Anda di halaman 1dari 48

LAPORAN TETAP

PRAKTIKUM ANALISA BATUBARA

ANALISA BATUBARA (PROXIMATE) DAN PENENTUAN


NILAI BATUBARA LAINNYA

Diajukan untuk memenuhi syarat ujian Praktikum mata kuliah Analisa Batubara pada
Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya

Oleh
KELOMPOK P1

JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN


FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2017
DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK P1

1. ABDUL HAMID AL-ISLAMI (03021181520018)


2. ADIB PRATAMA LUBSA (03021181520033)
3. ARPAN ARPANDI (03021281419075)
4. BILL CLINTON S (03021281320039)
5. CANDA MUAMMAL (03021281419078)
6. CHAIDI REZA ANSHARI DEPARI (03021281520141)
7. CHESIE LEVIANI HARMENT (03021181520036)
8. GADING AKBAR SAPUTRA (03021181520139)
9. IRAWAN CHANDRA (03021281520131)
10. KEVIN AKBAR ADI CAHYA (03021181520031)
11. LULU MUTHIA (03021181419005)
12. M. DWIKI KURNIAWAN (03021181520037)
13. M. SIHAT JUDIN (03021181419057)
14. M. IBNU HAJAR (03021181520137)
15. M. ILHAM RIDHO SAPUTRA (03021281520109)
16. MAUDY HANDAYANI (03021181520027)
17. NITA MAYAWI WIDIANA (03021181520011)
18. PEREZ M HAMOKWARONG (03021981419193)
19. PUTRI EGIDIA SARI (03021381520151)
20. QUDRAT T. H. MOLANU (03021181520041)
21. RAUDHOH SAFITRI (03021181520117)
22. ROBIE TANZIL (03021281419072)
23. SUHANNY HABSI UMUSLI (03021181520025)
24. TAUFIKURRAHMAN MULIA (03021281520135)
25. YOGA PRATAMA (03021181419187)
26. YULIAN FAUZI ALDI (03021281419171)
HALAMAN PENGESAHAN

ANALISA BATUBARA (PROXIMATE) DAN PENENTUAN NILAI

BATUBARA LAINNYA

LAPORAN TETAP PRAKTIKUM ANALISA BATUBARA

Disetujui untuk Jurusan Teknik Pertambangan


Oleh Dosen Pembimbing:

Ir. Muhammad Amin, MS.


NIP. 195808181986031006
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
berkah dan rahmat-Nya penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan laporan
tetap Praktikum mata kuliah Analisa Batubara yang berjudul Analisa Batubara (Proximate)
dan Penentuan Nilai Batubara Lainnya dengan baik dan lancar.
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:
1. Dr. Hj. Rr. Harminuke Eko Handayani, S.T., M.T., Ir. Muhammad Amin, MS,
Syarifuddin, S.T., M.T., dan Rr. Yunita Bayuningsih, S.T., M.T., selaku dosen mata
kuliah Analisa Batubara.
2. Ir. Muhammad Amin, MS selaku dosen pembimbing Praktikum mata kuliah Analisa
Batubara.
3. Teman-teman seperjuangan Teknik Pertambangan angkatan 2014 dan 2015 Universitas
Sriwijaya.
Dalam pembuatan laporan tetap ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih
banyak kekurangan baik dalam segi materi maupun penyampaian isi. Oleh karena itu, penulis
menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pembaca. Saran dan kritik dari seluruh
pembaca merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi penulis untuk meningkatkan
kualitas laporan tetap ini.
Semoga laporan ini akan bermanfaat untuk seluruh pembaca.

Indralaya, November 2017 Penulis


DAFTAR ISI

Halaman
Halaman Judul ............................................................................................................................ i
Daftar Nama Anggota ................................................................................................................ ii
Lembar Pegesahan ....................................................................................................................iii
Kata Pengantar .......................................................................................................................... iv
Daftar Isi .................................................................................................................................... v
Daftar Gambar .......................................................................................................................... vi
Daftar Lampiran ....................................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................................................

1.1.Latar Belakang ..................................................................................................................


1.2.Tujuan ...............................................................................................................................
1.3.Manfaat .............................................................................................................................
BAB II DASAR TEORI.............................................................................................................
2.1.Pengambilan dan Preparasi Sample..........................................................................................
2.2.Analisa Batubara (Proximate)...................................................................................................
2.3.Penentuan Nilai Batubara Lainnya ...........................................................................................

BAB III HASIL ANALISA .......................................................................................................


3.1.Analisa Batubara (Proximate) .................................................................................................
3.2.Penentuan Nilai Batubara Lainnya ..........................................................................................

BAB IV KESIMPULAN ............................................................................................................


Daftar Pustaka ...........................................................................................................................
DAFTAR GAMBAR

Halaman
1. Preparasi Sample .......................................................................................................................
2. Gambar Analisa Batubara (Proximate) ..................................................................................
a. Moisture Content (Surface moisture)...............................................................
b. Moisture Content (Inherent moisture) .......................................................................
c. Ash Content (Kandungan Abu)........................................................................
d. Volatile Matter (Kandungan Zat Terbang).......................................................
3. Penentuan Nilai Batubara Lainnya .........................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN

Halaman
I. Data Hasil Analisa Proximate ..............................................................................................
I.1. Data Hasil Moisture Content ...........................................................................................
I.2. Data Hasil Ash Content ....................................................................................................
I.3. Data Hasil Volatile Matter ...............................................................................................
II. Data Penentuan Nilai Batubara Lainnya ............................................................................
II.1. Data Hasil Nilai Kalori Batubara ...................................................................................
II.2. Fuel Ratio ......................................................................................................................
II.3. Determinasi Density dan Spesific Gravity .....................................................................
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Batubara adalah benda padat yang mengandung karbon, hidrogen, dan
oksigen dalam kombinasi kimia bersama dengan sedikit sulfur dan nitrogen.
Terdapat di lapisan kulit bumi yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang telah
mengalami metamorfosis dalam waktu relatif lama. Batubara juga merupakan
batuan sedimen (padatan) yang dapat terbakar, berasal dari tumbuhan, berwarna
coklat sampai hitam, yang sejak pengendapannya terkena proses fisika dan kimia,
yang mana mengakibatkan pengkayaan kandungan karbonnya. Batubara
merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan selain minyak dan gas bumi
serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar energi maupun bahan baku industri.
Karena didalam batubara banyak terdapat unsur-unsur penting yang tidak kasat
oleh mata, maka perlu diadakannya suatu analisa batubara.
Analisa batubara merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui
kandungan apa saja yang terbentuk dan ada pada batubara serta untuk mengetahui
peringkat kualitas batubara tersebut. Analisis ini terbagi menjadi Analisa
Proximate, Analisa Ultimate, Analisa Abu dan lain sebagainya.
Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya khususnya Jurusan Teknik
Pertambangan mempunyai mata kuliah yang berkaitan dengan analisa batubara,
yaitu mata kuliah Analisa Batubara. Mata kuliah ini mengajarkan bagaimana
sejarah terbentuknya batubara sampai unsur-unsur apa saja yang ada pada
batubara. Tidak hanya sebatas pengetahuan secara teori, pengetahuan mengenai
analisa batubara juga diaplikasikan kedalam praktikum analisa batubara.
Praktikum analisa batubara yang diajarkan berupa: uji proximate dan penentuan
nilai batubara lainnya.

1
1.2 TUJUAN PRAKTIKUM

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Praktikum ini, antara lain:
1) Sebagai media aplikasi dari teori yang telah diajarkan.
2) Untuk mengetahui bagaimana cara untuk menganalisa batubara dengan
cara uji proximate dan penentuan nilai batubara lainnya.
3) Untuk mengetahui parameter-parameter apa saja yang harus ada pada uji
proximate dan penentuan nilai batubara lainnya.

1.3 MANFAAT PRATIKUM

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya praktikum analisa


batubara adalah:
1) Praktikan dapat mengetahui urutan-urutan pekerjaan dalam praktikum
analisa batubara.
2) Praktikan dapat mengetahui parameter-parameter apa saja yang akan di
analisa pada uji proximate dan penentuan nilai batubara lainnya.
3) Praktikan dapat mengetahui tata cara praktikum uji proximate dan
penentuan nilai batubara lainnya secara baik dan benar.
4) Praktikan dapat mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan pada saat
uji proximate dan penentuan nilai batubara lainnya secara baik dan benar.
5) Praktikan dapat mengaplikasikan materi teori yang didapat selama kuliah
dengan praktikum, sehingga terbentuklah hubungan yang bersinergi
positif antara materi teori dengan praktikum.
BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengambilan dan Preparasi Sample


a) Pengambilan Sample
Agar dapat melakukan analisa batubara secara baik dan akurat, maka perlu
diadakannya pengambilan dan preparasi sample uji. Pengambilan sample uji
yang representatif merupakan hal yang sangat penting, karena jika tidak
dilakukan dengan baik maka hasil uji batubara akan tidak akurat. Pada
prinsipnya untuk pengambilan dan preparasi sample dilakukanlah metode
sampling. Sampling dilakukan saat perpindahan lot, diambil dengan jarak yang
konstan pada belt conveyor atau dengan auto sampler. Bila karena suatu hal
sehingga pengambilan sample harus dilakukan di stockyard atau dari batubara
yang sudah dionggokkan di lapangan, maka pengambilan dilakukan pada
tempat yang agak dalam dari permukaan (kurang lebih 50 cm) dan sedapat
mungkin dilakukan dibanyak titik sampling.
Batubara yang telah diambil dari lubang harus ditempatkan jauh dari
daerah pengambilan sample. Kemudian increment diambil dari bagian bawah
lubang dan dimasukkan kedalam container (misalnya kantong plastik, disegel,
diberi nomor, dan dimasukkan kedalam drum). Pola tempat pengambilan
increment akan bergantung pada tinggi dan kemiringan stockpile. Atur jarak
pengambilan increment ini pada permukaan stockpile, sehingga tiap increment
mewakili daerah dengan ukuran sama.
Untuk memperoleh hasil yang baik, maka sample perlu diremuk, digerus,
dibagi, maupun diperkecil jumlahnya. Proses pekerjaan ini disebut reduksi
sample. Karena analisis batubara biasanya dilakukan dengan sample yang tidak
banyak, maka proses reduksi harus dilakukan dengan benar agar didapatkan
hasil analisis yang baik. Proses ini dilakukan dengan salah satu atau gabungan
dari cara-cara berikut ini:
Metode reduksi increment (Increment Reduction Method).
Metode reduksi dengan menggunakan Riffle Divider.
Metode reduksi dengan menggunakan mesin pereduksi (Alat
Pembagi Sample).
Metode reduksi berdasarkan proporsi masing-masing ukuran butir.
Metode Conical Quartering dan Alternate Shovel. (sebenarnya
dapat pula dipakai, namun karena tingkat kesalahannya besar,
sebaiknya dihindari pemakaiannya).

b) Preparasi Sample
Preparasi sample atau bisa disebut dengan persiapan contoh yang akan
diuji adalah suatu proses mempersiapkan contoh batubara sampai contoh
batubara tersebut siap utuk dilakukan analisa. Adapun tahapan-tahapan
persiapan contoh batubara adalah sebagai berikut:
1. Pengeringan jika sample masih basah dan susah untuk digerus.
2. Memperkecil ukuran partikel dengan cara milling (crushing and
grinding) yang disebut dengan reduction.
3. Mencampurkan (mixing) agar sample menjadi homogen/sama. Alat
yang digunakan biasanya adalah Splitter.
4. Mengurangi berat sample dengan cara membaginya menjadi dua
bagian atau lebih yang division. Alat yang digunakan bisa Splitter.

2.2 Analisa Batubara (Proximate)


Analisa batubara yang dilakukan praktikum adalah analisa batubara
Proximate. Dimana analisa ini bertujuan untuk mengetahui beberapa karateristik,
atau sifat batubara yang didapatakan dalam bentuk persen berat (% W). Adapun
variabel analisa proximate yang diamati terdiri dari:
1) Moisture Content
2) Ash Analysis Content
3) Volatile Matter
4) Fixed Carbon
Sebagai langkah awal sebelum dilakukan analisa secara mendalam, maka
hal pertama yang harus dilakukan pada adalah persiapan sample batubara. Adapun
cara untuk melakuan persiapan sample batubara adalah sebagai berikut:
1. Ambil batubara dari beberapa tempat pada suatu tumpukan
batubara/stockpile (batubara dalam keadaan belum dicuci) pada
praktikum kali ini batubara diambil di stockpile milik perusahaan PT.
Bukit Asam, Tbk yang berlokasi di belakang Stasiun Kereta Api
Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan.
2. Lakukan proses reduksi sample batubara dengan menggunakan
crushing (pada praktikum kali ini, proses crushing dilakukan secara
manual dengan menggunakan peralatan yang sederhana berupa alat
seperti palu yang berukuran besar).
3. Kemudian dilakukan proses screening yang berfungsi untuk mereduksi
ukuran dengan menggunakan alat berupa Splitter sampai berukuran -60
mesh.
4. Setelah itu, batubara yang telah di screening digerus lagi. Kemudian
lakukan proses grinding (penggerusan) yang berfungsi untuk mereduksi
jumlah ukuran butir dari yang semula berukuran -60 mesh dengan
menggunakan alat berupa siev maka ukuran batubara menjadi -5 mesh
(siev adalah alat screen yang digunakan untuk skala laboratorium
dengan berbagai macam ukuran. Pada saat praktikum, siev yang
digunakan berukuran 5 mesh).
5. Pada saat proses sieving didapat dua sample yaitu oversize dan
undersize. Oversize adalah contoh batubara yang tidak lolos pada
penyaringan siev (berukuran lebih dari 5 mesh). Sehigga perlu
dilakukan lagi penggerusan. Sedangkan undersize merupakan contoh
batubara yang lolos pada penyaringan siev (berukuran -5 mesh).
6. Lakukan proses sieving sampai jumlah contoh batubara terpenuhi.
7. Setelah contoh batubara dirasa telah cukup, maka bagi contoh batubara
yang ada menjadi 32 bagian sama rata.
8. Setelah itu ambil beberapa contoh batubara dari 32 bagian tadi
secukupnya dengan menggunakan sendok. Dan letakkan kedalam
nampan plastik berukuran sedang (tempat penampungan sementara).
9. Pengambilan beberapa contoh batubara dari 32 bagian sama rata
dilakukan agar contoh batubara yang diambil mewakili 32 bagian
tersebut. Kemudian lakukan proses pencampuran, agar contoh batubara
bersifat homogen atau sama.
10. Terakhir bawa contoh batubara menuju laboratorium untuk dilakukan
analisa batubara selanjutnya.
Setelah dilakukan persiapan contoh batubara tadi, selanjutnya batubara telah siap
untuk dianalisa.

1) Analisa Moisture Content (Analisa Kandungan Air)


Analisa moisture content adalah suatu analisa batubara yang bertujuan
untuk menghilangkan kandungan air yang terdapat baik dipermukaan batubara
(Surface Moisture) maupun didalam batubara (Inherent Moisture).
Kandungan air dipermukaan batubara dapat diperoleh dari air yang ada di
sekitar batubara, misalnya jika batubara terlalu lama dibiarkan di udara
terbuka atau jika batubara dicuci. Sedangkan kandungan air didalam batubara
didapat pada saat proses pembentukan batubara itu sendiri, artinya air tersebut
telah ada didalam batubara. Proses analisa kandungan air batubara perlu sekali
dilakukan karena kandungan air dalam batubara akan menentukan kualitas
dari batubara tersebut. Karena semakin tinggi moisture content dalam
batubara, maka semakin rendah kualitas batubara tersebut.
Adapun cara untuk melakukan analisa moisture content adalah sebagai
berikut:
Surface Moisture :
1. Hitung berat contoh batubara yang ada didalam nampan besi.
Timbanglah dengan menggunakan timbangan non-elektrik (timbangan
manual).
2. Ambil nampan besi lalu lakukan penimbangan. Anggap berat nampan
besi adalah (m0).
3. Setelah itu, ambil contoh batubara secukupnya dari 32 bagian sama rata
tadi dengan menggunakan spatula. Hal ini dilakukan agar pengambilan
sample dapat mewakili keseluruhan dari 32 bagian tersebut.
4. Kemudian lakukan proses pencampuran, agar contoh batubara bersifat
homogen atau sama.
5. Lalu, hitung berat contoh batubara yang diambil dari 32 bagian sama
rata dalam nampan ditambah berat nampan (dalam gr).
6. Untuk mengetahui berapa berat contoh batubara, maka digunakan
rumus sebagai berikut:

Berat contoh batubara = Berat contoh batubara dalam


nampan plastik yang diambil dari 32 bagian sama rata Berat
nampan besi (m0)

7. Kemudian timbanglah berat nampan besi berisi batubara sebelum


dipanggang (anggap berat nampan besi berisi batubara sebelum
dipanggang sebagai (m1).
8. Kemudian, siapkan roasting atau pemanggang dan lakukan proses
pemanggangan contoh batubara.
9. Atur suhu roaster atau pemanggang dalam suhu 400C atau dengan suhu
kamar. Tujuan dilakukan pemanggangan adalah untuk mengurangi
surface moisture atau kadar air permukaan di contoh batubara.
10. Lakukan proses roasting selama 30 menit.
11. Setelah mencapai suhu 30 menit, keluarkan contoh batubara dalam
nampan besi tadi dengan menggunakan sarung tangan. Tunggu dingin,
lalu lakukan proses penimbangan berat total setelah di panggang (m2).
12. Jika sudah didapat berat total setelah di panggang (m2) maka
selanjutnya lakukan lagi penimbangan akhir (m3) sehingga didapatlah
berapa persen surface moisture yag telah hilang. Rumus menghitung
berat surface moisture yang hilag adalah :


m3 atau % Surface Moisture = x 100%

13. Setelah dilakukan analisa Surface Moisture lakukan analisa selanjutnya


yakni Inherent Moisture.

Inherent Moisture :
1. Contoh batubara yang telah dilakukan analisa surface moisture (yang
berada dalam nampan besi) dibagi lagi menjadi 16 bagian sama rata.
2. Setelah itu, ambil contoh batubara secukupnya dari 16 bagian sama rata
dengan menggunakan spatula. Masukkan kedalam cawan porselen
berukuran sedang.
3. Siapkan dua buah cawan porselen berukuran kecil.
4. Pastikan kedua cawan porselen dalam keadaan bersih. Agar nanti pada
saat dilakukan penimbangan tidak terjadi penambahan berat lainnya,
mengingat timbangan yang digunakan adalah timbangan yang sangat
sensitif.
5. Beri tanda dibagian bawah kedua cawan porselen dengan menggunakan
pensil. Hal ini dilakukan agar nantinya dapat diketahui mana cawan
porselen 1 dan mana cawan porselen 2.
6. Setelah itu, lakukan proses penimbangan masing masing cawan
porselen (dalam gr) dan catat hasilnya. Berat cawan porselen
diasumsikan sebagai (m0). Gunakan timbangan elektronik dan lakukan
kalibrasi pada timbangan.
7. Ambil contoh batubara yang telah dilakukan proses analisa surface
moisture tadi dengan menggunakan spatula kecil, dan masukkan
kedalam kedua cawan porselen yang telah ditimbang dengan berat
tambahan masing-masing 1 gr (artinya berat contoh batubaranya saja
adalah 1 gr). Lakukan dengan perlahan agar banyaknya contoh batubara
benar-benar 1 gr.
8. Hitung dan catat hasilnya berat cawan dan contoh batubara.
Diasumsikan sebagai (m1) untuk masing masing cawan porselen.
9. Setelah ditimbang, cawan porselen 1 dan cawan porselen 2 yang berisi
contoh batubara tadi ditutup agar tidak terpengaruh dengan surface
moisture.
10. Selanjutnya siapkan alat bernama furnace. Furnace merupakan alat
yang menyerupai oven pemanggangan. Fungsi furnace sama seperti
roaster, hanya saja suhu furnace dapat mencapai suhu kurang lebih
15000C. Jenis furnace yang dipakai pada praktikum adalah type 1500
Furnace.
11. Atur suhu furnace pada suhu 1070C. Biarkan suhu furnace stabil selama
1 jam.
12. Setelah suhu furnace sudah stabil, kemudian masukkan cawan porselen
1 dan cawan porselen 2 yang berisi contoh batubara (pada saat cawan
porselen 1 dan cawan porselen 2 yang berisi contoh batubara
dimasukkan, pastikan kedua cawan porselen dalam keadaan tertutup).
Tunggu selama kurang lebih 1 jam.
13. Kemudian setelah selesai keluarkan kedua cawan porselen tadi.
14. Tunggu beberapa saat sampai cawan porselen yang berisi contoh
batubara suhunya menjadi dingin.
15. Kemudian lakukan lagi penimbangan berat cawan porselen yang berisi
contoh batubara setelah dipanggang dengan menggunakan furnace.
Jangan lupa lakukan proses kalibrasi pada timbangan. Catat dan hitung
hasil penimbangannya, anggap saja hasil berat untuk masing masing
cawan adalah (m2).
16. Lalu, setelah didapatkan hasil dari berat cawan porselen yang berisi
contoh batubara maka dilakukan penimbangan akhir (m3) pada masing-
masing cawan yang berisi contoh batubara untuk mengetahui berapa
persen kehilangan air didalam batubara (inherent moisture) dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:


m3 atau % Inherent Moisture = 100%
1

Setelah didapat hasil dari analisa Moisture content (Analisa Surface


Moisture dan Analisa Inherent Moisture) maka untuk melihat apakah hasil yang
didapatkan baik, perlu dilihat tabel 1. Dibawah ini tentang toleransi antar sample
pengujian Moisture content.

Tabel 1. Toleransi Antar Sample Pengujian Moisture Content


% Moisture Content % Toleransi

5.0 0.2

5.1 10 0.3

10.1 16 0.4

> 16 0.5

2) Ash Analysis Content (Analisa Kadar Abu)


Ash Analysis Content adalah analisa kadar abu , dimana abu merupakan
bagian dari contoh yang tersisa pada saat pembakaran batubara. Bagian ini
merupakan waste batubara yang berasal dari roof maupun dari floor yang
tercampur dengan batubara akibat kegiatan penambangan. Sehingga
menyebabkan pembakaran batubara tidak sempurna. Semakin tinggi kadar abu
pada batubara, maka semakin rendah kualitas batubara tersebut.
Untuk melakukan analisa kadar abu dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
1. Contoh batubara yang telah dilakukan analisa surface moisture (yang
berada dalam nampan besi) dibagi lagi menjadi 16 bagian sama rata.
2. Setelah itu, ambil contoh batubara secukupnya dari 16 bagian sama rata
dengan menggunakan spatula. Masukkan kedalam cawan berukuran
sedang.
3. Kemudian, siapkan cawan porselen khusus abu dua buah.
4. Pastikan kedua cawan porselen dalam keadaan bersih. Agar nanti pada
saat dilakukan penimbangan tidak terjadi penambahan berat lainnya,
mengingat timbangan yang digunakan adalah timbangan yang sangat
sensitif.
5. Beri tanda dibagian bawah kedua cawan porselen dengan menggunakan
pensil. Hal ini dilakukan agar nantinya dapat diketahui mana cawan
porselen 1 dan mana cawan porselen 2.
6. Setelah itu, lakukan proses penimbangan masing masing cawan porselen
(dalam gr) dan catat hasilnya. Berat cawan porselen diasumsikan sebagai
(m0). Gunakan timbangan elektronik dan lakukan kalibrasi pada
timbangan.
7. Ambil contoh batubara yang telah dilakukan proses analisa surface
moisture tadi dengan menggunakan spatula kecil, dan masukkan kedalam
kedua cawan porselen yang telah ditimbang dengan berat tambahan
masing masing 1 gr (artinya berat contoh batubaranya saja adalah 1 gr).
Lakukan dengan perlahan agar banyaknya contoh batubara benar benar 1
gr.
8. Hitung dan catat hasilnya berat cawan porselen dan contoh batubara.
Diasumsikan sebagai (m1) untuk masing masing cawan porselen.
9. Setelah ditimbang, cawan porselen 1 dan cawan porselen 2 yang berisi
contoh batubara tadi ditutup agar tidak terpengaruh dengan surface
moisture.
10. Selanjutnya siapkan alat bernama furnace. Furnace merupakan alat yang
digunakan untuk proses pembakaran batubara. Fungsi furnace sama
seperti roaster, hanya saja suhu furnace untuk pembakaran abu dapat
mencapai suhu kurang lebih 10000C. Jenis furnace yang dipakai pada
praktikum adalah tipe eight inch Furnace.
11. Atur suhu furnace pada suhu 5000C. Biarkan suhu furnace stabil selama
10 menit.
12. Setelah suhu furnace sudah stabil, kemudian naikkan lagi suhu furnace
menjadi 8000C 250C. Adapun penguraian pengaturan suhu pembakaran
adalah sebagai berikut:
a. 00C 5000C (dalam proses naik selama 1 jam).
b. 5000C 5000C (tahan pada suhu ini selama 10 menit).
c. 5000C 8000C 250C (maksudnya naikkan temeratur dari 5000C
menjadi 8000C).
13. Setelah suhu mencapai 8000C 250C, kemudian masukkan cawan
porselen 1 dan cawan porselen 2 yang berisi contoh batubara. Tunggu
proses pembakaran selama kurang lebih 30 menit.
14. Kemudian setelah selesai, buka tungku pembakaran dan biarkan terbuka
dengan tujuan agar panas tungku dapat menurun.
15. Lalu, keluarkan kedua cawan porselen tadi.
16. Tunggu beberapa saat sampai cawan porselen yang berisi contoh batubara
suhunya menjadi dingin.
17. Kemudian lakukan lagi penimbangan berat cawan yang berisi contoh
batubara setelah dipanggang dengan menggunakan furnace. Jangan lupa
lakukan proses kalibrasi pada timbangan. Catat dan hitung hasil
penimbangannya, anggap saja hasil berat untuk masing masing cawan
porselen adalah (m2).
18. Lalu, setelah didapatkan hasil dari berat cawan porselen yang berisi contoh
batubara maka dilakukan penimbangan akhir (m3) pada masing masing
cawan porselen yang berisi contoh batubara untuk mengetahui berapa
persen kehilangan kadar abu (Ash Analysis Content) dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:
2
m3 atau % Ash Content = 100%
1
Setelah didapat hasil dari analisa Ash Analysis content (Analisa Kadar Abu)
maka untuk melihat apakah hasil yang didapatkan baik, perlu dilihat tabel 2.
Dibawah ini tentang toleransi antar sample pengujian Ash Analysis content.

Tabel 2. Toleransi Antar Sample Pengujian Ash Content


% Ash Content % Toleransi

10.0 0 0.2

10.1 20.0 0.3

20.0 0.4

3) Volatile Matter (Zat Terbang)


Volatile Matter (zat terbang) merupakan hal yangsangat penting dan
perlu diketahui dalam analisis proximate. Jika nilai volatile matter dari
batubara tersebut tinggi, maka batubara tersebut mudah terbakar (Spontaneous
Combustion) dan sebaliknya, jika nilai volatile matter dari batubara tersebut
kecil, maka batubara tersebut sukar atau sulit untuk dibakar.
Untuk melakukan analisa zat terbang dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
1. Contoh batubara yang telah dilakukan analisa surface moisture (yang
berada dalam nampan besi) dibagi lagi menjadi 16 bagian sama rata.
2. Setelah itu, ambil contoh batubara secukupnya dari 16 bagian sama rata
dengan menggunakan spatula. Masukkan kedalam cawan porselen
berukuran sedang.
3. Siapkan dua buah cawan porselen berukuran kecil.
4. Pastikan kedua cawan porselen dalam keadaan bersih. Agar nanti pada
saat dilakukan penimbangan tidak terjadi penambahan berat lainnya,
mengingat timbangan yang digunakan adalah timbangan yang sangat
sensitif.
5. Beri tanda dibagian bawah kedua cawan porselen dengan menggunakan
pensil. Hal ini dilakukan agar nantinya dapat diketahui mana cawan
porselen 1 dan mana cawan porselen 2.
6. Setelah itu, lakukan proses penimbangan masing masing cawan porselen
(dalam gr) dan catat hasilnya. Berat cawan porselen diasumsikan sebagai
(m0). Gunakan timbangan elektronik dan lakukan kalibrasi pada
timbangan.
7. Ambil contoh batubara yang telah dilakukan proses analisa surface
moisture tadi dengan menggunakan spatula kecil, dan masukkan kedalam
kedua cawan porselen yang telah ditimbang dengan berat tambahan
masing masing 1 gr (artinya berat contoh batubaranya saja adalah 1 gr).
Lakukan dengan perlahan agar banyaknya contoh batubara benar benar 1
gr.
8. Hitung dan catat hasilnya berat cawan dan contoh batubara. Diasumsikan
sebagai (m1) untuk masing masing cawan porselen.
9. Setelah ditimbang, cawan porselen 1 dan cawan porselen 2 yang berisi
contoh batubara tadi ditutup agar tidak terpengaruh dengan surface
moisture.
10. Selanjutnya siapkan alat bernama furnace. Furnace merupakan alat yang
menyerupai oven pemanggangan. Fungsi furnace sama seperti roaster,
hanya saja suhu furnace dapat mencapai suhu kurang lebih 15000C. Jenis
furnace yang dipakai pada praktikum adalah type 1500 Furnace.
11. Atur suhu furnace pada suhu 9000C. Biarkan suhu furnace stabil selama 1
jam.
12. Setelah suhu furnace sudah stabil, kemudian masukkan cawan porselen 1
dan cawan porselen 2 yang berisi contoh batubara (pada saat cawan
porselen 1 dan cawan porselen 2 yang berisi contoh batubara dimasukkan,
pastikan kedua cawan porselen dalam keadaan tertutup). Tunggu selama
kurang lebih 7 menit.
13. Kemudian setelah selesai keluarkan kedua cawan porselen tadi.
14. Tunggu beberapa saat sampai cawan porselen yang berisi contoh batubara
suhunya menjadi dingin.
15. Kemudian lakukan lagi penimbangan berat cawan porselen yang berisi
contoh batubara setelah dipanggang dengan menggunakan furnace. Jangan
lupa lakukan proses kalibrasi pada timbangan. Catat dan hitung hasil
penimbangannya, anggap saja hasil berat untuk masing masing cawan
adalah (m2).
16. Lalu, setelah didapatkan hasil dari berat cawan porselen yang berisi contoh
batubara maka dilakukan penimbangan akhir (m3) pada masing masing
cawan yang berisi contoh batubara untuk mengetahui berapa persen
kehilangan zat terbang (volatile matter) pada batubara dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

Kehilangan Zat Terbang = Berat Awal Berat Akhir X 100%

Maka, persen dari Zat Terbang (Volatile Matter) adalah:

% Volatile Matter = % Kehilangan Volatile Matter - % Inherent Moisture

Setelah didapat hasil dari analisa Volatile Matter (Zat Terbang) maka
untuk melihat apakah hasil yang didapatkan baik, perlu dilihat tabel 3.
Dibawah ini tentang toleransi antar sample pengujian Volatile Matter.

Tabel 3. Toleransi Antar Sample Pengujian Volatile Matter


Volatile Matter % Toleransi

50 0.4

> 50 0.6
Apabila contoh batubara yang dianalisa diketahui jenis batubara Bituminous,
yakni diperoleh dari angka Fuel Ratio, maka dari angka volatile matter batubara
tersebut, rank volatile dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4. Rank Volatile Matter Batubara Bituminous


Klsifikai Menurut ASTM, % Klasifikasi Menurut Asosiasi Kokas,
%
Low Volatile Coal 14 22 Low Volatile Coal < 20

Medium Volatile Coal 23 31 Medium Volatile Coal 20 25

High Volatile Coal > 31 Medium Volatile Coal 25 30

High Volatile Coal > 30

4) Fixed Carbon
Cara untuk menghitung nilai fixed carbon adalah:

% FIXED CARBON = 100% - % Inherent Moisture - % Ash


Content - % Volatile Matter

Hal tersebut berlaku untuk cawan 1 dan cawan 2 yang berisi contoh
batubara.

2.3 Penentuan Nilai Batubara Lainnya


Pada praktikum analisa batubara kali ini, setidaknya ada 4 cara untuk
penentuan nilai batubara lainnya, antara lain sebagai berikut:
a) Calorimeter (Nilai Kalori)
Untuk melakukan analisa nilai kalori, digunakan alat bernama Bomb
Calorimeter. Dimana, cara kerja untuk penentuan nilai kalori adalah sebagai
berikut:
1. Siapkan Bomb Calorimeter.
2. Ambil Purciable yang ada didalam bomb calorimeter.
3. Isilah purciable dengan contoh batubara sebanyak 0,5 gr.
4. Kemudian, pasangkan sumbu dengan cara mengikat benang di
purciable. Sumbu berfungsi sebagai penghubung untuk proses
pembakaran nantinya.
5. Setelah itu, masukkan kembali purciable kedalam bomb calorimeter.
6. Lalu, isilah bomb calorimeter dengan oksigen selama 40 detik. Osigen
berfungsi sebagai pemicu untuk proses pembakaran. Karena salah satu
syarat terjadinya pembakaran adalah adanya oksigen.
7. Selanjutnya, masukkan bomb calorimeter kedalam alat IKA C 200.
Dimana pada alat tersebut, dimasukkan air pada tabung yang terletak
di dalam alat. Air tersebut akan menjadi media pemanas untuk bomb
calorimeter.
8. Tunggu selama kurang lebih 15 menit.
9. Kemudian, setelah 15 menit amati layar digital meter yang ada pada
alat IKA C 200. Catat hasilnya.
10. Lalu, keluarkan bomb calorimetter pada alat IKA C 200. Terlihat
bahwa contoh batubara yang ada didalam purciable habis akibat
proses pembakaran sempurna.
11. Lalu, buang air yang ada didalam alat alat IKA C 200 melalui selang
yang ada dibelakang alat.

b) Fuel Ratio
Kandungan zat terbang dan karbon tetap dianalisa dengan cara analisa
Proximate. Dimana analisa ini dapat menunjukkan kandungan efektif batubara
sebagai bahan bakar. Fuel Ratio merupakan ratio antara fixed carbon dengan
volatile matter yang ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:

%
Fuel Ratio = %

Dimana, dilakukan perhitungan pada masing-masing cawan yang


didalamnya terdapat contoh batubara.
Peringkat batubara (Rank Coal) merupakan penentuan dan klasifikasi jenis
batubara. Setidaknya ada peringkat batubara seperti: Brown Coal (Lignite),
Bituminous, dan Antrachite dapata ditentukan dengan angka Fuel Ratio (FR),
dimana apabila:
FR < 1, maka rank (kelas batubaranya) adalah Brown Coal atau
Lignite.
FR 1 4, maka rank (kelas batubaranya) adalah Bituminous.
FR > 4, maka rank (kelas batubaranya) adalah Antrachite (Batubara
tidak berasap).
Nilai akan naik secara signifikan sebanding dengan tingkat pembatubaraan
yang terjadi. Karena itu fuel ratio merupakan salah satu parameter didalam
penentuan klasifikasi ataupun karateristik khusus batubara.

c) Pendekatan Spesific Gravity Batubara


Adanya kadungan abu pada batubara akan meningkatkan berat jenis
dari batubara. Dimana setiap 1% kandungan abu (Ash Content), berat jenis
batubara akan meningkat sebesar 0,01 yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1,25 + 0,01 X % kandungan abu (Ash Content). Dengan rumus diatas,
peningkatan berat jenis batubara dapat dihitung.
d) Determinasi Density dan Spesific Gravity Batubara
Batubara yang berukuran lebih besar dibentuk kubus berukuran 1 cc
dengan cara memotong, merapikan sisi-sisinya yakni diasah menggunakan
batu asah, diamplas ataupun digrinda. Batubara yang sudah berbentuk kubus,
diukur untuk mengetahui volumenya, dan ditimbang. Buat sebanyak 30 buah.
Datanya dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Pengukuran Density dan Spesific Gravity Batubara


No Berat Volume Density S. Volume X Volume X S.
(gr) (cc) (gr/cc) Gravity Density Gravity
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
Volume, Volumexdensity VolumexS.Gravity
(cc)

Density batubara dapat dihitung dengan membagi berat sample dengan


volume sample, dimana satuannya adalah gr/cc. Sedangkan spesific gravity
dihitung dengan membagi berat sample dengan berat volume air sebesar volume
sample batubara tersebut. Berat cuft air = 62,5 lb; 1 lb = 450 gr; berat 1 cuft air
(28300 cc) = 28125 gr, maka berat 1 cc air = 0,9938 gr ~ 1 gr.
Angka spesific gravity sama dengan angka density, tetapi spesific gravity
tanpa satuan. Sedangkan average density dan average spesific gravity dihitung
menggunakan ketentuan sebagai berikut:
Average density, gr/cc = volume x density / volume
Average spesific gravity = volume x spesific gravity / volume, atau
Average density, gr/cc = berat x density / berat
Average spesific gravity = berat x spesific gravity / berat
BAB III
HASIL ANALISA

3.1 Hasil Analisa Proximate


Adapun hasil praktikum dari analisa proximate adalah :
3.1.1. Hasil Analisa Moisture Content (Analisa Kandungan Air)
Surface Moisture
Menghitung berat contoh batubara :

Berat contoh batubara = Berat contoh batubara dalam


nampan plastik yang diambil dari 32 bagian sama rata Berat
nampan besi (m0)

Dimana :
berat contoh batubara dalam nampan plastik yang diambil dari 32 bagian
sama rata setelah ditimbang namun belum dipanggang (m1) = 415 gr

Untuk % Surface Moisture


m3 atau % Surface Moisture = 100%

\
Dimana :
berat nampan besi berisi batubara sebelum dipanggang sebagai (m1) = 415
gr
penimbangan berat total setelah di panggang (m2) = 400 gr
415 400
maka, % Surface Moisture = 100% = , %
415

Artinya, contoh batubara yang dianalisa mengandung Surface Moisture sebesar


3,61%.
Inherent Moisture


m3 atau % Inherent Moisture = 100%
1

Dimana :
berat nampan besi berisi batubara sebelum dipanggang, sebagai (m1)
untuk cawan 1 = 20,71 gr (berat cawan) + 1 gr (contoh batubara) =
21,71 gr
untuk cawan 2 = 20,89 gr (berat cawan) + 1 gr (contoh batubara) =
21,89 gr
penimbangan berat total setelah di panggang, sebagai (m2)
untuk cawan 1 = 21,68 gr
untuk cawan 2 = 21,85 gr
maka, % Inherent Moisture
21,7121,68
untuk cawan 1 = 100%
1

= 0,03 x 100% = 3%

21,89 21,85
untuk cawan 2 = 100%
1

= 0,04 x 100% = 4%

Sehingga, untuk Moisture Content (10.1 16) toleransi/beda antara sample 1


dengan sample 2 adalah 4% - 3% = 1%.
3.1.2 Hasil Analisa Ash Content (Kandungan Abu)

1
m3 atau % Ash Content = 100%
1

Dimana :
berat cawan berisi batubara sebelum dipanggang, sebagai (m1)
untuk cawan 1 = 24,69 gr (berat cawan) + 1 gr (contoh batubara) =
25,69 gr
untuk cawan 2 = 24,22 gr (berat cawan) + 1 gr (contoh batubara) =
25,22 gr
berat cawan berisi batubara setelah di panggang, sebagai (m2)
untuk cawan 1 = 25,65 gr
untuk cawan 2 = 25,17 gr
maka, % Ash Content:
25,69 25,65
untuk cawan 1 = 100%
1

= 0,04 x 100% = 4%
25,22 25,17
untuk cawan 2 = 100%
1

= 0,05 x 100% = 5%
Sehingga, untuk Ash Content ( 10.0) toleransi/beda antara sample 1 dengan
sample 2 adalah 5% - 4% = 1%.

3.1.3 Hasil Analisa Volatile Matter (Kadar Zat Terbang)

Kehilangan Zat Terbang = Berat Awal Berat Akhir X 100%

Dimana :
berat cawan berisi batubara sebelum dipanggang, sebagai (m1)
untuk cawan 1 = 24,81 gr (berat cawan) + 1 gr (contoh batubara) =
25,81 gr
untuk cawan 2 = 23,72 gr (berat cawan) + 1 gr (contoh batubara) =
24,72 gr
berat cawan berisi batubara setelah di panggang, sebagai (m2)
untuk cawan 1 = 25,2 gr
untuk cawan 2 = Tidak ditimbang
% Kehilangan Zat Terbang :
untuk cawan 1 = (25,81 25,2) 100%
= 0,61 x 100% = 61%
untuk cawan 2 = tidak ditimbang (sampel cacat)
Sehingga, %Volatile Matter adalah :

% Volatile Matter = % Kehilangan Zat Terbang - % Inherent Moisture

Dimana :
% Kehilangan Zat Terbang :
untuk cawan 1 = 61%
untuk cawan 2 = tidak dihitung
% Inherent Moisture :
untuk cawan 1 = 3%
untuk cawan 2 = 4%
maka, % Volatile matter :
untuk cawan 1 = 61% 3%
= 58%
untuk cawan 2 = tidak dihitung
Tidak ada perbandingan toleransi karena sampel 2 tidak ditimbang, karena
sampel gagal dilakukan uji Volatile Matter.
3.1.4 Hasil Analisa Fixed Carbon

% Fixed Carbon = 100% - % Inherent Moisture - % Ash Content - %


Volatile Matter

Dimana :
% Inherent Moisture :
untuk cawan 1 = 3%
untuk cawan 2 = 4%
% Ash Content :
untuk cawan 1 = 4%
untuk cawan 2 = 5%
% Volatile matter :
untuk cawan 1 = 58%
untuk cawan 2 = tidak dihitung
sehingga, % Fixed Carbon :
untuk cawan 1 = 100% - 3% - 4% - 58%
= 35%
untuk cawan 2 = 100% - 4% - 5% - (tidak dihitung)%
= tidak dapat ditentukan

3.2 Hasil Penentuan Nilai Batubara Lainnya


3.2.1 Hasil Analisa Nilai Kalori (Calorimeter)
Karena hasil nilai kalori langsung terbaca di alat IKA C 200. Maka
perhitungannya tinggal membaca hasil pada alat tersebut.
Untuk 0,5 gr contoh batubara : 2739 kal/gr
Maka, untuk 1 gr contoh batubara :
Nilai Kalori = 2 x 2739 Kal/gr = 5478 Kal/gr
Jadi, berdasarkan hasil nilai kalori, maka contoh batubara yang di analisa
menunjukkan nilai kalori adalah 5478 kal/gr.

3.2.2 Hasil Analisa Fuel Ratio

%
Fuel Ratio = %

Dimana:
% Fixed Carbon :
untuk cawan 1 =35%
untuk cawan 2 = tidak dapat dihitung
% Volatile matter :
untuk cawan 1 = 58%
untuk cawan 2 = tidak ditimbang (sampel tumpah)

maka, Fuel Ratio (FR):


35%
untuk cawan 1 =
58%
= 0,60
untuk cawan 2 = tidak dapat dihitung

Dari hasil analisa Fuel Ratio (FR) didapatkan bahwa range contoh batubara
adalah Lignite (brown coal). Karena nilai range FR< 1.
3.2.3 Hasil Analisa Pengukuran Spesific dan Density Gravity
Untuk pengukuran spesific dan density gravity, di analisa 30 sample
batubara yang telah dibentuk kubus. Sehingga didapat hasil sebagai
berikut :
Tabel 1.1 Hasil Analisa Pengukuran Spesific dan Density Gravity
Berat, Volume Desnity Sp. Berat x Berat x Sp.
No.
gr (cc) (gr/cc) Gravity Density Gravity
1 40,18 25,57 1,57 1,57 63,0826 63,0826
2 2,18 1,152 1,89 1,89 4,1202 4,1202
3 3,62 2,16 1,68 1,68 6,0816 6,0816
4 4,39 3,12 1,4 1,4 6,146 6,146
5 3,43 2,19 1,57 1,57 5,3851 5,3851
6 6,93 4,5 1,54 1,54 10,6722 10,6722
7 1,39 0,9 1,84 1,84 2,5576 2,5576
8 4,19 2,7 1,55 1,55 6,4945 6,4945
9 2,6 1,7 1,53 1,53 3,978 3,978
10 15,07 8,19 1,84 1,84 27,7288 27,7288
11 3,31 2 1,66 1,66 5,4946 5,4946
12 2,56 1,76 1,45 1,45 3,712 3,712
13 4,28 2,24 1,91 1,91 8,1748 8,1748
14 28,5 17,66 1,61 1,61 45,885 45,885
15 1,74 1,21 1,44 1,44 2,5056 2,5056
16 9,13 4,8 1,9 1,9 17,347 17,347
17 3,68 2,18 1,69 1,69 6,2192 6,2192
18 2,02 1,2 1,68 1,68 3,3936 3,3936
19 1,49 1 1,49 1,49 2,2201 2,2201
20 2,58 1,56 1,65 1,65 4,257 4,257
21 2,15 1,45 1,48 1,48 3,182 3,182
22 1,62 1,08 1,5 1,5 2,43 2,43
23 2,37 1,58 1,5 1,5 3,555 3,555
24 1,97 1,33 1,48 1,48 2,9156 2,9156
25 1,25 0,73 1,71 1,71 2,1375 2,1375
26 1,66 1,2 1,38 1,38 2,2908 2,2908
27 1,95 1,21 1,61 1,61 3,1395 3,1395
28 2,55 1,56 1,63 1,63 4,1565 4,1565
29 2 1,32 1,51 1,51 3,02 3,02
30 2,97 2,016 1,47 1,47 4,3659 4,3659
TOTAL 163,76 101,268 48,16 48,16 266,6483 266,6483

Average Density, gr/cc =

266,6483
=
143,66

= 1,85610678


Average Spesific Gravity =

266,6483
=
143,66

= 1,85610678
Catatan :
1 cm = 0,01 m = 0,032808 ft
1cc = 0,000001 m3 = 0,0000353134 cuft
1 cuft = 62,5 lb = 0,45 kg = 450 gr
0,0000353134 cuft = 0,993189375 gr

Jadi, berat 1 cc air pada temperatur 40 C = 0,993189375 gr 1


BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan dengan melakukan


analisa proksimat yaitu moisture content, ash content, volatile matter, serta
menentukan nilai kalori batubara. Untuk analisa moisture content, surface
moisture content sebesar 3,61% dan untuk inherent moisture sampel 1 adalah 3%
dan sampel 2 adalah 4% dengan toleransi 1%. Untuk analisa ash content, ash
content sampel 1 adalah 4% dan sampel 2 adalah 5% dengan toleransi 1%. Untuk
analisa volatile matter, volatile matter sampel 1 adalah 58% dan sampel 2 tidak
ditimbang karena sampel gagal dilakukan uji. Jadi, dapat dihitung fixed carbon
sampel 1 adalah 35%, sedangkan sampel 2 nilai fixed carbon tidak dapat dihitung
karena nilai volatile matter sampel 2 tidak dihitung. Setelah fixed carbon
didapatkan, maka Fuel Ratio (FR) dapat ditentukan. Batubara yang diuji memiliki
nilai FR 0,60. Maka, berdasarkan nilai FR, batubara tersebut adalah lignit (brown
coal) karena FR < 1. Dari hasil analisa nilai kalori, untuk 1 gr sampel batubara
memiliki nilai kalori 5478 kal/gram.. Specific gravity rata-rata batubara tersebut
adalah 1,87.
DAFTAR GAMBAR

1. Preparasi Sample

Gambar Peremukan Sample


Gambar Screening Sample

Gambar Sieving dan Persiapan Sample


Gambar Pembagian dan Pengambilan Sample
2. Analisa Proximate
a. Moisture Content (Surface Moisture)

Gambar Persiapan dan Pembagian Sample setelah di Roasting


b. Moisture Content (Inherent Moisture)

Gambar Penimbangan Cawan berisi Sample

Gambar Roasting Sample untuk uji Inherent moisture


c. Ash Content (Kandungan Abu)

Gambar Roasting Sample untuk Analisa Ash Content

d. Volatile Matter (Kandungan Zat Terbang)

Gambar Penimbangan Berat Cawan


Gambar proses roasting dengan menggunakan furnace type 1500 Furnace
suhu 900 0C

Gambar proses persiapan untuk roasting dan proses memasukkan sample


kedalam furnace
3. Penentuan Nilai Batubara Lainnya

Gambar proses pengisian gas oksigen kedalam alat bomb calorimeter

Gambar proses mengisi air pada tabung alat IKA C 200


LAMPIRAN

I. Data Hasil Analisa Proximate


I.1. Moisture Content
Sample Berat Berat Berat Berat Kehilangan Moisture, Diff Tolerance,
cawan sample cawan + cawan + berat % % %
, gr M0, gr berat berat sample M2,
sample sample gr
sebelum setelah
dipanaskan dipanaskan
M0, gr M0, gr
1 20,71 1 21,71 21,68 0,03 3 5.0 = 0,2
5.110 = 0.3
2 20,89 1 21,89 21,85 0,04 4 10.116 = 0.4
> 16 = 0.5

I.2. Ash Content


Sample Berat Berat Berat Berat Kehilangan Ash Diff Tolerance,
cawan sample cawan + cawan + berat Content, % %
, gr M0, gr berat berat sample M2, %
sample sample gr
sebelum setelah
dipanaskan dipanaskan
M0, gr M0, gr
1 24,69 1 25,69 25,65 0,04 4 10.0 = 00.2
10.120.0 =
2 24,22 1 25,22 25,17 0,05 5 0.3
20.0 = 0.4

I.3. Volatile Matter


Sample Berat Berat Berat Berat cawan Kehilangan Volatile Diff Tolerance,
cawan sample cawan + + berat berat Matter, % %
, gr M0, gr berat sample sample M2, %
sample setelah gr
sebelum dipanaskan
dipanaska M0, gr
n M0, gr
1 24,81 1 25,81 25,2 0,61 61 50.0 = 0.4
2 23,72 1 24,72 Tidak Tidak Tidak > 50 = 0.6

ditimbang dihitung dihitung

Fixed Carbon, % Cawan 1 = 35%


Cawan 2 = tidak dapat dihitung
Volatile Matter, % Cawan 1 = 58%
Cawan 2 =tidak dihitung
Fuel Ratio, Rank Cawan 1 = 0,60
Batubara Cawan 2 = tidak dapat dihitung
Rank batubara termasuk kedalam rank Lignite.
Ash Content Cawan 1 = 4%
Cawan 2 = 5%
Spesific Gravity 1,87

II. Penentuan Nilai Batubara Lainnya


II.1. Data Hasil Analisa Nilai Kalori (Calorimeter)
Untuk 0,5 gr contoh batubara : 2739 cal/gr
Maka, untuk 1 gr contoh batubara:
= 2 x 2739 cal/gr = 5478 cal/gr.
Jadi, berdasarkan hasil nilai kalori, maka contoh batubara yang di analisa
termasuk kedalam rank Lignite.

II.2. Fuel Ratio (FR)


maka, Fuel Ratio (FR):
35%
untuk cawan 1 = = 0,60
58%
untuk cawan 2 = Tidak dapat dihitung
Dari hasil analisa Fuel Ratio (FR) didapatkan bahwa range contoh
batubara adalah Lignit. Karena nilai range FR < 1.
II.3. Determinasi Density dan Spesific Gravity
Tabel Hasil Analisa Pengukuran Spesific dan Density Gravity
Berat, Volume Desnity Sp. Berat x Berat x Sp.
No.
gr (cc) (gr/cc) Gravity Density Gravity
1 40,18 25,57 1,57 1,57 63,0826 63,0826
2 2,18 1,152 1,89 1,89 4,1202 4,1202
3 3,62 2,16 1,68 1,68 6,0816 6,0816
4 4,39 3,12 1,4 1,4 6,146 6,146
5 3,43 2,19 1,57 1,57 5,3851 5,3851
6 6,93 4,5 1,54 1,54 10,6722 10,6722
7 1,39 0,9 1,84 1,84 2,5576 2,5576
8 4,19 2,7 1,55 1,55 6,4945 6,4945
9 2,6 1,7 1,53 1,53 3,978 3,978
10 15,07 8,19 1,84 1,84 27,7288 27,7288
11 3,31 2 1,66 1,66 5,4946 5,4946
12 2,56 1,76 1,45 1,45 3,712 3,712
13 4,28 2,24 1,91 1,91 8,1748 8,1748
14 28,5 17,66 1,61 1,61 45,885 45,885
15 1,74 1,21 1,44 1,44 2,5056 2,5056
16 9,13 4,8 1,9 1,9 17,347 17,347
17 3,68 2,18 1,69 1,69 6,2192 6,2192
18 2,02 1,2 1,68 1,68 3,3936 3,3936
19 1,49 1 1,49 1,49 2,2201 2,2201
20 2,58 1,56 1,65 1,65 4,257 4,257
21 2,15 1,45 1,48 1,48 3,182 3,182
22 1,62 1,08 1,5 1,5 2,43 2,43
23 2,37 1,58 1,5 1,5 3,555 3,555
24 1,97 1,33 1,48 1,48 2,9156 2,9156
25 1,25 0,73 1,71 1,71 2,1375 2,1375
26 1,66 1,2 1,38 1,38 2,2908 2,2908
27 1,95 1,21 1,61 1,61 3,1395 3,1395
28 2,55 1,56 1,63 1,63 4,1565 4,1565
29 2 1,32 1,51 1,51 3,02 3,02
30 2,97 2,016 1,47 1,47 4,3659 4,3659
TOTAL 163,76 101,268 48,16 48,16 266,6483 266,6483
DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Amin, Ir., Ms. 2016. Modul Laporan Tetap Praktikum Analisa
Batubara. Indralaya: Universitas Sriwijaya.