Anda di halaman 1dari 34

RANCANGAN PENGAJARAN

TAHUNAN
KIMIA TINGKATAN 4
2018

AZLAN BIN BUDUN


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 4, 2018

ISI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN ............................................................................................................................................................................................................... 1
TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA ................................................................................................................................................................................... 2
BIDANG PEMBELAJARAN: 1. PENGENALAN KEPADA KIMIA ....................................................................................................................................... 2
TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA ..................................................................................................................................................................................... 4
BIDANG PEMBELAJARAN: 2. STRUKTUR ATOM ............................................................................................................................................................ 4
BIDANG PEMBELAJARAN: 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN............................................................................................................................... 7
BIDANG PEMBELAJARAN: 4. JADUAL BERKALA UNSUR ............................................................................................................................................. 11
BIDANG PEMBELAJARAN: 5. IKATAN KIMIA ............................................................................................................................................................... 17
BIDANG PEMBELAJARAN: 6. ELEKTROKIMIA ............................................................................................................................................................. 19
TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA ..................................................................................................................................................................... 23
BIDANG PEMBELAJARAN: 7. ASID DAN BES ............................................................................................................................................................... 23
BIDANG PEMBELAJARAN: 8. GARAM.......................................................................................................................................................................... 27
TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA ............................................................................................................................................ 29
BIDANG PEMBELAJARAN: 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI .............................................................................................................................. 29
INDEX (I-THINK/ KBAT) ................................................................................................................................................................................................... 32
TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN: 1. PENGENALAN KEPADA KIMIA


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN I-THINK/MODUL EKSPERIMEN CATATAN
PEMBELAJARAN HEBAT
1 1.1 Murid boleh: I-Think: Peta
Memahami kimia dan menerangkan maksud kimia Bulatan (definisi)
02-05 JAN kepentingannya menyenaraikan beberapa
bahan kimia yang lazim MODUL 2: INKUIRI
digunakan dalam kehidupan
seharian
menyatakan kegunaan bahan
kimia yang lazim digunakan
dalam kehidupan seharian
menyenaraikan contoh
kerjaya yang memerlukan
pengetahuan kimia
menyenaraikan industri
berasaskan kimia di Malaysia
menghuraikan sumbangan
industri kimia terhadap
pembangunan negara

[2]
1 1.2 Murid boleh: I-Think: Peta Alir
Mensintesiskan kaedah mengenalpasti pembolehubah (kaedah saintifik)
02-05 JAN saintifik dalam situasi yang diberikan
mengenalpasti perhubungan KBAT: Kerja amali
diantara dua pembolehubah BA ms 2
untuk membentuk hipotesis
mereka dan menjalankan
eksperimen mudah untuk
menguji hipotesis
mencatat dan
mempersembahkan data
dalam bentuk yang
bersesuaian
mentafsir data untuk membuat
kesimpulan
menyediakan laporan
penyiasatan.
1 1.3 Murid boleh: I-Think: Peta Buih
Menggabungkan sikap mengenalpasti sikap saintifik (nilai murni)
02-05 JAN saintifik dan nilai murni dan nilai murni yang
dalam menjalankan diamalkan oleh ahli sains
penyiasatan saintifik dalam menjalankan
penyiasatan
mengamalkan sikap saintifik
dan nilai murni dalam
menjalankan penyiasatan
saintifik

[3]
TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA

BIDANG PEMBELAJARAN: 2. STRUKTUR ATOM


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN I-THINK/MODUL EKSPERIMEN CATATAN
PEMBELAJARAN HEBAT
2 2.1 Murid boleh: I-Think: Peta
Menganalisis jirim memerihalkan sifat zarah bagi Pokok (jirim)
08-12 JAN jirim
menyatakan teori kinetik jirim KBAT: Mengkaji
mendefinisikan atom, molekul resapan zarah-
dan ion zarah dalam gas,
menghubungkaitkan cecair dan
perubahan keadaan jirim pepejal,
dengan perubahan haba Menentukan takat
menghubungkaitkan lebur dan takat
perubahan haba dengan beku naftalena,
perubahan tenaga kinetik C4 H 8
zarah
menerangkan perubahan MODUL 26: JIRIM
keadaan jirim berdasarkan
teori kinetik jirim

[4]
2 2.2 Murid boleh:
Mensintesiskan struktur memerihalkan perkembangan
08-12 JAN atom model atom
menyatakan zarah-zarah
utama subatom
membanding dan
membezakan jisim relatif dan
cas relatif bagi proton,
elektron dan neutron
mendefinisikan nombor
proton
mendefinisikan nombor
nukleon
menentukan nombor proton
menentukan nombor nukleon
menghubungkaitkan nombor
proton dan nombor nukleon
menghubungkaitkan nombor
proton dengan jenis unsur
menulis simbol unsur-unsur
menentukan bilangan neutron,
proton dan elektron daripada
nombor proton dan nombor
nukleon, dan sebaliknya
membina struktur atom.
3 2.3 Murid boleh:
Memahami isotop dan menyatakan maksud isotop
15-19 JAN menilai kepentingannya menyenaraikan contoh unsur-
unsur yang mempunyai isotop
menentukan bilangan zarah
subatom bagi isotop
mewajarkan penggunaan
isotop dalam kehidupan

[5]
4 2.4 Murid boleh:
Memahami susunan menghuraikan susunan
22-26 JAN elektron bagi atom elektron dalam atom bagi
unsur yang mempunyai
nombor proton 1 hingga 20
melukis susunan elektron
atom suatu unsur
menyatakan maksud elektron
valens
menentukan bilangan elektron
valens daripada susunan
elektron suatu atom
4 2.5 Murid boleh:
Menghargai ketertiban menghuraikan sumbangan
22-26 JAN dan keunikan struktur ahli sains terhadap
atom pemahaman struktur atom
menghuraikan kreativiti dan
ketelitian ahli sains dalam
menghasilkan gambaran
menyeluruh tentang jirim

[6]
TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA

BIDANG PEMBELAJARAN: 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN I-THINK/ EKSPERIMEN CATATAN
PEMBELAJARAN MODUL HEBAT
5 3.1 Murid boleh: KBAT: Menyiasat
Memahami dan menyatakan maksud jisim konsep JAR dan
29 JAN-2 FEB mengaplikasikan konsep atom relatif berdasarkan JMR, serta kuiz
jisim atom relatif dan karbon -12 KBSB.
jisim molekul relatif menyatakan maksud jisim
molekul relatif berdasarkan MODUL 26: JIRIM
karbon-12
menyatakan sebab karbon-12
digunakan sebagai piawai
untuk menentukan jisim atom
relatif dan jisim molekul relatif
menghitung jisim molekul
relatif bahan
5 3.2 Murid boleh: KBAT: Menyiasat
Menganalisis hubungan mendefinisikan satu mol konsep mol secara
29 JAN-2 FEB antara bilangan mol sebagai kuantiti jirim yang analogi
dengan bilangan zarah mengandungi jumlah zarah
sebanyak bilangan atom yang
ada dalam 12g 12C
menyatakan maksud pemalar
Avogadro
menghubungkaitkan bilangan
zarah yang terkandung dalam
satu mol bahan tertentu
dengan pemalar Avogadro
menyelesaikan masalah
perhitungan untuk
menukarkan bilangan mol
kepada bilangan zarah bahan
tertentu dan sebaliknya

[7]
6 3.3 Murid boleh: KBAT: Menyiasat
Menganalisis hubungan menyatakan maksud jisim konsep jisim
05-9 FEB diantara bilangan mol molar molar secara
bahan dengan jisim menghubungkaitkan jisim analogi
molar dengan pemalar
Avogadro
menghubungkaitkan jisim
molar dengan jisim atom
relatif atau jisim molekul
relatif
menyelesaikan masalah
perhitungan untuk
menukarkan bilangan mol
bahan yang diberi kepada
jisim dan sebaliknya
6 3.4 Murid boleh: I-Think: Peta Titi
Menganalisis menyatakan maksud isipadu (hubung kait
05-9 FEB perhubungan diantara molar gas bilangan zarah,
bilangan mol gas dengan menghubungkaitkan isipadu bilangan mol,
isipadu molar dengan pemalar jisim dan isipadu
Avogadro gas)
membuat kesimpulan umum
terhadap isipadu molar gas
pada suhu dan tekanan yang
diberikan
menghitung isipadu gas pada
STP atau keadaan bilik
daripada bilangan mol dan
sebaliknya
menyelesaikan masalah
perhitungan yang melibatkan
bilangan zarah, bilangan mol,
jisim bahan dan isipadu gas
pada STP dan atau keadaan
bilik

[8]
7 3.5 Murid boleh: KBAT: Menentukan
Mensintesis formula menyatakan maksud formula formula empirik
12-16 FEB kimia kimia dan formula empirik kuprum(II) oksida
menyatakan maksud formula dan magnesium
molekul oksida
menentukan formula empirik
dan formula molekul sebatian
membanding dan
membezakan formula empirik
dan formula molekul
menyelesaikan masalah
perhitungan yang melibatkan
formula empirik dan formula
molekul
menulis formula ion
membina formula kimia bagi
sebatian ion
menyatakan nama sebatian
kimia menggunakan sistem
penamaan IUPAC.
7 3.6 Murid boleh: KBAT: Menulis
Mentafsirkan persamaan menyatakan maksud persamaan kimia
12-16 FEB kimia persamaan kimia seimbang
mengenalpasti bahan dan
hasil tindak balas daripada
persamaan kimia
menulis dan mengimbangkan
persamaan kimia
mentafsirkan persamaan kimia
secara kuantitatif dan kualitatif
menyelesaikan masalah
penghitungan dengan
persamaan kimia

[9]
7 3.7 Murid boleh:
Mengamalkan sikap mengenalpasti sikap saintifik
12-16 FEB saintifik dan nilai murni dan nilai positif yang
dalam penyiasatan diamalkan oleh ahli sains
tentang jirim dalam penyelidikan tentang
konsep mol, formula kimia dan
persamaan kimia
mewajarkan keperluan
mengamalkan sikap saintifik
dan nilai murni dalam
menjalankan penyelidikan
tentang struktur atom, formula
kimia dan persamaan kimia
menggunakan simbol, formula
dan persamaan kimia untuk
komunikasi yang mudah dan
sistematik dalam bidang kimia

[10]
TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA

BIDANG PEMBELAJARAN: 4. JADUAL BERKALA UNSUR


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN I-THINK/ EKSPERIMEN CATATAN
PEMBELAJARAN MODUL HEBAT
8 4.1 Murid boleh: KBAT:
Menganalisis Jadual menghuraikan sumbangan Menghubung kait,
19-23 FEB Berkala Unsur ahli sains dalam sejarah Menyelesaikan
perkembangan Jadual Berkala masalah
mengenal pasti kumpulan dan pengiraan
kala dalam Jadual Berkala
menyatakan prinsip asas MODUL 26: JIRIM
penyusunan unsur dalam
Jadual Berkala berdasarkan
nombor proton
menghubungkaitkan susunan
elektron unsur dengan
kumpulan dan kala
menerangkan kebaikan
pengelasan unsur dalam
Jadual Berkala
meramalkan kumpulan dan
kala unsur berdasarkan
susunan elektron

[11]
9 4.2 Murid boleh: KBAT: Menentukan
Menganalisis Kumpulan menyenaraikan semua unsur kegunaan gas adi
26 FEB-02 18 Kumpulan 18
MAC menyatakan sifat fizik unsur
Kumpulan 18 secara umum
menghuraikan perubahan sifat
fizik unsur Kumpulan 18
menghuraikan sifat lengai
unsur Kumpulan 18
menghubungkaitkan sifat
lengai unsur Kumpulan 18
dengan susunan elektronnya
menghubungkaitkan susunan
elektron duplet dan oktet
unsur Kumpulan 18 dengan
kestabilannya
menghuraikan kegunaan
unsur Kumpulan 18 dalam
kehidupan seharian

[12]
10 4.3 Murid boleh: KBAT: Eksperimen 1. Mengkaji sifat
Menganalisis unsur menyenaraikan unsur 1 kimia litium,
05-9 MAC Kumpulan 1 Kumpulan 1 natrium dan
menyatakan sifat fizik umum kalium (BA ms
litium, natrium dan kalium 35)
menghuraikan perubahan sifat
fizik dari litium ke kalium
menyenaraikan sifat kimia
unsur litium, natrium dan
kalium
menghuraikan persamaan sifat
kimia litium, natrium dan
kalium
menghubungkaitkan sifat
kimia unsur Kumpulan 1
dengan susunan elektron
menghuraikan perubahan
kereaktifan unsur Kumpulan 1
apabila menuruni kumpulan
meramalkan sifat fizik dan sifat
kimia unsur lain dalam
Kumpulan 1
menyatakan langkah
keselamatan dalam
mengendalikan unsur
Kumpulan 1

[13]
11 4.4 Murid boleh: KBAT: Eksperimen 2. Mengkaji sifat
Menganalisis unsur menyenaraikan unsur 2 kimia unsur-
11-16 MAC Kumpulan 17 Kumpulan 17 unsur Kumpulan
menyatakan sifat fizik umum 17 (BA ms 39)
klorin, bromin dan iodin
menghuraikan perubahan sifat
fizik dari klorin ke iodin
menyenaraikan sifat kimia
unsur klorin, bromin dan iodin
menghuraikan persamaan sifat
kimia klorin, bromin dan iodin
menghubungkaitkan sifat
kimia unsur Kumpulan 17
dengan susunan elektron
menghuraikan perubahan
kereaktifan unsur Kumpulan
17 apabila menuruni
kumpulan
meramalkan sifat fizik dan sifat
kimia unsur lain dalam
Kumpulan 17
menyatakan langkah
keselamatan dalam
mengendalikan unsur
Kumpulan 17

12
17-25 MAC
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
[14]
13 4.5 Murid boleh: KBAT: Eksperimen 3. Mengkaji sifat
Menganalisis unsur menyenaraikan unsur Kala 3 3 oksida unsur
26-30 MAC dalam Kala menulis susunan elektron Kala 3 (BA ms 45)
unsur Kala 3
menghuraikan perubahan sifat
unsur merentasi Kala 3
menyatakan perubahan sifat
oksida unsur apabila
merentasi Kala 3
meramalkan perubahan sifat
unsur merentasi Kala 2
menghuraikan kegunaan semi
logam
13 4.6 Murid boleh: I-Think: Peta
Memahami unsur mengenalpasti kedudukan Pokok (Jadual
26-30 MAC peralihan unsur peralihan dalam Jadual Berkala Unsur)
Berkala
memberi contoh unsur KBAT: Memerhati
peralihan warna sebatian
menghuraikan sifat unsur unsur peralihan,
peralihan Mengkaji batu
menyatakan kegunaan unsur permata atau batu-
peralihan dalam industri batan

[15]
13 4.7 Murid boleh:
Mensyukuri kewujudan menghuraikan usaha ahli sains
26-30 MAC unsur dan sebatiannya dalam penemuan ketertiban
sifat unsur
menghuraikan bagaimana
kehidupan tanpa
kepelbagaian unsur dan
sebatian
mengenalpasti pelbagai
warna sebatian logam
peralihan dalam alam
semulajadi
mengendalikan bahan kimia
dengan bijaksana

[16]
TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA

BIDANG PEMBELAJARAN: 5. IKATAN KIMIA


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN I-THINK/ EKSPERIMEN CATATAN
PEMBELAJARAN MODUL HEBAT
14 5.1 Murid boleh: MODUL 26: JIRIM
Memahami asas menerangkan kestabilan gas
02-06 APRIL pembentukan sebatian adi
menerangkan syarat
pembentukan ikatan kimia
menyatakan jenis ikatan kimia
14 5.2 Murid boleh: KBAT:
Mensintesiskan idea menerangkan pembentukan Menyediakan
02-06 APRIL tentang ion dan ikatan ion sebatian ion
pembentukan ikatan ion menulis susunan elektron bagi
ion yang terbentuk
menggambarkan susunan
elektron bagi suatu ikatan ion
menggambarkan
pembentukan ikatan ion
15 5.3 Murid boleh: KBAT:
Mensintesiskan idea menyatakan maksud ikatan Mengilustrasi
9-13 APRIL tentang kovalen pembentukan
pembentukan ikatan menerangkan pembentukan ikatan kovalen
kovalen ikatan kovalen
melukis gambarajah susunan
elektron untuk
menggambarkan
pembentukan ikatan kovalen
membuat gambaran mental
bagi pembentukan ikatan
kovalen
membanding dan
membezakan pembentukan
ikatan ion dan ikatan kovalen

[17]
16 5.4 Murid boleh: I-Think: Peta
Menganalisis sifat menyenaraikan sifat-sifat Pokok (ikatan
16-20 APRIL sebatian ion sebatian ion kimia)
dan sebatian kovalen menyenaraikan sifat-sifat
sebatian kovalen KBAT:
menerangkan perbezaan Membandingkan
kekonduksian elektrik sifat sebatian ion
sebatian ion dengan sebatian dan sebatian
kovalen kovalen
menghuraikan perbezaan
takat lebur dan takat didih
sebatian ion dengan sebatian
kovalen
membanding dan
membezakan keterlarutan
sebatian ion dan sebatian
kovalen
menyatakan kegunaan
sebatian kovalen sebagai
pelarut

[18]
TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA

BIDANG PEMBELAJARAN: 6. ELEKTROKIMIA


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN I-THINK/ EKSPERIMEN CATATAN
PEMBELAJARAN MODUL HEBAT
17 6.1 Murid boleh: KBAT:
Memahami sifat-sifat mengelaskan bahan kepada Mengelaskan
23-27 APRIL elektrolit dan bukan elektrolit dan bukan elektrolit bahan kepada
elektrolit menyatakan maksud elektrolit elektrolit dan
mengaitkan tentang bukan elektrolit
kewujudan ion-ion yang
bergerak bebas dengan MODUL 26: JIRIM
kekonduksian elektrik
17 6.2 Murid boleh: KBAT: Mengkaji
Menganalisis menyatakan maksud elektrolisis
23-27 APRIL proses elektrolisis leburan
elektrolisis menghuraikan binaan sel plumbum(II)
sebatian lebur elektrolisis bromida, PbBr2,
mengenalpasti kation dan Meramalkan hasil
anion dalam suatu sebatian tindak balas bagi
lebur elektrolisis
menerangkan bukti tentang leburan sebatian
kewujudan ion yang diikat yang lain
dengan ikatan ion yang kuat
bila berada dalam keadaan
pepejal tetapi bergerak bebas
dalam keadaan leburan
menghuraikan proses
elektrolisis sebatian lebur
menulis persamaan setengah
bagi tindak balas nyahcas ion
di katod dan di anod
meramalkan hasil elektrolisis
sebatian lebur

[19]
18 6.3 Murid boleh: KBAT: Eksperimen Mengkaji
Menganalisis elektrolisis mengenalpasti kation dan 4, 5, 6 4. kesan
30 MAC-04 larutan akues anion dalam larutan akueus kedudukan ion
MEI menghuraikan proses dalam siri
elektrolisis larutan akueus elektrokimia,
menulis persamaan setengah 5. kepekatan,
untuk nyahcas ion di katod 6. jenis elektrod
dan anod terhadap pemilihan
menerangkan faktor-faktor ion untuk dinyahcas
yang mempengaruhi pada elektrod
elektrolisis larutan akueus (BA ms 63 - 67)
dengan menyertakan contoh
yang sesuai
meramalkan hasil elektrolisis
larutan akueus
19 6.4 Murid boleh: KBAT: Eksperimen 7. Mengkaji
Menilai proses menyatakan kegunaan 7, 8 penulenan
07-11 MEI elektrolisis dalam elektrolisis dalam industri kuprum (BA ms
industri menerangkan proses 71)
pengekstrakan, penulenan
serta penyaduran logam 8. Mengkaji
menulis persamaan kimia penyaduran
untuk proses elektrolisis suatu objek
dalam industri logam dengan
mewajarkan penggunaan logam kuprum
elektrolisis dalam industri (BA ms 71)
menerangkan masalah
pencemaran yang timbul
akibat dari penggunaan
proses elektrolisis dalam
industri

[20]
20 6.5 Murid boleh: KBAT: Eksperimen 9. Menunjukkan
Menganalisis sel kimia menghuraikan struktur sel 9 penghasilan arus
14-18 MEI ringkas dan sel Daniell elektrik daripada
menerangkan penghasilan tindak balas
arus elektrik dalam sel ringkas kimia dalam
menerangkan tindakbalas sebuah sel kimia
kimia yang berlaku dalam sel (BA ms 74)
ringkas dan sel Daniell
membanding dan
membezakan kelebihan dan
kelemahan pelbagai jenis sel
kimia
menghuraikan perbezaan
antara sel elektrolisis dan sel
kimia
21 6.6 Murid boleh: KBAT: Eksperimen 10. Membina siri
Mensintesiskan siri menerangkan prinsip untuk 10, 11, 12 elektrokimia
21-25 MEI elektrokimia membina siri elektrokimia berdasarkan
membina siri elektrokimia beza keupayaan
menerangkan kepentingan siri antara logam (BA
elektrokimia ms 76)
meramalkan kebolehan 11. Membina siri
sesuatu logam untuk elektrokimia
menyesarkan logam lain dengan
daripada larutan garamnya menggunakan
menulis persamaan kimia prinsip
untuk tindakbalas penyesaran penyesaran
logam logam (BA ms 78)
12. Mengesahkan
ramalan
terhadap tindak
balas
penyesaran (BA
ms 80)

[21]
21 6.7 Murid boleh:
Menerapkan kesedaran mewajarkan kenyataan
21-25 MEI serta bahawa industri elektrokimia
mengamalkan sikap dapat meningkatkan kualiti
bertanggungjawab hidup
dalam mengendalikan memerihalkan masalah
bahan kimia yang pencemaran yang disebabkan
digunakan dalam siri oleh proses-proses dalam
elektrokimia industri elektrokimia
mewajarkan keperluan untuk
melupuskan sisa-sisa industri
elektrokimia secara selamat
dan teratur
mempraktikkan amalan
melupuskan bateri terpakai
secara sistematik

[22]
TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN: 7. ASID DAN BES


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN I-THINK/ EKSPERIMEN CATATAN
PEMBELAJARAN MODUL HEBAT
22 7.1 Murid boleh: KBAT: Eksperimen Mengkaji peranan
Menganalisis sifat-sifat menyatakan maksud asid, bes 13, 14 air untuk
28 MEI-01 asid dan bes dan alkali menunjukkan sifat
JUN menyatakan kegunaan asid, 13. asid dan
bes dan alkali dalam 14. alkali (BA ms 84
kehidupan harian & 86)
menerangkan peranan air
dalam pembentukan ion
hidrogen yang akan
menzahirkan sifat asid
menerangkan peranan air
dalam pembentukan ion
hidroksida yang akan
menzahirkan sifat alkali
menghuraikan sifat kimia bagi
asid dan alkali

[23]
22 7.2 Murid boleh: KBAT: Eksplorasi
Mensintesiskan menyatakan kegunaan skala nilai pH beberapa
28 MEI-01 konsep asid pH larutan
JUN kuat, asid lemah, menghubungkaitkan nilai pH
alkali kuat dan alkali dengan sifat keasidan atau
lemah kealkalian sesuatu bahan
menghubungkaitkan
kepekatan ion hidrogen
dengan nilai pH
menghubungkaitkan
kepekatan ion hidroksida
dengan nilai pH
menghubungkaitkan asid kuat
atau asid lemah dengan darjah
penceraiannya
menghubungkaitkan alkali
kuat atau alkali lemah dengan
darjah penceraiannya
menerangkan secara
kuantitatif konsep asid kuat
dan asid lemah
menerangkan secara kualitatif
konsep asid kuat dan asid
lemah

[24]
23 7.3 Murid boleh: KBAT: Eksperimen 15. Mengkaji
Menganalisis menyatakan maksud 15 hubung kait
04-08 JUN kepekatan asid dan kepekatan antara nilai pH
alkali menyatakan maksud dengan
kemolaran kemolaran
menyatakan hubungan antara larutan asid dan
bilangan mol dengan alkali (BA ms 99)
kemolaran dan isipadu
sesuatu larutan
menghuraikan kaedah untuk
menyediakan larutan piawai
menghuraikan kaedah untuk
menyediakan larutan dengan
kepekatan tertentu melalui
kaedah pencairan ke atas
larutan piawai yang telah
disediakan
menghubungkaitkan nilai pH
dengan kemolaran asid dan
alkali
menyelesaikan masalah
penghitungan yang
melibatkan kemolaran asid
dan alkali

24 & 25
09-24 JUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

[25]
26 7.4 Murid boleh: KBAT: Menulis
Menganalisis menerangkan maksud persamaan bagi
25-29 JUN peneutralan peneutralan tindak balas
menerangkan penggunaan peneutralan,
peneutralan dalam kehidupan Mengumpulkan
harian data tentang
menulis persamaan untuk aplikasi
tindakbalas peneutralan peneutralan dalam
menghuraikan proses titratan kehidupan harian
asid-bes
menentukan takat akhir proses
peneutralan melalui kaedah
pentitratan
menyelesaikan masalah yang
melibatkan peneutralan
termasuk juga aktiviti untuk
mengira kepekatan atau
isipadu sesuatu larutan

[26]
TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN: 8. GARAM


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN I-THINK/ EKSPERIMEN CATATAN
PEMBELAJARAN MODUL HEBAT
27-29 8.1 Murid boleh: KBAT: Eksperimen 16. Mengkaji
Mensintesis garam menyatakan contoh-contoh 16, 17 keterlarutan
02 JULAI-20 garam dan kegunaannya garam nitrat ,
JULAI dalam kehidupan harian sulfat, karbonat
menerangkan maksud garam dan klorida di
mengenal pasti garam terlarut dalam air (BA ms
dan garam tak terlarut 112)
menghuraikan proses
penyediaan garam terlarut 17. Membina
menghuraikan proses persamaan ion
penulenan garam terlarut bagi
melalui penghabluran semula pembentukan
menyenaraikan ciri-ciri fizik plumbum (II)
hablur kromat (VI) (BA
menghuraikan proses ms 121)
penyediaan garam tak terlarut
menulis persamaan kimia dan
persamaan ion bagi tindak
balas penyediaan garam
mereka bentuk suatu aktiviti
untuk menyediakan garam
tertentu
membina persamaan ion
melalui kaedah perubahan
berterusan
menyelesaikan masalah
pengiraan kuantiti bahan
tindak balas dan hasil tindak
balas bagi tindak balas
stoikiometri.

[27]
30-32 8.2 Murid boleh: KBAT: Mengkaji
Mensintesiskan analisis menyatakan maksud analisis warna dan
23 JULAI-10 kualitatif garam kualitatif keterlarutan
OGOS membuat inferens tentang garam di dalam
garam berdasarkan warna dan air, Mengenal
keterlarutan dalam air pasti gas yang
memerihalkan ujian untuk terbebas,
mengenal pasti gas Mengkaji tindakan
menghuraikan tindakan haba haba terhadap
ke atas garam garam karbonat
menghuraikan ujian bagi dan nitrat, Menguji
anion kehadiran anion
menyatakan pemerhatian bagi dan kation di
tindak balas di antara kation dalam larutan
dengan larutan natrium garam akueus
hidroksida dan larutan
ammonia
menghuraikan ujian
pengesahan bagi kation Fe2+,
Fe3+, Pb2+ dan NH4+
merancang analisis kualitatif
untuk mengenalpasti garam.
32 8.3 Murid boleh:
Mengamalkan menjalankan aktiviti-aktiviti
06-10 OGOS sikap sistematik yang melibatkan penggunaan
dan teliti semasa teknik-teknik yang betul
menjalankan semasa menyediakan garam
aktiviti dan juga hablur

[28]
TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN: 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN I-THINK/ EKSPERIMEN CATATAN
PEMBELAJARAN MODUL HEBAT
33 9.1 Murid boleh: KBAT: Main
Memahami menyenaraikan kegunaan asid peranan
13-17 OGOS pembuatan asid sulfurik
sulfurik menerangkan proses
pembuatan asid sulfurik
secara industri
menerangkan bahawa sulfur
dioksida menyebabkan
pencemaran alam sekitar
34
18-26 OGOS
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
35 9.2 Murid boleh: KBAT: Mengkaji
Mensintesiskan menyenaraikan kegunaan sifat ammonia, NH3
27-31 OGOS pembuatan ammonia
ammonia dan menyatakan sifat-sifat
garamnya ammonia
menerangkan proses
pembuatan ammonia secara
industri
merekabentuk satu aktiviti
untuk menyediakan baja
ammonium

[29]
36 9.3 Murid boleh: KBAT: Eksperimen 18. Membandingkan
Memahami aloi menghubungkaitkan susunan 18, 19 sifat kekerasan
03-07 atom dalam logam dengan logam tulen
SEPTEMBER sifat kemuluran dan dengan aloinya
kebolehtempaan logam (BA ms 148)
menyatakan maksud aloi
menyatakan tujuan pengaloian 19. Membandingkan
menyenaraikan contoh-contoh kadar pengaratan
aloi antara besi, keluli
menyenaraikan komposisi dan dan keluli
sifat aloi nirkarat (BA ms
menghubungkaitkan susunan 150)
atom dalam aloi dengan sifat
kekuatan dan kekerasannya
menghubungkaitkan sifat aloi
dengan kegunaannya
37 9.4 Murid boleh: KBAT:
Menilai menyatakan maksud polimer Mengumpulkan
10-14 kegunaan menyenaraikan polimer maklumat tentang
SEPTEMBER polimer sintetik semulajadi pelupusan
menyenaraikan polimer barangan rumah
sintetik dan kegunaannya yang merupakan
mengenal pasti monomer polimer sintetik
dalam polimer sintetik
mewajarkan kegunaan
polimer sintetik dalam
kehidupan harian
38 9.5 Murid boleh: KBAT: Membuat
Mengaplikasikan menyenaraikan kegunaan barang hiasan
17-21 kegunaan kaca dan kaca dengan
SEPTEMBER seramik menyenaraikan kegunaan menggunakan
seramik kaca soda kapur
menyenaraikan jenis kaca dan
sifatnya
menyatakan sifat seramik

[30]
39 9.6 Murid boleh: KBAT: Membuat
Menilai menghurai keperluan bahan komposit
24-28 kegunaan penghasilan bahan baru untuk yang mudah
SEPTEMBER bahan bahan tujuan tertentu
komposit menyatakan maksud bahan
komposit
menyenaraikan contoh bahan
komposit dan komponennya
membandingkan dan
membezakan sifat bahan
komposit dengan komponen
asalnya
mewajarkan kegunaan bahan
komposit
menjana idea tentang
penghasilan bahan termaju
untuk memenuhi keperluan
tertentu
39 9.7 Murid boleh:
Menghargai mewajarkan kepentingan
24-28 pelbagai bahan melakukan penyelidikan dan
SEPTEMBER buatan dalam pembangunan secara
industri berterusan
mengamalkan sikap
bertanggungjawab semasa
pengendalian bahan sintetik
dan sisanya
memerihalkan kepentingan
bahan sintetik dalam
kehidupan harian

[31]
INDEX (I-THINK/ KBAT)

I-Think: Peta Alir (kaedah saintifik) 3


I-Think: Peta Buih (nilai murni) 3
I-Think: Peta Bulatan (definisi) 2
I-Think: Peta Pokok (ikatan kimia) 18
I-Think: Peta Pokok (Jadual Berkala Unsur) 15
I-Think: Peta Pokok (jirim) 4
I-Think: Peta Titi (hubung kait bilangan zarah, bilangan mol, jisim dan isipadu gas) 8

KBAT: Eksperimen 1 13
KBAT: Eksperimen 10, 11, 12 21
KBAT: Eksperimen 13, 14 23
KBAT: Eksperimen 15 25
KBAT: Eksperimen 16, 17 27
KBAT: Eksperimen 18, 19 30
KBAT: Eksperimen 2 14
KBAT: Eksperimen 3 15
KBAT: Eksperimen 4, 5, 6 20
KBAT: Eksperimen 7, 8 20
KBAT: Eksperimen 9 21
KBAT: Eksplorasi nilai pH beberapa larutan 24
KBAT: Kerja amali BA ms 2 3
KBAT: Main peranan 29
KBAT: Membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen 18
KBAT: Membuat bahan komposit yang mudah 31
KBAT: Membuat barang hiasan dengan menggunakan kaca soda kapur 30
KBAT: Memerhati warna sebatian unsur peralihan, Mengkaji batu permata atau batu-batan 15
KBAT: Menentukan formula empirik kuprum(II) oksida dan magnesium oksida 9
KBAT: Menentukan kegunaan gas adi 12
KBAT: Mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit 19

[32]
KBAT: Menghubung kait, Menyelesaikan masalah pengiraan 11
KBAT: Mengilustrasi pembentukan ikatan kovalen 17
KBAT: Mengkaji elektrolisis leburan plumbum(II) bromida, PbBr2, Meramalkan hasil tindak balas bagi elektrolisis leburan sebatian yang lain 19
KBAT: Mengkaji resapan zarah-zarah dalam gas, cecair dan pepejal, Menentukan takat lebur dan takat beku naftalena, C4H8 4
KBAT: Mengkaji sifat ammonia, NH3 29
KBAT: Mengkaji warna dan keterlarutan garam di dalam air, Mengenal pasti gas yang terbebas, Mengkaji tindakan haba terhadap garam karbonat dan nitrat, Menguji kehadiran
anion dan kation di dalam larutan garam akueus 28
KBAT: Mengumpulkan maklumat tentang pelupusan barangan rumah yang merupakan polimer sintetik 30
KBAT: Menulis persamaan bagi tindak balas peneutralan, Mengumpulkan data tentang aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian 26
KBAT: Menulis persamaan kimia seimbang 9
KBAT: Menyediakan sebatian ion 17
KBAT: Menyiasat konsep JAR dan JMR, serta kuiz KBSB 7
KBAT: Menyiasat konsep jisim molar secara analogi 8
KBAT: Menyiasat konsep mol secara analogi 7

[33]