Anda di halaman 1dari 5

Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan

Pendidikan.

UNIT ISU-ISU DALAM FALSAFAH DAN


14 DASAR PERUNDANGAN PENDIDIKAN

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Mengenalpasti isu-isu falsafah dan perundangan pendidikan di Malaysia.
ii. Menjelaskan cabaran menangani isu berbangkit.
iii. Mencadangkan langkah-langkah berkesan memantapkan pendidikan di Malaysia.

TUGASAN: Terdapat pelbagai isu dan cabaran pendidikan yang perlu dihadapi
untuk menjayakan Wawasan 2020. Dengan merujuk kepada 1 isu pendidikan terpilih,
bincangkan isu berbangkit, cabaran dan langkah-langkah mengatasi untuk mencapai
matlamat yang dihasratkan.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


14.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan

Akses ICT yang masih terhad dalam


bidang pendidikan

i. Peruntukan kerajaan
Isu pendidikan
ii. Penembusan jalur lebar
iii. Bilangan komputer yang diperuntukan
iv. Kesukaran untuk mendapatkan perisian
Isu-isu dalam falsafah
pendidikan
dan dasar perundangan Cabaran
pendidikan v. Guru kurang mahir untuk menggunakan
peralatan ICT
vi.Kemudahan Penyelenggaraan
vii. Bilangan guru ICT
Langkah mengatasi viii. Kemajuan teknologi negara

i. Struktur pendidikan
ii. Akses pendidikan
iii.Ekuiti pendidikan
iv. Tenaga pengajar

1
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan
Pendidikan.

14.1 Wawasan 2020 dan Isu Falsafah & Dasar Pendidikan.

i. Wawasan 2020

Sebuah wawasan kerajaan Tun Dr Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia,


yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan
negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Terangkum bukan sahaja bermaksud
dalam bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi,
serta juga perpaduan nasional dan sosial, antara lain. Kesemua ini juga melibatkan
persoalan keadilan sosial, kestabilan politik, sistem kerajaan, mutu hidup, nilai sosial
dan kerohanian, maruah bangsa, serta juga keyakinan.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


ii. Pengertian isu pendidikan

Tokoh Pengertian
Permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan

Rumusan
Permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan

iii. Sebab-sebab isu berbangkit

Contoh Isu Sebab-sebab isu berbangkit


Struktur pendidikan Struktur pendidikan menengah yang tidak selaras kurang
menepati keperluan

Akses pendidikan Isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan


ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Ekuiti pendidikan Ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak
mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran di sekolah

Tenaga pengajar Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran
kritikal seperti Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris bagi
memenuhi keperluan pelajar

Rumusan
Isu-isu pendidikan timbul daripada perkembangan semasa

2
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan
Pendidikan.

14.2 Satu (1) Isu Falsafah & Dasar Pendidikan Terkini, Faktor-Faktor
Kemunculan dan Cabaran-Cabaran dalam Menghadapinya.

i. Isu pendidikan terkini yang dipilih

Akses ICT yang masih terhad dalam bidang pendidikan

ii. Sebab-sebab pemilihan isu berkaitan

Selaras dengan perkembangan teknologi semasa, KPM telah memperkenalkan


Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication
Technology (ICT) dalam pendidikan yang meliputi aspek prasarana, pengisian dan
latihan guru. KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan
komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. Namun isu dan masalah

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran

iii. Faktor-faktor kemunculan isu pilihan

Faktor Kemunculan Isu Penjelasan


i)Bilangan komputer yang Pembekalan komputer yang tidak seimbang antara
diperuntukan sekolah bandar dan luar bandar

ii)Kesukaran untuk Perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperoleh
mendapatkan perisian
pendidikan

iii)Guru kurang mahir untuk Latihan dalam perkhidmatan untuk guru


menggunakan peralatan ICT mengendalikan sistem komputer di sekolah yang
kurang berkesan

iv)Kemudahan Penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di


Penyelenggaraan sekolah

v)Bilangan guru ICT Bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi

14.3 Cabaran-cabaran menghadapi isu

Cabaran Huraian Contoh


i)Peruntukan Kerajaan terpaksa memperuntukan Bantuan komputer riba
kerajaan sejumlah besar perbelanjaan untuk percuma kepada pelajar
membangunkan ICT dalam
pendidikan

ii)Penembusan jalur Penembusan jalur lebar negara Aktiviti P&P yang


lebar masih berada pada tahap yang menggunakan Internet sukar
rendah dan menyebabkan dijalankan
kesukaran untuk mendapatkan

3
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan
Pendidikan.

talian Internet di luar bandar

iii) Bilangan Pembekalan komputer yang Terdapat sekolah yang tidak


komputer yang tidak seimbang antara sekolah menerima unit komputer
diperuntukan bandar dan luar bandar yang mencukupi

iv) Kesukaran untuk Perisian yang berunsur Guru terpaksa menggunakan


mendapatkan pembelajaran sukar didapati dan cara mengajar yang baisa
perisian pendidikan biasanya tersedia dalam bahasa walaupun terdapat
Inggeris kemudahan ICT

v) Guru kurang Guru tidak mempersiapkan diri Guru merasakan lebih mudah
mahir untuk untuk menggunakan teknologi mengajar menggunakan cara
menggunakan dalam P&P biasa
peralatan ICT

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


vi) Kemudahan Kurangnya staf yang berkemahiran Kerosakan komputer di
Penyelenggaraan dalam bidang ICT di sekolah makmal komputer
menyebabkan sebarang masalah
yang timbul tidak dapat
diselesaikan dengan segera

vii) Bilangan guru Bilangan guru yang mempunyai Tiada guru yang mempunyai
ICT opsyen ICT masih kurang kemahiran ICT sebagai
tempat untuk menyatakan
sebarang masalah berkaitan
ICT

viii)Kemajuan Kemajuan teknologi negara secara Negara menghadapi


teknologi negara keseluruhannya masih berada pada kesukaran untuk menerapkan
tahap sederhana berbanding negara teknologi terkini dalam
maju pendidikan

14.4 Langkah-Langkah Positif Oleh Pihak-Pihak Tertentu Bagi Menangani


Cabaran-Cabaran Ke Arah Menjadikan Isu Tersebut Suatu Kejayaan

Pihak Langkah-langkah yang diambil


i) Kerajaan Menyediakan peruntukan kewangan untuk memajukan penggunaan ICT di
sekolah

ii)Guru -Mempersiapkan diri dengan pengetahuan dalam bidang ICT


-Menggunakan kemudahan ICT untuk tujuan P&P
-Mewajibkan murid menyiapkan tugasan yang sesuai menggunakan
kemudahan ICT

iii)Murid -Menggunakan kemudahan ICT dalam membuat carian maklumat

4
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan
Pendidikan.

berkaitan pelajaran

iv)Ibu bapa -Memperuntukan sebahagian perbelanjaan untuk kemudahan ICT di


rumah
-Menggalakkan penggunaan ICT bagi mendapatkan sesuatu maklumat

v)Masyarakat -Menerapkan penggunaan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian

vi)Negara -Memajukan teknologi negara agar seiring dengan perkembangan global


-Meningkatkan kemudahan teknologi maklumat dalam negara

vii)Sekolah -Menyediakan bilik khas untuk menempatkan peralalatan ICT


-Memastikan staf yang bertugas untuk menyelenggara kemudahan ICT

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


mencukupi