Anda di halaman 1dari 7

PERNYATAAN ISU STRATEGIK DAN MATLAMAT

STRATEGIK

PERSATUAN BAHASA INGGERIS

BIDANG ISU-ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK


Persatuan 1. Penyertaan pelajar dalam 1. Pencapaian prestasi ko-kurikulum yang
Bahasa aktiviti persatuan kurang tinggi oleh semua murid.
Inggeris memuaskan
2. Kemudahan dan peralatan
yang tidak mengcukupi

1
(MENGANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN CABARAN UNTUK MENDAPATKAN STRATEGI MENCAPAI MATLAMAT)
PERSATUAN BAHASA INGGERIS
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 3 orang guru penasihat W1 Ramai pelajar tidak hadir untuk aktiviti
kokurilulum

S2 Mempunyai pelajar yang berpotensi W2 Pelajar kurang berbahasa inggeris di


DALAMAN dalam bidang kokurikulum dan sekolah dan di rumah
akademik
S3 Pencapaian dalam pertandingan Choral W3 Kemudahan dan peralatan yang tidak
Speaking, Public Speaking, dan Drama mengcukupi
di peringkat daerah.

LUARAN
TERAS STRATEGI
PELUANG (O)
O1 Banyak program berkaitan di peringkat
sekolah yang diadakan
SO1 Meningkatkan kemahiran berbahasa WO1- Meningkatkan pencapaian pelajar
O2 Hubungan baik dengan pihak PPD, JPN inggeris dalam pertadingan peringkat sekolah.
dan lain-lain. SO2 Menarik minat pelajar dengan WO2 Memastikan semua murid menguasai
mengadakan aktiviti yang menarik kemahiran asas dalam aktiviti
SO3 Meningkatkan peratus penyertaan di persatuan
peringkat zon dan daerah

CABARAN (C) SC1 Komitmen dari guru penasihat dan WC1 Merancang aktiviti aktiviti yang
C1 Guru penasihat memegang lebih AJK persatuan dapat membantu menarik serta bersesuaian dengan
daripada 1 jawatan, menyebabkan aktiviti mingguan berjalan lancar. prasarana sekolah, dan kebolehan
aktiviti mingguan terganggu dengan SC2 memastikan 100% pelajar terlibat pelajar
mesyuarat / bengkel luar sekolah. dalam aktiviti persatuan
C2 Pengaruh gejala social di kawasan
sekolah

2
PERANCANGAN STRATEGIK

BIDANG : KELAB DAN PERSATUAN


PANITIA : BAHASA INGGERIS
Sasaran
Isu Masalah Matlamat Strategi Kpi
TOV 2016 2017 2018
60% 70% 80%
Pelajar % kehadiran Meningkatkan dan 1. Perancangan aktiviti yang % kehadiran
kurang pelajar yang hadir mempelbagaikan aktiviti berkualiti dan memberi faedah pelajar
berminat untuk aktiviti Persatuan Bahasa kepada semua pelajar
menyertai kokurikulum Inggeris
atau kurang
menghadiri memuaskan.
aktiviti
Persatuan
Bahasa
Inggeris

3
PELAN TAKTIKAL (2017)
BIDANG : KO-KURIKULUM
PANITIA : PERSATUAN BAHASA INGGERIS
MATLAMAT
STRATEGIK 1 : Pencapaian prestasi ko-kurikulum yang tinggi oleh semua murid.
STRATEGIK 1 : Perancangan aktiviti yang berkualiti dan memberi faedah kepada semua pelajar

TANGGUNG TEMPOH/ KOS /


BIL PROJEK OBJEKTIF SASARAN KPI TOV ETR
JAWAB HARI SUMBER

1. Kursus dalaman Memberi Semua guru PK Koko 1 hari Tiada. 100 % peratus
untuk semua guru pendedahan penasihat Ketua Guru kehadiran guru
penasihat kelab. untuk Penasihat
menguruskan Semua Guru
kelab dan aktiviti- Penasihat
aktiviti yang bakal
dijalankan.

2. Aktiviti Bahasa Meningkatkan Semua ahli PK Koko 7 bulan RM100 90%


ACTION peratus persatuan Ketua Guru Kehadiran
SONGS
TONGUE kehadiran pelajar Penasihat Unit Ko- pelajar
TWISTER dalam aktiviti Semua Guru Kokurikulum.
STORY kokurikulum Penasihat
TELLING
SPELLING BEE
LANGUAGE
QUIZ

3 Permainan Mempelbagaikan Semua ahli PK Koko 7 bulan RM200 90% Peralatan


Dalaman kaedah persatuan Ketua Guru dan
SCRABBLE penggunaan Penasihat Unit Ko- kelengkapan
CROSSWORD
PUZZLE alatan untuk Semua Guru Kokurikulum.
aktiviti Persatuan Penasihat
Bahasa Inggeris

4
PELAN OPERASI 1 (2017)
BIDANG : KO-KURIKULUM
PANITIA : PERSATUAN BAHASA INGGERIS

Matlamat Strategi 1 : Pencapaian prestasi ko-kurikulum yang tinggi oleh semua murid
Strategi 1 : Meningkatkan kemahiran dan pengalaman guru penasihat dalam mengendalikan aktiviti setiap kali perjumpaan

Nama Projek : Kursus dalaman pengurusan


Objektif : Memberi pendedahan untuk menguruskan kelab dan aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan
Tempoh : 1 hari
Kumpulan Sasaran : Semua guru penasihat
Tanggung jawab : PK Koko
Ketua Guru Penasihat
Semua Guru Penasihat
Proses Kerja : 1 Taklimat Program Kursus Dalaman
Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris
Penerangan tentang kursus dalaman
Pelantikan ahli jawatankuasa program

2 Kenal pasti kumpulan sasaran


Semua guru penasihat

3. Perbincangan bersama ahli persatuan yang lain untuk perancangan Persatuan Bahasa Inggeris
4. Penyediaan bahan
5. Dilaksanakan semasa perjumpaan ko-kurikulum pada hari rabu
Kekangan : 1. Masa yang diperuntukan terhad
2. Guru penasihat terlibat dengan lebih daripada satu tugasan
Pemantauan : Pemantauan dilakukan oleh PK Kokurikulum

Penilaian : Penilaian akan dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program

Penambahbaikkan : Penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program

5
PELAN OPERASI 2 (2017)
BIDANG : KO-KURIKULUM
PANITIA : PERSATUAN BAHASA INGGERIS

Matlamat Strategi 1 : Pencapaian prestasi ko-kurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Strategi 2 : Perancangan aktiviti yang berkualiti dan memberi faedah kepada semua pelajar
Nama Projek : Aktiviti Bahasa

Objektif : Meningkatkan peratus kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum

Tempoh : 7 bulan

Kumpulan Sasaran : Semua ahli persatuan


Tanggung jawab : PK Koko
Ketua Guru Penasihat
Semua Guru Penasihat
Proses Kerja : 1. Taklimat program pada Januari 2017

2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV


3. Mesyuarat persatuan, perbincangan pelaksanaan dan taklimat perancangan aktiviti persatuan
4. Melaksanakan aktiviti
Kekangan : 1. Sumber kewangan yang terhad
2. Tahap motivasi pelajar yang rendah.
3. Kadar kehadiran ke sekolah yang rendah.
Pemantauan : Pemantauan dilakukan oleh PK Kokurikulum
Penilaian : Penilaian akan dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program
Penambahbaikkan : Penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program.

6
PELAN OPERASI 3 (2017)
BIDANG : KO-KURIKULUM
PANITIA : PERSATUAN BAHASA INGGERIS

Matlamat Strategi 1 : Pencapaian prestasi ko-kurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Strategi 1 : Perancangan aktiviti yang berkualiti dan memberi faedah kepada semua pelajar
Nama Projek : Permainan Dalaman (Scrabble, crossword puzzle)

Objektif : Mempelbagaikan kaedah penggunaan peralatan untuk aktiviti persatuan Bahasa Inggeris

Tempoh : 7 bulan
Kumpulan Sasaran : Semua ahli persatuan
Tanggung jawab : PK Koko
Ketua Guru Penasihat
Semua Guru Penasihat
Proses Kerja : 1. Taklimat program pada Januari 2017

2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV


3. Mesyuarat persatuan, perbincangan pelaksanaan dan taklimat perancangan aktiviti persatuan
4. Melaksanakan aktiviti
Kekangan : 1. Sumber kewangan yang terhad
2. Tahap motivasi pelajar yang rendah.
3. Kadar kehadiran ke sekolah yang rendah.
Pemantauan : Pemantauan dilakukan oleh PK Kokurikulum
Penilaian : Penilaian akan dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program
Penambahbaikkan : Penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program.