Anda di halaman 1dari 12

PERJANJIAN PEMBAYARAN KOMISEN/MANFAAT ATAS

MENJAYAKAN
USAHASAMA KERJA-KERJA MELOMBONG/MENYEDUT PASIR,
DI SUNGAI TERSAT, KUALA BERANG, TERENGGANU.

Satu Perjanjian telah dimeterai pada , 2014.

DI ANTARA

A RAHMAN BIN NGAH, NO. K/PENGENALAN : 570618-11-5075,


dan beralamat di No. 76A, Kampung Tapah Jenagoh, 21700 Kuala
Berang, Terengganu (selepas daripada ini disebut sebagai pihak
PEMEGANG KONSESI pada satu bahagian,

DAN

KHAIRUL ANNUAR BIN AHMAD BUSTAMAN, NO.


K/PENGENALAN : 770610-10-5477) dan beralamat di No.
.(selepas daripada ini disebut JURU
PERUNDING pada satu bahagian yang lain.
DENGAN INI TERSURAT DENGAN NYATA BAHAWASANYA:-

A Pemegang Konsesi telah memeterai perjanjian Usahasama


bersama MENANG AMALGAMATED SDN. BHD. (126743-D)
sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat
1965, selepas daripada ini disebut sebagai PEMODAL
KONSESI bagi tujuan menjalankan aktiviti
melombong/menyedut, memproses, mengangkut pindah dan
menjual pasir sungai.

B Pemegang Konsesi memberi kuasa penuh dan tidak terhad


kepada Juru Perunding untuk :

a. mentadbir, mengurus dan memasarkan


Perancangan Pelaksanaan Penuh, menjayakan
Usahasama Projek Konsesi Pasir.

b. mengenalpasti, menilai dan memutuskan, Pemodal


Konsesi yang bersetuju dengan pra syarat bagi
menjalankan Usahasama Projek Konsesi Pasir.

c. menetapkan amaun dan menerima bayaran


pendahuluan Pampasan dan pembayaran bakinya,
setelah Pemilik Konsesi dan Pemodal Konsesi
menandatangani Perjanjian Usahasama Projek Konsesi
Pasir.

d. menetapkan amaun komisen per tan metrik yang


dirundingkan bersama prospek Pemodal Konsesi.

e. mengatur dan mengagihkan bahagian-bahagian


komisen yang akan berbayar kepada Rakan Kerjasama
dan Introducer

C Juru Perunding mempunyai hubungan dan berjaya


meyakin dan membawa ke meja perundingan antara
PEMEGANG KONSESI dan PEMODAL KONSESI bagi
menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut di atas.
D Bayaran Pindahan Hak dan Tanggungjawab Konsesi dibayar
kepada Juru Perunding oleh Pemodal Konsesi sebanyak
RM400,000.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ratus Ribu Sahaja),
di persetujui untuk diagihkan antara Pemegang Konsesi dan
Juru Perunding menurut peratusan 40%/60% (Peratus : Empat
Puluh/Enam Puluh).

E Sebagai balasan perkhidmatan Juru Perunding, Pemegang


Konsesi bersetuju membayar komisen dari setiap
pembayaran yang diterima oleh Pemegang Konsesi dari
Pemodal Konsesi.

F Pemegang Konsesi bersetuju untuk membayar komisen


kepada Juri Perunding sebagaimana terkandung di dalam
Perjanjian ini dan tertakluk kepada terma-terma Perjanjian ini.
MAKA DENGAN INI Pemegang Konsesi dan Juru Perunding akan
memeterai Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan terma-terma
serta definasi yang akan digunakan untuk menjelaskan lagi erti atau
maksud dalam perjanjian ini.

ARTIKEL 1

INTEPRETASI DAN DEFINASI

SEKSYEN 1.01

1. Di dalam Perjanjian ini di mana terdapat kalimat atau


perkataan yang tertera akan memberi maksud-maksud berikut
seperti di bawah:-

PERKATAAN MAKSUD

Projek Pasir Konsesi Pasir A. RAHMAN


BIN NGAH, NO.
K/PENGENALAN : 570618-11-
5075, dan beralamat di No.
76A, Kampung Tapah Jenagoh,
21700 Kuala Berang,
Terengganu, telah mendapat
Konsesi Melombong Pasir, No.
Permit (PTHT. 03/72/2011/0004)
dari Kerajaan Negeri
Terengganu, di atas tanah,
Sungai Tersat, Kuala

Pemegang Konsesi A. RAHMAN BIN NGAH, NO.


K/PENGENALAN : 570618-11-
5075, dan beralamat di No.
76A, Kampung Tapah Jenagoh,
21700 Kuala Berang,
Terengganu, telah mendapat
Konsesi Melombong Pasir, No.
Permit (PTHT. 03/72/2011/0004)
dari Kerajaan Negeri
Terengganu, di atas tanah,
Sungai Tersat, Kuala Berang, Ulu
Terengganu, bagi menjalankan
aktiviti-aktiviti meneroka,
melombong, memproses dan
menjual pasir kepada pembeli
tempatan.

Pemodal Konsesi MENANG AMALGAMATED


SDN. BHD. (126743-D),
sebuah syarikat yang
diperbadankan di bawah Akta
Syarikat 1965 yang beralamat di
51-MEZZANINE, JALAN MEDAN
SETIA 1, BUKIT DAMANSARA
50490, KUALA LUMPUR,
WILAYAH PERSEKUTUAN, adalah
syarikat yang akan membiayai
perbelanjaan untuk
pelaksanaan penuh projek,
mempunyai kuasa penuh di
dalam pengurusan kewangan
dan organisasi,
melaksanakan secara total
dalam aliran proses untuk
merancang, mengatur,
melaksana, menyelia proses pra
operasi, operasi dan pasca
operasi secara teratur.

Usahasama Kerjasama di antara


Pemegang Konsesi dan
Pemodal Konsesi bagi
menjalankan aktiviti-aktiviti
sebagaimana tersebut.

Pembeli Mana-mana
pembeli/pelanggan
tempatan yang membeli pasir.

Hak Pemegang Konsesi Mendapat Ringgit Malaysia :


Tiga dan Sen Lima Puluh
Sahaja (RM3.50) bagi setiap
Tan Metrik daripada jumlah
kasar, kuantiti pasir yang
dijual.

Hak Juru Perunding Mendapat Ringgit Malaysia :


Satu dan Sen Lima puluh Sahaja
(RM1.50) daripada jumlah Hak
Pemegang Konsesi

Rakan Kerjasama Individu dan/atau sekumpulan


individu Dalaman
sebagaimana yang dinyatakan
di dalam Lampiran A atau mana-
mana individu yang
bertanggung jawab melancarkan
proses di Jabatan berkaitan dan
bahagian kewangan Pemilik
Kontrak.

Hak Rakan Kerjasama Mendapat sebahagian dari Hak


Juru Perunding yang telah
dipersetujui seperti lampiran A.

Hak Introducer Mendapat sebahagian dari Hak


Pemegang Konsesi yang telah
dipersetujui seperti lampiran A.

Bulan Bermaksud bulan-bulan


kalendar.

Akaun Komisen Juru Perunding Pembayaran jumlah komisen


tersebut boleh di buat ke akaun
persendirian dan/atau penama
yang dinamakan oleh Juru
Perunding dan/atau akaun
semasa Perniagaan/Syarikat
milikan Juru Perunding.

Urusniaga Tersebut Urusniaga penjualan Pasir


tersebut termasuklah tetapi
terhad kepada segala urusan
yang berkaitan Urusniaga
tersebut, pemasaran, tempahan,
pembayaran tempahan dan
penerimaan wang hasil
Urusniaga tersebut.

Ringgit Malaysia (RM) Matawang yang sah digunakan


disegi undang-undang Malaysia.

Tahun Bermaksud tahun kalendar

Jantina Perkataan yang memberi


maksud jantina lelaki akan
memasukkan sekali jantina
perempuan dan apa-apa jantina
lain sebaliknya dan perkataan
yang membawa erti tunggal
memasukkan sekali erti banyak
atau ramai dan sebaliknya.

ARTIKEL 2

SEKSYEN 2.01

PENYERAHAN HAK/PESAKA

Juru Perunding berhak menyerah faedah-faedah, beban liabiliti


di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak Ketiga,
sekiranya berlaku apa-apa musibah yang tidak diingini ke atas
Juru Perunding.

ARTIKEL 3

SEKSYEN 3.01

PEMBUKAAN AKAUN BANK BERSAMA

Sehingga ditamatkan menurut sebagaimana Perjanjian Usahasama,


Pemegang Konsesi akan menerima bayaran KOMISEN daripada
Operator Konsesi, melalui sebuah Akaun Bersama Tidak Boleh
Batal & Ubah, antara Pemegang Konsesi dan Juru Perunding,
dengan Arahan Bayaran (Standing Instruction) kepada akaun-akaun,
Pemegang Konsesi dan Juru Perunding, dengan pecahan
57%/43% ( Peratus : Lima Puluh Tujuh/Empat Puluh Tiga).
ARTIKEL 4

SEKSYEN 4.01

PEMBAYARAN KOMISEN

Sehingga ditamatkan menurut sebagaimana Perjanjian Usahasama,


Pemegang Konsesi akan menunaikan Hak Juru Perunding tanpa had
tempoh dari tarikh menandatangani Perjanjian ini seperti berikut:-

(i) Juru Perunding setelah menandatangani Perjanjian ini


dengan Pemegang Konsesi.

(ii) Penerusan pembayaran komisen kepada waris dinamakan


iaitu, INTAN DAZURA BINTI AHMAD DAHALAN, NO. K/P
: 751212-11-5246(A 3279388), yang beralamat di No.
38, Kampung Fikri 1, Chukai, 24000 Kemaman,
Terengganu Darul Iman, sekiranya berlaku kematian,
kecacatan kekal fizikal, dan/atau hilang upaya/kecacatan
mental ke atas Juru Perunding.

ARTIKEL 5

SEKSYEN 5.01

MASA

Apabila masa disebut dalam Perjanjian ini ia hendaklah dianggap


penting.
ARTIKEL 6

SEKSYEN 6.01

PERJANJIAN MENGIKAT

Perjanjian ini adalah terikat kepada semua waris-waris, penerima


serahhak, pentadbir, Penama dan penerima hak pihak Juru
Perunding dan pihak Pemegang Konsesi.

ARTIKEL 7

SEKSYEN 7.01

PEMBAYARAN KOMISEN

Sehingga ditamatkan menurut sebagaimana Perjanjian Usahasama,


Pemegang Konsesi akan menunaikan Hak Juru Perunding tanpa had
tempoh dari tarikh menandatangani Perjanjian ini seperti berikut:-

(i) Juru Perunding setelah menandatangani Perjanjian ini


dengan Pemegang Konsesi.

(ii) Penerusan pembayaran komisen kepada waris dinamakan


iaitu, INTAN DAZURA BINTI AHMAD DAHALAN, NO. K/P
: 751212-11-5246(A 3279388), yang beralamat di No.
38, Kampung Fikri 1, Chukai, 24000 Kemaman,
Terengganu Darul Iman, sekiranya berlaku kematian,
kecacatan kekal fizikal, dan/atau hilang upaya/kecacatan
mental ke atas Juru Perunding.

ARTIKEL 8
SEKSYEN 8.01

MASA

Apabila masa disebut dalam Perjanjian ini ia hendaklah dianggap


penting.

ARTIKEL 9

SEKSYEN 9.01

TIMBANGTARA

Sekiranya berlaku perselisihan dan perbezaan pendapat antara


pihak-pihak yang terlibat berkaitan dengan perkara-perkara dalam
Perjanjian ini atau perlaksanaannya atau penyelenggaraan terhadap
apa-apa perkara yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau hak-hak,
tugas-tugas atau tanggungjawab, mana-mana perselisihan dan
perbezaan tersebut hendaklah dirujuk kepada seorang
penimbangtara yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak ataupun dua
orang penimbangtara yang mana setiap seorang dipilih oleh satu
pihak dan seorang lagi dipilih oleh pihak yang satu lagi dan
mestilah mengikut peruntukan di bawah Akta Timbangtara 1950
atau apa-apa perubahan undang-undang yang dikuatkuasakan pada
masa itu.
Keputusan Penimbangtara/Mahkamah adalah muktamad.

ARTIKEL 10

SEKSYEN 10.01

CUKAI TANGGUNGAN

Semua cukai-cukai keuntungan manfaat yang dibuat atau yang


disimpan oleh Juru Perunding hendaklah dibayar oleh Juru Perunding
kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Walaubagaimanapun semua
cukai-cukai keuntungan/pendapatan yang dibuat atau disimpan oleh
pihak Pemegang Konsesi atas jualan dan atas nama pihak
Pemegang Konsesi hendaklah menjadi tanggungjawab penuh pihak
Pemegang Konsesi melangsaikan kepada Lembaga Hasil Dalam
Negeri.
ARTIKEL 11

SEKSYEN 11.01

LAMPIRAN A

Keterangan dan Hak bahagian :

Introducer

a. AZIAH TRADING RM0.30/METRIK TAN


NO. PENDAFTARAN : 001950925
SHAHRIAL BIN ABDUL MUIS
NO. K/P : 690917-10-5017

b. ABDUL AZIZ BADARUDDIN RM0.20/METRIK TAN


NO. K/P : 710119-08-5969

DALAM MENYAKSIKAN PERJANJIAN INI pihak-pihak yang terlibat


selanjutnya menurunkan tandatangan dan dimeteraikan pada hari
dan tahun yang telah disebutkan sebelum ini:-

DITANDATANGANI oleh Juru Perunding ]


[Nama: KHAIRUL ANNUAR BIN AHMAD BUSTAMAN ]
[No. KP: 770610-10-5477 ]
DITANDATANGANI oleh Saksi ]
[Nama: ]
[No. KP: ]

DITANDATANGANI oleh Pemegang Konsesi ]


[Nama: A. RAHMAN BIN NGAH ]
[No. KP: 570618-11-5075 ]
]

DITANDATANGANI oleh Saksi ]


[Nama: ]
[No. KP: ]