Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema KESELAMATAN
Tajuk Keselamatan Persekitaran
Standard Kandungan 1.5
Standard Pembelajaran 1.5.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa ang sesuai.
Aktiviti 1. Murid meneliti dan memahami gambar
2. Murid bercerita tentang cara-cara menjaga keselamatan dan
kepentingannya berdasarkan gambar
3. Murid menulis untuk menyampaikan maklumat
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Sains dan Teknologi
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Membaca
Tema KESELAMATAN
Tajuk Keselamatan Persekitaran
Standard Kandungan 2.5
Standard Pembelajaran 2.5.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca , memahami dan menaakul bahan puisi untuk
memindahkan maklumat kepada bentuk prosa dengan betul
Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami puisi
2. Murid menulis maklumat dalam bentuk prosa
3. Murid bercerita tentang cara-cara menjaga keselamatan
semasa pergi ke sekolah
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Keselamatan Jalan Raya
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Menulis
Tema KESELAMATAN
Tajuk Keselamatan Persekitaran
Standard Kandungan 3.6
Standard Pembelajaran 3.6.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi
dan koheren dengan bahasa yang santun
Aktiviti 1. Murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan yang
terdapat dalam teks dan gambar
2. Murid mencatat maklumat tentang keselamatan di taman
permainan menggunakan idea utama dan idea sampingan
3. Murid membaca dan memahami maklumat yang tersurat
daripada idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai
bahan untuk membuat ramalan
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Jasmani
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Tatabahasa
Tema KESELAMATAN
Tajuk Keselamatan Persekitaran
Standard Kandungan 5.2
Standard Pembelajaran 5.2.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i, serta
imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul
Aktiviti 1. Murid membaca dan mengenal pasti perkataan yang
mempunyai imbuhan apitan mempeR-..-kan , mempeR-..- i,
dipeR-..-i, yang terdapat dalam teks
2. Murid membina ayat menggunakan imbuhan apitan kata kerja
tersebut yang terdapat dalam teks
3. Murid berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis
secara bertatasusila
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Imbuhan apitan, kata kerja
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Tatabahasa
Tema KESELAMATAN
Tajuk Keselamatan Persekitaran
Standard Kandungan 5.2
Standard Pembelajaran 5.2.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i, serta
imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul
Aktiviti 1. Murid membaca dan menyenaraikan perkataan yang
mempunyai imbuhan sisipan
2. Murid membina ayat menggunakan perkataan berimbuhan
sisipan yang terdapat dalam teks
3. Murid menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan
tulisan berangkai yang betul dan kemas
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Imbuhan sisipan
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..