Anda di halaman 1dari 9

SULIT 015/2

MATEMATIK
Kertas2 NAMA: ________________________________

SEKOLAH: _____________________________

JABATAN PENDIDIKAN DAERAH JULAU

UJIAN PERCUBAAN UPSR


(AR 3)

1 Jam Satu Jam

MATEMATIK
Kertas 2
Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi Untuk Kegunaan Pemeriksaan
15 soalan. Kod Pemeriksa
2. Jawab semua soalan. Markah Markah
Soalan
3. Tu l i s j a w a pan ka mu d eng a n j el a s Penuh Diperoleh
dalam ruang yang disediakan dalam 1 2
kertas soalan. 2 3
4. Tunjukkan langkah-langkah penting. 3 3
Ini b ol eh memb an tu ka m u un t uk 4 4
mendapatkan markah. 5 5
5. S eki r a n ya ka m u h en dak menukar 6 5
jawapan, padamkan jawapan yang 7 4
0 telah dibuat. Kemudian tulis jawapan 8 5
1 yang baharu. 9 4
6. Rajah yang mengiringi soalan tidak 10 4
5/ dilukis mengikut skala kecuali 11 3
2 dinyatakan.
12 5
7. Ma r kah ya n g d i per un t u kka n ba gi
13 3
s et i ap s o al a n d i t u n j ukka n dalam
14 5
kurungan.
15 5
Jumlah 60

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.

015/1 @ 2017 PRA UPSR AR3 PPD JULAU skngmaong2017 [Lihat halaman sebelah]
SULIT
SULIT 015/2
Untu
Kegunaan
Pemeriksa
1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

3.057
Rajah 1

(a) Nyatakan nilai tempat bagi digit 5 dalam kad di atas.

[1 markah]

(b) Tukarkan nombor perpuluhan di atas kepada pecahan. 1


[1 markah]

2. Rajah 3 menunjukkan waktu makan malam bagi keluarga Safiah.

Rajah 2

(a) Tuliskan waktu tersebut dalam sistem 24 jam.

[1 markah]

1
(b) Safiah selesai makan malam 40 minit selepas itu,
Pukul berapakah dia selesai makan malam.
[2 markah]

015/1 @ 2017 PRA UPSR AR3 PPD JULAU skngmaong2017 [Lihat halaman sebelah]
SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
3. Rajah 3 menunjukkan isi padu air sirap dalam sebuah bekas.

Rajah 3

(a) Nyatakan isi padu air itu dalam ml.


[1 markah]

1
(b) Air itu hendak dituangkan ke dalam gelas yang berisipadu 120 ml.
Berapakah bilangan gelas yang perlu untuk memuatkan semua air sirap itu?
[2 markah]

4. Rajah 4 menunjukkan harga asal sehelai kemeja batik.

Rajah 4

(a) Cari harga sehelai baju batik selepas potongan harga.


[2 markah]
2
(b) Larry mempunyai wang sebanyak RM400. Dia membeli sehelai baju batik itu.
Berapakah baki wangnya?
[2 markah]

015/1 @ 2017 PRA UPSR AR3 PPD JULAU skngmaong2017 [Lihat halaman sebelah]
SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
5. Rajah 5 menunjukkan gabungan sebuah segi empat sama ABCD dan sebuah segi empat
tepat DEFG.

Rajah 5

(a) Cari perimeter seluruh rajah


[2 markah]

2
(b) Cari luas seluruh rajah
[3 markah]

6. Jadual 1 menunjukkan harga bagi dua jenis alat tulis.

Alat tulis Harga Seunit


Pensel warna RM2.60
Buku Latihan 65 sen

Jadual 1

(a) Berapakah jumlah harga kedua-dua alat tulis tersebut?


[2 markah]

2
(b) Nadia membeli 4 kotak pensel warna dan 6 buah buku latihan.
Dia membayar dengan wang RM20. Berapakah baki wangnya?
[3 markah]

015/1 @ 2017 PRA UPSR AR3 PPD JULAU skngmaong2017 [Lihat halaman sebelah]
SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
7. Sebanyak daripada 540 biji manggis telah dijual. Baki manggis itu diberi kepada
Stanley.

(a) Hitung bilangan manggis yang dijual.


[2 markah]

(b) Hitung bilangan manggis yang Stanley dapat.


[2 markah]

8. Jisim seguni beras ialah 45.5 kg. Jisim seguni gula ialah daripada jisim beras.

(a) Hitung jisim gula.


[2 markah]

(b) Angie menggunakan daripada 1 kg gula untuk membancuh dua botol jus epal. Hitung
jisim gula, dalam g, untuk sebotol jus epal.
[3 markah]

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
9. Jadual 2 menunjukkan markah ujian Matematik tiga orang murid.

015/1 @ 2017 PRA UPSR AR3 PPD JULAU skngmaong2017 [Lihat halaman sebelah]
SULIT
SULIT 015/2

Murid Markah Ujian Matematik


Daniel 90

Danny daripada markah Daniel


Daren 20 markah lebih daripada Danny

Jadual 2

(a) Siapakah yang mendapat markah Matematik paling rendah?


[2 markah]

(b) Hitungkan jumlah markah tiga orang murid itu.


[2 markah]

10. Jadual 3 menunjukkan harga kos dan harga jual tiga jenis peralatan rumah.

Barangan elektrik Harga kos Harga jual


Sofa RM950 RM1 200
Almari RM575 RM780
Peti sejuk RM1 250 RM1 400

Jadual 3

(a) Hitung perbezaan harga bagi barangan yang paling mahal dan yang paling mruah.

[2 markah]
2

(b) Hitung jumlah keuntungan daripada jualan sebuah sofa dan dua buah almari.

[2 markah]
2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
11. Rajah 6 menunjukkan beberapa jenis pakaian.

015/1 @ 2017 PRA UPSR AR3 PPD JULAU skngmaong2017 [Lihat halaman sebelah]
SULIT
SULIT 015/2

Seluar Kemeja Kasut Kemeja Kemeja

Kasut Seluar Seluar Blaus Seluar

Seluar Blaus Kemeja Seluar Kemeja

Rajah 6

(a) Apakah mod pakaian itu?


[1 markah]

(b) Hitung nisbah seluar kepada keseluruhan pakaian. 1


[1 markah]

(c) Nyatakan pecahan untuk kemeja. 1


[1 markah]

12. Rajah 7 menunjukkan sebatang jalan raya yang lurus.

2.25km
A B C

Rajah 7

(a) Jarak AB adalah 135m lebih daripada jarak BC.


Hitung jumlah jarak, dalam km, dari A ke C.
[2 markah]

2
(b) Ayuni bertolak dari Julau ke Saratok pada pukul 8.45 a.m.
Dia tiba di Saratok pada pukul 12.15 p.m.
Berapakah tempoh masa yang diambil oleh Ayuni untuk tiba di Saratok?

[3 markah]

015/1 @ 2017 PRA UPSR AR3 PPD JULAU skngmaong2017 [Lihat halaman sebelah]
SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
13. Rajah 8 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan buku tulis yang dijual kepada murid
tahun 6 Cemerlang dan 6 Gemilang di Koperasi SK Bahagia dalam masa 5 hari.

Hari Bilangan buku tulis yang dijual

Ahad

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

mewakili 25 buah buku tulis

Rajah 8

(a) Tuliskan hari yang jualan buku tulis melebihi 75 buah.


[1 markah]

(b) Sebanyak 20% daripada keseluruhan buku tulis itu dijual kepada murid tahun 6
Cemerlang. Hitung bilangan buku tulis yang telah dijual kepada murid 6 Gemilang.
[2 markah]

015/1 @ 2017 PRA UPSR AR3 PPD JULAU skngmaong2017 [Lihat halaman sebelah]
SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
14. Rajah 9 menunjukkan dua buah segi empat tepat yang sama besar.

Rajah 9

(a) Hitung perimeter seluruh rajah.


[2 markah]

2
(b) Cari luas kawasan berlorek.
[3 markah]

15. Jadual 4 menunjukkan skor yang diperoleh oleh 6 pasukan rumah sukan.

Pasukan Hijau Biru Merah Kuning Ungu Jingga


Skor 92 78 87 92 98 63

Jadual 4

(a) Hitungkan
a. Mod
[1 markah]

1
b. Cari julat bagi data di atas.
[2 markah]

2
(b) Hitung nilai min bagi data di atas.
[2 markah]

015/1 @ 2017 PRA UPSR AR3 PPD JULAU skngmaong2017 [Lihat halaman sebelah]
SULIT