Anda di halaman 1dari 1

Perihal : Permohonan Sebagai Tenaga Pengajar

Gresik, 26 Februari 2017

Kepada Yth,
Kepala LP3i Course Center
Di Tempat

Dengan Hormat,
Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi tenaga pengajar di
LP3i Course Center yang Bapak/Ibu Pimpin, adapun data pribadi di saya sebagai berikut:
Nama : Amalia Juningsih, S.Pd.
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Juni 1994
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Bahasa Indonesia
Alamat : Jln Larangan, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo Kab. Gresik
Nomor HP : 085645127572
Berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi pengajar di
LP3I yang Bapak/Ibu Pimpin sekarang ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan
1. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar
2. Foto copy KTP 1 Lembar
3. Foto copy Ijazah sementara atau Surat Penetapan Kelulusan yang dilegalisir 2 lembar
4. Foto copy Transkip Nilai yang dilegalisir 2 lembar
5. Daftar Riwayat Hidup 1 lembar
Demikian surat lamaran kerja ini saya sampaikan. Besar harapan saya agar dapat mengajar di
LP3i yang Bapak/Ibu pimpin. Atas segala perhatian Bapak/Ibu saya mengucapkan terima kasih
Gresik, 26 Februari 2017

Hormat saya,
Amalia Juningsih, S.Pd.