Anda di halaman 1dari 9

Doa Salat dhuha

Bacaan Doa Setelah Sholat Dhuha dalam Bahasa Indonesia


ALLAHUMMA INNADH DHUHA-A DHUHA-UKA, WAL BAHAA-A BAHAA-UKA, WAL
JAMAALA JAMAALUKA, WAL QUWWATA QUWWATUKA, WAL QUDRATA
QUDRATUKA, WAL ISHMATA ISHMATUKA. ALLAHUMA INKAANA RIZQI FIS
SAMMA-I FA ANZILHU, WA INKAANA FIL ARDHI FA-AKHRIJHU, WA INKAANA
MU'ASARAN FAYASSIRHU, WAINKAANA HARAAMAN FATHAHHIRHU, WA
INKAANA BA'IDAN FA QARIBHU, BIHAQQIDUHAA-IKA WA BAHAAIKA, WA
JAMAALIKA WA QUWWATIKA WA QUDRATIKA, AATINI MAA ATAITA
'IBAADAKASH SHALIHIN.
Terjemahan Doa Setelah Sholat Dhuha
"Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah
keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan
adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah,
apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram
sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai
Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang
soleh".

Doa Sholat tahajud

Di bawah ini merupakan bacaan sholat sholat tahajud dalam bahasa Arab
Apabila belum bisa membaca bahasa Arab, silahkan baca Doa sholat tahajud dalam teks latin di
bawah ini

ALLAAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA QAYYIMUS SAMAA WAATI WAL ARDHI WA


MAN FIIHINNA. WA LAKAL HAMDU ANTA MALIKUS SAMAA WAATI WAL ARDHI
WA MAN FIIHINNA. WA LAKAL HAMDU ANTA NUURUS SAMAAWAATI WAL
ARDHI WA MAN FIIHINNA. WA LAKAL HAMDU ANTAL HAQQU, WA WADUKAL
HAQQU, WA LIQAAUKA HAQQUN, WA QAULUKA HAQQUN, WAL JANNATU
HAQQUN, WANNAARU HAQQUN, WANNABIYYUUNA HAQQUN, WA
MUHAMMADUN SHALLALLAAHU ALAIHI WASALLAMA HAQQUN WASSAAATU
HAQQUN. ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU, WA BIKA AAMANTU, WA ALAIKA
TAWAKKALTU, WA ILAIKA ANABTU, WA BIKA KHAASHAMTU, WA ILAIKA
HAAKAMTU, FAGHFIRLII MAA QADDAMTU, WA MAA AKH-KHARTU, WA MAA
ASRARTU, WA MAA ALANTU, WA MAA ANTA ALAMU BIHIMINNII. ANTAL
MUQADDIMU, WA ANTAL MUAKHKHIRU, LAA ILAAHA ILLAA ANTA, WA LAA
HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAH

Arti Doa Sholat Tahajud

Di bawah ini merupakan arti doa sholat tahajud dalam bahasa Indonesia

Wahai Allah! Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta
makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penguasa (raja) langit dan
bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah cahaya langit
dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah Yang Hak
(benar),janji-Mu lah yang benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, perkataan-Mu benar, surga
itu benar (ada), neraka itu benar (ada), para nabi itu benar, Nabi Muhammad saw itu benar, dan
hari kiamat itu benar(ada). Wahai Allah! Hanya kepada-Mu lah aku berserah diri, hanya kepada-
Mu lah aku beriman, hanya kepada-Mu lah aku bertawakkal hanya kepada-Mu lah aku kembali,
hanya dehgan-Mu lah kuhadapi musuhku, dan hanya kepada-Mu lah aku berhukum. Oleh karena
itu ampunilah segala dosaku, yang telah kulakukan dan yang (mungkin) akan kulakukan, yang
kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan, dan dosa-dosa lainnya yang Engkau
lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Terdahulu dan Engkaulah Yang Maha
Terakhir. tak ada Tuhan selain Engkau, dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan
pertolongan Allah.

Doa Setelah Sholat Tarawih

1. Asyhadu alla ilaha illa Allah

(aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah).

2. Astaghfirullah (aku mohon ampun kepada Allah)


3. Allahumma inna as alukal jannata wa audzubika minan naar

(Wahai Tuhanku. sesungguhnya aku memohon surga kepadaMu dan aku berlindung kepadaMu
dari siksa neraka)

(Nomer : 1,2 dan 3 dibaca ulang 3X dan diikuti oleh jamaah)

4. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fafu anna Yaa Kariim- (dibaca 3x dan
diikuti oleh jamaah)
(Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah
aku Yang Maha Mulia)

5. Kemudian dilanjutkan bacaan doa yang diamini oleh jamaah, doanya sebagai berikut :
Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang melaksanakan kewajiban-
kewajiban terhadap-Mu, yang memelihara shalat, yang mengeluarkan zakat, yang mencari apa
yang ada di sisi-Mu, yang mengharapkan ampunan-Mu, yang berpegang pada petunjuk, yang
berpaling dari kebatilan, yang zuhud di dunia, yang menyenangi akherat , yang ridha dengan
ketentuan, yang bersyukur atas nikmat yang diberikan, yang sabar atas segala musibah, yang
berada di bawah panji-panji junjungan kami, Nabi Muhammad, pada hari kiamat, sampai
kepada telaga (yakni telaga Nabi Muhammad) yang masuk ke dalam surga, yang duduk di atas
dipan kemuliaan, yang menikah dengan para bidadari, yang mengenakan berbagai sutra ,yang
makan makanan surga, yang minum susu dan madu yang murni dengan gelas, cangkir, dan
cawan bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari para nabi, shiddiqin, syuhada dan
orang-orang shalih. Mereka itulah teman yang terbaik. Itulah keutamaan (anugerah) dari Allah,
dan cukuplah bahwa Allah Maha Mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang
mulia dan diberkahi ini tergolong orang-orang yang bahagia dan diterima amalnya, dan
janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan ditolak
amalnya, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Doa Setelah Sholat Witir

6. Subhanal malikil quddus


(Maha suci Tuhan Yang Merajai lagi Maha Suci)

7. Subbuhun quddusun rabbunaa wa rabbul malaa-ikati warruh

(Maha Suci lagi Quddus Tuhan Kami, Tuhan para Malaikat, dan Malaikat jibril)

(Nomer 6 dan 7 dibaca ulang 3X dan diikuti oleh jamaah)

8. Subhanallah walhamdu lillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar, wa Laa haula wa laa
quwwata illa billah. dibaca 3X dan diikuti oleh jamaah

(Maha Suci Allah, segenap puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah adalah
Maha Besar.dan Tiada daya dan tiada kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah)

Kemudian dilanjutkan dengan membaca Doa Sholat Witir dan diamini oleh jamaah, doanya
sebagai berikut :
Wahai Allah! Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu iman yang tetap, kami memohon kepada-Mu
hati yang khusyu, kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, kami memohon kepada-Mu
keyakinan yang benar, kami memohon kepada-Mu amal yang shaleh, kami memohon kepada-Mu
agama yang lurus, kami memohon kepada-Mu kebaikan yang banyak, kami memohon kepada-Mu
ampunan dan afiat, kami memohon kepada-Mu kesehatan yang sempurna, kami memohon kepada-Mu
syukur atas kesehatan, dan kami memohon kepada-Mu terkaya dari semua manusia. Wahai Allah,
Tuhan kami! Terimalah dari kami shalat kami, puasa kami, shalat malam kami, kekhusyuan kami,
kerendahan hati kami, ibadah kami, Sempurnakanlah kelalaian (kekurangan) kami, wahai Allah, wahai
Allah, wahai Allah, wahai Zat Yang Paling Penyayang di antara para penyayang, Semoga rahmat Allah
tercurahkan kepada sebaik-baik makhluk-Nya, Muhammad, keluarga dan sahabatnya semua, dan
segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam