Anda di halaman 1dari 14

Fngruida 2012v.2.

43
version2012 * {2012V2.43 }

-------------------------------------------------- ------------------------------------------
Fangruida 1950

Ruida
""

25

fangrui
da
MardinSchmidt

Fang RuidaFang RuidaFang RuidaRuida-FangSmithFrd-Smith Fang Ruida

Fang 1950 5 13 Fang


RuidaFang RuidaFang RuidaFang RuidaRuida-Fang
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DaAs
1950 5 13

Mr. Alexander MissAdline 2009 Paris Geneva


*************************************************** ***************************************

21
************************************************** *
******************************************* - << yingyan >>
<<>><<>>******************
************************************************* ******************************* <<
>> 80's


Lan
Lan
Lanlan
Yan Yin Xiaoxiao
99.-------------------------------------------------
----------------------------------<<>>
<< bird flying mangroves >>----------------------------------- ---------------
----------------------------------- ------ ******************************************** ******
******************************************** ********* <<>>S
mithfangruidaSmith.Lu Sa

...
... 10 Lu Sa

2
Sa
2
Lu Sa
Sa
Miana Sa
Sa

""

Sa

10 Lu Sa Miann
a
Dean Mianna

Lu Sa

Sa

5 "Youth Friendship Waltz"


Lu Sa Mianna Lu Sa
Mianna Sun Hill
.Lu Sa

Mianna Lu Sousa
"
..."
OK
Lu SaMianna
<<
>><<>>-------------------- - ------------------------------------------------ -
----------------------- ************************* ** ************************************************ **
*********** <<>> Xiangchang Rongron
g JI

"" "
........"
;

Show

Jidou Jidou
Lixiang
Huan
Show Great Qilin 15

""
15 "
..... Clan Ancestral Hall
******************************************* **
************************************************ * - ------------------------------------------------ -
--------------------------------------- "" " "" "
.------------------------------------ ----- --------------------------------------------- ----- -
****************************************** ***** ******************************************** **
** ">> Summa

...
............... -----------------------------------
--------------- -----------------------
...
......

... Yaoming

**
************************************************ **************** **************************** "
"fangruida

Ha Ha
2 Anlida

Lideya
3
Luo Peca 2 Ha Hars Li Liya
Poseidon Tars

2 Jizhongshengzhi
2

***************************************************
******************************************* "" "
" "--------------------- -------------------
------------------------------- ---- *************** *******************************
************************************************** ""
---------- Youjia University Sverre
Anas Kelly Cem Lea
h ...

----

Youjia Vera


Youjia
1.1
" 3 " Matisse
Haber Yo
ujia Youjia
--------------------------------------------------
----------------------------------------------- * Flowers Rose
********************************************* * **********************************************

.....
3 .. "

""
fangruida "

250 800 1889


4000-10000 1959 144 >
---------------------------------------------- -------------

Si Weier shsics
Luis Carly fiancee Geelitre
Vigna Rafildsky
Jianfeng

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - "


" "" "" "
" ""
---------------------------------------------- #### ########################## ################# ----- "
En Chou Ji Fang Ruida
************** ************************************ **************
********* Yujie Zhuo Zhuo Hujie
Liang Zhuo Zhuobo Wushi
B Hamar Guabo N
guyen 7 hu Juan Hu Lei Nguyen Lao 7 Xiaoyu Liang Hui
B Yujie Dongxi Zh
uo Zhuo
reshufe2
Liu Zhuo Hu Yujie


Liang Hui-

Zhuo
Zhuo 50 50 Yujie 60
20 20 Xiaoyuan Yujie
40 40 7 50
16 7 30
Yujie "" 30 Yujie " Leopard" 20

30 40 "3 " Guan


######### ################# ######### ################## -------------- ---------
----------------------------------------- --------- ----------------- ""
"" "" ""
"
"" Huan
... ... ""
1920 1930

*************************************************** ********************************************
" 13

fangruida""
#################################### #######################

------------------ Cuoguoxi
Xiaolin Yun Xun
2
Tian Fugui Nanpancun Liang Jiarui Yi
ng Bugu's Xiaolin Liu Meimei Xiaolin

gr

---------- Lang Lang


5 2
Meimei

-------5
2 ;
Xiaohai
Nanfang ... Mei Mei
Xiaohai

Liu County MagistrateYang Xiaolin Tan Village


Yang Xiaolin
Bugu
Xiaolin


Gujie

Huang

Magistrate

Sui Village

;

AeolusQing
,,,,
2

Niangzuli Humph

Bugu

Bugu

2 Shashi Bugu
####################################
################# ""
1920 1930
-----------------------------
############## ######################### ################################## ################# "
" ----------------- --------

"
"
.......
"Pan Shigang ".... "
"

.Pan Shigang
" - ....." "-----"
"

.... "" "


""

""

""

" Shigang" ""


"

Lin
""
"

4 Lan

""" "
" ""
.......
.... ";
""
"
Sun Yat-sen
A-Qiang

Pan Shigang "


" "" Ah Ah Yin home ""
"" ".....
"" "
"...

.....


"
"
"
C1
A Qiang
A
Plaincloth B
Poon Likang B "
" "
... ... "
".... " Shigang"
" "
" ""

"" "
" "
..."

ce

""
"
" "

Pan Shigang 2 "


Shigang"
"" ""
"" "
" ""
Pan Shigang
""

""
"" "
"Pan Shigang" "2
....

4 Volume Ju Lan

"" Dowager Cixi Taiping


Zeng Guofan 8

Sun Wen chaos party thief


8 "
"...
... " "
Hongfu
9
""

" Shikai Xie "


"Wuchang
.Pan Shigang ;
Pan Shigang "

" 10
3 8
3 ""
Qing " Pan Sh
igang
Qing A Qiang

.........
"" " Shigan
g "-----"....
"------- ""
""
......... "
.Pan ShigangA "
Shigang.....
...w ...

######
#################################### ############### - ############### - ------
-------------------------------------------- ------ ---------------------------------- ""
---------------------------------------------- ****
*************************************************** ********************************************
----- -------------------------------------------------- --------------------------Amazon Smithf
angruida Smith

Halosuo
Uno Chien Ramcoe
-------------------------------------------------- - CERN Domi

expediti Amazon

Alves90,000 1
75,000 15 5 1#################################### #################### " T
hesparks ;"> " 13 13 " <<
" / "" "" ""
><<>> ""> "" "
<>"
<
>-------------------------------------------- ------ -------------------------------------------- ----- *
******************************************** ****** ********************************************
****** "" "" ""
"" ""
"" "
"******** **************** ************
************************************************* ************ "
Fangruida-------------- ------ Qiaocun
Allan Fengqiao Liugen
Xiaoya Xiangchang Rosell Fengqiao Village

Fengqiao

Ah Choi


Ah ChoiLe
t's Fengqiao VillageLiu Xiangchang
Ah Choi
Fengqiao
Fengqiao
Si Manshu Ailinge
Fengqiao ;
Shuji l
;
__ ######################## ####################
____________________________________________________________________________________________ - " -
" "Movie scriptSmithfangruida Smith
MarcellRoricaJiersiCarlow LaneLouise et al
380,000

faci

SF SF " 2 "
"" SF
20
SF C.2001

SF
-------------------------------------------------- ----------------------------- Marste Zeus
Lorica

NASA

MarlstRoricaCaloryHilt
Kabi

NASA
NASA XXX Moon Polar Adventure Program

Kerry
13

"XXX Moon Polar Adventure"


5,000
1
2 3 4

Zeus
X
XX
Marlst Marcheste
7 18
"XXX " 1 2 3
4 XXXMoon PolarMoon Coordinates ******************************************
********* *************************************************** *** "----------------------------------------

>>
fangruida

Guang
------ ang 5 Zhao Gao
Li Si 2
Qin Shi Huang Fu Su
Su-Su Hu HaiZhao Gao Li Si
[ Gao
Gao

Gao Xianyang
"

Gao " Jongmyo


" Hai Dengji 33
" Zhaogao Gaosan 210 BC Gaolisi
Su Jizhao Shi Huang Shi 207
Zhao 24.24 207
10 Baiguan Bang
Bang Yu X
ianyang [

...
..

........
...
... ... ...
..................
....

........
...... ... Si Feili
..... .........
....,,,,...
.......
..Longsheng
Wanfu who Longwan Wanfu
Parrot twitterTuyan

Xianyang


Su
3 4 5 5 6

Wansho
u
-------------------------- Bang
Guan FeiZuo
***************************************************
********************************************** ---- -------------------------------------------------- --------------
--------------------------------------------------
----------------------------------------------

100

Qing Shi Yan RoadChuanhe

5 100

Heng Ge

Qingshi EnvoyStill
Sagong 3 6
***************************************************
*********************************************Ford-Smith Fang Ruida

Fang Ruida Hao YeTang JiangFonda S


mithMartinDaviesSchmidt
...
1950 5 13
***************************************************
******************************************Mars ----- Venus C003* " C- 003 "

Ruida
----------------------------------
Perls Mars Venus
Venus Kaya Mars Agel Gemini
Diya Aerospace
Caromite
Rosimov Gemini
Qi Rouse
NASA Lasker Carrods
Technology
Rocca Habi
b Venus Venus ---------------------------- C-003 -----

Aerospace Karolodz Te
chnologies Amos Rocket Company Bill
C-003

1 2 2
th

Carolotte Puls


1
2
1 2ISS

Venus 1Venusc-003 3
Venus 1
Venus 2 Earth Aerospace Control Center Chir
uosi Venus Venus 2
2 1 1

Venus Kaya

Chiruosi DA
PE
DOB


xxx xxx C-003


1 2


U NASA
Dai BoJoeLasko
BillLuo BukaHabib "
..."; 1
Deber 1
II
Daibo
1 2
2
DeborMars-Venus C-003
4 xxx xxx
1 2

1 C-003
Dai BoVenus VenusNo. 1No. 2 C-003 C-003
C-0
03 ..... C-003
C-003 Venus Venus 1 C - 003
Venaskaya
2
Agere 1 2 Rosimov
Rosimov 1 1 2 Venus Ve
nus 1 1
1 1C-003
Navis 2 C-003 1
1

1

1 1 1

1
2


Navis C-003
PerlsSpacecraft
Venuscaia
;

Bo 1
2 2 Luo Buka
Deber; 1 C-003
PerlsPerls

Perls
3.Venus Kaya

.Boer;

Albert

.Venus Caya

.3 Venuskaya et al
C-003
Perls AlbertVenus Kaya
Perls "

...Venus Caya
Boer .........; "
....." Navvis 3
Navvy 3
3 ...............