Anda di halaman 1dari 7

SEK.JEN.

KEB (TAMIL) LADANG CASHWOOD

MINIT MESYUARAT KEDUA PBPPP TAHUN 2017

Tarikh :8 Mei 2017 (Selasa )

Masa : 1.30. ptg

Tempat : Tahun 1

AGENDA:

1. Taklimat PBPPP.
2. Pencerapan Guru
3. Borang keberhasilan PBPPP.
4. Kemaskini fail dan markah pyd dlm PBPPP.

Kehadiran :

BIL Nama Guru Jawatan Tandatangan

1 En.Amir Hamzah Bin Vanjoor Guru Besar

2 Pn.S.Parimala Devi Guru Kanan

3. Cik.K.Sivaranjini Guru Kanan Hem

4. Pn.S.Punitha Guru Kanan ko -ku

5. Pn.R.Vijaya Guru PSS

6. Pn.M.Thanam Guru

7. Pn.G.Kamala Devi Guru

8. Pn.M.Nisha Guru

9. PN.K. Nagaletchumy Guru

Tidak Hadir : Tiada

DISAHKAN OLEH,

1. UCAPAN ALUAN.
En.Amir Hamzah Bin Vanjoor selaku guru besar baru mengalu-alukan kedatangan warga
SJK(T) Cashwood ke mesyuarat PBPPP kali kedua bagi tahun 2017.

Kerjasama dan keperihatian para guru dalam menyertai segala aktiviti sekolah amat
dihargai dan patut diberi kepujian .

2. MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


2.1. Setiausaha membentangkan minit mesyuarat lalu.
Cadangan : Pn.Nagaletchumy

3. BORANG KEBERHASIAN

-S/U ( Guru Kanan 1) akan membentangkan slaid show berkenaan dengan power point dari
portal e prestasi.( ulangan pada minit mesyuarat ke -1)

- borang keberhasilan yang telah dibuat oleh guru guru dibicangkan semakan untuk
penilaian pertama.

- markah untuk dinilai telah disediakan oleh guru dan diserahkan kepada PP mereka masing
masing.

Markah akan ditentukan mengikut borang keberhasilan yang disediakan.

4. Pencerapan guru.

4.1.1 Memberi penerangan mengenai pencerapan guru.

PTK digantikan dengan penilaian baru yang lebih memfokus kepada elemen

pembangunan Kompetensi berasaskan gred dan jawatan serta mengambil kira

keunikan pelbagai skim perkhidmatan.

Tindakan semua guru

4.1.2Memberi penerangan tentang komponen penilaian (PdP) dan Komponen Penilaian

Bersepadu (Kepimpinan Sekolah)


Tindakan semua guru

4.2.Penerangan tentang proses penilaian / pencerapan guru

4.2.1 proses pencerapan guru dikategorikan kepada dua kumpulan.

a) Instrumen Generik

b) Insrumen fuengsional akademik guru

4.2.2

i) Profesionalisme

amalan profesionalisme
Hubungan dengan pelanggan

ii) nilai professional

a) sahsiah
Mengutamakan pencapaian
Kepantasan bertindak
Kematangan emosi dan keyakinan diri
Budaya kerja sepasukan
Berfokuskan pelanggan

b) potensi
Kepimpinan berwawasan dan membuat keputusan
Penyesuaian perubahan
Keinginan menimba pengetahuan
Pemikiran kreatif dan inovatif

c) keilmuan dan pengetahuan


Dasar- dasar kerajaan
Peraturan dan pekeliling
Penguasan bidang kuasa
Teknologi maklumat dan komunikasi
d) Hubungan luar
Jalinan dan jaringan
Tugas tugas lain selain tugas hakiki
Bimbingan dan pementoran
Sumbangan sosial

4.2.3 Penilaian PBPPP guru a) kemahiran Profesional PDPC


i) pengetahuan

Pengetahuan dalam sukatan pelajaran terkini


Rancangan pelajaran tahunan
Rekod pencapaian murid
Pekeliling pekeliling dan dokumen dokumen yang berkaitan.

ii) perancangan

Merancang dan menyediakan rancangan tahunan


Merancang dan membuat rancangan harian
Bahan bantu mengajar
Dokumen dokumen yang lain berkaitan

iii) Pengetahuan pentaksiran


Membina item pentaksiran
Membuat analisis item
Membuat tindakan susulan
Menyediakan soalan secara heirakki
Menganalisis keperluan murid.

Tindakan semua guru

b) Pelaksanaan PDPC

i) Penyampaian

Buku rekod mengajar


Buku latihan
Lembaran kerja
BBM

ii) Penggunaan sumber pendidikan


Penggunaan TMK
Penggunaan internet
Penggunaan buku/ majalah /surat khabar

iii) Kemahiran Komunikasi

Cara guru merkomunikasi dengan murid- aktiviti

4.2.4 Penerangan tentang pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan


Pendidikan (PBPPP).

-dijalankan secara 4 cara

Semakan bahan
Temu- bual
Pencerapan
Pemerhatian

Tindakan semua guru

Penilaian markah

Menjelaskan tentang instrument instrument yang akan diuji kepada penilai.


Terdapat 5 bahagaian yang perlu dilengkapkan oleh penilai.
Selepas penilaian satu penilai diberi peluang untuk penambahbaikan dan seterusnya
boleh mengemaskini semula markah yang diberi kepada mereka melalui pemerhatian,
Instrumen Penilaian Kompetensi bagi kumpulan Guru Akademik , Guru Bimbingan dan
Kaunseling serta Jurulatih . Kaedah Penilaian adalah melalui Semakan Bahan, Temu
bual , Pencerapan dan Pemerhatian. Menilai hasil kerja guru dalam tempoh satu tahun
terhadap murid yang di bawah tanggungjawabnya.

Tindakan semua guru

5. Carta organisasi PBPPP


5.1 carta organisasi telah disediakan mengikut gred dan pangkat .

6. FAIL PBPPP
6.1 guru s/u meminta semua guru mengemaskinikan fail fail PBPPP dan melengkapkan
maklumat maklumat yang dikehendaki dengan tepat.

7. PENILAI DAN PYD


7.1 penilai boleh berbincang dengan PYD selepas memberi penilaian dalam sisitem online
dan simpan sementera.
7.2 Cetak keluar keputusan dan bincang semula dengan pyd agar mereka dapat membuat
penambahbaikan dan perubahan untuk memperoleh markah yang lebih baik.
7.3 PYD yang tidak puas hati boleh berbincang dengan penilai dengan mendapat tahu
apakah kekerungan dan kelebihan yang perlu diadakan sepanjang waktu persekolahan
dan tugasan yang diberi.
7.4 Penilai pertama dan kedua tidak boleh berbincang bersama untuk memberi markah
kepada PYD.
7.5 Pengisian markah adalah sulit .
Tindakan : SEMUA GURU
8. Hal-hal lain

Guru besar berharap semua guru memberi kerjasama bagi menjayakan semua aktiviti
yang dijalankan di sekolah bagi menjayakan sasaran sekolah.

Dingatkan supaya kemasukan maklumat dan system sistem online mengikut tarikh dan
masa ditepati. (Tarikh tutup kemasukan markah On-line)

Tindakan: Semua guru

9. PENANGGUHAN MESYUARAT

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.30 ptg dengan ucapan terima kasih oleh guru
besar.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

., .,
PARIMALA DEVI SUBRAMANIAM, EN.AMIR HAMZAH BIN VANJOOR
Guru Kanan Pentadbiran, GURU BESAR
s/u PBPPP