Anda di halaman 1dari 13

T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60minit)
TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGI
STANDARD KANDUNGAN 2.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara
elektromekanikal berpandukan manual.
STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1 -2.2.3
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Membaca dan memahami manual.
2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul.
3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model dengan betul.
RINGKASAN Murid membaca dan memahami manual dengan bimbingan guru. Nama, fungsi alatan tangan dan
komponen yang terdapat dalam kit model didedahkan kepada murid.
KEMAHIRAN 1. Membaca manual kit model.
2. Mengenal pasti nama, fungsi alatan dan komponen kit model.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan :
Ek2 Boleh mendapat maklumat daripada sumber.
Menghasilkan idea daripada pemerhatian
Kreativiti
Nilai murni Yakin dan mematuhi peraturan
BBM Kit model, manual, carta, alatan tangan.
AKTIVITI Set induksi
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru mempamerkan kit model yang telah siap dipasang kepada murid. Guru bersoal jawab dengan
murid. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pengajaran pada hari ini.
Langkah 1
Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan. Guru membimbing murid membaca dan
memahami manual kit model.
Langkah 2
Guru menerangkan nama, fungsi dan cara penggunaan alatan tangan dengan betul.
Langkah 3
Murid menamakan alatan tangan dan komponen kit model yang ditunjukkan oleh guru. Guru meminta
murid memberikan beberapa contoh kegunaan komponen yang pernah dilihat pada persekitaran
Penutup
Guru membuat rumusan pengajaran dengan memberi bandingan beberapa contoh kit model lain yang
terdapat di pasaran.
1 PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN Guru bertanya secara lisan/ mengedarkan lembaran kerja/ teori dan amali
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Murid sudah mempelajari set binaan yang ada kesamaan dengan kit model semasa berada di tahap 1.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan

_____________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit)
TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGI
STANDARD KANDUNGAN 2.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara
elektromekanikal berpandukan manual.
STANDARD 2.2.4 -2.2.7
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. memasang komponen kit model berpandukan manual dengan betul.
2. mengenal pasti sistem elektromekanikal yang terdapat pada kit model.
3. menguji kefungsian kit model.
4. mengetahui cara-cara yang betul untuk membuka dan menyimpan kit model.
RINGKASAN Murid memasang, mengenal pasti sistem pergerakan elektromekanikal, membuka dan menyimpan kit model
berpandukan manual dengan bimbingan guru.
KEMAHIRAN 1. Membaca manual kit model.
2. Menggunakan alatan tangan dengan betul.
3. Memasang, membuka dan menyimpan kit model dengan betul.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK3 Merancang sesuatu projek dengan teliti dan melaksanakannya.
Boleh mengumpul maklumat dan memastikan kualiti tugasan.
Kreativiti
Nilai murni Berazam tinggi

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017
BAHAN BANTU Kit model, manual, carta, alatan tangan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set induksi Guru menunjukkan kit model dan meminta murid untuk menamakan kit model
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN tersebut. Guru bersoal jawab dengan murid.
Guru mengedarkan satu set kit model kepada setiap kumpulan. Murid membaca manual
Langkah 1
yang telah dibekalkan. Murid melakukan aktiviti memasang kit model berpandukan
manual dalam kumpulan
Langkah 2 Murid mengenal pasti sistem elektromekanikal yang terdapat pada kit model. Murid
menguji kit model yang telah dipasang dan membuat pembaikan sekiranya tidak berfungsi.
Penutup Murid membuka dan menyimpan kit model. Guru memberi penghargaan kepada kumpulan
yang berjaya memasang kit model.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Gurumengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid sudah mempelajari aktiviti memsang kit model pada pembelajaran yang lalu.
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
__ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
_______________________________________________
_
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD KANDUNGAN 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.1-4.2.3
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Memahami cara membuat projek berpandukan manual.
2. Mengenal pasti pelbagai bahan logam yang akan digunakan untuk membuat
3. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan.projek
RINGKASAN Guru menerangkan cara membuat projek dengan berpandukan manual. Murid membaca dan memahami manual,
kemudian murid dapat menentukan bahan dan alatan tangan yang akan digunakan untuk membina projek.
2
KEMAHIRAN 1. Memahami manual.
2. Mengenal pasti pelbagai jenis bahan logam
3. Menama dan menyatakan fungsi alatan tangan.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK2 Memilih idea terbaik daripada banyak idea. Meneruskan peningkatan kualiti idea
Boleh mengumpul membuat penilaian terhadap idea.
Kreativiti
Nilai murni Mematuhi peraturan
BAHAN BANTU Manual, carta, alatan tangan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set induksi Guru menunjukkan contoh projek. Guru bersoal jawab dengan murid.
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN Langkah 1 Murid membaca manual yang telah dibekalkan. Murid membaca dan memahami manual yang
diedarkan dengan bimbingan guru.
Guru mempamer dan menerangkan pelbagai jenis bahan logam yang boleh digunakan untuk
Langkah 2
membuat projek. Guru menerangkan nama dan fungsi alatan tangan. Murid diminta mengenal
pasti bahan logam dan bukan logam.
Penutup Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Gurumengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid sudah pernah menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam pada tahun 4.
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD
KANDUNGAN 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.4-4.2.5
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan alatan dan bahan berpandukan manual.
2. Mengukur, menanda dan memotong bahan logam dan bukan logam dengan kaedah yang betul dan ukuran yang tepat.
RINGKASAN Murid menyediakan alatan dan bahan bagi melakukan aktiviti mengukur, menanda dan memotong bahan logam dan bahan
bukan logam dengan bimbingan guru.
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti bahan dan alatan tangan.
2. Mengukur bahan logam dengan menggunakan pembaris keluli.
3. Menanda bahan logam dengan menggunakan penggarit.
4. Memotong bahan logam dengan menggunakan gunting logam.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK2 boleh merealisasikan idea untuk kesesuaian semasa
boleh menggunakan cara dan teknik mengikut kaedah yang lebih baik.
Kreativiti
Nilai murni Mematuhi peraturan, berdisiplin
BAHAN BANTU Manual, bahan, alatan tangan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set induksi
PENGAJARAN DAN Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini.
PEMBELAJARAN Murid membaca dan memahami manual yang diedarkan dengan bimbingan guru. Murid
Langkah 1
menyenaraikan alatan dan bahan yang diperlukan untuk membuat projek.
Guru mengarahkan murid mengambil alatan dan bahan yang diperlukan secara teratur. Murid
Langkah 2
melakukan aktiviti mengukur dan menanda dengan berpandukan manual. Guru membimbing murid
melakukan aktiviti mengukur dan menanda dengan cara yang betul.
Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja Guru membuat rumusan tentang pelajaran pada
Penutup
hari ini.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Gurumengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melakukan aktiviti menanda dan memotong pada pada tahun 4.
3 ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD KANDUNGAN 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik.
STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.6

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Memasang komponen projek yang telah dipotong.
2. Mengguna pengikat dan pencantum pada bahan dengan betul.
RINGKASAN Kerja memasang bahan yang telah dipotong dengan menggunakan pengikat dan pencantum yang betul.
KEMAHIRAN 1. Menggunakan pengikat dan pencantum dengan betul.
2. Memasang bahan logam dengan kemas.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK5 Prinsip tanggung jawab sosial untuk menjaga kebersihan bengkel.
Kreativiti Penyelesaian masalah.
Nilai murni Mengamalkan budaya bersih.
BAHAN BANTU MENGAJAR Manual, alatan tangan.
AKTIVITI Set induksi Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan jawapan murid dengan
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN pelajaran pada hari ini.
Guru menunjukkan jenis-jenis bahan pengikat dan pencantum. Guru menunjuk
Langkah 1
cara penggunaan pengikat dan pencantum padabahan projek dengan cara yang
betul. Murid memasang bahan projek berpandukan manual.
Langkah 2 Murid membersih bengkel, membersih alatan dan menyimpan bahan projek.

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017
Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja Guru membuat rumusan
Penutup
tentang pelajaran pada hari ini.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah belajar memasang projek eksperimental pada pembelajaran dan pengajaran Tahun 4
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD KANDUNGAN 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik.
STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.7

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN Membuat kemasan projek menggunakan cat licau atau syelek dengan cara yang betul.
RINGKASAN Murid boleh membuat kerja kemasan menggunakan cat licau atau syelek.
KEMAHIRAN 1. Mengecat cat licau dengan menggunakan berus cat.
2. Menyapu syelek dengan menggunakan berus syelek.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK5 Prinsip keadilan mengikut giliran.
Kreativiti Membuat perbandingan kualiti bahan.
4
Nilai murni Kekemasan dalam tugasan yang diberikan.
BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan alatan tangan
AKTIVITI Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran
PENGAJARAN DAN Set induksi
PEMBELAJARAN pada hari ini.
1. Guru menerangkan kepada murid mengenai kertas las dan cara
penggunaannya.
2. Guru membimbing murid menggunakan kertas las untuk melicinkan
Langkah 1 permukaan kayu.
3. Guru menunjukkan cat licau dan syelek serta cara menggunakannya
dengan betul.
4. Murid melakukan kemasan menggunakan cat licau atau syelek pada
permukaan projek.
Langkah 2 Murid membersih bengkel, membersih alatan dan menyimpan bahan projek.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan memberi penghargaan kepada
Penutup hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah melihat aktiviti mengecat dijalankan
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD KANDUNGAN 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik.
STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.8-4.2.9

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektronik.
2. Membaca litar skematik dan litar bergambar serta mengenal pasti setiap komponen elektronik yang terdapat
dalam litar.
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti komponen elektronik serta boleh membaca litar skematik dan litar bergambar
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti komponen elektronik
2. Membaca litar skematik dan litar bergambar
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK4 Menggunakan idea teknologi untuk menghasilkan produk.
Kreativiti Menggunakan sumber alternatif.
Nilai murni Berhati-hati.
BAHAN BANTU MENGAJAR Komponen elektronik, litar skematik dan litar bergambar
AKTIVITI Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran
PENGAJARAN DAN Set induksi
PEMBELAJARAN pada hari ini.
Langkah 1 Guru menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektronik. Guru menunjuk cara
membaca litar skematik dan litar bergambar.
Guru membimbing murid untuk mengenal pasti setiap komponen elektronik pada litar
Langkah 2 skematik dan litar bergambar. Murid membaca litar skematik dan litar bergambar dengan
bimbingan guru. Guru menyemak lembaran kerja murid.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan memberi penghargaan kepada
Penutup hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
5 PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah menggunakan lampu suluh LED.
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD KANDUNGAN 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam
dengan litar elektronik.
STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.10 4.2.12

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Membuat penyambungan litar elektronik pada projek dengan betul.
2. Menguji kefungsian projek dengan beradab.
3. Membuat penyenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan cara yang betul.
RINGKASAN Murid dapat memasang litar elektronik, menguji kefungsian projek, membuat penyenggaraan dan penyimpanan
peralatan dengan betul.
KEMAHIRAN 1. Menyambung litar elektronik dengan betul
2. Menggunakan alatan tangan dengan betul
3. Menguji kefungsian projek dengan beradab
4. Membuat penyenggaraan alatan tangan bagi kerja bahan logam.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK4 menilai perlaksanaaan projek.

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017

Kreativiti boleh membuat keputusan dan mengambil tindakan susulan.


Nilai murni berdikari dan bekerjasama.
BAHAN BANTU MENGAJAR Manual, bahan, alatan tangan
AKTIVITI Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran
PENGAJARAN DAN Set induksi
PEMBELAJARAN pada hari ini.
Guru menunjukkan 2 contoh projek yang telah siap dibina. Guru menunjukkan peralatan
Langkah 1 dan bahan yang akan digunakan semasa membuat penyambungan litar elektronik.
Perbincangan spontan: Murid di minta untuk memilih alat yang diperlukan dan
mengapa.
Guru membimbing murid yang dipilih untuk menunjukkan langkah kerja membuat
Langkah 2 penyambungan litar elektronik pada bahagian badanprojek. Murid lain memainkan peranan
aktif dalam membuat penyambungan litar elektronik.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan memberi penghargaan kepada
Penutup hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mempelajari nama, fungsi dan simbol komponen elektronik.
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
6 TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD KANDUNGAN 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik.
STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.13

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Membuat pengiraan kos bahan.
RINGKASAN Murid dapat membuat pengiraan kos bahan.
KEMAHIRAN Membuat pengiraan kos.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM 1. Berjaya menjalankan tugasan mengikut perancangan
EK3
2. Membuat kiraan anggaran kos dengan
Kreativiti Mendapat maklumat dari pelbagai sumber
Nilai murni Kejujuran dan ketelusan
BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan sebenar, borang pengiraan kos bahan.
AKTIVITI Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran
PENGAJARAN DAN Set induksi
PEMBELAJARAN pada hari ini.
Guru menerangkan butiran yang perlu dilengkapkan dalam lajur-lajur yang terdapat
Langkah 1
pada borang tersebut. Guru menerangkan contoh pengiraan kos dengan menggunakan
peralatan TMK.
Guru mengedarkan borang penyediaan pengiraan kos projek. Murid berbincang didalam
Langkah 2 kumpulan bagimelengkapkan borang pengiraan kos. Guru membuat bimbingan kepada
semua murid.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan memberi penghargaan kepada
Penutup hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah membeli barangan di kedai semasa di sekolah dan di rumah. Murid telah didedahkan dengan nilai
MURID mata wang dan operasi tambah
REFLEKSI Objektif tercapai

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD KANDUNGAN 5.1 Menanam biji benih dalam bekas
STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.1

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik.
2. Memberi maksud setiap ciri tersebut dengan ringkas.
3. Memilih biji benih yang baik dengan betul.
RINGKASAN Guru dan murid membincangkan ciri-ciri biji benih yang baik
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti ciri-ciri biji benih yang baik.
2. Memilih biji benih yang baik.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK2 Daya kreativiti dan inovasi (pemilihan idea terbaik).
Kreativiti Pemilihan idea terbaik dan rasional.
Nilai murni Kerjasama, yakin, tekun dan sabar
BAHAN BANTU MENGAJAR Spesimen sebenar, bekas plastik
7 AKTIVITI Guru menunjukkan beberapa spesimen biji benih. Guru menyoal murid mengenai spesimen
PENGAJARAN DAN Set induksi
PEMBELAJARAN yang mereka lihat.
Guru menerangkan ciri-ciri biji benih yang baik. Guru menunjukkan beberapa spesimen
Langkah 1
biji benih yang baikdan yang rosak.
Guru menunjukkan cara memilih biji benih yang baik. Guru meminta murid memilih biji
Langkah 2
benih yang baik secaraberkumpulan.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan memberi penghargaan kepada
Penutup hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah melihat biji benih di rumah atau di pasaran
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 5.0 TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD KANDUNGAN 5.1 Menanam biji benih dalam bekas
STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.2 5.1.6
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Menama dan menerangkan fungsi alatan.
2. Mengenal pasti medium semaian.
3. Mengisi medium semaian dalam bekas mengikut prosedur.
RINGKASAN
Guru akan menerangkan kepada murid berkenaan alatan tangan,
fungsi alatan, medium semaian dan cara mengisi medium semaian
ke dalam bekas yang sesuai.
KEMAHIRAN
Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya.
Mengenal pasti beberapa medium semaian.
Mengisi medium semaian ke dalam bekas.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK2 Daya kreativiti dan inovasi (pemilihan idea terbaik).
Kreativiti Pemilihan idea terbaik dan rasional.
Nilai murni Kerjasama, yakin, tekun dan sabar
BAHAN BANTU MENGAJAR
1. Bahan: biji benih, medium semaian, batu kerikil dan serpihan pasu

2. Alatan: sudip tangan, bekas semaian dan lain-lain


AKTIVITI Guru memegang alatan sebenar, contohnya sudip tangan danmeminta murid memberikan
PENGAJARAN DAN Set induksi
PEMBELAJARAN nama serta kegunaannya.
Guru menunjukkan beberapa medium semaian kepada murid. Seterusnya memberi
Langkah 1
penerangan tentang medium tersebut seperti sifat fizikalnya.
Guru membuat tunjukcara penyediaan bekas semaian danpengisian medium semaian. Setiap
Langkah 2
kumpulan akan menyediakan bekas semaian dan mengisimedium mengikut prosedur.
8 Guru membuat rumusan isi penting pengajaran dan memberi penghargaan kepada
Penutup hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah melihat biji benih di tpak semaian.
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 5.0 TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD KANDUNGAN 5.1 Menanam biji benih dalam bekas
STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.7-5.1.8

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Menyemai biji benih halus atau biji benih kasar dalam bekas
semaian dengan kaedah yang betul.
2. Menyatakan aktiviti penjagaan semaian yang perlu
dilakukan dengan betul.
RINGKASAN
Murid menjalankan kerja amali penyemaian biji benih halus atau
biji benih kasar mengikut kaedah yang betul. Pengetahuan
KEMAHIRAN 1. Melakukan kerja menyemai biji benih halus atau biji benih kasar.
2. Mengenal pasti aktiviti penjagaan semaian.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK3 Berorientasikan pencapaian, tahu matlamat dan menyelesaikan tugasan dalam masa

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017
yang ditetapkan.
Nilai murni Kerjasama, yakin, tekun dan sabar
BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan: biji benih
Alatan: bekas semaian dan penyiram
AKTIVITI Set induksi Guru mengaitkan pembelajaran yang lepas dengan bertanyakan beberapa soalan.
PENGAJARAN DAN
Guru menunjukkan kepada murid bekas semaian bersama medium semaian yang telah
PEMBELAJARAN disediakan untuk menyemai biji benih. Guru melakukan tunjukcara menyemai biji benih
Langkah 1
mengikut langkah yang betul.
Langkah 2 Murid menjalankan kerja amali menyemai biji benih.
Guru menerangkan kepada murid bahawa penjagaan perlu dilakukan mengikut keperluan
Penutup
semasa dan meminta murid melakukannya.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah melihat anak benih tumbuhan dan telah menjalankan amali menyediakan bekas semaian pada
MURID pembelajaran yang lepas.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 5.0 TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD KANDUNGAN 5.1 Menanam biji benih dalam bekas
STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.9 5.1.11
9
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan medium penanaman.
2. Memasukkan medium ke dalam bekas penanaman.
3. Mengubah anak benih dari bekas semaian ke bekas tanaman.
4. Menjalankan penjagaan tanaman.
RINGKASAN Guru dan murid membincangkan contoh medium dan bekas
KEMAHIRAN 1. Menyediakan bekas tanaman dan memasukkan medium tanaman.
2. Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman.
3. Menjalankan penjagaan tanaman dalam bekas.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM Boleh menyesuaikan idea baru dengan keperluanmasyarakat, meneruskan peningkatan
EK5
kualiti idea.
Kreativiti Menggunakan kaedah atau prosedur dengan mengenal pasticiri-ciri yang betul.
Pen. Alam Sekitar Kitar semula dan kebersihan
BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan dan alatan tangan
AKTIVITI Set induksi Guru mengaitkan pembelajaran yang lepas dengan bertanyakan beberapa soalan.
PENGAJARAN DAN Guru menunjukkan pelbagai jenis bekas tanaman seperti pasuplastik, pasu tanah
PEMBELAJARAN liat, beg politena dan bekas kitar semula. Guru menunjukkan contoh medium
Langkah 1 tanaman.

Guru menunjukkan cara-cara memasukkan medium ke dalambekas penanaman. Guru


Langkah 2
menerangkan penjagaan yang perlu dilakukan bagi anak benih
Guru merumuskan tentang perlunya mengubah anakbenih dari bekas semaian ke
Penutup dalam bekas tanaman.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah belajar mengenai medium semaian dan cara menyemai biji benih.
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD KANDUNGAN 6.2 Menyediakan sajian
STANDARD PEMBELAJARAN 6.2.1 6.2.2

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Menyatakan maksud dan kepentingan sanitasi penyediaanmakanan dengan betul.
2. Menyatakan nama dan fungsi alatan dengan betul
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti sanitasi penyediaan makanan sertamenyatakan nama dan fungsi alatan.
KEMAHIRAN 1. Mempraktikkan sanitasi penyediaan makanan dengan cara yang betul.
2. Menyatakan kegunaan alatan memasak dengan betul.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK1 Sikap bertanggungjawab terhadap keputusan yang dipilih
Kreativiti Memilih idea yang terbaik untuk inovasi
Nilai murni Kebersihan , kesyukuran dan bekerjasama.
BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan sebenar, borang pengiraan kos bahan.
AKTIVITI Guru menunjukkan beberapa keping gambar tentang sanitasipenyediaan makanan. Guru
PENGAJARAN DAN Set induksi
PEMBELAJARAN bersoal jawab dengan murid.
Langkah 1 Guru memberi penerangan tentang kepentingan sanitasipenyediaan makanan
sebelum, semasa dan selepas.
Langkah 2 Murid menyatakan nama dan fungsi alatan memasak denganbimbingan guru.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan memberi penghargaan kepada
Penutup hasil kerja murid.
10
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid mengamalkan kebersihan diri dan mengetahui alatanasas memasak di rumah.
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD KANDUNGAN 6.2 Menyediakan sajian
STANDARD PEMBELAJARAN 6.2.3 6.2.4

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Memilih satu menu sarapan atau minum petang.
2. Mengira kos bagi sarapan dan minum petang.
3. Menghasilkan kad menu mengikut kreativiti murid.
RINGKASAN Murid memilih menu, membuat kad dan mengira anggaran kos.
KEMAHIRAN 1. Memilih menu sarapan atau minum petang.
2. Membuat anggaran os bagi menu yang dipilih
3. Menghasilkan kad menu mengikut kreativiti.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017
KURIKULUM EK1 Peka kepada peluang dengan mengambil berat terhadap perubahan persekitaran
Kreativiti Berfikiran kritis
Nilai murni Menepati masa, ketelusan, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR Contoh set menu sarapan atau minum petang dan resepi.
AKTIVITI Set induksi Guru menunjukkan beberapa contoh menu sarapan dan minum petang.
PENGAJARAN DAN
Langkah 1 Murid memilih satu contoh menu yang digemari untuk sarapan atau minum petang.
PEMBELAJARAN
Murid menghasilkan kad menu yang kreatif secara kumpulan. Guru membimbing murid
Langkah 2
menjalankan aktiviti.
Penutup Murid membentangkan hasil kerja kumpulan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid menguasai kemahiran mengira kos bahan.
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

11
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD KANDUNGAN 6.2 Menyediakan sajian
STANDARD PEMBELAJARAN 6.2.5 6.2.7

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Murid menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, berdasarkan menu yang telah dipilh.
2. Murid memasak dan menghidangkan sarapan atau minumpetang.
3. Murid membersih, mengemas, menyelenggara danmenyimpan alatan
RINGKASAN Murid menyediakan bahan bahan, memasak danmenghidangkan sajian pilihan. Murid membersih, mengemas,
menyenggara dan menyimpan alatan
KEMAHIRAN 1. Menyediakan bahan-bahan masakan.
2. Memasak dan menghidang sajian pilihan
3. Membersih, mengemas, menyenggara dan menyimpan alatan
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK2 Boleh menyiapkan tugasan dalam masa yang diberi.
Kreativiti Penjanaan idea dan membuat kesimpulan.
Nilai murni Kerjasama, kebersihan, kesabaran, jimat cermat
BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan masakan, alatan memasak, alatan menghidang dankelengkapan membersih.
AKTIVITI Set induksi Guru menunjukkan contoh set peranggu meja untuk menghidang.
PENGAJARAN DAN
Murid menyediakan bahan masakan yang diperlukanberdasarkan menu yang telah
PEMBELAJARAN Langkah 1
dipilih. Murid memasak sajian sarapan atau minum petang dengan bimbingan guru.
Murid menghidang sajian yang telah disediakan. Murid membersihkan alatan memasak,
Langkah 2
mengemaskan ruang memasak dan menyimpan alatan memasak.
Penutup Murid membentangkan hasil kerja kumpulan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mempelajari tentang sanitasi penyediaan makanan

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD KANDUNGAN 6.3 Menghias dan Membungkus Makanan
STANDARD PEMBELAJARAN 6.3.1 6.3.3
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Memilih jenis hiasan dan pembungkus makanan yang sesuaidengan makanan yang disediakan.
2. Menyatakan maklumat yang terdapat pada labelpembungkus.
3. Memilih pembungkus makanan yang sesuai denganmakanan.
RINGKASAN Murid menyatakan bahan-banan untuk menghias makanan, jenis pembungkus dan maklumat pada pembungkus.
KEMAHIRAN Menyediakan pembungkus dan label makanan untuk pelajaran akan datang.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK3 Menumpul maklumat
Kreativiti Menggunakan sumber altenatif
Nilai murni Kerjasama, kebersihan, kesabaran, jimat cermat
BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan masakan, alatan memasak, alatan menghidang dankelengkapan membersih.
AKTIVITI Set induksi Guru menunjukkan pelbagai bahan hiasan dan pembungkus makanan.
PENGAJARAN DAN
Guru membimbing murid mengenalpasti bahan hiasan dan pembungkus yang sesuai.
PEMBELAJARAN Langkah 1
Guru meminta murid menyatakan maklumat yang terdapat pada label pembungkus.
12 Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untukmenyediakan label makanan untuk
Langkah 2
kegunaan pembelajaran pada minggu hadapan.
Penutup Guru membuat rumusan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah melihat pelbagai jenis hiasan pada makanan dan pembungkus makanan.
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD KANDUNGAN 6.3 Menghias dan Membungkus Makanan
STANDARD PEMBELAJARAN 6.3.4
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menghias makanan dengan hiasan yang sesuai.
2. Membungkus makanan dengan pembungkus yang sesuai
RINGKASAN Murid menghias dan membungkus makanan dengan cara yang betul.
KEMAHIRAN 1. Menghias dan membungkus makanan dengan pembungkus yang yang sesuai.
2. Menghasilkan pembungkusan makanan yang menarik untuk tujuan promosi.

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017
3. Mengaplikasikan sanitasi dalam penyediaan danpembungkusan makanan.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK5 Prinsip keadilan, membahagikan tugas sama rata.
Kreativiti Membuat jaringan social
Nilai murni Kerjasama, kebersihan, kesabaran, jimat cermat
BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan-bahan hiasan makanan, Jenis jenis pembungkusan, Peralatan untuk menghias makanan
AKTIVITI Set induksi Guru menunjukkan contoh makanan yang telah siapdibungkus
PENGAJARAN DAN
Langkah 1 Murid diminta berada dalam kumpulan yang telahditetapkan pada pelajaran yang lepas.
PEMBELAJARAN
Murid menghias makanan mengikut kreativiti kumpulanmasing-masing. Murid
Langkah 2
membungkus makanan yang telah dihias
Murid mempersembahkan hasil kerja. Guru dan muridmembuat penilaian ke atas hasil kerja
Penutup
setiap kumpulan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mempelajari bahan hiasan dan jenispembungkus makanan pada pelajaran yang lepas.
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

13

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

Anda mungkin juga menyukai