Anda di halaman 1dari 921

KHAIRUL AZRULELAKI 02121901135 MELAYU SK B.

MelaBahasa lai

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN L


SAINS, MATEMATIK DAN BACAAN (PKL

Arahan :

* Bagi tujuan keselamatan data, anda perlu simpan (Save) fail anda.
* Pastikan fail anda di simpan (Save) dalam folder Documents.
* Sila guna singkatan jantina dan diikuti dengan nombor Kad Pengenalan

Contoh: L020415025651 (untuk murid lelaki)


atau P020415025652 (untuk murid pere

* Klik ikon 'Save' di atas untuk simpan fail anda SEKARANG.

SETERUSNYA
BAHASA MELABAHASA INGGEYA Kurang daripa Membuat Tuga 1

KOMPETENSI DAN LITERASI


MATIK DAN BACAAN (PKLSMB)

pan (Save) fail anda.


er Documents.
nombor Kad Pengenalan sebagai nama fail anda.

untuk murid lelaki)


2 (untuk murid perempuan)

SEKARANG.

SETERUSNYA
UNTUK MEMBE 9 5 0 0 3 9
1 0 YES BECAUSE 9 3 MY PRECAUTIO 9
0 0 PIHAK RESTOR 9 SAYA AKAN ME 9 1
1 KERANA PENGG 9 SEBAB MENGA 9 0 SUASANA DI
9 0 9 9 Click and type 9 Click and type
9 9 9 Click and type 9 Click and type 9
9 Click and type 9 9 0 YA KERANA DIA
9 0 0 12 0 100 0
69 9 9 Choose>> Type your ans 9 9
9 0 9 0 9 0 9
1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHAIRUL LELAKI 021219011MELAYU SK B. Melayu Bahasa lainBAHASA MEBAHASA IN
PEMBERITAHUAN
Untuk paparan penuh dan lebih jelas, klik menu View di atas
dan klik Full Screen

SETERUSNY
YA Kurang dariMembuat T 1 UNTUK MEM 9 5 0

View di atas

SETERUSNYA
0 3 9 1 0 YES BECAUS 9 3
MY PRECAUT 9 0 0 PIHAK REST 9 SAYA AKAN 9
1 1 KERANA PE 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t
9 9 0 YA KERANA DI 9 0 0
12 0 100 0 69 9 9 Choose>>
Type your 9 9 9 0 9 0 9
0 9 1 9 3 4 5 2
11 0 2 0 7 0
KHAIRUL AZRULELAKI 02121901135 MELAYU SK B. MelaBahasa lai

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN L


SAINS, MATEMATIK DAN BACAAN (PKL

Arahan :

Instrumen ini mengandungi EMPAT bahagian, iaitu :-


- Bahagian A : Bahasa Melayu
- Bahagian B : Bahasa Inggeris
- Bahagian C : Sains
Soalan Sains disediakan dalam DUA versi iaitu dalam Bahasa Mela
memilih satu bahasa sahaja.

- Bahagian D : Matematik
Soalan Matematik disediakan dalam DUA versi iaitu dalam Bahasa
memilih satu bahasa sahaja.

Anda diberi masa 15 minit untuk melengkapkan Maklumat Diri dan 1 jam 30 minit u
dalam bahagian A, B, C dan D
BAHASA MELABAHASA INGGEYA Kurang daripa Membuat Tuga 1

KOMPETENSI DAN LITERASI


MATIK DAN BACAAN (PKLSMB)

ersi iaitu dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Anda diminta

DUA versi iaitu dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Anda diminta

umat Diri dan 1 jam 30 minit untuk menjawab semua soalan

SETERUSNYA
UNTUK MEMBE 9 5 0 0 3 9
1 0 YES BECAUSE 9 3 MY PRECAUTIO 9
0 0 PIHAK RESTOR 9 SAYA AKAN ME 9 1
1 KERANA PENGG 9 SEBAB MENGA 9 0 SUASANA DI
9 0 9 9 Click and type 9 Click and type
9 9 9 Click and type 9 Click and type 9
9 Click and type 9 9 0 YA KERANA DIA
9 0 0 12 0 100 0
69 9 9 Choose>> Type your ans 9 9
9 0 9 0 9 0 9
1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHAIRUL AZLELAKI 0212190113MELAYU SK B. Melayu Bahasa lain BAHASA ME

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERA


SAINS, MATEMATIK DAN BACAAN (PKLSMB)

MAKLUMAT DIRI
Masa: 15 MINIT

Nama: KHAIRUL AZRUL SHAZWAN BIN ABDUL RASHID

Jantina: LELAKI *Klik dan pilih

No KP: 021219011357 Taipkan tanpa menggunakan tanda sempang ( - ) Cth. 020702

Bangsa MELAYU *Klik dan pilih

Jenis sekolah semasa di sekolah rendah SK *Klik dan pilih

Bahasa yang kerap digunakan di rumah B. Melayu

Susun mata pelajaran Bahasa 1. BAHASA MELAYU *Klik dan pilih


Melayu, Bahasa Inggeris,
Matematik dan Sains mengikut 2. BAHASA INGGERIS *Klik dan pilih
KEUTAMAAN minat anda.
3. SAINS *Klik dan pilih

4. MATEMATIK *Klik dan pilih

Adakah anda minat membaca? YA *Klik dan pilih

Berapa kerap anda mengguna komputer? Kurang daripada 12 jam seminggu

Tujuan UTAMA anda menggunakan komputer Membuat Tugasan


Media Sosial - fb, Twitter, Instagram dll
Hiburan - mendengar lagu, menonton video
Lain-lain - selain daripada yang tersenarai
SETERUSNYA
BAHASA INGYA Kurang dari Membuat Tu 1 UNTUK MEM 9 5

MPETENSI DAN LITERASI


K DAN BACAAN (PKLSMB)

UMAT DIRI
NIT

KHAIRUL AZRLELAKI

an tanda sempang ( - ) Cth. 020702025621

*Klik dan pilih

Bahasa lain
* (Sila nyatakan bahasa lain jika ada)
*Klik dan pilih

*Klik dan pilih

*Klik dan pilih

*Klik dan pilih

*Klik dan pilih

*Klik dan pilih

*Klik dan pilih

SETERUSNYA
0 0 3 9 1 0 YES BECAUS 9

0212190113 MELAYU SK B. Melayu Bahasa lain BAHASA MELYA Kurang darip


3 MY PRECAUT 9 0 0 PIHAK REST 9 SAYA AKAN

Membuat Tugasan
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0
SUASANA D 9 0 9 9 Click and ty 9 Click and ty
9 9 9 Click and t 9 Click and ty 9 9
Click and ty 9 9 0 YA KERANA DI 9 0
0 12 0 100 0 69 9 9
Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 0
9 0 9 1 9 3 4 5
2 11 0 2 0 7 0
KHAIRUL AZLELAKI 0212190113MELAYU SK B. Melayu Bahasa lain BAHASA ME

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI SAINS, MATEM


BACAAN (PKLSMB)

PENGESAHAN MAKLUMAT
Sila semak dan pastikan maklumat yang anda isi adalah betul dan tepat.

Nama: KHAIRUL AZRUL SHAZWAN BIN ABDUL RASHID

Jantina: LELAKI

No KP: 021219011357

Bangsa MELAYU

Jenis sekolah semasa di sekolah rendah SK

Bahasa yang kerap digunakan di rumah B. Melayu

Bahasa lain
* (Sila nyatakan bahasa lain jika ada)

Susun mata pelajaran Bahasa 1. BAHASA MELAYU


Melayu, Bahasa Inggeris,
Matematik dan Sains mengikut 2. BAHASA INGGERIS
KEUTAMAAN minat anda.
3. SAINS

4. MATEMATIK

Adakah anda minat membaca? YA

Berapa kerap anda mengguna komputer? Kurang daripada 12 jam sem

Tujuan UTAMA anda menggunakan komputer Membuat Tugasan


Media Sosial - fb, Twitter, Instagram dll
Hiburan - mendengar lagu, menonton video
Lain-lain - selain daripada yang tersenarai

Klik butang KEMBALI untuk melengkapkan atau menyunting Maklumat Diri atau Klik butang SETERUSNYA
sekiranya semua maklumat telah lengkap diisi.

KEMBALI SETERUSNYA
BAHASA INGYA Kurang dari Membuat Tu 1 UNTUK MEM 9 5

DAN LITERASI SAINS, MATEMATIK DAN


N (PKLSMB)

AN MAKLUMAT
ul dan tepat.

D
tau Klik butang SETERUSNYA

ETERUSNYA
0 0 3 9 1 0 YES BECAUS 9

Bahasa lain #REF! YA Kurang darip


3 MY PRECAUT 9 0 0 PIHAK REST 9 SAYA AKAN

Membuat Tugasan
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0
SUASANA D 9 0 9 9 Click and ty 9 Click and ty
9 9 9 Click and t 9 Click and ty 9 9
Click and ty 9 9 0 YA KERANA DI 9 0
0 12 0 100 0 69 9 9
Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 0
9 0 9 1 9 3 4 5
2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU

Bahagian A BAHASA MELAYU


ARAHAN
1. Bahagian ini mengandungi enam (6) soalan. Anda perlu menjawab SEMUA soalan.

MUL
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN

A MELAYU

EMUA soalan.

MULA
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU

UNIT 1 - KEMALANGAN JALAN RAYA

Jawapan C
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 9 SAYA AKAN 9 1

ASA MELAYU
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU

UNIT 1 - KEMALANGAN JALAN RAYA

SOALAN 2

Tujuan utama Statistik Kemalangan Jalan


Raya dipaparkan kepada masyarakat umum
ialah

UNTUK MEMBERITAHU TENTANG


KEMALANGAN MENGIKUT WILAYAH
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

ASA MELAYU
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU

UNIT 1 - KEMALANGAN JALAN RAYA

SOALAN 3

Anda berhasrat untuk menziarahi


sahabat anda di Petaling Jaya yang
akan melanjutkan pelajaran tidak lama
lagi. Anda bercadang untuk memandu
dari Shah Alam ke Petaling Jaya.

Berikut merupakan peraturan jalan raya


yang mesti dipatuhi oleh pemandu
kereta.
Pilih YA pada pernyataan yang benar
dan pilih TIDAK pada pernyataan
yang tidak benar.

Pakai topi keledar yang


1 diluluskan SIRIM dan TIDAK
pasang talinya.

Ikut lorong anda. Jangan YA


2
menukar lorong sesuka hati.

Beri isyarat sebelum YA


3
membelok.

4 Patuhi lampu isyarat. YA

Elakkan kedudukan yang


5 terlindung daripada YA
penglihatan.

Patuhi had laju yang YA


6
ditetapkan.
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

ASA MELAYU
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU

ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB UNIT 1 .

UNTUK MENYEMAK SEMULA UNIT INI,


TEKAN KEMBALI

UNTUK MENERUSKAN KE UNIT SETERUSNYA,


TEKAN TERUSKAN
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

ASA MELAYU

1.

I,

NYA,
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU

UNIT 2 - PELANCONGAN

SOALAN 1

Anda merupakan pelancong yang


berminat untuk melakukan aktiviti luar
sepanjang tempoh Februari hingga
April 2017 di Malaysia.

Negeri manakah yang paling sesuai


untuk dikunjungi bagi melakukan aktiviti
tersebut?

A Perlis

B Melaka
C Labuan
D Perlis dan Melaka

Jawapan C
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

ASA MELAYU
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU

UNIT 2 - PELANCONGAN

SOALAN 2
Pilih pernyataan yang paling tepat.

Kemasukan pelancong asing pada


A tahun 2016 adalah lebih banyak
berbanding tahun 2015.

Pelancong warga India yang datang ke


B Malaysia bukan warganegara
Singapura dan Australia.

Antara faktor yang gagal memikat


pelancong dari India untuk berkunjung
C
ke Malaysia ialah destinasi
perkahwinan dan pusat beli-belah.

Pada tahun 2015, visa kemasukan


D tunggal boleh diperoleh dalam tempoh
24 hingga 48 jam.

Jawapan D
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

ASA MELAYU
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU

UNIT 2 - PELANCONGAN

SOALAN 3
Pilih "YA" pada pernyataan yang tepat
dan "TIDAK" pada pernyataan yang
tidak benar

Taburan hujan pada bulan April


tidak sesuai untuk pelancong YA
melakukan aktiviti sukan air

Tapak semula jadi yang diiktiraf


oleh UNESCO ialah Bandaraya YA
Melaka dan Bandaraya
Georgetown

Pelancong dari India akan


melawat Tapak Warisan Arkeologi
Lembah Lenggong yang TIDAK
mempunyai jumlah hujan bulanan
purata sepanjang tahun

Wakil negara untuk mempromosi


Malaysia kepada dunia adalah YA
melalui diaspora India yang
tinggal di Malaysia
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

ASA MELAYU
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU

ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB UNIT 2 .

UNTUK MENYEMAK SEMULA UNIT INI,


TEKAN KEMBALI

UNTUK MENERUSKAN KE UNIT SETERUSNYA,


TEKAN TERUSKAN
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

ASA MELAYU

2.

I,

NYA,
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU

Anda telah SELESAI menjawab soalan BAHASA MELAYU.


Klik butang MULA untuk mula menjawab soalan BAHASA INGGERIS.

MUL
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN

A MELAYU

MULA
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS

Bahagian B BAHASA INGGERIS


ARAHAN
1. Bahagian ini mengandungi enam (6) soalan. Anda perlu menjawab SEMUA soalan.

MUL
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN

A INGGERIS

EMUA soalan.

MULA
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS

Topic - FLU AWAY!

Introduction:

Vaccination produces immunity in order to protect


the human body against infectious diseases. It is
easy, effective and used worldwide.

You have been experiencing flu symptoms and you


find an online article on flu shot as well as
information on a homemade remedy to ease flu
symptoms.

ANSWER Choose>>
0 3 9 1 0 YES B 9 3 0 PIHAK REST 9 SAYA AKAN

A INGGERIS
9 1 1 KERANA PE 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS

Topic - FLU AWAY!

Introduction

Vaccination produces immunity in order to protect


the human body against infectious diseases. It is
easy, effective and used worldwide.

You have been experiencing flu symptoms and you


find an online article on flu shot as well as
information on a homemade remedy to ease flu
symptoms.

ANSWER B
0 3 9 1 0 YES B 9 3 0 PIHAK REST 9 SAYA AKAN

A INGGERIS
9 1 1 KERANA PE 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS

Topic - FLU AWAY!

FLU AWAY

Introduction

Vaccination produces immunity in order to protect


the human body against infectious diseases. It is
easy, effective and used worldwide.

You have been experiencing flu symptoms and you


find an online article on flu shot as well as
information on a homemade remedy to ease flu
symptoms.

ANSWER A
0 3 9 1 0 YES B 9 3 0 PIHAK REST 9 SAYA AKAN

A INGGERIS
9 1 1 KERANA PE 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 BAHASA INGGERI

Topic - FLU AWAY!

FLU AWAY

Introduction

Vaccination produces immunity in order to protect


the human body against infectious diseases. It is
easy, effective and used worldwide.

You have been experiencing flu symptoms and you


find an online article on flu shot as well as
information on a homemade remedy to ease flu
symptoms.

YES BECAUSE THE READERS WILL


BECOME MORE CONFIDENT IN ANY
SITUATION
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 0 PIHAK REST 9 SAYA AKAN

ASA INGGERIS
9 1 1 KERANA PE 9 SEBAB MEN 9 0
SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9 Click and t
9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9 0
0 12 0 100 0 69 9 9
Choose>> Type your 9 9 9 0 9 0
9 0 9 1 9 3 4 5
2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS

Topic - FLU AWAY!

Introduction TEXT 1

Vaccination produces immunity in order to


protect the human body against infectious
diseases. It is easy, effective and used
worldwide.

You have been experiencing flu symptoms and


you find an online article on flu shot as well as
information on a homemade remedy to ease flu
symptoms.

5. Read the following statements and state


whether they are True or False.

Statement True/False

Flu shots are 100% effective to help


A humans cure flu and avoid the disease from 1
spreading.

The prevention of flu through vaccination


B 0
will save money and time.

Once you get flu shots you are protected


C 0
for life from flu-type diseases.

Homemade remedies for curing flu will


help boost your immune system naturally,
D making your body stronger and healthier. 1
Homemade remedies for curing flu will
help boost your immune system naturally,
D making your body stronger and healthier. 1

Once you are vaccinated, natural remedies


E 0
for flu would not work on you anymore.
0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK REST 9 SAYA AKAN 9

A INGGERIS
1 1 KERANA PE 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 9
Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 0
YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100 0
69 9 9 Choose>> Type your 9 9 9 0
9 0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 BAHASA INGGERI

Topic - FLU AWAY!

TEXT 1

Introduction

Vaccination produces immunity in order to protect


the human body against infectious diseases. It is
easy, effective and used worldwide.

You have been experiencing flu symptoms and you


find an online article on flu shot as well as
information on a homemade remedy to ease flu
symptoms.

MY PRECAUTIONARY MEASURE IS TO DRINK


LEMON JUICE BECAUSE IT IS SO BENEFICAL TO
OUR BODY
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 0 PIHAK REST 9 SAYA AKAN

ASA INGGERIS
9 1 1 KERANA PE 9 SEBAB MEN 9 0
SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9 Click and t
9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9 0
0 12 0 100 0 69 9 9
Choose>> Type your 9 9 9 0 9 0
9 0 9 1 9 3 4 5
2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS

ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB SOALAN BAHASA INGGERIS.

UNTUK MENYEMAK SEMULA UNIT INI,


TEKAN KEMBALI

UNTUK MENERUSKAN KE UNIT SETERUSNYA,


TEKAN TERUSKAN
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

ASA INGGERIS

SA INGGERIS.

I,

NYA,
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS

Anda telah SELESAI menjawab soalan BAHASA INGGERIS


Klik butang MULA untuk mula menjawab soalan SAINS
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

ASA INGGERIS

MULA
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 SAINS

Soalan SAINS disediakan dalam DUA versi


iaitu dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Anda boleh memilih SATU bahasa sahaja.


Klik butang di bawah untuk memilih bahasa.

BAHASA BAHASA
MELAYU INGGERIS
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN

A versi
Inggeris.

ahaja.
bahasa.
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 SAINS

Adakah anda pasti untuk menjawab soalan


SAINS dalam Bahasa Melayu?
Klik butang TERUSKAN jika anda pasti atau klik butang
KEMBALI jika anda ingin mengubah pilihan bahasa.

KEMBALI TERUSKAN
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN

wab soalan
ayu?
au klik butang
han bahasa.
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SAINS

Unit 1 - MAKANAN SIHAT

Soalan 1.1 MAKANAN SIHAT

Jawapan B
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 SAINS

Unit 1 - MAKANAN SIHAT

Lemak terkumpul di bawah kulitnya YA

Peparunya mengalami kesukaran pertukaran gas YA

Buah pinggangnya tidak akan berhenti TIDAK

Gula dikesan dalam air kencingnya YA


0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9 0
9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 9 Click and t
9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 0 YA
KERANA DI 9 0 0 12 0 100 0 69
9 9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4 5
2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 SAINS

Unit 1 - MAKANAN SIHAT

PIHAK RESTORAN MEKTI PERLULAH


MENAMHBAH BAIKKAN PAKEJ SARAPAN
PAGI UNTUK PELANGGAN PELNGGAN DI
RESTORAN ITU SIHAT
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SAINS

ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB UNIT 1 .

UNTUK MENYEMAK SEMULA UNIT INI,


TEKAN KEMBALI

UNTUK MENERUSKAN KE UNIT SETERUSNYA,


TEKAN TERUSKAN
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

1.

I,

NYA,
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 SAINS

Unit 2 - TENAGA NUKLEAR lawan TENAGA PASANG SURUT

SAYA AKAN MENGGUNAKAN TENAGA PASANG


SURUT KERANA TENAGA MENJADI MAJORITI
PENDUDUK DAN IANYA JUGA TENAGA YANG
BOLEH DIPERBAHARUI
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 SAINS

Unit 2 - TENAGA NUKLEAR lawan TENAGA PASANG SURUT

Jawapan D
0 3 9 1 0 YES B 9 3 0 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9 0
9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 9 Click and t
9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 0 YA
KERANA DI 9 0 0 12 0 100 0 69
9 9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4 5
2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 SAINS

Unit 1 - MAKANAN SIHAT

Jawapan D
0 3 9 1 0 YES B 9 3 0 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9 0
9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 9 Click and t
9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 0 YA
KERANA DI 9 0 0 12 0 100 0 69
9 9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4 5
2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 SAINS

Unit 1 - MAKANAN SIHAT

KERANA PENGGUNAAN ELEKTRIK ADALAH


PERLU DAN TENAGA PASANG SURUT LEBIH
SENANG DIPROSES DARI TENAGA NUKLEAR
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SAINS

ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB UNIT 2 .

UNTUK MENYEMAK SEMULA UNIT INI,


TEKAN SEMAK.

UNTUK MENERUSKAN KE UNIT SETERUSNYA,


TEKAN TERUSKAN.
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

NIT 2 .

INI,

USNYA,
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 SAINS

Unit 3 - PENCEMARAN TANAH

SEBAB MENGAPA TEMPOH LAMA DIPERLUKAN


UNTUK MENGUBAH TANAH TERCEMAR ADALAH
KERANA IANYA MENGAMBIL UNTUK MEMBUANG SISA
TOKSIN DARI TANAH DAN MEMBUAT SAYUR SAYURAN
SEMULA
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 SAINS

Unit 3 - PENCEMARAN TANAH

Pilih sama ada Ya atau Tidak.

Bahan toksik boleh meningkatkan


risiko kanser YA

Logam berat boleh membawa


kepada kegagalan fungsi organ TIDAK

Tumbuhan menyerap air dan mineral


dari tanah yang tercemar YA
0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9 0
9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 9 Click and t
9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 0 YA
KERANA DI 9 0 0 12 0 100 0 69
9 9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4 5
2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 SAINS

Unit 3 - PENCEMARAN TANAH

SUASANA DI MANA TIADA LAGI TEMPAT UNTUK


MEMBENAM SAYUR SAYURAN DAN KEKURANGAN
OKSIGEN
0 3 9 1 0 YES B 9 3 0 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9 0
9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 9 Click and t
9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 0 YA
KERANA DI 9 0 0 12 0 100 0 69
9 9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4 5
2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SAINS

Unit 3 - PENCEMARAN TANAH

Tiada penggunaan bahan kimia


/ racun perosak sintetik atau TIDAK
racun serangga atau baja
tiruan
Mengkayakan alam semula
jadi dengan elemen semula YA
jadi
Membantu jimatkan
penggunaan air YA
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SAINS

ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB UNIT 3 .

UNTUK MENYEMAK SEMULA UNIT INI,


TEKAN SEMAK.

UNTUK MENERUSKAN KE UNIT SETERUSNYA,


TEKAN TERUSKAN.
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

NIT 3 .

INI,

USNYA,
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SAINS

Anda telah SELESAI menjawab soalan Sains.


Klik butang MULA untuk mula menjawab soalan MATEMATIK.
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

MULA
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017

Adakah anda pasti untuk menjawab soalan Sains


dalam Bahasa Inggeris?
Klik butang TERUSKAN jika anda pasti atau klik butang
KEMBALI jika anda ingin mengubah pilihan bahasa.

KEMBALI TERUSKAN
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN

b soalan Sains
?
au klik butang
han bahasa.
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

Unit 1 - HEALTHY FOOD

Answer CHOOSE >>


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017
SCIENCE

Unit 1 - HEALTHY FOOD

Fat will accumulate under his skin SELECT >>

His lungs will have difficulty exchanging SELECT >>


gases
His kidney functions will stop SELECT >>

Presence of sugar in his urine SELECT >>


0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

Unit 1 - HEALTHY FOOD

Click and type your answer here .


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

YOU HAVE COMPLETED UNIT 1

TO REVIEW THIS UNIT, CLICK PREVIOUS

TO GO TO THE NEXT UNIT, CLICK NEXT


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

US

T
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

Unit 2 - NUCLEAR ENERGY vs TIDAL ENERGY

Click and type your answer here .


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

Unit 2 - NUCLEAR ENERGY vs TIDAL ENERGY

Answer: SELECT >>


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

Unit 2 - NUCLEAR ENERGY vs TIDAL ENERGY

Answer : SELECT >>


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

Unit 2 - NUCLEAR ENERGY vs TIDAL ENERGY

Click and type your answer here


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

YOU HAVE COMPLETED UNIT 2

TO REVIEW THIS UNIT, CLICK PREVIOUS

TO GO TO THE NEXT UNIT, CLICK NEXT


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

US

T
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

Unit 3 - LAND POLLUTION

Click and type your answer here .


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

Unit 3 - LAND POLLUTION

Select either YES or NO for each


of the statements below

Toxic materials can increase SELECT >>


the risk of cancer

Heavy metals can lead to SELECT >>


organ failure

Plants absorb water and


minerals from contaminated SELECT >>
soil
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

Unit 3 - LAND POLLUTION

Click and type your answer here ..


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

SCIENCE
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

Unit 3 - LAND POLLUTION

Select either YES or NO for each


of the statements below

No uses of chemical /synthetic


artificial/ pesticides or SELECT >>
insecticides or fertilizers

Replenish nature with natures SELECT >>

Helps to conserve water SELECT >>


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

SCIENCE
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

YOU HAVE COMPLETED UNIT 3

TO REVIEW THIS UNIT, CLICK PREVIOUS

TO GO TO THE NEXT UNIT, CLICK NEXT


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

US

T
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 SCIENCE

Anda telah SELESAI menjawab soalan Sains (BI).


Klik butang MULA untuk mula menjawab soalan MATEMATIK
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

MULA
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017

Soalan MATEMATIK disediakan dalam DUA versi


iaitu dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Anda boleh memilih satu bahasa sahaja.


Klik butang di bawah untuk memilih bahasa.

BAHASA BAHASA
MELAYU INGGERIS
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN

DUA versi
Inggeris.

haja.
bahasa.
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 MATEMATIK

Adakah anda pasti untuk menjawab soalan


MATEMATIK dalam Bahasa Melayu?
Klik butang TERUSKAN jika anda pasti atau klik butang
KEMBALI jika anda ingin mengubah pilihan bahasa.

KEMBALI TERUSKAN
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN

wab soalan
Melayu?
au klik butang
han bahasa.
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATEMATIK

Soalan 1

Jawapan D
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9

TEMATIK
1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t
9 9 0 YA KERANA DI 9 0 0
12 0 100 0 69 9 9 Choose>>
Type your a 9 9 9 0 9 0 9
0 9 1 9 3 4 5 2
11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATEMATIK

Soalan 2

Jawapan: YA

Jelaskan jawapan anda dalam ruangan di bawah:


KERANA DIA DAPAT MENJAWAB SETENGAH DARIPADA S
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

TEMATIK
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATEMATIK

Soalan 3

Jawapan: 1170 cm3


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

TEMATIK
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATEMATIK

Soalan 4

Jawapan: B
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

TEMATIK
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATEMATIK

Soalan 5a

Jawapan: 12 (jawab dalam angka)


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

TEMATIK
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATEMATIK

Soalan 5b

Jawapan: 100 (jawab dalam angka)


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

TEMATIK
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATEMATIK

Soalan 5c

Jawapan: 69
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

TEMATIK
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATEMATIK

ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB SEMUA SOALAN

UNTUK MENYEMAK SEMULA,


TEKAN BUTANG KEMBALI

UNTUK MENERUSKAN,
TEKAN BUTANG TERUSKAN
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

TEMATIK

SOALAN
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATEMATIK

Anda telah SELESAI menjawab soalan Matematik (BM).


Klik butang TERUSKAN.
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

TEMATIK

TERUSKAN
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5 0

PKLSMB 2017 MATEMATIK

Adakah anda pasti untuk menjawab soalan


MATEMATIK dalam Bahasa Inggeris?
Klik butang TERUSKAN jika anda pasti atau klik butang
KEMBALI jika anda ingin mengubah pilihan bahasa.

KEMBALI TERUSKAN
0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9 SAYA AKAN

wab soalan
nggeris?
au klik butang
han bahasa.
9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D
9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9
0 YA KERANA DI 9 0 0 12 0 100
0 69 9 9 Choose>> Type your a 9 9 9
0 9 0 9 0 9 1 9 3
4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATHEMATICS

Question 1

Answer Choose >>


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

THEMATICS
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATHEMATICS

Question 2

Answer: Choose>>

Explain your answer.


Type your answer here
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

THEMATICS
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATHEMATICS

Question 3

Jawapan: cm3
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

THEMATICS
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATHEMATICS

Question 4

Answer: Choose>>
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

THEMATICS
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATHEMATICS

Question 5a

Answer: (answer in figure)


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

THEMATICS
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATHEMATICS

Question 5b

Answer: (answer in figure)


0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

THEMATICS
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATHEMATICS

Question 5c

The number of matchsticks required to


form n squares

Answer:
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 PIHAK 9 SAYA AKAN 9 1

THEMATICS
1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9 0 SUASANA D 9
0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9
9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9
9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a
9 9 9 0 9 0 9 0
9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATHEMATICS

ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB SEMUA SOALAN

UNTUK MENYEMAK SEMULA,


TEKAN BUTANG KEMBALI

UNTUK MENERUSKAN,
TEKAN BUTANG TERUSKAN
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

THEMATICS

SOALAN
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHALELAKI02121MELAYSK B. MelBahasaBAHASBAHASYA KurangMembu 1 UNTUK 9 5

PKLSMB 2017 MATHEMATICS

Bahagian D MATHEMATICS
Anda telah SELESAI menjawab soalan Matematik (BI).
Klik butang TERUSKAN
0 0 3 9 1 0 YES B 9 3 MY PRE 9 0 0 PIHAK 9

THEMATICS

TERUSKAN
SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9
Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9
9 Click and t 9 9 0 YA KERANA DI 9
0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9
0 9 0 9 1 9 3 4
5 2 11 0 2 0 7 0
KHAIRULLELAKI 0212190MELAYUSK B. MelayBahasa lBAHASABAHASAYA Kurang d

TAHNIAH! ANDA TELAH SELESAI


MENJAWAB SEMUA BAHAGIAN

SIMPAN (SAVE) KERTAS PENTAKSIRAN ANDA SEKALI LAGI


- Tekan butang Esc pada papan kekunci (keyboard) untuk paparan ikon dan toolbar.

- Klik ikon Save untuk simpan fail anda sekarang.

- Tunggu arahan guru untuk menamatkan sesi pentaksiran.

GURU SAHAJA
Membuat 1 UNTUK 9 5 0 0 3 9 1 0 YES BEC

n ikon dan toolbar.


9 3 MY PREC 9 0 0 PIHAK R 9 SAYA AK 9 1 1
KERANA 9 SEBAB M 9 0 SUASANA 9 0 9 9 Click an 9
Click an 9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9
0 YA KERANA 9 0 0 12 0 100 0 69 9
9 Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9
1 9 3 4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHAIRUL AZLEL021219011 MELAYU SK B.Bahasa BAHASA MEBAHASA INGYA Kurang dariMembuat Tu
BAHAGIAN GURU
Klik butang KEMBALI
jika anda bukan guru

KEMBALI

Guru B. MELAYU Guru B. INGGERIS

0 Guru SAINS (BM) Guru SAINS (BI) 9

0 Guru MATEMATIK (BM) Guru MATEMATIK (BI) 9


1 UNTUK MEM 9 5 0 0 3 9 1
0 YES BECAUS 9 3 MY PRECAUT 9 0 0 PIHAK REST
9 SAYA AKAN 9 1 1 KERANA PEN 9 SEBAB MEN 9
0 SUASANA D 9 0 9 9 Click and t 9 Click and t
9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t
9 9 0 YA KERANA DI 9 0 0 12
0 100 0 69 9 9 Choose>> Type your a 9
9 9 0 9 0 9 0 9 1
9 3 4 5 2 11 0 2 0
7 0
KHAIRULLELAKI 0212190MELAYUSK B. MelayBahasa lBAHASABAHASAYA Kurang dMembuat
<<
<< KEMBALI
KEMBALI

Jawapan B. Melayu
UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA

SOALAN 2
Tujuan utama Statistik Kemalangan Jalan Raya dipaparkan
kepada masyarakat umum ialah

UNTUK MEMBERITAHU TENTANG KEMALANGAN MENGIKUT Code : 1 - 0 - 9


WILAYAH

* Klik dan pilih, tidak per

Sila 'SIMPAN' (SAVE) fail ini selepas pemarkahan.


1 UNTUK 9 5 0 0 3 9 1 0 YES BEC 9

Code : 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip


3 MY PREC 9 0 0 PIHAK R 9 SAYA AK 9 1 1 KERANA
9 SEBAB M 9 0 SUASANA 9 0 9 9 Click an 9 Click an
9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 0
YA KERANA 9 0 0 12 0 100 0 69 9 9
Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 1
9 3 4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHAIRULLELAKI 0212190MELAYUSK B. MelayBahasa lBAHASABAHASAYA Kurang dMembuat
<<
<< KEMBALI
KEMBALI

Jawapan B. Inggeris
UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA

QUESTION 4

YES BECAUSE THE READERS WILL BECOME MORE Code : 1 - 0 - 9


CONFIDENT IN ANY SITUATION

* Klik dan pilih, tidak per

QUESTION 6
MY PRECAUTIONARY MEASURE IS TO DRINK LEMON JUICE Code : 2 - 1 - 0 - 9
BECAUSE IT IS SO BENEFICAL TO OUR BODY

* Klik dan pilih, tidak per

Sila 'SIMPAN' (SAVE) fail ini selepas pemarkahan.


1 UNTUK 9 5 0 0 3 9 1 0 YES BEC 9

Code : 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip


Code : 2 - 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip


3 MY PREC 9 0 0 PIHAK R 9 SAYA AK 9 1 1 KERANA
9 SEBAB M 9 0 SUASANA 9 0 9 9 Click an 9 Click an
9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 0
YA KERANA 9 0 0 12 0 100 0 69 9 9
Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 1
9 3 4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHAIRULLELAKI 0212190MELAYUSK B. MelayBahasa lBAHASABAHASAYA Kurang dMembuat
<< KEMBALI

Jawapan Sains (BM)


UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA

PIHAK RESTORAN MEKTI PERLULAH MENAMHBAH BAIKKAN Code : 2 - 1 - 0 - 9


PAKEJ SARAPAN PAGI UNTUK PELANGGAN PELNGGAN DI
RESTORAN ITU SIHAT

* Klik dan pilih, tidak per


SAYA AKAN MENGGUNAKAN TENAGA PASANG SURUT Code : 1 - 0 - 9
KERANA TENAGA MENJADI MAJORITI PENDUDUK DAN IANYA
JUGA TENAGA YANG BOLEH DIPERBAHARUI

* Klik dan pilih, tidak per

KERANA PENGGUNAAN ELEKTRIK ADALAH PERLU DAN Code : 1 - 0 - 9


TENAGA PASANG SURUT LEBIH SENANG DIPROSES DARI
TENAGA NUKLEAR

* Klik dan pilih, tidak per


SEBAB MENGAPA TEMPOH LAMA DIPERLUKAN UNTUK Code : 2 - 1 - 0 - 9
MENGUBAH TANAH TERCEMAR ADALAH KERANA IANYA
MENGAMBIL UNTUK MEMBUANG SISA TOKSIN DARI TANAH
DAN MEMBUAT SAYUR SAYURAN SEMULA

* Klik dan pilih, tidak per

SUASANA DI MANA TIADA LAGI TEMPAT UNTUK MEMBENAM Code : 2 - 1 - 0 - 9


SAYUR SAYURAN DAN KEKURANGAN OKSIGEN
* Klik dan pilih, tidak per

Sila 'SIMPAN' (SAVE) fail ini selepas pemarkahan.


1 UNTUK 9 5 0 0 3 9 1 0 YES BEC 9

Code : 2 - 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip


Code : 1 - 0 - 9

9
* Klik dan pilih, tidak perlu taip

Code : 1 - 0 - 9

9
* Klik dan pilih, tidak perlu taip
Code : 2 - 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip

Code : 2 - 1 - 0 - 9

9
* Klik dan pilih, tidak perlu taip
3 MY PREC 9 0 0 PIHAK R 9 SAYA AK 9 1 1 KERANA
9 SEBAB M 9 0 SUASANA 9 0 9 9 Click an 9 Click an
9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 0
YA KERANA 9 0 0 12 0 100 0 69 9 9
Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 1
9 3 4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHAIRULLELAKI 0212190MELAYUSK B. MelayBahasa lBAHASABAHASAYA Kurang dMembuat
KEMBALI
<< KEMBALI
<<

Jawapan Sains (BI)


UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA

Click and type your answer here . Code : 2 - 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak per


Click and type your answer here . Code : 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak per

Click and type your answer here Code : 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak per


Click and type your answer here . Code : 2 - 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak per

Click and type your answer here .. Code : 2 - 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak per

Sila 'SIMPAN' (SAVE) fail ini selepas pemarkahan.


1 UNTUK 9 5 0 0 3 9 1 0 YES BEC 9

Code : 2 - 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip


Code : 1 - 0 - 9

9
* Klik dan pilih, tidak perlu taip

Code : 1 - 0 - 9

9
* Klik dan pilih, tidak perlu taip
Code : 2 - 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip

Code : 2 - 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip


3 MY PREC 9 0 0 PIHAK R 9 SAYA AK 9 1 1 KERANA
9 SEBAB M 9 0 SUASANA 9 0 9 9 Click an 9 Click an
9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 0
YA KERANA 9 0 0 12 0 100 0 69 9 9
Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 1
9 3 4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHAIRULLELAKI 0212190MELAYUSK B. MelayBahasa lBAHASABAHASAYA Kurang dMembuat
<< KEMBALI

Jawapan Matematik (BM)


UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA

Soalan 1.2

Jawapan: YA

Jelaskan jawapan anda dalam ruangan di bawah:


KERANA DIA DAPAT MENJAWAB SETENGAH DARIPADA Code : 1 - 0 - 9
SEMUA SOALAN

* Klik dan pilih, tidak per

Soalan 1.5c

69 Code : 2 - 1 - 0 - 9
69

* Klik dan pilih, tidak per

Sila 'SIMPAN' (SAVE) fail ini selepas pemarkahan.


1 UNTUK 9 5 0 0 3 9 1 0 YES BEC 9

Code : 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip

Code : 2 - 1 - 0 - 9
9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip


3 MY PREC 9 0 0 PIHAK R 9 SAYA AK 9 1 1 KERANA
9 SEBAB M 9 0 SUASANA 9 0 9 9 Click an 9 Click an
9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 0
YA KERANA 9 0 0 12 0 100 0 69 9 9
Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 1
9 3 4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHAIRULLELAKI 0212190MELAYUSK B. MelayBahasa lBAHASABAHASAYA Kurang dMembuat
<< KEMBALI

Jawapan Matematik (BI)


UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA

Question 1.2

Answer: Choose>>

Explain your answer:


Type your answer here Code : 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak per

Question 1.5c
0 Code : 2 - 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak per

Sila 'SIMPAN' (SAVE) fail ini selepas pemarkahan.


1 UNTUK 9 5 0 0 3 9 1 0 YES BEC 9

Code : 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip


Code : 2 - 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip


3 MY PREC 9 0 0 PIHAK R 9 SAYA AK 9 1 1 KERANA
9 SEBAB M 9 0 SUASANA 9 0 9 9 Click an 9 Click an
9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 0
YA KERANA 9 0 0 12 0 100 0 69 9 9
Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 1
9 3 4 5 2 11 0 2 0 7 0
KHAIRUL ALELAKI 02121901 MELAYU SK B. Melayu Bahasa lai BAHASA MBAHASA IN
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bahasa2 1_Subjek 2_Subjek


Nama Jantina No KP Bangsa Jenis_SK Bahasa1
KHAIRUL minat minat
AZRUL
SHAZWA LELAKI 0212190 MELAYU B. Bahasa BAHASA BAHASA
SK
N BIN 11357 Melayu lain MELAYU INGGERIS
ABDUL
RASHID
YA Kurang darMembuat T 1 UNTUK ME 9 5 0 0
10 11 12 13 14 15 16 17 18
BM1.1 BM1.2 BM1.2 BM1.3a BM2.1 BM2.2
Minat_Bac Kekerapan Tujuan_gu UNTUK
a _Guna_PC na_PC Mkh MEMBER
Jwp Mkh Mkh Mkh Mkh
ITAHU
Kurang TENTANG
daripada Membuat
YA 1 KEMALA 9 5 0 0
12 jam Tugasan NGAN
seminggu MENGIKU
T
WILAYAH
3 9 1 0 YES BECAU 9 3 MY PRECAU 9
19 20 21 22 23 24 25 26 27
BM2.3 BI1.1 BI1.2 BI1.3 BI1.4 BI1.4 BI1.5 MY
BI1.6 BI1.6
YES PRECAUTI
BECAUSE ONARY
THE
Mkh Mkh Mkh Mkh Jwp MEASUR
READERS Mkh Mkh Jwp Mkh
E IS TO
WILL DRINK
BECOME
3 9 1 0 9 3 LEMON 9
MORE JUICE
CONFIDE BECAUSE
NT IN IT IS SO
ANY BENEFICA
SITUATIO L TO OUR
N BODY
SAYA
0 PIHAK
0 PIHAK RES 9 SAYA AKA 9 1 1 KERANA PE
AKAN
RESTORA
28 29 N MEKTI 30 31 MENGGU 32 33 34 35 KERANA 36
NAKAN PENGGU
Sn1.1 Sn1.2 PERLULA
Sn1.3 Sn1.3 TENAGA
Sn2.1 Sn2.1 Sn2.2 Sn2.3 Sn2.4
NAAN
H PASANG ELEKTRIK
MENAM
SURUT ADALAH
Mkh Mkh HBAH Mkh
Jwp Jwp Mkh Mkh Mkh Jwp
KERANA PERLU
BAIKKAN TENAGA DAN
PAKEJ MENJADI TENAGA
0 0 SARAPAN 9 9 1 1
MAJORITI PASANG
PAGI
PENDUD SURUT
UNTUK UK DAN LEBIH
PELANGG IANYA SENANG
AN JUGA DIPROSES
PELNGGA TENAGA DARI
N DI YANG TENAGA
RESTORA BOLEH NUKLEAR
N ITU DIPERBA
SIHAT HARUI
SEBAB
MENGAP
A
TEMPOH
LAMA
DIPERLUK
9 SEBAB ME 9 0 SUASANA 9 0 9 9
AN
37 UNTUK38 39 40 41 42 43 44 45
SUASANA
Sn2.4 MENGUB
Sn3.1 Sn3.1 Sn3.2 DISn3.3
MANA Sn3.3 Sn3.4
AH Sc1.1 Sc1.2
TIADA
TANAH
LAGI
Mkh TERCEMA Mkh
Jwp Mkh Jwp Mkh Mkh Mkh Mkh
TEMPAT
R UNTUK
ADALAH MEMBEN
9 KERANA 9 0 9 0 9 9
AM
IANYA
SAYUR
MENGA SAYURAN
MBIL DAN
UNTUK KEKURAN
MEMBUA GAN
NG SISA OKSIGEN
TOKSIN
DARI
TANAH
DAN
MEMBUA
T SAYUR
SAYURAN
SEMULA
Click and 9 Click and 9 9 9 Click and 9 Click and
46 47 48 49 50 51 52 53 54

Sc1.3 Sc1.3 Sc2.1 Sc2.1 Sc2.2 Sc2.3 Sc2.4 Sc2.4 Sc3.1

Jwp Mkh Jwp Mkh Mkh Mkh Jwp Mkh Jwp


Click and Click and Click and Click and
type your type your type your type your
9 9 9 9 9
answer answer answer answer
here . here . here here .
9 9 Click and 9 9 0 YA KERANA D 9
55 56 57 58 59 60 61 62 63

Sc3.1 Sc3.2 Sc3.3 Sc3.3 Sc3.4 Mk1.1 Mk1.2 Mk1.2


KERANA Mk1.2
DIA
Mkh Mkh Jwp Mkh Mkh Mkh Jwp1 Jwp2
DAPAT Mkh
Click and MENJAW
type your AB
9 9 9 9 0 YA 9
answer SETENGA
here .. H
DARIPAD
A SEMUA
SOALAN
0 0 12 0 100 0 69 9 9
64 65 66 67 68 69 70 71 72

Mk1.3 Mk1.4 Mk1.5a Mk1.5a Mk1.5b Mk1.5b Mk1.5c Mk1.5c Mc1.1

Mkh Mkh Jwp Mkh Jwp Mkh Jwp Mkh Mkh

0 0 12 0 100 0 69 9 9
Choose>> Type your 9 9 9 0 9 0 9
73 74 75 76 77 78 79 80 81

Mc1.2 Mc1.2 Mc1.2 Mc1.3 Mc1.4 Mc1.5a Mc1.5a Mc1.5b Mc1.5b

Jwp1 Jwp2 Mkh Mkh Mkh Jwp Mkh Jwp Mkh


Type your
Choose>> answer 9 9 9 0 9 0 9
here
0 9 1 9 3 4 5 2 11
82 83 84 85 86 87 88 89 90
Markah_
Total_9 Markah_ Total_9 Markah_ Total_9 SAINS(B Total_9
Mc1.5c Mc1.5c BM BI M)
Jwp Mkh N_Aswr Mkh N_Aswr Mkh N_Aswr Mkh N_Aswr

0 9 1 9 3 4 5 2 11
0 2 0 7 0
91 92 93 94 95 96 97 98 99
Markah_
Markah_ Markah_
SAINS(Bi) Total_9 MATH(B Total_9 MATH(Bi)
M)
Mkh N_Aswr Mkh N_Aswr Mkh

0 2 0 7 0
100