Anda di halaman 1dari 9

1

‫َبابُ ْال َم ْفعُول الَّذي َل ْم ي َُس َّم َفاعلُه‬


2. Bab Isim Mafu’ul yang tidak disebut bersamanya
fael (Naib Fael)

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬


‫الحمد هلل والصالة' والسالم على أفضل خلق هللا سيدنا محمّد وآله ومن واله‬

Berkata al Sonhaji:
‫إلسْ ُم الَّذِي َلم َي ْذ ُكرْ َم َع ُه فاعلُ ُه‬
ِ ‫َوه َُو ْا‬
Takrif: Naib Fael ialah isim yang tidak disebut padanya pelakunya (fael). Ia suatu
mafu’l (sesuatu yang jatuh perbuatan keatasnya) yang menempati segala hukum fael, selepas
fael dihazafkan kerana sebab tertentu.

Contohnya: ‫ض ِع ْي ًفا‬
َ ُ‫إل ْن َسان‬
ِ ‫ُخل َِق ْا‬

Asal ayat ialah: ‫ض ِع ْي ًفا‬ َ ‫إل ْن َس‬


َ ‫ان‬ ِ ‫هللاُ ْا‬ ‫ َخل َِق‬, dengan ‫هللا‬ sebagai fael yang marfu’, dan َ ‫إل ْن َس‬
‫ان‬ ِ ‫ْا‬
sebagai mafu’l bih yang mansub.

Cara pembentukan Naib Fael


Untuk membentuk Naib Fael, maka fael dihazafkan dari ayat, iaitu lafaz Jalalah ‫ هللا‬.
Maka yang tinggal hanya feel, dan ia tidak dapat tidak, ia perlu bersandarkan kepada sesuatu
untuk diisnadkan (iaitu disandarkan kepada siapa pelaku feel tersebut.)

Kemudian mafu’ul bih didirikan ditempat fael. Lalu mafu’ul itu diberi segala hukum fael.
Maka barisnya pun bertukar dari mansub kepada marfu’. Turutannya seperti berikut :

www.studyarab.blogspot.com
2

Maka disana seolah-olah terdapat iltibas (persamaan) antara maf’ul bih yang
menggantikan tempat fael (naib fael) dan fael asal. Justeru ia memerlukan sesuatu yang
membezakan antara kedua-duanya; iaitu lafaz feel.

Feel yang datang sebelum naib fael ialah feel mabni lil majhul. Dengan melihat pada
baris feel ini, seseorang dapat memastikan perkataan selepasnya, sama ada ia fael atau naib
fael.

Feel ini pula bertukar baris, mengikut jenis feel sama ada feel madhi atau mudhari’. Hal
ini diterangkan oleh al Sonhaji ‫ رضي هللا عنه‬dengan katanya:

Baris Feel Mabni Lil Majhul

‫ض َّم أَ َولُ ُه َو ُكسِ َر َما َق ْب َل آخ ِِر ِه‬


ُ ً ‫ان ْالفِعْ ُل مَاضِ يا‬
َ ‫َفإِنْ َك‬
‫‌أ‬. Feel Madhi.

Jika ia feel madhi, maka barisnya ialah dengan membaris depankan huruf pertama (fa al-
feel), dan membaris bawahkan huruf sebelum akhir. Fa al feel ialah : huruf pertama dalam
perkataan. Ain al feel : huruf ke-2 dalam perkataan. Lam al feel : huruf ke-3 dalam perkataan.

www.studyarab.blogspot.com
3

Contohnya: ‫ض ِع ْي ًفا‬
َ ُ‫إل ْن َسان‬
ِ ‫ ُخل َِق ْا‬, I’rabnya:
ِ ‫ فِعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه‬Atau ‫ ِفعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي لِ َما َل ْم ُي َس َّم َفاعِ لُ ُه‬:‫ُخل َِق‬
‫ُول‬
َّ ‫ َنائِبُ ال َفاعِ ُل َمرْ فُو ٌع ِبالض َّم ِة‬: ُ‫إل ْن َسان‬
‫الظاه َِر ِة‬ ِ ‫ْا‬
َّ ‫ان َم ْنصُو َب ٌة َو َعالَ َم ُة َنصْ ِب ِه ْال َف ْت َح ُة‬
.ُ‫الظاه َِرة‬ ِ ‫ َحا ُل‬: ‫ض ِع ْي ًفا‬
ِ ‫اإل ْن َس‬ َ

‫ض َّم أَوَّ لُ ُه َوفُ ِت َح َما َق ْب َل آخ ِِر ِه‬


ُ ً ‫ارعا‬
ِ ‫ُض‬ َ ‫َوإِنْ َك‬
َ ‫ان م‬
‫‌ب‬. Feel Mudhari’.

Jika feel mudhari’, maka baris huruf pertama (fa al-feel) hendaklah berbaris hadapan
(dhammah) dan huruf sebelum akhir hendaklah berbaris atas (fathah).

www.studyarab.blogspot.com
4

Contoh: ‫َز ْي ٌد‬ ُ‫يُضْ َرب‬


I’rabnya:

ِ ‫ار ُع َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه‬


‫ُول‬ َ ‫ فِعْ ُل ْالم‬Atau ‫ار ُع َم ْبنِي لِ َما َل ْم ُي َس َّم َفاعِ لُ ُه‬
ِ ‫ُض‬ َ ‫ فِعْ ُل ْالم‬: ُ‫يُضْ َرب‬
ِ ‫ُض‬
َّ ‫ َنائِبُ َفاعِ ُل َمرْ فُو ٌع ِبالض َّم ِة‬:‫َزيْد‬
‫الظاه َِر ِة‬

Pembahagian Naeb Fael

‫ْن َظاهِر َومُضْ َمر‬


ِ ‫َوه َُو َع َلى قِسْ َمي‬

Seperti mana Fael, Naib Fael juga terbahagi kepada dua iaitu Zohir dan Mudhmar.

‫ب َز ْي ٌد و يُضْ َربُ َز ْي ٌد و أ ُ ْك ِر َم َع ْمرٌو و ُي ْك َر ُم َع ْمرٌو‬


َ ‫فالظاهر نحو قولك ض ُِر‬

A) Naib Fael Zohir.

Iaitu naib faelnya berbentuk isim yang jelas kelihatan.

Contoh Naib Fael Zohir dan I’rab:

www.studyarab.blogspot.com
‫‪5‬‬

‫َو ْالمُضْ َم ُر َنحْ وُ َق ْول َ‬


‫ك‪:‬‬
‫ت َوض ُِر ْب ُت َما َوض ُِر ْب ُت ْم َوض ُِر ْب ُتنَّ‬ ‫ض ُِرب ُ‬
‫ْت َوض ُِر ْب َنا َوض ُِرب َ‬
‫ْت َوض ُِر ْب ِ‬

‫)‪B‬‬ ‫‪Naib Fael Mudhmar.‬‬

‫‪Iaitu naib faelnya berbentuk dhamir (kata ganti diri), sama ada dhamir Zahir atau Mustatir.‬‬

‫‪Dhamir Zahir‬‬

‫‪, I’rabnya:‬ض ُِر ْب ُ‬


‫ت‪-‬‬

‫ض ُِربْ ‪ :‬فِعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه ِ‬


‫ُول‬
‫ضمِي ُر متصل َم ْبنِي َع َلى الض َِّم فِي َم َح ِّل الرَّ ْف ِع َنائِبُ ْال َفاعِ ِل‬
‫َوال َّتا ُء‪َ :‬‬

‫ُر ْب َنا ‪-‬‬


‫‪َ , I’rabnya:‬وض ِ‬
‫ض ُِربْ ‪ِ :‬فعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه ِ‬
‫ُول‬
‫ون فِي َم َح ِّل الرَّ ْف ِع َنائِبُ ْال َفاعِ ِل‬
‫ضمِي ُر متصل َم ْبنِي َع َلى ال ُّس ُك ِ‬
‫ونا‪َ :‬‬

‫‪www.studyarab.blogspot.com‬‬
‫‪6‬‬

‫‪َ , I’rabnya:‬وض ُِر ْب َ‬


‫ت‪-‬‬

‫ض ُِربْ ‪ :‬فِعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه ِ‬


‫ُول‬
‫ضمِي ُر متصل َم ْبنِي َع َلى ال َف ْت ِح فِي َم َح ِّل الرَّ ْف ِع َنائِبُ ْال َفاعِ ِل‬
‫َوال َّتا ُء‪َ :‬‬
‫‪َ , I’rabnya:‬وض ُِر ْب ِ‬
‫ت‪-‬‬

‫ض ُِربْ ‪ِ :‬فعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه ِ‬


‫ُول‬
‫سر فِي َم َح ِّل الرَّ ْف ِع َنائِبُ ْال َفاعِ ِل‬
‫ضمِي ُر متصل َم ْبنِي َع َلى ال َك ِ‬
‫َوال َّتا ُء‪َ :‬‬

‫ُر ْب ُت َما ‪-‬‬


‫‪َ , I’rabnya:‬وض ِ‬
‫ض ُِربْ ‪ :‬فِعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه ِ‬
‫ُول‬
‫ضمِي ُر متصل َم ْبنِي َع َلى الض َِّم فِي َم َح ِّل الرَّ ْف ِع َنائِبُ ْال َفاعِ ِل‬
‫َوال َّتا ُء‪َ :‬‬
‫والميم‪ :‬حرْ ف عِ ماد‬
‫واأللف ‪ :‬حرف دال على ال َّت ْث ِن َي ِة‬
‫ُر ْب ُت ْم ‪-‬‬
‫‪َ , I’rabnya:‬وض ِ‬
‫ض ُِربْ ‪ :‬فِعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه ِ‬
‫ُول‬
‫ضمِي ُر متصل َم ْبنِي َع َلى الض َِّم فِي َم َح ِّل الرَّ ْف ِع َنائِبُ ْال َفاعِ ِل‬
‫َوال َّتا ُء‪َ :‬‬
‫والمِي ُم ‪َ :‬عالَ َم ُة ْال َجمْ ِع‬

‫‪-‬‬ ‫‪َ , I’rabnya:‬وض ُِر ْب ُتنَّ‬

‫ض ُِربْ ‪ :‬فِعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه ِ‬


‫ُول‬
‫ضمِي ُر متصل َم ْبنِي َع َلى الض َِّم فِي َم َح ِّل الرَّ ْف ِع َنائِبُ ْال َفاعِ ِل‬
‫َوال َّتا ُء‪َ :‬‬
‫والنون‪َ :‬عالَ َم ُة َجمْ ُع ال ِّن َ‬
‫سوة‬

‫‪www.studyarab.blogspot.com‬‬
7

Kesimpulan yang boleh dikatakan bahawa semua huruf ta dalam semua contoh-contoh
yang lepas adalah Naib Fael, dan semua yang berhubung dengannya ialah huruf yang
membawa makna samada Tastniah, Jama’, Tazkir atau Ta’nits.

Dhamir Mustatir
Kemudian Syeikh menyebut naib fael yang merupakan dhamir-dhamir mustatir, kata Syeikh
‫ رحمه هللا‬:

ْ ‫ب َوض ُِر َب‬


‫ت َوض ُِر َبا وض ُِر َبتا َوض ُِربُوا َوض ُِرب َْن‬ َ ‫َوض ُِر‬
‫ب‬
َ ‫َوض ُِر‬
- Contohnya: ‫ب‬
َ ‫ض ُِر‬ ‫ َز ْي ٌد‬, I’rabnya:
َّ ‫ض َّم ُة‬
ُ‫الظاه َِرة‬ َ ‫ ُم ْب َتدَاء َمرْ فُو ٌع َو َعالَ َم َة َر ْف ِع ِه ال‬:‫َز ْي ٌد‬

ِ ‫ فِعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه‬: ‫ب‬


‫ُول‬ َ ‫ض ُِر‬
َ :‫َنائِبُ ْال َفاعِ ِل‬
‫ضمِي ٌر مُسْ َت ِت ٌر فِي ِه َج َوازاً َت ْقدِي ُرهُ ه َُو‬
ْ ‫َوض ُِر َب‬
‫ت‬
- ْ ‫ض ُِر َب‬
Contohnya: ‫ت‬ ‫ ِه ْن ٌد‬, I’rabnya:
َّ ‫الض َّم ُة‬
ُ‫الظاه َِرة‬ َ ‫ ُم ْب َتدَاء َمرْ فُو ٌع َو َعالَ َم َة َر ْف ِع ِه‬:‫ِه ْن ٌد‬

ِ ‫ فِعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه‬:‫ب‬


‫ُول‬ َ ‫ض ُِر‬
‫ عالمة التأنيث‬:ُ‫َوال َّتاء‬

َ :‫و َنائِبُ ْال َفاعِ ِل‬


َ ‫ضمِي ٌر مُسْ َت ِت ٌر فِي ِه َج َوازاً َت ْقدِي ُرهُ ه‬
‫ِي‬

www.studyarab.blogspot.com
‫‪8‬‬

‫َوض ُِر َبا‬


‫‪-‬‬ ‫‪Contohnya:‬‬ ‫‪َ , I’rabnya:‬‬
‫الز ْيدَان ض ُِر َبا‬
‫الزيْدَان‪ُ : :‬م ْب َتدَاء َمرْ فُو ٌع باأللف ألَ َّن ُه ُم َث َّنى‬
‫َ‬

‫ب ‪ :‬فِعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه ِ‬


‫ُول‬ ‫ض ُِر َ‬
‫ون فِي َم َح ِّل الرَّ ْف ِع‬ ‫َ‬
‫َو ْاأللِفُ ‪َ :‬نائِبُ ال َفاعِ ٌل َم ْبنِي َع َلى ال ُّس ُك ِ‬

‫وض ُِر َبتا‬


‫‪-‬‬ ‫ُر َبتا ‪Contohnya:‬‬
‫ضِ‬ ‫اله ْندَان‬
‫‪ِ , I’rabnya:‬‬
‫ف ألَ َّن ُه ُم َث َّنى‬
‫دَان‪ُ :‬م ْب َتدَاء َمرْ فُو ٌع ِبأَلِ ٍ‬
‫اله ْن ِ‬
‫ِ‬
‫ُول َوالتاء ‪:‬عالمة لتأنيث‪،‬‬ ‫ب‪ :‬فِعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه ِ‬‫ض ُِر َبتا‪ :‬ض ُِر َ‬
‫ون فِي َم َح ِّل الرَّ ْف ِع‪.‬‬ ‫َ‬
‫َو ْاأللِفُ ‪َ :‬نائِبُ ال َفاعِ ٌل َم ْبنِي َع َلى ال ُّس ُك ِ‬

‫َوض ُِربُوا‬
‫‪-‬‬ ‫ُربُوا ‪Contohnya:‬‬
‫ضِ‬ ‫ون‬ ‫‪َ , I’rabnya:‬‬
‫الز ْي ُد َ‬
‫ون‪ُ :‬م ْب َتدَاء َمرْ فُو ٌع بالواو ألنه جمع مذكر سالم‬ ‫َ‬
‫الز ْي ُد َ‬
‫ض ُِربُوا‪ :‬ض ُِربُ ‪ :‬فعل الماضي مبني للمجهول‬
‫ون فِي َم َح ِّل الرَّ ْف ِع‬
‫والواو ‪َ :‬نائِبُ ال َفاعِ ٌل َم ْبنِي َع َلى ال ُّس ُك ِ‬

‫‪www.studyarab.blogspot.com‬‬
‫‪9‬‬

‫َوض ُِرب َْن‬


‫‪-‬‬ ‫ْن‪Contohnya:‬‬
‫ض ُِرب َ‬ ‫‪, I’rabnya:‬ال ِنسْ وةُ‬
‫الض َّم ُة َّ‬
‫الظاه َِرةُ‬ ‫ال ِنسْ وةُ‪ُ :‬م ْب َتدَاء َمرْ فُو ٌع َو َعالَ َم َة َر ْف ِع ِه َ‬

‫بن‪ :‬ض ُِربْ ‪ :‬فِعْ ُل ْالمَاضِ ي َم ْبنِي ل ِْل َمجْ ه ِ‬


‫ُول‬ ‫ض ُِر َ‬
‫والنون ‪ :‬نائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع‪.‬‬
‫‪.........................................................‬‬

‫‪ -‬واهلل سبحنه وتعلى أعلم ‪-‬‬


‫وصلى هللا على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‬

‫‪27 August 2010, 02:20:52‬‬

‫‪www.studyarab.blogspot.com‬‬