Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017

MATA PELAJARAN : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


TINGKATAN 1

STANDARD
BULAN MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
1.0 PENGENALAN 1.1.1 Mentakrifkan reka bentuk dan 01/01/2017-
KEPADA REKA teknologi. TAHA TAFSIRAN Tahun Baru
BENTUK DAN P
TEKNOLOGI 1.1.2 Mengenal pasti elemen reka bentuk
02/1 - 05/01

1.1 Dunia Reka berdasarkan produk yang dipilih. i. Mentakrifkan reka bentuk dan
Bentuk teknologi.
1

1.1.3 Menjelaskan prinsip reka bentuk. ii. Mendefinisikan invensi dan


inovasi.
1.1.4 Mengaplikasikan prinsip-prinsip iii. Menyatakan satu kepentingan reka
reka bentuk dalam mereka bentuk bentuk dan teknologi, atau;
objek asas. 1 iv. Menyatakan satu elemen reka
bentuk berdasarkan produk sedia
1.0 PENGENALAN 1.1.5 Membanding beza prinsip dan ada, atau;
KEPADA REKA elemen reka bentuk. v. Menyatakan satu peranan reka
08/01 - 12/01

BENTUK DAN bentuk, atau;


JANUARI

TEKNOLOGI 1.1.6 Meneroka kriteria reka bentuk yang vi. Menyatakan satu etika dalam reka
2

1.1 Dunia Reka baik. bentuk.


Bentuk i. Mengenal pasti dua elemen reka
1.1.7 Membina objek asas. bentuk berdasarkan produk sedia
ada.
1.0 PENGENALAN 1.2.1 Menyenarai kepentingan reka ii. Menjelaskan dua prinsip reka
KEPADA REKA bentuk dan teknologi. bentuk.
2
BENTUK DAN iii. Mengenal pasti satu peranan reka
TEKNOLOGI 1.2.2 Mengenal pasti peranan reka bentuk. bentuk.
iv. Menerangkan satu etika dalam reka
15/01 - 19/01

1.2 Kepentingan
Reka Bentuk dan 1.2.3 Menerangkan etika dalam reka bentuk.
Teknologi bentuk.
3

i. Melakar satu lakaran reka bentuk


1.2.4 Meneroka kerjaya dalam bidang produk yang terdiri daripada
reka bentuk dan teknologi. beberapa objek asas geometri
3
dengan mengaplikasikan dua
elemen dan dua prinsip.
i. Membanding beza dua prinsip dan
dua elemen pada tiga produk yang
4 berlainan dalam bentuk jadual.
.

1.0 PENGENALAN 1.3.1 Mentakrifkan invensi dan inovasi. i. Menilai objek baharu yang dibina 22/1/2017
KEPADA REKA berasaskan elemen dan prinsip reka Hari
5
BENTUK DAN 1.3.2 Mengaplikasikan prinsip invensi dan bentuk Keputeraan
TEKNOLOGI inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Sultan Johor
22/01 - 26/01
1.3 Inversi dan i. Menghasilkan semula objek baharu
Inovasi dalam yang sudah dinilai setelah
4

Reka Bentuk mengambilkira penambahbaikan.


ii. Memperinci ujian bagi mengukur
6
tahap keberkesanan objek baharu.
iii. Menjana keputusan ujian tahap
keberkesanan objek baharu.

1.0 PENGENALAN 1.3.3 Meneroka invensi dan inovasi dalam TAHAP TAFSIRAN
KEPADA REKA reka bentuk terkini. i. Mentakrifkan pengurusan projek
29/01 - 02/02

BENTUK DAN 1 reka bentuk.


TEKNOLOGI
1.3 Inversi dan i. Mengenal pasti masalah yang
5

Inovasi dalam dihadapi


Reka Bentuk 2 ii. Menjana idea reka bentuk yang
dapat menyelesaikan masalah.

2.0 PENGURUSAN 2.1.1 Mentakrifkan pengurusan projek i. Merangka perancangan 09/02-


PROJEK reka bentuk. berdasarkan langkah pengurusan Thaipusam
FEBUARI

2.1 Pengurusan 3 pelaksanaan projek.


Projek Reka ii. Melengkapkan jadual kerja
Bentuk perancangan projek.
2.1.2 Menjana idea reka bentuk.
05/02 - 09/02

i. Menganalisis jadual kerja secara


4 sistematik.
6

2.1.3 Mengenal pasti langkah pengurusan i. Menilai perancangan yang


pelaksanaan projek. 5 disediakan mengikut prosedur.

i. Menghasilkan kertas kerja


pengurusan projek reka bentuk
6
mengikut format.
2.0 PENGURUSAN 2.1.4 Merangka perancangan projek. Sistematik - Perincian tugasan
PROJEK Prosedur - Masa, langkah kerja, kewangan,
2.1 Pengurusan sumber manusia
Projek Reka Format - 1. Nama Pelajar,

12/02 - 16/02
Bentuk 2.1.5 Menganalisis perancangan projek 2. Tajuk,
dan jadual kerja. 3. Penyataan Masalah,
7 4. Tujuan / Objektif,
5. Perancangan projek,
6. Jadual Kerja,
7. Anggaran Kos,
8. Penutup

2.0 PENGURUSAN 2.1.6 Menyediakan anggaran kos.


PROJEK
19/02 - 23/02

2.1 Pengurusan
Projek Reka
8

Bentu 2.1.7 Merancang pembentukan kumpulan


kerja berdasarkan tugas dan
peranan.

3.0 PROSES REKA


BENTUK 3.1.1 Mentakrifkan maksud projek brief.
26/02 - 02/03

3.1 Projek Brief


3.1.2 Mengenal pasti ciri dalam projek
brief.
9

3.1.3 Merancang projek brief untuk


penghasilan produk yang kreatif.

3.0 PROSES REKA


MAC

05/03 - 09/03

BENTUK 3.1.4 Menyaring maklumat dalam projek


3.1 Projek Brief brief.
10

3.1.5 Mengaplikasikan projek brief dalam


bentuk jadual dan lakaran.

PENTAKSIRAN
12/03 - 16/03

SUMATIF 1
11
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (17/3 25/3) 9 hari
3.0 PROSES REKA TAHAP TAFSIRAN
BENTUK 3.1.6 Membina mock-up atau model i. Mentakrifkan maksud projek
3.1 Projek brief berdasarkan projek brief. brief
1 ii. Menyatakan satu cici projek
brief.

i. Mengenal pasti tiga cirri dalam


26/03 - 30/03 2 projek brief.
MAC

12

i. Melengkapkan maklumat
senarai semak projek brief
3
untuk menghasilkan produk.

i. Menganalisis maklumat senarai


semak secara prosedur.
4 ii. Mempersembahkan data dalam
bentuk jadual.

3.0 PROSES REKA 3.1.6 Membina mock-up atau model i. Membincangkan projek brief
02/04 - 06/04

BENTUK berdasarkan projek brief. 5 dengan daya usaha.


3.1 Projek brief
13

i. Menghasilkan mock up atau


model berdasarkan lakaran
dengan nilai tambah.
APRIL

3.0 PROSES REKA 3.1.6 Membina mock-up atau model


ii. Memperinci ujian bagi
BENTUK berdasarkan projek brief.
mengukur tahap keberkesanan
09/04 - 13/04

3.1 Projek brief 6 reka bentuk mock up atau


3.1.7 Menilai hasil mock-up atau model.
14

model.
Produk - Lakaran produk atau mock up.
Prosedur - fungsi dan jangka masa.
Nilai tambah - Aspek fungsi, persembahan
dan kos produk.
Daya usaha - 1) menggunakan lakaran atau
mock up
2) membincangkan dua cirri
projek brief.

4.0 LAKARAN 4.1.1 Menyenaraikan peranan lakaran


16/04 20/04
4.1 Lakaran Piktorial dalam reka bentuk.
15

4.1.2 Mengenal pasti teknik lakaran


piktorial.

4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk


23/04 -
27/04

4.1 Lakaran dalam bentuk 3D berdasarkan 2D.


16

Piktorial

4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk 01/05 Hari


30/04 -
04/05

4.1 Lakaran dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Pekerja


17

Piktorial

4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk 10/05 Hari


07/05 -
11/05

4.1 Lakaran dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Wesak


18

Piktorial
MEI

4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk 21/05 Hari


14/05 -
18/05

4.1 Lakaran dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Wesak


19

Piktorial

PENTAKSIRAN
-25/05
21/05
20

SUMATIF 2

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26/05 10/06) 16 hari 03/5 Keputusan DYMM Agong
4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk 12/6 Nuzul
11/06 15/06

4.1 Lakaran dalam bentuk 3D berdasarkan Quran


JUN

Piktorial 2D.
21
4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk TAHAP TAFSIRAN
4.1 Lakaran dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. i. Menyatakan satu peranan

18/06 22/06
Piktorial lakaran dalam reka bentuk.
4.1.4 Memilih lakaran produk terbaik 1 ii. Menyenaraikan dua teknik

22
berdasarkan elemen reka bentuk. lakaran piktorial.

i. Mengenal pasti dua teknik


2 lakaran piktorial.

4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk i. Menghasilkan lakaran asas 25/06 26/06
4.1 Lakaran dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. produk dalam bentuk 3D Hari Raya
25/06 29/06

Piktorial 3 dengan mengaplikasikan Puasa


4.1.4 Memilih lakaran produk terbaik teknik lakaran piktorial.
23

berdasarkan elemen reka bentuk.


i. Menganalisis rupa bentuk
lakaran dan membuat
4
penambahbaikan.

4.0 LAKARAN 4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada i. Menilai maklumat yang ada
4.1 Lakaran lakaran yang dipilih. 5 pada lakaran.
02/07 06/07

Piktorial
4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan i. Menghasilkan lakaran baharu
24

ke atas lakaran yang dipilih. 6 dengan nilai tambah.

Produk - Lakaran
Nilai Tambah - Estetika, keceriaan atau
4.0 LAKARAN 4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada
JULAI

09/07 13/07

ergonomik.
4.1 Lakaran lakaran yang dipilih.
Piktorial
25

4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan


ke atas lakaran yang dipilih.

4.0 LAKARAN 4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada


16/07 20/07

4.1 Lakaran lakaran yang dipilih.


Piktorial
26

4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan


ke atas lakaran yang dipilih.
4.0 LAKARAN 4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada

23/07 27/07
4.1 Lakaran lakaran yang dipilih.
Piktorial

27
4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan
ke atas lakaran yang dipilih.

5.0 APLIKASI 5.1.1 Mentakrifkan sistem fertigasi. TAHAP TAFSIRAN


TEKNOLOGI i. Mentakrifkan maksud sistem
5.1 Reka Bentuk 5.1.2 Mengenal pasti komponen utama fertigasi.
30/07 03/08
Sistem Fertigasi fertigasi dalam penyediaan reka 1 ii. Menyatakan satu komponen
bentuk. utama sistem fertigasi.
28

5.1.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk i. Mengenal pasti dua


baharu sistem fertigasi. 2 komponen* utama fertigasi.

i. Merangka lakaran model


5.0 APLIKASI 5.1.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk struktur reka bentuk baharu
06/08 10/08

TEKNOLOGI baharu sistem fertigasi. 3 sistem fertigasi dengan


5.1 Reka Bentuk mengaplikasikan elemen*.
29

Sistem Fertigasi
i. Menganalisis tiga elemen
OGOS

dalam reka bentuk sistem


5.0 APLIKASI 5.1.4 Menganalisis elemen reka bentuk fertigasi mengikut prosedur*.
4
TEKNOLOGI dalam sistem fertigasi. ii. Mempersembahkan data
5.1 Reka Bentuk dalam bentuk jadual.
Sistem Fertigasi 5.1.5 Menilai lakaran reka bentuk
baharu sistem fertigasi. i. Membuat rumusan lakaran
secara menyeluruh dari segi
13/08 17/08

elemen, komponen dan bahan


dengan daya usaha*.
30

5
i. Menghasilkan mock up atau
model struktur reka bentuk
baharu sistem fertigasi.
ii. Memperinci ujian bagi
mengukur tahap keberkesanan
model struktur reka bentuk
6 fertigasi.
iii. Menjana keputusan ujian
tahap keberkesanan.

Komponen - Dari segi kegunaan sistem


fertigasi.
Elemen - Garisan, bentuk, tekstur, saiz,
warna atau arah.
Prosedur - (i) Menyediakan borang soal
selidik, atau
(ii) Kenal pasti responden.
(iii) Mengedar dan mengutip
borang soal selidik /
mencatat maklumat.
Daya - Lakaran berlabel jenis elemen,
usaha komponen dan bahan yang
digunakan.

5.0 APLIKASI 5.1.4 Menganalisis elemen reka bentuk


TEKNOLOGI dalam sistem fertigasi.
5.1 Reka Bentuk
20/08 24/08

Sistem Fertigasi 5.1.5 Menilai lakaran reka bentuk


baharu sistem fertigasi.
31

5.1.6 Membina mock-up atau model


struktur reka bentuk baharu
sistem fertigasi.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (25/08 02/09) 9 hari 31/8 Hari Kemerdekaan
5.0 APLIKASI 5.1.6 Membina mock-up atau model

03/09 07/09
TEKNOLOGI struktur reka bentuk baharu
5.1 Reka sistem fertigasi.

32
Bentuk
Sistem
Fertigasi

5.0 APLIKASI 5.2.1 Mentakrifkan reka bentuk fesyen. TAHAP TAFSIRAN 15/9 Hari

10/09 14/09
TEKNOLOGI i. Mentakrifkan maksud reka Malaysia
5.2 Reka 5.2.2 Menyenaraikan jenis reka bentuk bentuk fesyen.
33

Bentuk fesyen. ii. Menyatakan jenis reka bentuk


Fesyen fesyen.
iii. Mengenal pasti satu teknik
5.0 APLIKASI 5.2.3 Mengenal pasti teknik cantuman 1 cantuman. 21/9 Awal
TEKNOLOGI dan penggunaan alatan dalam iv. Menerangkan satu jenis Muharam
17/09 21/09

5.2 Reka proses penyediaan reka bentuk perkakasan dan


SEPTEMBER

Bentuk fesyen. penggunaannya dalam proses


34

Fesyen penyediaan reka bentuk


5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka fesyen.
bentuk fesyen. i. Mengenal pasti dua teknik
cantuman.
ii. Menerangkan tiga jenis
5.0 APLIKASI 5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka perkakasan dan
TEKNOLOGI bentuk fesyen. penggunaannya dalam proses
5.2 Reka penyediaan reka bentuk
Bentuk 5.2.5 Menganalisis elemen dalam reka 2
fesyen.
Fesyen bentuk fesyen. iii. Merangka satu lakaran reka
24/09 28/09

bentuk fesyen dengan


5.2.6 Membincangkan jenis bahan mengaplikasikan elemen
35

dalam reka bentuk fesyen garisan, bentuk atau warna.


berdasarkan lakaran.
i. Merangka dua lakaran reka
bentuk fesyen dengan
3 mengaplikasikan elemen
garisan, bentuk dan warna.
5.0 APLIKASI 5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen i. Menganalisis tiga elemen
TEKNOLOGI berdasarkan lakaran yang dipilih. dalam reka bentuk fesyen
5.2 Reka Bentuk mengikut prosedur*.
4
Fesyen ii. Mempersembahkan data
dalam bentuk jadual.

i. Membincangkan jenis bahan


yang digunakan untuk
menghasilkan reka bentuk
01/10 -05/10 fesyen.
ii. Membuat rumusan secara
36

menyeluruh dari segi lakaran,


elemen, bahan dan teknik
5 cantuman dengan daya
usaha*.
OKTOBER

iii. Menghasilkan reka bentuk


fesyen dengan
mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran sedia ada.

i. Menghasilkan reka bentuk


5.0 APLIKASI 5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen fesyen dengan
TEKNOLOGI berdasarkan lakaran yang dipilih. mengaplikasikan pengetahuan
5.2 Reka dan kemahiran sedia ada yang
mempunyai nilai tambah* dan
08/10 12/10

Bentuk
Fesyen membimbing*.
6
ii. Memperinci ujian bagi
37

mengukur tahap keberkesanan


reka bentuk fesyen.
iii. Menjana keputusan ujian
tahap keberkesanan.
Prosedur - (i) Menyediakan borang
soal selidik, atau
(ii) Kenal pasti responden.
(iii) Mengedar dan
mengutip borang soal
selidik / mencatat
maklumat.
Daya usaha - Lakaran terbaik berlabel
jenis bahan, elemen dan
teknik cantuman yang
digunakan.
Nilai tambah - Penambahan bahan atau
idea yang berfungsi dan
mampu menggambarkan
idea tersendiri murid.
Membimbin - (i) Menjadi contoh dari
g segi tingkah laku dan hasil
kerja, atau
(ii) Boleh memberi tunjuk
ajar kepada murid yang
lain.

18/10 -
15/10
19/10

Deepavali
38

ULANGKAJI
22/10
26/10
39

PAT
29/10
02/11
40

PAT
NOVEMBER

AKTIVITI
05/11

MENGEMASKINI
09/11
41

MODUL
PEREKODAN
PBS
AKTIVITI

12/11
MENGEMASKINI

16/11
42
MODUL
PEREKODAN
PBS
AKTIVITI

19/11
MENGEMASKINI

23/11
43
MODUL
PEREKODAN
PBS
CUTI AKHIR TAHUN (24/11/2017 01/01/2018) 38 Hari
29/11 - HOL Almarhum Sultan Johor
01/12 Maulidurrasul
25/12 - Krismas