Anda di halaman 1dari 3

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAK)

SMK KUJANG PILAWA


TAHUN PELAJARAN 2016/2017
NASKAH SOAL BAHASA SUNDA

Nama : Kelas : XI ( Sebelas )

Hari/Tanggal : No Peserta :

A. Pilih jawaban nu paling bener !!! 10. Seni ngebrehkeu atawa ngaekspresikeun hiji sajak ka
paregep nu dibarengan ku gerak, pasemon, jeng
sajabana disebut
LAGU PATURAY karya; Surachman R.M a. Sajak d. fabel
b. Lirik e. Epik
Soara nyawa kari sakesetan nafas biola
c. Deklamasi
Ngeleperkeun lagu lumayung hideung
11. Dihandap ieu mangrupakeu lengkah-lengkah nu kudu
Tengtrem temen anjeun nyangsaya,nyai
dipilampah nalika rek ngarang sajak, iwal.
Luang ka tukang ngulahek nembongan lila
a. Nangtukeun tema
Sakesetan duh sakesetan ti dinya sirna b. Tangtukeun judul
Mutiara kuring tina watangna c. Tangtukeun rasa atawa suasana
Nafas biola nu ngagerihan d. Gunakeun imaji
Nyekleukna jero tangkeupan e. Ngarakit kecap
12. Iraha gumelarna mantra the .
1. Naon tema sajak diluhur. a. Zaman modern d. ayeuna
a. Sora Biola d. Soal pati b. Animisme e.animisme dinamisme
b. Mutiara kuring e. Nafas biola c. Dinamisme
c. Kasedih 13. Bul ngukus mendung ka manggung
2. Anca gancangna dina maca sajak disebut Ka manggung neda papayung
a. Nada d.Rasa Ka dewata neda suka
b. Ekspresi e. Wirahma Ka pohaci neda suci
c. Vokal Kuring rek diajar ngidung
3. brehan jiwa dina maca sajak disebut .
a. Nada d. Rasa Mantra diluhur kaasup kana .
b. Ekspresi e. Wirahma a. Rajah d. ajian
c. Vokal b. Jampe e. asihan
c. Jangjawokan
Imut leleb Abimanyu 14. Mantra anu dipapatkeun pikeun kakuatan ,kasakten jsb
Imut layung hibarna keur panganggeusan nyaeta.
Pasini di kurustra a. Rajah pamunah d. ajian
Raga badag ditapuk jamparing takdir b. Jampe e. asihan
4. Kumaha nada sajak diluhur c. Jangjawokan
a. Tumamprak d. Panganggeusan 15. Tujuan digunakeun mantra the, iwal .
b. Pasini e. Mikareueus a. Ngawasa sukma nu lian
c. Hariwang b. Pinunjul
5. Rasa dina sajak di luhur ngagambarkeun rasa . c. Sangkan pada mikaasih
a. Sumanget d. Sedih d. Salamet gede sima
b. Kingkin e.Ketir e. Borangan
c. Mikareueus 16. Jampe jampe kararas
6. Vokal nu hade pikeun maca sajak kudu . Gera gede gera waras
a. Halimpu d. Pikasediheun Hirup ka gustina
b. Jelas e. Gogorowokan Waras ka Allahna
c. Bnts tur buled Rep sirep
7. Sajak anu ngagambarkeun rasa panyajakna atawa Tiis peting
ngbrhkeun pikiran jeung rasa pribadi panyajakna tur Genah tibeurang
sifatna lewih subjektif disebut sajak .
a. Lirik d. efik Mantra diluhur kaasup kana .
b. Epos e. pabel a. Rajah d. ajian
c. Balada b. Jampe e. asihan
8. Sajak anu eusina nyaritakeun ngenaan jalma- jalma anu c. Jangjawokan
gagah , tokoh pujaan mangrupa sajak 17. Dipapatkeun upama rek milampah hiji pagawean, anu
a. Lirik d. efik dipalar sangkan pinunjul hasilna, tur anu
b. Epos e. pabel ngalamahkeunanana aya dina karahayuan kaasup kana
c. Balada mantra.
9. Stuktur jero tina sajak nyaeta a. Asihan d. singlar
a. Rasa d. efik b. Jangjawokan e. rajah
b. Imaji e. pabel c. Jampe
c. Majas 18. Caritaan rekaan anu mere kesan lir enya-enya kajadian
tur ukuranna panjang disebut
a. Roman d. fiksimini e. Nu keur untung tambah untung
b. novelette e. novel 30. ulah mandi pabeubeurang pamali bisi.
c. Carpon a. Potong peujit
19. Novel pangaruh ti nagara barat nyaeta . b. Hapa hui
a. Eropa d. jepang c. Tereh peot
b. Walanda e. cina d. Gancang kolot
c. Italia e. Tereh huisan
20. Novel munggaran dina sastra sunda nyaeta . 31. ulah nambulan uyah pamali bisi.
a. Mantra jero a. Potong peujit
b. Si bedog panjang b. Hapa hui
c. Lembur singkur c. Tereh peot
d. Bentang pasantren d. Gancang kolot
e. Baruang kanu ngarora e. Tereh huisan
21. Novel munggaran dina sastra sunda terbit taun 32. Totoden alam kana naon-naon anu bakal kajadian
a. 1912 d. 1915 disebut.
b. 1913 e. 1916 a. Pamali
c. 1914 b. Paribasa
22. Novel anu eusina nyoko kana masalah social, saperti c. Kila-kila
kateuadilan, kateureugeujeugan atawa gejolak social d. Uga
dina hiji mngsa disebut. e. Cacandran
a. Novel silih asih 33. Caritaan karuhun nu ngagambarkeun kaayaan nagara
b. Novel jiwa jaga atawa dina jaman nu bakal kasorang , disebut
c. Novel sajarah a. Pamali d. uga
d. Novel politik b. Paribasa e. cacandran
e. Novel social a. Kila-kila
23. prasasti nu ngancik dina ati kaasup kana jenis novel 34. Ramalan nugeus aya ti baheula mula disebut
a. Rumaja d. jiwa c. Pamali d. uga
b. Dewasa e. silihasih d. Paribasa e. cacandran
c. Barudak e. Kila-kila
24. Lingkungan sabudeur anu ngurilingan kajadian nu
lumangsung dina hiji carita disebut. 35. Nu teu kaasup kan system kapamalian pangnyaram
a. Tema d. palaku lampah salah nya eta
b. Galur e. puser sawangan a. Ulah nambulan uyah
c. Latar b. Ulah sapake jeung kolot
25. Paribasa anu ngandung maksud pikeun jadi picontoeun c. Dahar dina coet teumenang dilakonan
atawa pieunteungeun disebut . d. Kukupu mangrupa tangara datangna semah
a. Babasan e. Heheotan tipeuting kacida dipahingna
b. Wawaran luang 36. Tanda rek manggih kabagjaan , kila-kilana nyaeta
c. Panyaram lampah salah a. Lamun murag bulu mata
d. Panjurung laku hade b. Lamun kekenudan panon katuhu
e. Wawaran hade c. Lamun kekenudan panon kenca
26. Nu mana nu kaasup paribasa pangjurung laku hade .. d. Lamun aya sora manuk bebebnc
a. Uyah mah tara tees kaluhur e. Lamun ngimpi newak lauk
b. Unggah balewatangan 37. Caritaan karuhun nu ngagambarkeun kaayaan
c. Kudu boga piker rangkepan nagara jaga atawa dina jaman nu bakal kasorang
d. Ulah incah balilahan disebut
e. Ulah kumeok memeh dipacok a. Kila-kila d. uga
27. Boga elmu pangaweruh mah moal hese mamawa, b. Kapamalian e. etos
paribasa nu cocok pikeun harti nu diluhur nyaeta. c. Cacandran
a. Uncal tara ridueun ku tanduk 38. Lengkepan kecap-kecap di handap nepika jadi
b. Ulah cara ka kembang malati, kudu cara ka picung ungkara basa
c. Legok tapak genteng kadek .. amis ku maneh
d. Jadi kulit jadi daging a. Cianjur d. rengganis
e. Aya bagja teu daulat b. Ciamis e. bandung
28. Ulah waka buru-buru nyieun kaputusan, kudu dipikir c. Sukapura
bulak balik heula babasan nu cocok pikeun harti nu 39. Masyarakat sunda kudu ngarti dina ngalaksanakeun
diluhur nyaeta. pancen, bisa mawas diri lain was-was,
a. Bengkok tikoro miheulakeun batur samemehpribadi, ngahormat
b. Gede hulu kana pamadegan batur, nyaeta etos tina kecap
c. Pucuk awian a. Bageur d. cageur
d. Kejot borosot b. Bener e. singer
e. Hade tata hade basa c. Pinter
29. Hulu gundul dihihidan , hartina 40. teluh kaasup kana jenis
a. Dosa anu geus kacida lobana a. jampe d. rajah
b. Loba pisan hutang b. jangjawokan e. singlar
c. Euweuh nu bener c. ajian
d. Digawe satekah polah
PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAK)
SMK KUJANG PILAWA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
NASKAH SOAL BAHASA SUNDA

Nama : Kelas : XI ( Sebelas )

Hari/Tanggal : No Peserta :