Ilmu kucari, amal kuberi.
Untuk agama, bangsa negari.
KETUA IPNU IPPNU DARI MASA KE MASA
NO NAMA KETUA IPNU NAMA KETUA IPPNU PERIODE

1. Bapak Djalal Drusman Amd Ibu Salamah SY 1970 1971

2. Bapak Djalal Drusman Amd Ibu Munjinah 1971 1972

3. Bapak Jazin Ibu Muslimah 1972 1973

4. Bapak Subadi Ibu Mulyati 1973 1981

5. Bapak Wito Ibu Kustinah 1981 1985

6. Bapak Sigu Ibu Hartini 1985 1994

7. Bapak Heru Priyono Alm Ibu Khurriyati 1994 1996

8. Bapak Suntono Ibu Suhartini 1996 1998

9. Bapak Handa Mulya Ibu Eka Mutmainnah 1998 2000

10. Bapak Sugeng Witono Ibu Murtini 2000 2002

11. Bapak Tain Suwandi Ibu Dwi Apriliya Ningrum 2002 2004

12. Bapak Cahyo Ibu Inta Suwandi 2004 2006

13. Rekan Tri Mulyono Ibu Tri Shofiyani 2006 2008

14. Rekan Agus Triyono Rekanita Fera Apriliyanawati 2008 2010

Jadwal Acara Laporan PertanggungJawaban dan Rapat Anggota


IPNU IPPNU Periode 2008 2010
Pasuruhan Lor Jati Kudus
NO Waktu Acara Penanggung Jawab
1. 18.00-19.00 WIB Opening Ceremony Rkn ShaudRiza
2. 19.00-19.45 WIB Sidang Gabungan ( Tata Rkn Kristianto
3. 19.45-20.15 WIB Tertib ) Peserta RAPTA Rkn Royyan H
4. 20.15-21.15 WIB XII Rkta Novi W.N
5. 21.15-21.30 WIB Sidang Gabungan ( LPJ Rkta Shofa A
IPNU-IPPNU periode Rkta Rani P
2008-2010 ) Rkna Lila Yunita
Sidang Terpisah ( Rkn Trimulyono
Pemilihan Ketua IPNU Rkta Faela Shofa
dan IPPNU baru ) PR, dan PH IPNU
Closing Ceremony IPPNU Pas-Lor peiode
2008-2010
PAC IPNU IPPNU
Kecamatan Jati
Rkn ShaudRiza
Rkn Kristianto
Rkn RoyanH
Rkta Novi W.N
Rkta Shofa A
Rkta Rani P
Rkta Lila Yunita
Share this post :
Tweet
Dipakai Bersama

1 komentar:

1.

Unknown26 Januari 2016 04.13

masukan link download-nya dong rekan, suwun

Balas

Muat yang lain...


Prev Post Next Post Beranda

PAPAN PENGUMUMAN
NU Muslimat NU ASWAJA IPNU IPPNU Kudus Sejarah Susunan
Pengurus Sejarah Pasuruhan Lor
Statistik Blog

66,731

Support : dzulAceh | DownloadRPP | BerintaNanggroe


Copyright 2015. IPNU IPPNU PASURUHAN LOR - All Rights Reserved
Template by Cara Gampang Modified by dzulAceh
Proudly powered by Blogger