Anda di halaman 1dari 4

Bidang/Unit: PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2014)

KELAB BOLA JARING, SK BANDAR SERI PUTRA.

NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkampuan


SUB NKRA :LINUS,SBTdanTawarabBaru
PPPM :
KPI Pengarah/PPD/PGB :

Bil Program Objektif Tanggung Tempoh Kos/ TOV ETR Indikator


jawab Sumber Pencapaian
Latihan berjadual 1.Mempunyai kemahiran PK KOKO
1 dan intensif bermain dengan baik. Penyelaras Sepanjang RM 200 1.Peratus 1.Menghasilkan 1.Peratus murid
2.Meningkatkan dan menggilap Uniform tahun /PCG keahlian 5%. pemain pemain menjadi ahl iKelab
kemahiran bermain pemain. Guru yang Bola Jaring.
Penasihat layak
bermain ke 2.Pencapaian
peringkat Pasukan Bola
negeri Jaring Sekolah

Perlawanan 1.Menanamkan minat murid PK KOKO April -Mei RM300/ 1.Peratus 1.Peratus 1.Peratus murid
2 Persahabatan sekolah terhadap permainan Penyelaras PCG keahlian 5%. keahlian 8% menjadi ahli Kelab
Kelab Bola bola jaring dan meningkatkan Uniform Bola Jaring.
Baling kemahiran murid dalam Guru 2.Pencapaian 2.Pencapaian
permainan bola jaring. Penasihat pasukan pasukan bola 2.Pencapaian
2.Mengenalpasti dan memilih bola jaring jaring sekolah Pasukan Bola
pemain yang berbakat untuk sekolah dalam Jaring Sekolah
mewakili sekolah dalam dalam pertandingan di
permainan bola jaring. pertandingan peringkat
di peringkat daerah-
daerah-suku separuhakhir
akhir.
Pelan Operasi Bidang/Unit* :

Nama Prorgam Perlawanan Persahabatan Kelab Bola Jaring

Objektif 1.Menanamkan minat murid sekolah terhadap permainan bola jaring dan meningkatkan kemahiran murid dalam
permainan bola baling.
2.Mengenalpasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan bola jaring.
Tempoh Ogos

Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Bola Jaring SKBSP

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum


2) Guru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat AJK


1.1 Pembentukan AJK Kerja
1.2 Bidang tugas
1.3 Merancang jadual/aturcara
1.4 Hal- hal lain
Kenalpasti Peserta Terlibat

Persiapan Perlawanan
3.1 Surat kebenaran pihak berkuasa
3.2 Edaran surat kebenaran waris
Pelaksanaan program
4.1 Taklimat
4.2 Menjalankan aktiviti
4.3 Penutup
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan
Laporan
Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan
instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program


2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tandatangan Penilai : Tarikh :

Nama Penilai :
SK BANDAR SERI PUTRA
PELAN STRATEGIK TAHUN 2014-2016
BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA JARING

Kos/ Indikator
Bil. Program Objektif T/jawab Tempoh Sumber TOV ETR Pencapaian

1. Perlawanan 1.Menanamkan minat 1.Setiausaha April-Mei RM300 1.Peratus 1.Peratus 1.Peratus murid
Persahabatan murid sekolah terhadap Sukan (Sebulan) Di bawah keahlian 5%. keahlian 8% menjadi ahli Kelab
Kelab Bola permainan bola baling Sekolah Kokurikulum Bola Jaring.
Jaring dan meningkatkan 2.Pencapaian 2.Pencapaian
kemahiran murid dalam 2.Guru Pasukan Pasukan bola 2.Pencapaian
permainan bola Jaring. Penasihat sepak bola Jaring Pasukan Bola
Kelab Bola Jaring sekolah Jaring Sekolah
2.Mengenalpasti dan Jaring sekolah dalam
memilih pemain yang dalam pertandingan 3.Peratus ahli
berbakat untuk mewakili pertandingan di peringkat kelab yang
sekolah dalam permainan di peringkat daerah- menjadi pengadil
bola Jaring. daerah-suku separuh akhir
akhir.
3.Melatih pemain bola 3.Peratus ahli
baling yang berbakat 3.Peratus ahli Kelab Bola
Kelab Bola Jaring yang
4.Melatih Ahli Kelab Jaring yang menjadi
Bola Jaring menjadi menjadi pengadil 5%.
pengadil. pengadil 5%.
SK BANDAR SERI PUTRA
PELAN STRATEGIK (TAHUN 2014 2016)
BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA JARING

SASARAN
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
PENCAPAIAN
1.Peratus kejayaan 1.Meningkatkan peratus
kokurikulum sekolah di pencapaian kokurikulum 1.Mewujudkan sistem Peratus kejayaan dalam
Prestasi pencapaian peringkat daerah hanya sekolah di peringkat daerah pemantauan pelaksanaan pertandingan / kejohanan
kokurikulum 10%. kepada 55% menjelang tahun program kokurikulum di peringkat daerah /
sekolah kurang 2.Peratus kejayaan 2015. sekolah yang mantap. negeri / kebangsaan
cemerlang kokurikulum sekolah di 2.Meningkatkan peratus
peringkat negeri hanya 5%. pencapaian kokurikulum 2.Mengadakan program
3.Peratus kejayaan sekolah di peringkat negeri pembangunan sukan secara
kokurikulum sekolah di kepada 10% menjelang tahun berterusan,
peringkat kebangsaan sifar. 2015. 3.Memberi ganjaran kepada
3.Peratus pencapaian murid dan guru
kokurikulum sekolah di pembimbing yang berjaya
peringkat kebangsaan kepada memperoleh kemenangan
5% menjelang tahun 2015. dalam mana-mana
pertandingan dan
kejohanan.

Anda mungkin juga menyukai