Anda di halaman 1dari 6

Materi ke-11:

Memahami kata Mufrad (Tunggal)


dan kata Mutsanna (Double)
______
Penyusun: Fahri Abu Maryam (Yani Fahriansyah S.Pd)

Bismillah.
Shalawat dan salam semoga tetap tercurah untuk
penghulu para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka
dengan baik.

TARGET MATERI

Peserta dapat memahami dan dan membedakan salah satu jenis kata yaitu mufrad (kata
tunggal) dan mutsanna (kata double) yang tertera di dalam teks berbahasa Arab.

PEMBAHASAN
Isim mufrad (kata benda tunggal) adalah kata yang menunjukkan satu benda yang dimaksud.
Sementara isim mutsanna adalah kata yang menunjukkan dua benda yang dimaksud.

Kata mutsanna bisa dibentuk melalui pola tertentu yang erat kaitannya dengan pola kata
mufrad. Berikut ini kita akan mempelajari pembentukan atau perubahan kata mufrad menjadi
mutsanna atau perubahan dari mutsanna menjadi mufrad.
Pembentukan Kata Mufrad dan Mutsanna pada Isim Mudzakkar
Perhatikan contoh sederhana berikut ini

Kata mufrad:

Artinya: Rumah (Satu rumah)

Kata mutsanna memiliki dua pola.

Pola pertama dengan menambahkan alif dan nun kasrah pada huruf terakhir kata tersebut.
Huruf terakhir pada kata di atas adalah ta, maka pada huruf ta sebagai huruf terakhir di kata
tersebut ditambahkan alif dan nun kasrah.

Artinya: Dua rumah

Pola kedua adalah dengan menambahkan huruf ya sukun dan nun kasrah pada huruf terakhir
kata yang dimaksud.
Huruf terakhir pada kata di atas adalah ta, maka pada huruf ta sebagai huruf terakhir di

kata tersebut ditambahkan ya sukun dan nun kasrah.


Artinya: Dua rumah

Untuk kata yang diawali alif dan lam, langkahnya sama dengan langkah di atas tanpa
menghilangkan atau menghapus alif dan lam.

Arti Kata Mutsanna Arti Kata Mufrad


(Tunggal)
(double)


Dua rumah Satu rumah

2
Perhatikan tabel berikut dengan baik dan lebih teliti

Arti Kata Mutsanna Arti Kata Mufrad


)(Tunggal
)(double


Dua salju
Salju
Dua pelajaran Pelajaran


Dua hamba HambaDua orang Orang berilmu
berilmu


Dua kubur KuburDua huruf Huruf
Dua jalan Jalan


3
Pembentukan Kata Mufrad dan Mutsanna pada Isim Mu-annats
Proses perubahan mutsanna yang bersumber dari kata mufrad pada kata mu-annats (feminim)
sama dengan perubahan kata mudzakkar (maskulin) yaitu dengan menambahkan (1) alif dan
nun kasrah atau (2) ya sukun dan nun kasrah.

Arti Kata Mutsanna Arti Kata Mufrad


(Tunggal)
(double)


Dua Siswi/Mahasiswi
siswi/mahasiswi

Dua sifat SifatDua metode Metode

Dua khutbah
KhutbahDua kisah Kisah
Dua fitnah Fitnah


4
CONTOH PENERAPAN DALAM AL-QURAN


QS at-Tahrim: 10

Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai

perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya
berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang
saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri
itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing),
maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka


sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada
keduanya): "Masuklah ke dalam jahannam bersama
orang-orang yang masuk (jahannam)".QS al-Baqarah: 128

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang

tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah)
diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh
kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-

cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan
terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah
Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

QS al-Maidah: 23

Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang

takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat
atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melaluipintu gerbang (kota) itu, maka bila kamumemasukinya niscaya kamu akan menang. Dan
hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal,
jika kamu benar-benar orang yang beriman".


QS al-Qashas: 15

Dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika


penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di
dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi;


QS an-Nisa: 23

.. dan (diharamkan bagi kalian) menghimpunkan


(dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa
lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagiMaha Penyayang.

5
LATIHAN MANDIRI (TIDAK DIKUMPULKAN)

Bukalah kembali Pdf Materi ke-10 tepatnya halaman ke-5.

Ubahlah kata-kata tunggal mu-annats (feminim) tersebut ke bentuk mutsanna (double) baik
dengan pola mutsanna yang diakhiri alif dan nun kasrah maupun pola mutsanna yang diakhiri
ya sukun dan nun kasrah!

Anda mungkin juga menyukai