Anda di halaman 1dari 63

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM TAHBIB AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL- MUASIRAH

Pendahuluan

Program Tahbibul al-Lughah Bahasa Arab al-Muasirah Tingkatan 1 digubal

berasaskan program tahbibul al-lugha yang dilaksankan di semua sekolah KPM

yang mengambil matapelajaran bahasa Arab .

transisi Bahasa Arab al-Muasirah tingkatan 1 yang akan dilaksanakan di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) yang akan dimulakan pada tahun 5112

Program ini merupakan program

Guru-guru akan didedahkan tatacara pelaksanaan PdP Tahbib al-lugah semasa Kursus Orientasi Penyeberan Kurikulum Bahasa Arab al-Muasirah, tanggungjawab guru yang berkursus untuk memberi latihan dalaman kepada guru-guru bahasa Arab yang lain dan berbincang dengan Panitia bahasa Arab serta Pengetua sekolah berhubung dengan perkara ini. Kejayaan program ini terletak pada kesediaan dan kesungguhan guru menjayakannya.

Konsep

Program Tahbib al-Lughah al-Arabiah al-Muasirah adalah proses transisi peringkat menengah yang dilaksanakan untuk murid-murid tingkatan satu di semua Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan (SABK) .

Program ini wajib dilaksanakan dalam tempuh 3 minggu di SABK bermula daripada minggu pertama sessi awal persekolahan sebelum bermulanya proses PdP kurikulum bahasa Arab al-Muasirah

Dalam termpoh perlaksanaa program ini, murid hanya didedahkan dengan suasana bahasa Arab secara terus di dalam dan di luar bilik darjah tanpa menggunakan buku teks. Murid-murid hanya di perkenalkan bahasa Arab melalui kemahiran mendengar dan bertutur sahaja dengan kaedah didik hibur melalui berbagai aktiviti yang berpusatkan pada murid

Tujuan

Program ini merupakan satu usaha untuk menarik dan memupuk minat murid terhadap bahasa Arab sehingga mererka berani untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab yang mudah, disamping mengikis dari hati mereka persepsi bahawa mata pelajaran ini adalah satu yang sukar.

1

Objektif

Program Tahbib al-Lughah al-Arabiah al-Muasirah dilaksanakan untuk :

1.

Menarik minat pelajar untuk mempelajari bahasa Arab.

5.

Mendedahkan bahasa Arab adalah bahasa yang mudah di fahami dan dipelajari.

3.

Menghidupkan iklim bahasa Arab di sekolah

4.

Menimbulkan rasa ingin belajar yang lebih agresif, kreatif dan aktif.

2.

Memupuk keberanian dan keyakinan diri pelajar untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab.

6.

Membantu memperkayakan perbendaharaan kata dan boleh menggunakannya dalam pertututuran.

Strategi Perlaksanaan

Program Tahbib al-Lughah al-Arabiah dilaksanakan di SABK berdasarkan modul yang disertakan :

Pengagihan topik / tema

Minggu

Masa

Topik / tema

   

فراعتلا )1 ملاسلا مكيلعو / مكيلع ملاسلا نتنا/متنا/ِتنأ /َتنأ /انأ

-

-

1,5

3,4

فراعتلا )5 رونلا حابص /ريخلا حابص - نه/مه /يه /وه -

1

2,6

فراعتلا )3 لا /معن /له

-

8,7

ةرسلأا )4 تخأ / خأ /تنب /نبا /مأ /بأ - ةدج/دج/

0,11

ةرسلأا )2 )ىتدج/يدج/يتنب/ينبا( ملكتملا ءاي - )كدج / كمسا ( بطاخملا ريمض -

5

 

11,15

ةنهملا )6 ةسدنهم / سدنهم - ةبيبط / بيبط - ةرايطلا / رايطلا - ةرضاحم / رضاحم - ةفظوم / فظوم -

13,14

ةنهملا )8 لمعت /لمعي نيا - يف /ةرئاطلا يف /ىفشتسملا يف - ةرادلإا يف / ةعماجلا

12

ريخلأا ىلإ لولأا نم ةعجارملا

 

1,5

ةيرقلا )7 ةيرقلا عقوم /ةيرقلا مسا - ةيلاولا مسا -

3,4

نكسملا )0 نكسملا عقوم /نكسملا مسا - نكسي / نينكست / نكست / نكسأ -

5

2,6

ةيدرف تاجاح )11 /لوخدلل ناذئتسلاا - جورخلل /ناذئتسلاا - لضفت /كلضف نم

-

   

يهنلاو رملأا )11

8,7

حسما / بتكأ /أرقإ / مق

/ سلجإ

-

/لخدا / جرخأ /لخدت لا /جرختلا / مقت لا/ سلجت لا

-

3

 

0,11

راذتعلااو ءانثلاو ركشلا )15 اوفع /اركش /فسا /دنع/ تاه - ىنيطعا/ يذخ/ ذخ -

11,15

لصفلا ىف ءايشلأا )13 ةروبسلا/رادجلا / ةذفانلا / بابلا - ةلسلا / ةسنكملا / ىسركلا/بتكملا/ /تانلاعلإا ةحول /لودجلا / ةحورملا بناج/يف /تحت /قوف /دنع /ءارو -

13,14

ةيسار دلا تاودلأا )14 ملق /ةساركلا /ةملقملا /باتكلا - / ةاحمملا / ةبيقحلا /صاصرلا . ةسابدلا

12

ريخلأا ىلإ لولأا نم ةعجارملا

   

)1( ةسردملا يف ءايشلأا ) 12 هذه/اذه /كلت /كلذ /فصقملا /ةعاقلا / معطملا /ةرادلإا ءانف /بعلملا/ةحاسلا/نزخملا ةقيدحلا / ةسردملا

-

-

1,5

 

)5( ةسردملا يف ءايشلأا ) 16

3

3,4

(explore race)

ةبعللا -

2,6

ةبتكملا يف )18 باتكلا ءامسا ركذ( /بتكلا /باتكلا - ةينيدلا باتك /ايقارغجلا باتك لثم كلذ ريغو كابشلا / بتكلا مسق / فرلا

-

8,7

تابورشملاو تلاوكأملا )17 / يلقملا جاجدلا /ةيرعشلا /زرلاا - /ريصعلا / ةبرشلا / ةكعكلا / ةوهق /ىاشلا

4

معطملا يف )10 لماعلا )/يرتشملا /عئابلا - ةمئاق /اتيجنير /اتنس /نمثلا / ؟مك - زراعسلأا دعقملا/ ةلواطلا

-

0,11

11,15,13,14,12

ةلفحلل دادعتسلإا

ةلفحلا

Aktiviti dalam PdP

1.

Lakonan

5.

Perbualan

3.

Kuiz

4.Teka Teki

2.

Nasyid

6.

Tunjuk cara

8.

Lawatan

7.

Lu’bah al-lughawiyah

ِAِ cara Penutup

)ةلفحلا(

Cadangan persembahan dalam acara penutup

1.

Hiwar

5.

Khitobah

3.

Kuiz

4.

Lakonan

2.Kalam Jamaie

8. Nasyid

2

Peranan Guru

1.

Guru memaklumkan dengan Panitia/ Pengetua mengenai pelaksanaan Tahbib al-Lughah al-Arabiah al-Muasirah .

5.

Menjadi Fasilitator kepada rakan-rakan guru yang lain.

3.

Melaksanakan program dengan persediaan yang cukup dan bersungguh- sungguh melaksankannya.

Peranan Panitia Bahasa Arab

1.

Mendapatkan maklumat mengenai program ini dari guru yang pergi kursus.

5.

Membuat kursus dalaman kepada guru-guru yang mengajar tingkatan 1.

3.

Merancang aktiviti yang sesuai sepanjang proses pdp dalam kelas dan luar kelas.

4.

Melaksanakan aktiviti yang dirancang sebaik mungkin.

2.

Menilai dan memantau perjalanan aktiviti terancang.

6.

Menyediakan kertas kerja untuk di ketengahkan kepada pihak pentadbir dengan mengemukakan cadangan-cdangan kepada pihak pentadbir

8.

Mengadakan majlis atau acara kemuncak berupa persembahan murid (haflah) yang dihadiri oleh semu warga sekolah.

7.

Mencerap guru pembimbing sepanjang proses pdp dengan izin pihak pentadbir.

Penutup

Program Tahbib al-Lughah al-Arabiah sebenarnya dapat meningkatkan minat murid terutama murid tingkatan 1 yang baru mengenali bahasa Arab. Pelaksanaannya amat penting bagi memupuk minat berterusan mempelajari bahasa Arab seterusnya dapat meningkatkan prestasi bahasa arab di sekoalah.

6

bagi memupuk minat berterusan mempelajari bahasa Arab seterusnya dapat meningkatkan prestasi bahasa arab di sekoalah. 6
8
8
8
8

8

7

7

0

0

11
11
11
11
11

11

11

11

15

15

13
13
13
13
13

13

14

14

بنيز رمع ةمطاف يكذ يلع نسح ةيقر )انا( 12
بنيز رمع ةمطاف يكذ يلع نسح ةيقر )انا( 12
بنيز رمع ةمطاف يكذ يلع نسح ةيقر )انا( 12
بنيز رمع ةمطاف يكذ يلع نسح ةيقر )انا( 12
بنيز رمع ةمطاف يكذ يلع نسح ةيقر )انا(
بنيز
رمع
ةمطاف
يكذ
يلع
نسح
ةيقر
)انا(

12

16

16

18

18

17
17
17
17
17

17

10

10

51

51

51

51

55

55

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

53

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

54

لمعلا ناكمروص 52
لمعلا ناكمروص 52
لمعلا ناكمروص 52
لمعلا ناكمروص 52
لمعلا ناكمروص
لمعلا ناكمروص

52

56

56

58

58

57

57

50

50

31
31
31
31
31

31

31

31

35
35
35
35
35
35

35

لايفلا ةقشلا ةرامعلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب
لايفلا
ةقشلا
ةرامعلا
يبشخلا تيب
ةبلطلا تيب

33

لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا
لايفلا
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
يبشخلا تيب
يبشخلا تيب

ةبلطلا تيب يف نكست يه

لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34
لايفلا يبشخلا تيب ةبلطلا تيب يف نكست يه 34

34

32
32
32
32
32

32

36

36

38

38

    - - -     - - - 37
    - - -     - - - 37
    - - -     - - - 37
    - - -     - - - 37
    - - -     - - - 37
    - - -     - - -
    - - -     - - -
    - - -     - - -
    - - -     - - -
 
 
 
 
    - - -     - - -
    - - -     - - -
 
 
 
 
 
-

-

-

-
-  

-

 
 
 
-

-

-
-
-

-

37

- -
-
-

30

41
41
41
41

41

41

41

45
45
45
45
45

45

43

43

44

44

42

42

46
46
46
46

46

48

48

47
47
47
47
47
47
47
47

47

40

40

21

21

21
21
21
21
21
21
21

21

25

25

23
23
23
23
23

23

فرعي .4
فرعي .4

24

ةفيفخلا ةلهسلا لاؤسلارتخا(
ةفيفخلا ةلهسلا لاؤسلارتخا(

22

26
26

26

28

28

27
27
27
27
27

27

20
20

20