Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM PENGURUSAN AMARAH: MEMBENTUK MINDA DAN

EMOSI POSITIF
Tarikh: 18 19 Mei 2016
Tempat: UNIMAS

1 - SANGAT SETUJU
2 - BERSETUJU
3 - NEUTRAL
4 - TIDAK SETUJU
5 - SANGAT TIDAK BERSETUJU

Arahan: Sila tandakan () pada petak yang disediakan, dan jawab semua soalan sejujur
yang mungkin.
No. Kandungan 1 2 3 4 5
1. Persediaan
a. Saya diberi masa yang
mencukupi untuk bersedia
untuk menyertai latihan ini.
b. Saya telah diberikan
maklumat yang mencukupi
mengenai program latihan ini.
c. Saya memahami tujuan
menyertai program latihan ini.
2. Kemudahan
a. Makanan dan minuman yang
disediakan adalah dalam
kualiti dan kuantiti yang baik.
b. Keadaan dan kebersihan bilik
adalah memuaskan.
c. Persekitaran latihan berada
dalam yang kondusif dan
selamat.
d. Tempat letak kereta yang
disediakan adalah baik.
3. Penyampaian modul
a. Objektif setiap modul telah
dinyatakan dengan jelas.
b. Kandungan setiap modul
adalah berguna dan mudah
untuk difahami.
c. Pendekatan yang digunakan
oleh setiap modul adalah
sesuai dan menarik.
d. Masa yang diperuntukkan
untuk setiap sesi adalah
mencukupi.
e. Perjalanan aktiviti dalam
setiap modul telah disusun atur
dengan baik.
f. Mesej dalam setiap modul
telah disampaikan dengan baik
kepada saya.
g. Bahan-bahan latihan yang
digunakan untuk program ini
sangat membantu.
h. Latihan yang diberikan sangat
membantu.
4. Pelatih
a. Pelatih berpengetahuan.
b. Pelatih menepati masa.
d. Pelatih bersedia untuk
membantu.
e. Pelatih dapat memberikan
arahan dengan jelas.
e. Jurulatih ramah.
f. Para pelatih telah disediakan
dengan baik untuk
menjalankan program ini.
g. Jurulatih menjawab semua
soalan dengan betul.
h. Jurulatih mewujudkan
persekitaran latihan yang
santai dan kondusif.
i. Jurulatih menggunakan cara
yang menarik untuk
menyampaikan maklumat.
5. Kepuasan umum
a. Objektif program ini telah
tercapai.
b. Saya telah mendapat
pengetahuan baru daripada
program ini.

Komen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai