Anda di halaman 1dari 30

PAGUYUBAN PANGSIUNAN PERUM TAJUR INDAH

46
Hj. ENGKOY SITI RUKOYAH
(Tasikmalaya, 28-12-1945)
MUKAKEUN LAWANG SAKETENG
No. HP : 081320682500 (MUKADIMAH)
Alamat : RT 02 RW 07
Kalayan asma-Na Alloh anu Maha Murah anu
Maha Asih, sadaya puji kagungan Alloh anu murbeng
alam sadaya, anu kagungan dinten wawales. Mung ka
Gusti abdi sadaya ibadah, sareng mung ka Gusti abdi
sadaya neda pitulung. Mugi Gusti maparin pituduh ka
BUDI DWI WIDAYATI abdi sadaya kana jalan anu lempeng (nyaeta) jalan jalmi-
(Malang, 27-11-1956)
No. HP : 081806195699 jalmi anu tos dipaparin nikmat ku Gusti, sanes jalan jalmi-
Alamat : RT 02 RW 07 jalmi anu kenging bebendon ti Gusti sareng sanes jalan
jalmi-jalmi anu salasar.

UBUN SUPARMAN Solawat rawuh salam mugia tetep dikocorkeun ka


(Tasikmalaya, 1-7-1940) jungjunan alam Nabi Muhammad SAW sareng ka sadaya
ENOK DJUARIAH
(Ciamis, 1-10-1945) umatna anu tumut kana Risalah anu dicandakna dugi ka
No. HP : 085223539627 akhir zaman.
Alamat : RT 01 RW 07
Payus tur pantes urang sadaya anggota
PAGUYUBAN dina raraga mieling GENEP TAHUN
ngadegna ieu beungkeutan tasakur ngoreksi ieu
TIEN YUSTINI Paguyuban sangkan ajeg dina ngahontal suluk SILIH
(Jakarta, 12-5-1955) ASAH SILIH ASIH SILIH ASUH : Minangka salah
No. HP : 085720817469
Alamat : RT 02 RW 07
sahiji tarekah pikeun ngawujudkeun kabagjaan di dunya Wilujeng milangkala anu ka 6 pamugi urang
sareng kabagjaan di aherat sareng ditebihkeun tina sadayana masih dipasihan yuswa kalayan sehat sareng
dikucuran barokah ku Alloh SWT.
lentaban seuneu naraka.
Amin.......
Tasikmalaya, 24
Juli 2013
24072013 Koordinator
i Paguyuban,
PANGJAJAB TI KOORDINATOR

Assalamualaikum Wr. Wb. Wawan Darwin


Alhamdulillah kaping 24 Juli 2013 yuswa Herawan
Paguyuban Pangsiunan Warga Tajur Indah jangkep 6
taun, kalayan masih nanjeur dugi ka danget ieu.
ii
Pamugi bae ku pangalaman sareng perjalanan
anu parantos kalangkung tiasa ngajantenkeun sumanget
NURMAN RUKMADI
numuwuhkeun kasampurnaan dina raraga neraskeun (Bandung, 28-7-1952)
lalakon sareng eksistensina Paguyuban Pangsiunan anu KIKING
ku urang dipikacinta. (Ciamis, 2-3-1960)
Ku jalan ngeunteung ka tukang, bakal tembong No. HP : 08122314613
dimana anu tos hade oge dimana anu masih Alamat : RT 02 RW 07
meryogikeun tambahan atanapi ngomean.
Sok sanaos acara milangkala Paguyuban taun ieu
henteu tiasa dilaksanakeun sapertos taun-taun
kapengker jalaran waktosna ngepas dina sasih ADE SAEPUDIN, SIP
Romadon, pamugi henteu ngajantenkeun ngirangan kana (Ciamis, 4-5-1953)
niat tasakur ka Alloh SWT. No. HP : 085352288456
YAYAH ROKAYAH
(Subang, 30-12-1953)
No. HP : 085223415161
Alamat : RT 03 RW 07
ACHMAD HENDRAWAN, SIP
ANIN SUMARNI (Bandung, 26-11-1954)
(Bandung, 20-6-1954) TITIN HARTINI
No. HP : 085223319979 (Tasikmalaya, 13-11-1956)
Alamat : RT 03 RW 07 No. HP : 081320264454
Alamat : RT 03 RW 07

45
44
DAPTAR EUSI
WAWAN DARWIN H. MUKAKEUN LAWANG SAKETENG (M U K A D I M A H) .......... i
(Tasikmalaya, 3-6-1950) Daptar Eusi ................................................................................. ii
No. HP : 081321743133 Pangjajap Ti Koordinator Umum ................................................. iii
YATI NURYATI Catetan Redaksi .......................................................................... iv
(Purwakarta, 22-10-1952) Milang Kala Genep Taun Paguyuban
No. HP : 085220264576
Pangsiunan Salembur Perum Tajur Indah .................................. 1
Alamat : RT 02 RW 07
Wilujeng Milangkala Genep Taun Paguyuban ............................ 4
Peperinan ti Kuring, Disusun ku Kuring, Baca-bacaeun keur
Kuring.................................................................................................. 5
Aweuhan ti Para Mitra Anggota Paguyuban................................ 6
1. Ti Pa H. Ado Kamdan Permana ............................................ 6
2. Ti Pa H. Syarief Prawiradipura ............................................. 12
UTANG SUHENDI 3. Ti Pa H. Suwito Usman ......................................................... 14
(Tasikmalaya, 15-4-1953)
IIS SAADATUNNISA
(Subang, 20-11-1956)
No. HP : 085224875114
Alamat : RT 02 RW 07
4. Ti Pa H. Sudarjo Dulgani ...................................................... 15 menyelesaikan silabus ini sesuai dengan yang
5. Ti Pa Nasrudin Hadinegara .................................................. 15
direncanakan.
6. Ti Pa H. Maksum Jaelani ...................................................... 16
7. Ti Pa Djadja Hudija ............................................................... 17 Melalui kesempatan ini saya beritahukan bahwa
8. Ti Pa Nunu Burhanudin ........................................................ 18
silabus pada ulang tahun ke 5 tahun 2012 tidak terbit,
9. Ti Pa H. Mukhamd Mukhlas .................................................. 19
10. Ti Pa Utang Suhendi............................................................. 20 karena saat itu bertepatan dengan bulan Ramadhan.
11. Ti Pa Dadang Hendrawan .................................................... 20
Selanjutnya diharapkan aktivitas dalam berbagai
12. Ti Pa Nurman Rukmadi ........................................................ 21
13. Ti Pa Ade Saepudin .............................................................. 22 hal dapat ditingkatkan oleh seluruh anggota Paguyuban
14. Ti Ibu Ade Saepudin ............................................................. 23
Pensiunan Perum Tajur Indah, sehingga untuk tahun-
15. Ti Ibu Hj. Engkoy Siti Rukoyah ............................................. 23
16. Ti Ibu Anin Sumarni .............................................................. 24 tahun yang akan datang silabus dapat tetap terbit dan
Rekaman salangkung Kagiatan Taun 2012 2013
mangrupi wisata :
semakin baik.
Rekreasi ka Situgede .................................................................. 26 Terima kasih.
Rekreasi ka Garut ....................................................................... 27
Rekreasi ka Karang Kamulian (Ciungwanara) ............................ 28
Rekreasi ka Kuningan ................................................................. 31 Tasikmalaya, 24
Rekreasi ka Linggarjati................................................................ 33
Pembagian Hadiah Kejuaraan Kuis ............................................ 35 Juli 2013
Kagiatan Sosial & Olahraga ........................................................ 38
Daptar Anggota Paguyuban Pangsiunan Perum Tajur
Indah ........................................................................................... 41
iii H.M. Mukhlas
CATATAN REDAKSI

Puji syukur alhamdulillah kepada Alloh SWT dan


terima kasih kepada sesepuh, pengurus serta seluruh
anggota Paguyuban Pensiunan Perum Tajur Indah yang
telah berpartisipasi aktif, sehingga saya dapat iv
DJADJA HUDIJA
(Ciamis, 14-6-1951)
No. HP : 08122391750
ONYAS RANI
(Ciamis, 27-6-1958)
No. HP : 085310698416
NUNU BURHANUDIN
(Tasikmalaya, 4-3-1942)
No. HP : 087882065983 NASRUDIN HADINEGARA, S.Pd
ADE ROSYATI (Tasikmalaya, 1-1-1947)
(Tasikmalaya, 5-6-1950) No. HP : 085320355745
No. HP : 081546842267 HADIATI
Alamat : RT 03 RW 07 (Tasikmalaya, 24-4-1959)
No. HP : 081323360006
Alamat : RT 02 RW 07

H. M. MUKHLAS, SE, MM
(Kuningan, 12-10-1954) H. MAKSUM JAELANI
No. HP : 082118872349 (Tasikmalaya, 28-5-1947)
No. HP : 085323043213
Hj, EVI E. SORAYA, SE, MM
(Tasikmalaya, 23-6-1970) Alamat : RT 02 RW 07
No. HP : 081386280956
Alamat : RT 03 RW 07

43
42
H. SUDARYO DULGANI
(Ciamis, 11-6-1948)
Hj. EUIS RESMININGSIH
(Ciamis, 23-3-1952)
MILANG KALA panginditanana ngamangpaatkeun sesa waktos reureuh
GENEP TAUN PAGUYUBAN PANGSIUNAN sangkan badan tetep seger, sehat, kenging rahmat,
SALEMBUR TAJUR INDAH barokah ti anu Maha Kawasa.

KECAP-KECAP PANGJAJAP 1
Milangkala = ngitung waktu minangka pangeling- Jadi dasar panginditanana teh lillahitaala rumasa
ngeling ngadegna paguyuban Pangsiunan, Genep Taun. tur tasyakur ka anu Maha Agung tos dipaparing umur
Nincak kana mangsa Tujuh Taun. langkung ti satengah abad.
Paguyuban = beungkeutan anu sauyunan (guyub Sedengkeun aya babasan dina basa Sunda anu
akur taya pacengkadan, ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi unina kieu : dipatri ku dawuhan Alloh dina Al-Quran :
salogak). Surat Al-Ankabut ayat 29 :
Pangsiunan = gelar kahormatan ka pagawe Saban jiwa bakal ngalaman maot,
nagara atawa pagawe swasta anu tos tamat babakti tuluy nya ka KAMI maraneh dipulangkeun
(purnabakti) kalawan taya cacad babaktina. Jadi hakekatna mah urang teh nuju ngantay
Salembur = saluwuk tempat mukim istilah jaman mayunan hiji waktos anu tos ditangtoskeun ku anu Maha
baheula, kiwari mah disebutna perumahan. Nangtoskeun mulih ka jati mulang ka asal.
Tajur Indah = lembur tajur anu endah, minangka Kiwari dinten ieu Rebo kaping 24 Juli 2013
idealisme ti pengembang sangkan dijadikeun alternatif Paguyuban panceg umurna genep taun, enjing kaping 25
pilihan pikeun ngamukim. Juli 2013 ngawitan nincak kana umur tujuh taun.
Kumaha buktos kanyataanana ? Bade kumaha saterasna ?
Nyanggakeun kana komentar sadaya anggota Tangtos miharep langkung sae, langkung ngaraos
Paguyuban hususna, warga perumahan Tajur gena, ngaraos tuma nina dina raraga nyacabkeun sesa
umumna........................... umur ku ningkatkeun ibadah ka Gusti anu Maha Suci,
malah mandar tetep dikucuran Rohmat sareng Barokah
NYAWANG MANGSA ANU LAWAS kalayan Ridho mantena.
Kaping 24 Juli 2007 aya sawala, riungan Milang kala teh instrumen atanapi parabot pikeun
nyawalakeun tarekah sangkan para padamel anu tos nyaliksik diri, instropeksi maca mangsa kaliwat tina
purnabakti ti Tajur Indah teu nyirekem bae di bumi. sarupaning kaluluputan sareng kalepatan boh anu karaos
Tina hasil eta sawala ngadeg hiji lembaga nu boh anu teu karaos, pikeun dibebenah dina mangsa anu
disebat PAGUYUBAN PANGSIUNAN. Anu tujuan
bakal kasorang. Sanes kanggo ngalaksanakeun hura-
hura nguras waragad anu dipaksakeun.
Milang kala teh wujud tasyakur ka Maha Agung H. SUWITO USMAN
(Bandung, 27-7-1937)
tina sarupaning nikmat anu tos katampi ku urang,
No. HP : 085226734529
khususna pribadi pribadi anggota Paguyuban umumna Hj. LILIS SURYALIS
mah ka lembaga paguyuban. (Tasikmalaya, 3-4-1956)
No. HP : 085223440256
Alamat : RT 03 RW 07

2
DAFTAR ANGGOTA 41
PAGUYUBAN PENSIUNAN PERUM TAJUR INDAH

H. ADO KAMDAN PERMANA


(Bandung, 9-4-1935)
No. HP : 0853159898490
Hj. YAYAH ROKAYAH
(Bandung, 15-3-1940)
No. HP : 081323923912
Alamat : RT 02 RW 07

ACARA PERTEMUAN RUTIN BULANAN DI RUMAH H.M. MUKHLAS

H. SYARIF PRAWIRADIPURA
(Ciamis, 3-5-1936)
No. HP : 08159570218
Hj. UHAENAH YUGARNINGSIH
(Ciamis, 4-4-1938)
No. HP : 081321110129
Alamat : RT 02 RW 07
40
Milang kala teh maca kagiatan mingguan mana
anu nilaina (ajenna) positip, mana anu masih keneh 3
negatip. Maca kagiatan bulanan, maca kagiatan taunan
WILUJENG MILANG KALA GENEP TAUN
sareng sajabana. PAGUYUBAN
Sabada tos kabaca ku sadaya, mangga cicikeun eta PANGSIUNAN PERUM TAJUR INDAH
hasil bacaan teh dina media sasihan kanggo dibahas, diolah,
direncanakeun ahirna diwujudkeun. SULUK (MOTO) PAGUYUBAN
Ku cara kitu Insya Alloh momentum milang kala bakal SILIH ASAH
karaos mangpaatna. Cag heula......................
Sangkan pola pikir tetep cerdas rasional teu lesot
tina tata, titi, tindak-tanduk, duduga peryoga. Hartosna
teu kalebet katagori pikun.
Saranana kagiatan sasihan, diskusi dina raraga
anjang sono/silaturahmi.
SILIH ASIH
Silih talingakeun, kaayaan lahirna ngalayad anu
kapapancenan teu damang, anu kamusibatan anu ka
dada kaduga ku yuswa lansia. AYO BERSEPEDA
SILIH ASUH
Senam Aerobik,
Taya hiji jalma anu teu ka keunaan ku hilap,
Bagaimana Senam
atanapi kaliru, malah teu mustahil salah ucap, salah Lansianya Perlu
lengkah, salah migawe, sok aya rasa inggis pikeun noel, Diadakan Lagi ???

atanapi ngageunggeureuhkeun. Silih asuh teh wujudna :


TAWA SAOBIL HAQI WATAWA SAOBIS SOBRI. (Anu
noel ulah mangmang, anu ditoel ulah bendu).

Tatar Sukapura, Media Makan bersama


Juni 2013 setelah jalan santai
H A K N A di rumah Ibu Anin..

Pertandingan Voli

4
39
KEGIATAN SOSIAL & OLAHRAGA
mubeng alam sadaya, anu Maha Murah anu Maha Asih,
anu Kagungan Dinten Wawales.
Mung ka Gusti abdi sadaya ibadah, sareng mung
PERNIKAHAN PUTRI PAK DUDU ka Gusti abdi sadaya neda pitulung. Mugi Gusti
maparinan pituduh ka abdi sadaya kana jalan anu
lempeng, (nyaeta) jalan jalmi-jalmi anu parantos
dipaparin nikmat ku Gusti, sanes jalan-jalan anu kenging
bebendon ti Gusti sareng sanes jalan-jalan anu salasar.
(Al-Quran Surat ka 2 Al-Baqarah ayat 1 dk 7).
Ieu mukadimah teh panginditan, titik tolak pikeun
nu nulis, dina raraga muka PEPERENIAN anu disimpen
dina ati sanubari, kiwari diebrehkeun dina hiji tulisan
baca-bacaeun anak incu, malah mandar aya guna
mangpaatna kalayan jadi amal soleh pikeun nu nulis.
A m i n.
Tatar Sukapura, Media
Juni 2013

38 H A K N A
PEPERENIAN TI KURING, DISUSUN KU KURING
BACA-BACAEUN KEUR KURING

MUKADIMAH
5
Kalayan asma-Na Alloh anu Maha Murah, anu
Maha Asih, sadaya puji kagungan Alloh Pangeran anu
AWEUHAN TI PARA MITRA ANGGOTA 30. Prak Malaikat teh sarujud
PAGUYUBAN kabehanana babarengan.
31. Kajaba Iblis, manehna mah
PANGSIUNAN PERUM TAJUR INDAH embungeun sujud babarengan.
H. ADO KAMDAN PERMANA 32. Pidawuh Alloh : Yeuh Iblis. Naha
PEPERENIAN geuning maneh henteu daek sujud
babarengan jeung anu sarujud ?
AYA MANGSANA DATANG..............................
6
AYA MANGSANA..............................MULANG.
Iraha (kuring) datang ?
Datang kamana ? Datang ka alam pawenangan,
tempat hirup jeung tempat nyiar kahirupan.
Ti mana asalna ? Saupama leukeun nyukcruk
galur mapay-mapay asal singhoreng nenek-moyang
manusa teh geuningan Nabi Adam sareng Siti Hawa.
Saha jeung ti mana asalna Adam jeung Hawa teh
?
Luyu jeung titik-tolak panginditan Mukadimah ieu
tulisan, jawabannana eces tembres dina kitabulloh Al
Quranul Karim.
Jeung (sing inget) nalika pangeran
maneh ngadawuh ka para malaikat :
Saestuna Kami ngayugakeun manusa
tina taneuh lempung nu garing (nu
asalna) tina leutak hideung nepi ka
mangrupa
(Q.S. 15 Al Hijr) : 28
29. Jeung upama Kami geus
nyampurnakeunana, sarta Kami geus
niupkeun roh (damelan Kami) kadinya,
pek maraneh geura sarujud kadinya
(ka manehna).
37
36
33. Jawabna : Abdi narah pisan sujud
ka manusa anu ku Gusti dipidamel tina
taneuh lempung garing nu asalna tina
leutak hideung dugi ka mangrupa.
34. Timbalan Alloh : Jig geura kaluar
maneh ti dieu, lantaran saestuna
maneh teh dilanat.
35. Jeung saestuna eta lanat teh
tumerap ka maneh nepi ka poe kiamat.
36. Pok Iblis nyarita : Nun Gusti
Pangeran abdi. Mugi abdi dipaparin
tempo, dugi ka dihudangkeunnana
manusa.
37. Pidawuh Alloh : Saestuna maneh
ti antara anu ku Kami dibere tempo.
38. Nepi ka mangsa anu pinasti.
39. Cek Iblis : Nun Gusti Pangeran
abdi. Kumargi Gusti parantos
mutuskeun abdi sasar ; tanwande abdi
baris ngajadikeun maranehna
mandang hade (kana kajahatan) di
dunya, sareng maranehna sadayana
ku abdi bakal disasarkeun.
40. Kajabi abdi-abdi Gusti anu ikhlas ti nuwuhkeun arandika nepi ka dewasa,
antawis maranehna. tuluy ngajadikeun arandika jadi kolot.
42. Saenyana mungguhing abdi-abdi Jeung diantara arandika
Kami, maneh henteu boga dipundut (nyawana) samemeh eta
kakawasaan ka maranehna, kajaba kajadian, jeung supaya arandika nepi
anu nurut ka maneh diantara anu kana ajal anu pinasti, sarta supaya
salasar. arandika ngagunakeun akal.
Manusa dipaparinan akal jeung pikiran pikeun
Manusa munggaran anu diyugakeun ku Alloh teh mancen jeung bekel kahirupan di alam dunya nu disebut
nyaeta Adam. Para Malaikat diparentahkeun sujud oge alam pawenangan ceuk bahasa dalang mah.
(ngahormat babarengan), kajaba Iblis anu narah Naon saestuna pancen hirup manusa teh ?
ngahormat teh ku sabab Iblis wangkelang ku Alloh Kahiji pikeun ibadah, nyaeta nyieun gawe anu
dilanat nepi ka poe Kiamat. hade pikeun kamaslahatan dirina, kulawargana, reujeung
masarakatna.
Jeung Kami henteu
ngayugakeun Jin jeung Manusa
7 anging supaya maranehna aribadah
MANGSA DATANG ka Kami. (Q.S. Adzariyat 51:67).
Mangsa datang manusa dibagi sababaraha
periode. Periode kahiji datang ka alam gaib, ti alam
Ketuhanan ka alam rahim.
Ti alam rahim datang ka alam dunya, alam anu
karampa ku dampal, katingal ku soca ngaliwatan hiji 8
proses mang bulan-bulan, malah teu mustahil taunan PEMBAGIAN HADIAH KEJUARAAN KUIS
prosesna.
Hal ieu ditembreskeun dina dawuhan Alloh surat
ka 40 (Al Mumin ayat 67).
Nya Anjeuna anu geus
ngayugakeun arandika tina taneuh
tuluy tina mani, tuluy tina getih kintel,
tuluy Anjeuna nu ngaluarkeun
arandika jadi orok, tuluy Anjeuna
35
34
Kadua pikeun ngamamurkeun bumi, ngolah tanah
(bumi) sangkan kabutuhan hirup manusa kacumponan,
sandangna, panganna, papanna jst.
Sakumaha dawuhan Alloh :
...........Anjeuna anu ngayugakeun
arandika tina bumi jeung
ngamamurkeun bumi ku di ieu bumi teh keur ngantay, ngadagoan mangsa
arandika................... (Q.S. ka 11-Hud : mulang.
61)
9
Ka tilu diparentahkeun sangka hormat, nyieun
Tapi manusa teh teu leupas tina sipat patukang-
kahadean ka indung-bapa (orang tua).
tonggongna kaayaan dunya :
Jeung Kami ngawajibkeun
manusa hade ka indung-bapana. 1. Aya jalma anu CAGEUR aya anu gering
Jeung upama maranehna duanana 2. Aya jalma anu BAGEUR aya anu baong
ngangajak maneh nyarekatkeun ka 3. Aya jalma anu BENER aya anu salah
Kami naon-naon anu maneh henteu 4. Aya jalma anu PINTER aya anu bodo
boga pangaweruh perkara eta, nya 5. Aya jalma anu SINGER aya anu kaleked
ulah pisan maneh toat ka maranehna. 6. Aya anu boga anggapan dunya teh tempat
Nya ka Kami pangbalikan maraneh,
panyabaan, tempat samentara, aya oge anu
tuluy Kami bakal nerangkeun ka
maraneh saniskara anu ku maraneh boga anggapan anu sabalikna bakal pikeun
geus dilampahkeun. (Q.S. ka 29 Al paboro-boro, bakal pikeun paloba-loba. Buktina
Ankabut : 8) loba jalma anu geus beunghar, tapi tetep masih
keneh korupsi, sanajan geus medah meduh ku
A Y A M A N G S A N A M U L A N G harta banda.
Hirup jeung kahirupan manusa di alam dunya, Lamun leukeun ngabandungan sabagian tina
bulak-balik salilana. Sajaba ti bulak-balik oge patukang- golongan jalma anu disebut LEGISLATIF anu ngaku
tonggong. dirina wawakil rayat; golongan anu disebut EKSEKUTIF
Bulak-balikna dina waktu Senen nepi ka Saptu, minangka nu ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara.....
Ngolah nagara ; golongan anu disebut YUDIKATIF
balik deui kana Senen ............. minggu, bulan, taun
anu tugasna nanjeurkeun kaadilan ; sabagian ti
ssjbna. aranjeuna masih keneh aya anu mulak malik fakta jeung
Patukang-tonggongna dina kaayaan, caang-poek data.
bungah-susah; untung-rugi; sobat-musuh sareng Nu bener dianggap teu bener sanajan teh togmol
saterasna. Cohagna ? HIRUPMA disalahkeun. Nu enye disebut lain kalawan make alesan
O T. dumasar kana hukum, hukum nu mana ? Hukum jieunan
maranehna keneh.
Saupama ditapakuran kalayan disarengan ku
kaimanan, saestuna sakumna manusa anu kumalendang
Angeun sapariuk karagragan tai beurit, karena nila
setitik rusak susu sebelanga kitu lamun dimisilkeun kana
paribasa mah.
Lembaga LEGISLATIF teh lembaga terhormat, tapi
aya oknum-oknum anu sikepna lain piwakileun rayat jadi
weh DPR teh teu pati dipikaresep, teu pati dipercaya ku
rayat anu ngawakilkeunana.

10
REKREASI KE LINGGARJATI
33

MUSEUM PERUNDINGAN LINGGARJATI


Roh hirupna di alam barzah tetep miboga rasa
kabagjaan, kasangsaraan, kanimatan, katugenahan
jeung sajabana. Gumantung kana amal-amalan waktu di
alam dunya.
Malah aya anu ngarasa
kaduhung.......................hayang balik deui ka alam
dunya. Tapi tacan aya anu geus maot hirup deui di alam
dunya.
..............Nun Gusti Pangeran abdi
AREA REKREASI KOLAM RENANG CIGUGUR sadaya. Abdi sadaya parantos ningal
sareng nguping, ku kituna mugi Gusti
32 mulangkeun abdi sadaya (ka dunya), ti
Hal ieu teh akibat tina kajahiliyahan nu nempel nangtos abdi sadaya ngalampahkeun
dina dirina. Jahiliyah teh hartina B O D O tapi lain bodo amal soleh, jalaran abdi sadaya
dina harti umum, tapi bodo teu yakin bakal MULANG KA parantos yakin.
ASAL. (Q.S. ka 32 : 12)
Teu inget boa teu yakin yen dina mangsa anu
ditangtukeun ku Anu Maha Nangtukeun..........Aya 11
mangsana datang, aya mangsana mulang pasti bakal H. SYARIEF PRAWIRADIPURA
kaalaman ku dirina.
NAUDZUBILLAH I. Kanca Mitra Paguyuban, landong bengong hayu
HIMNDZALIK............................................. urang ngahariring dina wanda Ketuk tilu, laguna
Rayak-Rayak Der Panjak !
- Kaso pondok kaso panjang
Nyaho Harti M A O T Kaso ngaroyom ka jalan
MANUSA SABADA MAOT Sono amprok sono tepang
Pamanggih kuring nu nulis, maot teh hiji kajadian Pajonghok di Paguyuban
papisahna dua unsur jasmani jeung rohhani. Jasmani - Itu saha nungtun munding
asalna tina taneuh balik deui ka jero taneuh. Rohani Digantelan sapu tangan
asalna ti Alloh balik deui ka Alloh (unsur Illahi) tetep Itu saha anu sumping
Singhoreng ti Paguyuban
hirup, saperti hirupna para Malaikat, Jin (mahluk halus).
- Cai-cai kopi-kopi
Ngala iwung dituruban
Calik-calik sareng abdi
Ngariung di Paguyuban
- Kamana ngaitkeun kincir
Bulan Sawal rek nayuban
Kamana ngaitkeun pikir
Iwal ti ka Paguyuban
- Leumeung neundeut cocongoan
Ka Bandung jalan tanjakan
Meungpeung deukeut sosonoan
Ngariung jeung gogonjakan
II. Ngaran anak sato, mugia janten Pengetahuan kangge
putra-putu
Anak maung = aom
Anak kancra = badal
Anak banteng = bangkanang
Anak kutu = balagendir / kuar
Anak monyet = begog
Anak kuda = belo
Anak bagong = benyit
Anak ucing = bilatung

12
REKREASI KE KUNINGAN
31

Persiapan
Makan Pagi di
Kolam Pulang
Renang
Ke
Cigugur
Tasikmalaya
Anak bogo = cingok
Anak munding = eneng
Anak impun = gendot
Anak gajah = karaba
Anak papatong = kini-kini
Anak anjing = kirik/kicik
Anak belut = kunti
Anak bangbung = kwuk
Anak simeut = mikung
Anak sapi = pedet
Anak japati = piyik
Anak badak = putri
Anak hurang = rarong
Anak meri = titit
Anak reungit = utek-utek
Anak buaya = bocokok
Anak lele = nanahaon
Anak lubang = leungli
Anak bandeng = nener

30
Anak gabus = boncel
Anak deleg = bayong 13
Anak lauk = burayak H. SUWITO USMAN
Anak bangkong = buruy
Anak embe = ceme Judul cerita TERBELENGGU
Anak hayam = ciak Cerita ini saya dapat beberapa bulan yang lalu dari
Anak beurit = cindil salah satu studio Radio dari Jakarta.
Ceritanya dapat disimpulkan sebagai berikut : Semoga ada manfaatnya. Amin.
Ada suatu pengembalaan sapi nan sangat subur, 14
dengan padang rumput yang luas dan hijau, cerita
singkatnya lama-lama rumput yang hijau itu semakin
menipis hingga menjadi tandus, bersebelahan dengan
padang tersebut terdapat padang yang serupa yang
masih menghijau, sayangnya padang rumput sebelah itu
dipagari oleh kawat beraliran listrik tinggi, sehingga bila
sapi-sapi itu akan menjarah ke tetangganya tidak dapat,
karena sengatan listriknya yang kuat, hal ini bagi sapi-
sapi itu merupakan belenggu karena mendekat pun tidak
berani, maka kelaparanlah yang terjadi pada sapi-sapi
tersebut.
Gambaran cerita sapi tersebut yang takut oleh
sengatan listrik terjadi juga pada banyak pemuda
Indonesia penganggur bahkan kaum tuapun kerap
terjadi. Dirinya merasa terbelenggu oleh dirinya sendiri
oleh :
a. Perasaan-perasaan malu saya tidak cocok
pekerjaan itu tidak sesuai dengan pendidikan dan
juga dengan status orang tuaku (kaya).
b. Perasaan takut menghantui, takut tidak bisa kerja,
malas karena memandang pekerjaan itu kasar dan Foto Bersama di dekat gudang senjata
berat.
c. Perasaan-perasaan tersebut banyak
mempengaruhi para penganggur angkatan muda
kita sekarang ini. Abdi mah capeee... , bade
Kesimpulan : sapi terbelenggu oleh sengatan listrik, calik heula di panyandaan
orang terbelenggu oleh perasaannya sendiri. Bongkar
perasaan yang menghalangi kesuksesan itu.
29
REKREASI KE KARANG KAMULIAN 28
( CIUNGWANARA ) H. SUDARYO DULGANI
Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat Datang,.......
Alhamdulillah Selamat Ulang Tahun Paguyuban
Saya salah satu penghuninya!!!
Semoga senang yaaaah..., Pensiunan Yang Ke-6.
Semoga Paguyuban tambah sukses dan selalu
dilimpahkan Rahmat dan semoga Alloh senantiasa
melindungi kita semua selamanya. Kami harapkan
Paguyuban bermanfaat bagi orang lain dan siap
menolong, rendah hati (tawadhu), efisien dalam
memanfaatkan waktu, Istiqomah dalam kebenaran.
Wassalam.

NASRUDIN HADINEGARA
Genep taun henteu karaos, urang kempel
ngariung sasarengan, olahraga aleut-aleutan bari ngobrol
ngadongeng seuseurian, piknik, bari botram
balakecrakan persis barudak sakola keur liburan, teu
kakantun hiburan elektunan ngahaleuang nyanyi sabisa-
bisa bungah kabina-bina poho dikasusah di
imah....................sakapeung mah sok hoyong seuri.
Tapi disagendengeun eta saluyu jeung palsapah
hirup di dunya, aya beurang aya peuting, aya susah aya
bungah, pon kitu deui karakter manusa teu bisa sarua
.
kalebet anggota paguyuban. Pasti bae dina salah sawios
kagiatan aya nu resep aya nu henteu, Namung sok
sanaos kitu dina perbentenan kahoyong atanapi ngalaksanakeun ibadah, olahraga, bermasyarakat/seueur
pamadegan ulah ngajantenkeun rengat manah kantenan silaturahmi sareng sajabina.
janten pacogregan, malih kedah dijantenkeun hikmah Pribados gaduh kareueus, nanging punten sanes
kanggo urang salaku hamba Alloh SWT. agul ku payung butut. Pun biang dina sasih Juni 2013
yuswana panceg 90 tahun / lahir tahun 1923. Upami
waruga mah leres tos reyod, namung emutan, soca
sareng cepil mah estuning normal pisan, pribados oge
umur 66 tahun, kawon. Diperhatoskeun ku pribados,
15 sadidinteun pun biang teh ngaos (Quran) sareng
Dina raraga mieling tepang tahun anu ka genep ngalebetan TTS. Tos kantenan tiap mulih netepan mah
ieu urang tingkatkeun deui moto Paguyuban, Silih Asah, diatur ku ngaos.
Silih Asih, Silih Asuh anu satemena, beungkeutan urang
sing langkung pageuh, ulah ngolembar, ku beja ti luar
16
ulah luntur ku catur batur, urang kudu tetep runtut raut REKREASI KE GARUT
sauyunan malah kudu dipiconto ku batur salembur.
Wilujeng tepang taun, mugia Alloh salamina
masihan kakiatan, kasehatan, Rohmat sareng magpiroh
ka urang sadaya. Amin.
Aduh cape tos
H. MAKSUM JAELANI ngojay ieu mah
Langkung ti payun pribados ngahaturkeun wilujeng kudu buka timbel
tepang taun anu ka 6 ka sadaya kanca mitra paguyuban, deui...nya,,
teu hilap ka pupuhu sareng sesepuh paguyuban. hehehe...
Pamugi paguyuban kalih sadaya kanca mitra,
pupuhu sareng sesepuh sadaya panjang yuswa kalayan
henteu pikun, Amin.
Panjang yuswa, numutkeun para ahli sanes mung
yuswana anu panjang nanging dina jumenenga pinuh /
seueur kaberkahan, sehat kalayan tiasa ngalaksanakeun
kawajiban-kawajiban hirup sanesna sapertos
Acara Makan siang Bersama

Mejeng
dulu aaah...

Bersantai setelah pembagian hadiah kuis...

Jalan Santai
27
KEGIATAN REKREASI KE SITUGEDE 26
Anu paling reueus / bangga kanggo pribados
sadulur-dulur, pun biang teh teu pikun, sapertos seueur
jalmi sayuswa mantena.
Pribados umajak ka kanca mitra sadaya. Urang
seueurkeun maos Quran sareng ngasah otak / olahraga
otak naon wae supados panjang yuswa, sehat sareng teu
pikun.
Mugi-mugi urang aya keneh yuswa kangge
nambal sulam ibadah anu kalangkung. Amin.

DJADJA HUDIDJA

Selamat ulang tahun yang ke 6 tgl. 24-07-2007 s/d


24-07-2013 untuk Paguyuban Pensiunan Perum Tajur
Indah semoga kita ada dalam lindungan Alloh SWT kita =NIKMATILAH PENSIUN KITA=
sehat, kita takwa, kita pintar, kita gembira, kita guyub
untuk seterusnya...Amin. NUNU BURHANUDIN
Pemenang KEHIDUPAN adalah orang yang
tetap sejuk & gembira di tempat yang panas, yang tetap Untuk Paguyuban Pensiunan
manis di tempat yang begitu pahit yang tetap merasa Perum Tajur Indah Ultah yang ke 6 Tahun 2013
kecil meskipun telah menjadi besar dan yang tetap Dari hari ke hari, bulan berganti tahun dengan
tenang di tengah badai yang dahsyat serta kita tetap tidak terasa usia Paguyuban Pensiunan Perum Tajur
berpegang dan mengandalkan Alloh di dalam segala Indah sudah berusia 6 Tahun.
perkara, semoga kita semua menjadi pemenang Kegiatan rutin yang terpelihara dengan baik,
kehidupan selamat..........ulang tahun paguyuban. walaupun kadang-kadang para anggota Paguyuban
Ini buat urang (Islam) : Pensiunan ada gangguan urusan keluarga masing-
I : Ingat masing. Maklumlah yang sudah menjadi kakek, nenek ini
S : Setelah sering mendapat tugas bagian ngasuh incu (BNI) dari
L : Lahir anak yang berada di kota lain atau di luar kota.
A : Akan Namun demikian kegiatan Paguyuban Pensiunan
M : Mati harus tetap berjalan terus tanpa harus dihadiri semua
anggota paguyuban, hal tersebut barangkali merupakan
komitmen bersama para pensiunan yang tergabung
dalam Paguyuban Pensiunan Perum Tajur Indah.
17
- Jangan bangga berkulit putih karena kulit terakhir kita 18
= tanah liat Sebenarnya dunialah yang kujauhi dan liang
- Jangan bangga dengan rumah mewah dan besar kuburlah yang kudekati.
karena rumah terakhir kita = kuburan Satu hari berlalu, berarti satu hari berkurang
- Jangan bangga dengan baju bagus karena baju umurku. Umurku yang tersisa di hari ini sungguh tidak
terakhir kita = kain kafan ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi
- Jangan bangga dengan mobil dan motor karena bagian dari diriku.
kendaraan kita yang terakhir = keranda
Karena itu, jika satu hari berlalu tapi tiada pahala
dan keyakinanku yang bertambah, apakah arti hidupku di Assalamualaikum Wr. Wb.
mata Alloh. Sagala puji urang panjatkeun ka Alloh SWT anu
parantos masihan sagala kanikmatan ka urang
Mung sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring sadayana, diantawisna nikmat sehat.
hapunten tina sagala kalepatan sareng kakiranganana. Alhamdulillah ku ayana Paguyuban Pensiunan di
Wassalamualaikum Wr. Wb. Perum Tajur Indah ieu simkuring tiasa ngiring kagiatan
jalan santai anu dilaksanakeun rutin dina dinten Saptu,
Perum Tajur Indah, 19- dimana acara ieu teh mangrupikeun olahraga anu henteu
07-2013 abot tapi Insya Alloh matak nyehatkeun.
Upami urang sehat tangtos bakal seueur kagiatan-
kagiatan anu dilakukeun terutami dina ningkatkeun
ibadah ka Alloh SWT. pibekeuleun urang di akherat. Kitu
deui ku ayana acara silaturahmi anu dilaksanakeun tiap
sasih eta teh mangrupikeun kagiatan anu sae anu
dianjurkeun ku Alloh SWT supados urang ngajagi
silaturahmi.
Mudah-mudahan dina acara silaturahmi ieu diisi ku
perkawis anu matak ningkatkeun kataqwaan urang
sadaya ka Alloh SWT, dimana urang tiasa ibadah
sakumaha anu dicontokeun ku jungjunan urang sadaya
Nabi Muhammad SAW kanggo nambihan seratan ieu aya
syair anu disalin tina buku bahan renungan kalbu, anu
diserat ku bahasa Indonesia mudah-mudahan aya
manfaatna.

WAKTU, NAFAS YANG TAKKAN KEMBALI


Manusia hanyalah pengendara di punggung
25
usianya. Digulung hari-demi hari, bulan dan tahun tanpa
ANIN SUMARNI
terasa nafasku terus berjalan, setia menuntunku ke pintu 2. Sering-seringlah mengevaluasi diri kita masing-
kematian. masing sehingga kita dapat menjadi manusia yang
senantiasa berupaya memperbaiki diri untuk
keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.
24
3. Mohon maaf apabila selama ini terdapat hal-hal yang
Oleh karena itu, sekali lagi lanjutkan terus
kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian.
Paguyuban Pensiunan Perum Tajur Indah, selama
masing-masing masih mampu beraktivitas melaksanakan
kegiatan.
Nuansa komunitas Paguyuban Pensiunan Perum 19
Tajur Indah, yang telah berjalan selama 6 tahun, terasa UTANG SUHENDI
benar manfaat dan faedahnya, untuk kita semua. Assalamualaikum Wr. Wb.
Demikian ungkapan-ungkapan yang dapat saya Wilujeng tepang taun Paguyuban Pensiunan
sampaikan untuk semua anggota paguyuban dalam Perum Tajur Indah anu ka 6 mudah-mudahan sadaya
menyambut ultah yang ke 6, semoga ke depan lebih anggotana aya dina kasehatan jasmani sareng rohanina,
kompak lagi dan tidak banyak gangguan. kenging rahmat kaberkahan sareng magfiroh ti Alloh
Kalau ada sumur di ladang baiklah kita SWT. Amiien yaa Robbal alamin.
menumpang mandi, kalau umur kita panjang baiklah kita Kalihna ti eta, wilujeng ngalaksanakeun ibadah
bertemu kembali, semoga semua sehat-sehat selalu. shaum mudah-mudahan tiasa dugi ka tamat kalayan
Catatan : shaum urang ditampi ku Alloh SWT. Amiien.
Bila ada salah-salah kata, mohon maaf, karena Ibadah shaum Romadhon henteu dipasihkeun ka
sempitnya waktu. luar umat Islam, oge ibadah shaum Romadhon
ngarupikeun kendaraan pikeun ngadugikeun tujuan urang
H. MUKHAMAD MUKHLAS sadaya anu suci tur luhur ajenna nyaeta darajat taqwa.
Ieu ngarupikeun kanyaah tur kadeudeuh (rohmat) ti Alloh
1. Saya beserta istri menyampaikan Selamat Ulang SWT ka umat Islam. Kumargi kitu urang mangpaatkeun
Tahun Ke 6 Paguyuban Pensiunan Perum Tajur kasempatan ieu anu sasae-saena margi teu acan tangtos
Indah, semoga di tahun-tahun yang akan datang pendak deui sareng sasih Romadhon anu bakal dongkap.
lebih kompak dan semakin sukses dalam berbagai Ieu seratan teu aya maksad menggurui atanapi
bidang. mamatahan ngojay ka meri, teu pisan-pisan, ieu mah
khusus kanggo anu nulisna anu ibadahna masih
lelengkah halu. Mudah-mudahan aya mangpaatna. Hj. ENGKOY SITI RUKOYAH
Amiien.
Bismillahirrohmanirrohim
DADANG ACHMAD HENDRAWAN Assalamualaikum Wr. Wb.
Kata Mutiara Wilujeng milangkala ka 6 Paguyuban Pangsiunan
- Apapun yang terjadi, nikmati hidup ini sok sanaos simkuring tos lami teu tiasa ilu biung
- Hapus air mata berikan senyum-senyum terindah ngariung kagiatan, nanging teu kinten ngiring bingah
datang setelah air mata penuh luka amer-watasuta, rehna nguping salah sawios pameredih
- Kadang kita harus peduli pada seseorang, bukan simkuring diantawisna ngadugikeun salah sawios ayat
karena kita membencinya, tapi karena dia tak pernah suci Al-Quran sok sanaos mung ukur saayat
menyadari kepedulian kita alhamdulillah tos tiasa kalaksanakeun, mudah-mudahan
Alloh Subhanahuwataala maparinkeun hidayah ka urang
20 sadaya. Amiin.
Kuring badami jeung nu sejen, lamun hawek deui urang
tinggalkeun, urang ngala suluh dinu sejen.
Bener, beres meungkeut suluh, kuring baralik ti 23
heula jeung babaturan. Dina hate wayahna ditinggalkeun ADE SAEPUDIN
nya, bongana hawek.
Wilujeng milangkala, mudah-mudahan sadayana Teknologi
panjang yuswa. Amin. Kapungkur mah teknologi teu acan canggih
sapertos ayeuna, bujeng-bujeng aya laptop atanapi
IBU ADE SAEPUDIN kulkas.
Namung leueuteun tos hoyong tiis sapertos
Selamat Ultah yang ke 6 nganggo es.
Semoga Sukses Tah carana :
Saran Pesek dawegan tina tapasna (buleud katawis batokna).
Semoga pertemuan kita lebih baik lagi di masa yang Keueum ti enjing-enjing dina bak cai (anu seueur caina),
akan datang demi mempererat persaudaraan. angkat dawegan teh sabada buka puasa, dur buka puasa
pares, lajeng leueut langsung, tiis jabi amis --> seger.
Mangga cobian --> sami sareng ubar.
Ngabuburit mensyukuri, dapat melaksanakan program yang telah
Kapungkur mah upami ngabuburit teh sim kuring disepakati bersama dan dapat dirasakan sebagai suatu
mah sok ka setasion kareta api, bari ningali jam, jabi jelas yang benar-benar nikmat, sehat dan bahagia.
jamna oge badag pisan. Tidinya teras neangan sepur anu Kita masih ingat Alloh SWT menciptakan segala
luhur supaya bisa sosorodotan, nganggo alas calikna sesuatu yang ada di dunia ini berpasang-pasangan, ada
kolokop jambe, puguh raos ngageleser, ngan nyakitu tos derita ada gembira, ada gagal ada sukses, dan banyak
handap kudu naek deui ka luhur. Ngan hanjakal balik lagi yang lainnya. Dan segala apa yang ada bersifat tidak
ngabuburit calana barelok jaba saroeh kaperod, anak abadi begitu juga aktifitas kegiatan rutin enam tahun
beurit ge lecet, kuring di gelendeng ku pun biang, cing de terakhir ini sedang menurun. Kwantitas kehadiran
ulin teh nu wajar bae, jaba cape, sayang beurit rangsak orangnya berkurang, bisa jadi karena kondisi fisik
saroeh. berkurang, ada yang sakit, atau timbul kejenuhan dan
Ngala Suluh kebosanan juga ada kepentingan keluarga. Namun
Lamun pere sakola harita mah sok ngabring ngala atmosfirnya tercium, selalu terasa dekat di hati dalam
suluh. Ti anu sakitu lobana barudak, aya hiji budak anu ikatan paguyuban pangsiunan.
hawek (hayang sagala keur sorangan. Kita selalu berdoa teruntuk mitra kanca yang
Ari tujuan teh ngala suluhna rungkun awi, anu loba sedang sakit semoga cepat kembali sembuh. Di
awi garingna. Tah ari nu hawek mah sarungkun teh milangkala ke enam tahun 2013 ini kita punya seragam
hayang ku sorangan, ulah ku batur, padahal teu ka ala olahraga baru, tentunya menjadikan semangat baru
kabeh. dalam beraktifitas. Kami sekeluarga mengucapkan terima
kasih kepada koordinator atau semua pengurus
paguyuban.
22
Dirgahayu tahun ke enam Paguyuban
Selamat HUT Paguyuban
Pangsiunan. Semoga lebih baik, selamat, selamat,
Semoga lebih meningkat dalam segala hal terutama
selamat.
memanfaatkan sisa umur (hidup).

NURMAN RUKMANDI

Bismillahirrahmanirrahim
Paguyuban pangsiunan telah berdiri berjalan
mencapai enam tahun, tentunya kita harus pandai