Anda di halaman 1dari 56

M'NiRt (ESEIiAIAII

. FE'USLIK INOONESIA

REPUBLIK
KESEHATAN
PEMTURANIlIENTERI INDONESIA
NOMOR: 998
445/MENKES/PERA//1
TENTANG
ZAT PENGAWET
BAHAN,ZAT WARNA,SUBSTRATUM,
DANTABIRSURYAPADAKOSMETiiiA
KESEHATAN
MENTERI INDONESIA,
REPUBLIK

L{enirnbang pefludilindunOi
bahwarnasyarakal 0en!9u'aankosmeaika
OaAOafroya
danalaumembsnailkan
yangdapatmenggangou kesehi'la4

b. bahwaPennenkes Rl No,l'lor lentang8ahan,


3;6/MsnketPer^/llV1S90
dan TabirSuryap3daKosmetika
zal Warna,Zai Penoawel sudahlidak
ilmu pengetahuan
sesuailagi denganpe.k?mban0an dan teknologl
pedudisempumakan:
sehingga

c. denganhal tersebutpada bltir a dan b peflu


bihlva sehubu..gan
MentedKesehalan
Peraturan
ditetapkair R.l. lenlangBahan,ZatWama,
danTbirsuryapadaKosmstika.
z3t Penoawel
Subslraluor,

'.1erCiri!jrit (Lembafan
0 Nonor ?3 Tahurr1992lcniangKesehalan
L-nd:r)0-!nCr
'fahun
i.legarr RepublikIndonesia 1902 Nomor 100, Tambahan
Nomor31195)i
N*e9ara
Lembaran

2. Keputus3nl,4enteri
Kesehatan lenl6ng
Rl Nomor965/MenketsKr(l/19S2
C:rraProduksi yang6aik.
Kosmei,ka

l.lcrrt.rn
l(cputusr:n S}(/lU1994
Rl Ncinca99/l\1enkeg
Kesell3lan lcntang
F-oncesahan I'las;hKodeksKosmeiikalndonesisEcisi ll '/ol!me I
MutuSahanKosmelikryanijberlakudi Inconesra
sEbaOlrPrasy0ralan
bc5rnallaskahPcngemban0annya.

4. l,lenteri
Krpulusarr Kesehaian te[tan!
Rl Nomor077/l.1enkes/SKlll./1907
Pengesahan NaskahKodeksKosmelikalnConesiaEdisi ll Volumoli
sebaoaikel.njulondari KodeksKosmetika Edisill VolumoI
lndonesia
T a h u l1 9 3 3 .
MENI'RI X'S''IATAN
R E P U g L I KI N O O N E S I A

MEMUTIJSKAN:
Menetapkan . PEMTURAN MENTERIKESEIiATANREPUSLIKINDONESIATENTANG
BAHAN,ZAT WARNA,SUBSTMTUM,ZAT PENGAWETOANTAEIRSURYA
PADAKOSi ETIKA
BABI
KEIENTUANUMUM ..1
Pasal1
0alampeaaturan
iniyangdimaksuddenoan:
1. Kosrielikaadalahsediaanalau paduanbahanyafigsiapuntukdigunakan
pada baoianluar badan(epjdermis,rambut,ki]ku,bibk dan organ kelamin
lua0.gigi dan ronggomulul.untiJkmembet:ihkan, days tarik,
menambah
. mengubah penampikan.melindunli slpaya Calam keadaan baik,
mrnpeairaiki uutukmengobaiiatau
bau badan,tetap;tidakdimaksudkan
penyakit:
menyembuhkln

2 Bshairacainnzat ntaumpurcn :at. bcrasaldari alamdan Blauslntetik


yangmerupakankomponen kosmetika;

3. Zal wirrnaadalah zal ataucrmpuranzat yan0dapatdigunakan


sebagai
pcwa.r'!dJrrIn (osmetr\a
den0analautanp3bantuan
zit larn:

4 ZJI edma oJ:ari adalan zal wamJ yanodijerapkan


(diabsorbsrxan)
ataLr
CrendaphanpaocsLostralurn
denganmaksudunlukmembenkan corakctan
iitensitaswarnayangsesuaidenOan
yangdikehondaki;

Subslraturnadalahzal pnjerap(penoabsorbsi)
atau zat pengendapyang
digunakanuntuk menje.ap(mengabsorbs0
atau mngondapkanzat wama
wama yang sesuai
denoanrnaksuduntukmemberikancorakdan intonsatas
denganyanodikehendaki;
Zat pen0aweladalahaat yanOdapatmencaoahkerusakankosmelikayang
disebabkan olehmrliroolnisme;
7. Tabir suryaadalahzat yangdapalmenycrcpsedikitnyaE5!,tsinar matahad
pada panjan00elornbano290 sampai 320 nonometea letapi dapal
srnorpddrpanjang
menerusksn gelombsno
lebihdari 320nanometer:

[lenleriadalahMenleri
Kesehalan
Republik
lndonesia:

Direklur
Jendcral
aC!lahDirehurJenderal
Pcnoa!/asn
ObaldanNlakanan.

'1':
'i::1
^18'!IFl (ESEHAIAfI
B E P U S L I (I N O O N E S I A

BABII
OANTABIRSURYA
ZAT PENGAWET
BAHAN,ZATWARNi, SUASTRATU[I,
DENGANPERSYAMTANOANiATAUBATASPENGGUNAAN
2
Pasal

dalamkosmetika
Bahanyan{Jdlperounakan ouoga,i}eoy",at"ndan/ataubatas
pengqunaan sebagaimana
diigtapkan l.
dalamlampiran
lerc{tntum

Pasal3
denoanpe6yaGtan dan/alau
Zat Warna yang dipergunakandalam kosmetika,
baraspenggunaan tercantum
sebagaimana
ditelapkan ll.
dalamlampiaan

Pasal4
Substfatumyang diperOUnakandalam kosmetikadiletapkansebogarmana
lll,
dalarnItmprran
lercantum

Pasal5
yan0diper0unakan
Zat Pen0awel donganpe6yaratan
dalamkosmetika den/alau
bataspenogunaan dalamlampiran
tercantuor
sebagaimana
ditetapkan lV.

Pasal6
dalamkosmetika
Tiorr Suryi ya|.gd,pcrgrrlakan denganporsyaralan
o3datau
bataspcn0gunaan dilctapkan dalamlampiran
tercanlum
sebagaimaha V.

' BASlll
ZAT PENGAWET
SUBSTRATUA'{,
BAHAN,ZAT'vVARNA, OANTABIRSURYA
YANGDILAMNG
PasalT

Zal Pengawetoan Tabir Surla ycng dapat


Bcl'an,ZJt Warna.SJbsrralum,
mem0ikandan/alau membahayakan kesehatandilarangdigunakandalam
kosmetika, sebagaimana
diletapkan dalamlampirao
lercnlum Vl.

P,rsal I
Bahan,zat Warna.Subslratum.Zal Pengawotdan Tatia Suryayano digunakan
d61a,nkosmelikayang lidak memenuhrpersyS6lSndadtltlr batas tngo|xuan
dimaksudpadapasal2, pasal3, pasala. pstel 5 Jan gagll 6
sebaoaimana
dilaran0 daI dieda.|an.
drproduksr

..
IlINTENI XSEHAIAN
REPUsr.r(
tirooNEsta

-
8A8 rV
PEMBINAqN
OANPENGAWASAN
Pasata

(1) Direktur da0ataupejabat


Jcnderal yangditunjuk
diboriwewenang
melaklkan
pernbrnarn
dirn pen0awasan
terhadappelaksanaan
kelentuanperaluranIni.

(2) alru pjabatyangditunjuk


Jcnderal
Direklur dalamyat(1)d8pat
dimaksud
menunj!ktcnagakesehatan
lertentusobagai'petugas
untukmelaksanakan
pcrnornaan
can penoawasan.

(3) (ualinkosipel!0cssebagaimana
dimaksudpad6 aysl (2) dilelapkan
oleh
Oirekiur alaopejabal
Jenderal yangditunjuk.

BAAV
SANKSI
p a s r t1 0

Pelangoaran padaPasal7 dan tdsai I P,xa.Llli]n


lerlradapkelentuan In, 4ep.l
San^sio danasesuaiPa5al82 ayal2 bulirc Undang.unJang
o.kenakan ttomori3
Tahun1992tenlangKeseh6t6n.

EAAVI
KETENTUAN
PERALIHAN
Paell1

(1) Perusahaan
yanglelahmemp(cdutiataumeoglmpoa
kosmetika
sebelum
peralLra].,1 d,letcp\anharusmemenuhr
let!ntuandalamprsturan inl
selambal.lanrbstnya
datamianOtawellu I (snarn)
bolanstelah ini
taraturan
drlelaPka0.

(2) j Kosmelika
yangnrenQandun0 Zat pengawel
Bahan.ZalWama.Sub6tratum,
dan Tabir Surya yang ada di peredaranharusmemonuhiketenluan
d6lamj4ng\e waklu 16 (dotspsnbetes)bulansJsk
selambat.lambalnya
peraluraiiniCrielatk6n.
I,I}]TIIII KESEHATAN
r l E P U O l r Kt N 0 0 Nt s t a

8 A eV t l
KETENTU;I.J
PENUTUP
p a : . , 11 Z

Orn!lin d \(L.jir,,,i::jr).jt.rrirt!rranr|1,nrakapeaaturil l entefiKcsehalan


Nomor
376/lv1Bku5'Pur,\|t/19E0tenti]oqBAHAN,ZAT WARNA,ZAT PENGA\^JET
OAN
TABlfl SURY; PillA KOS =Tlr,Ad:cae!rdsn dinyatal{en
ridakbedaku

p a s a li 3

Hal,halya|g bciL-llrcutup diltur dllam


Ou|'"trrun,n,akan ditelapkanteblh tanjut
olehDirekturJcnderat.
p a s 6 ll 4

Peiitu12ninrbcrtahU selakl0,tggalOiletapkan.
A0ar seiiap orallg meIOelirhuinya,memerinlahkanpeooundangan
peral!ran ini
oencannlclempiti;rnnyn(J.rl3n]
BentaNrgara Repubtrk
Indonesra.

D n e l a p k a nJdAr ( A R T A
P 3 J at a n o o a: l I H e r 1 9 9 8

MENTERIKESEHATAN
RI
^'-..'<-
(\/zt-,.....--_,<-p _
Prof.Dr. F. A. Moeloek
g. = c :
- c o
e'E
: . !
z z E qE g5 ;g
< @
FC'' e _9: g: E;_s
< o 6 eg 9; Sg,:
I : = ::r :cr <,t-
F "d;
tlJ> o ci es E
1r* 'J{
u, :
E cE -eE
:. l::
l:-:
o.
cZ9.F
H V 6
i-
k. l =. L
P i:" ilo eEi
- = F E 5 F E5 5 Ei 8 [
fifitr aY
= E E
> n -
> \
@ Y z
t) F $ r ! - fef
f # x X z N N

gq
zt-

ifrEE u <
thd

<(,)
I ,
< o t!
o-
II = E
|':f,
l : E.
I
l^
: P
!.i
X Y
v < x= i l :
I > =
= ! E :
:i 1t
a =.
5 t n :i;; ;
i : < !
: c O : o
<e)
< a z 5 -
os
=
z
s cF . f,
! c6 6 6 i'
z u Ll.j c ; E ; E d
<v> a o
Y z I * * =
I
= < d .e d d i
N <
= 9
o !rl2 z
z,
<
>LU
z 3 9 - I . c Z
-0- E * : ! i E
< o 6* cl i : :
- < E E e g
! o : d
:
6
E *
c :
; < _ c != 9
< oE
*
<
=
<
!9
.tE
; o
r.:-< ii.

I * E
@
E EE H E
z
; g e ** E
z ;.i rt i d
^; -G

z E
4i= +s! '
I-Es !He g.o
!g; ; , :> a5 i
z F t > #
uJ g :
L =
p_9
tE a
- i q o
= t st
; o F
! i : : ; ; .
r l L : a c

X z
zt-
uttr

t!
eg
iiffiii,
gffi
L

t
1 =
< =
t g
sk =a
o

z I k ! 'E
l
itl ; : 1
<

3
i g

i ia;;ai
E:E:cE:EH
- <
o

z : . .x.?*i.
"! g;E tEF.;3
,t i 6
d E
o s ? ; - E ;E i : e 9
e

EE*
!;EeElEE=
:.s { 5
.g
= ; 6 :.E
= a E''E
vf I at
i'r I 6l
; ?
1r c , )I
z
rss.9i
P--.92' '
z 5g l* 5 6 6
z N E.a P
UJ cli.: c 6
0. tr9 * I o
E g E E {
a .I
cA*:*
z
t: sEEir'ra5
it
X = g
BE..E !
Z F
' IE 3 .
3?c e 9l
g < a;,fr?EI
< .tl : s d z ; E
i E{ E( , *
u,J 8 a E3 : i =
; i l 6 ; 6 ( J E

c( ; - p K x
;:1
ia* { { F
;E; arlr
:iE# S I E Ee e
. - sk =a :eE =E=::5
ii: ;;;;:E
:;F- x i.EtIfg
$ss:*3d =-i'3d *

g E
! 6 - : . -
z i2 -! ! E
l
o !!q= i i
uJ
Y' rd U = t s d9 , 4
a E b c d
.9.6

a e a a c
, E

3 ;
= r q
!
. !
= '54
o >ai X
z EE.? H -: qe i 3
d E 5 d
E E S E E

2 ;x !!
I
F E
o - !*
=. ':!= =
oL
E
s :F; s
z
i 5 i E
z
5E Bil
z
o
z
giFe g,g g * i g**sg
F
5 E 5 t*
z
lu
F E E
i Ui g A i, E E - g
i E aFEE c i i; p p p $ E
z

A Z

a c
*. l-
q + l - ;
0,
_-: t E & l
i5g : =c,
tr 8D.; F l-3 +A .:=
i;z
s..E i EE Y. E
t = sii : :; 6E
2 Y
E i : :: .:* : E
c:,p :.6
g E
eij
E
K E " E + f F = 9ifFr eB
@ I
.l
-
i EIi; $Es
e :
s;$g*Ff,= ;o _6-E= *g; I
z 6-5 * ,
F 5F .
l r v 9 r 8 . :i *
Lll = : i = d t e:e
o o.'E 5;

E! E
:EE
3 'd
:E
= 3<;
0 83I
E

z
:-;).:il ++
E = a
n
3 3
q 5 ; s 6!
o P1'

uJ 5.. o E
o- ;lri*
>! r': 'd

a rrd i6 9.
z
A Z
;s
a d
F >
o ' g
c-

Rl c F
i! ;e
1 = s : E i g
; i F 6 * f U x
EE3 :f : i : i - r
ai_s
sa E : E *
!eii$9i
E xF 8 { E F
E E
* : !
g
:
F
x a c 6 : - E Y
=a 6
E E E E
z

:) l l o
o q
uJ 6 c
I
i.g

r
5 J ; '! a6o

: ! B
E
g g
I E
i
F
E
f 6

I Fi:
i ! d
;
i{
J A
Eo = FE
ul
{s
z
o
z
z
tu
o.

- q
z ; q = Y
,-)
A Z
zl- 6 :
tJ1 d
s< F

< a
; t .6 c!;
t r E E ! E
u.t
o-
Y O

t
x=
g =- t -.!
- ; _E
o
'
: r ' c
sa
k - : ; c
@ $ $ : : =
-: : aq l $n xx Y5I
6 N : : = g
33 :6 ;,3-8 .i.'i : q "

'F .*
: ;
2 F } - io :i ' |-. tx :E
I l
uJ'
:
F E a$ 6 ;
9 X -

; x E EE E a s d
2

5 F E E 9
: a x :
z
i ; - F
. , t r E s g 9
o c o r D o r r i i

z
:
c o
: ;

il =
z
P
E
I
c
)
h
.
F
i
J N E
6 g
! 9
O . !
C

to @ lD coo

$ z
.., E
I : o - E
: -? c; ts3 !
z q J: E.:.-.!(J { c
_ _g ; c ggi E
o : E g . E H F + 9 . - ;i 1 E
t- , 6 ! e 6:Eii)' e-; .!
; p P Q : o c d i
z F t E o c
. E f i E ?
0"
:f : E' i" t 'gJ9- Et s;siiiPl E
I - o ' :

1
> z
:s
a t
s <
; 9 g
ul 3 i E
o-

g
3 3 g: :Er E
X= x . s;
3= - o : { r J @ 6
E ; : = 3
3T
k >
: 6
; = 6 !
4 . : d

c0 a
= 6
E : : ? 6
- " - : 6 S !
? i E 9 : ;
*
; 3 3 ! E
q
z = ;in
l
o
ul
3 3; EE
3 =a- d S
-g .?
z g t6 ,i,s;6o '
i; !E::E 9 E 3
3 E e IEEse i e - i
= !- , E
: E isEi E o c a r . .
z
FEr "! 2a:gt E
! i
i
' ; 6 E 6 :

d i3 EE3*.
. . . _e
; -E9 ee
I F
= E 5 j 6
.,l ! :-'.r
E E
o 3
c
:- g;+ > :.
E; - 6 o F l l I
: F : i E
!E :5i; q E s ! !
:
g F E g :
:EE:g s a i i 5
z
z
o
z
ul
c

Z F
A E

<(,
' oul-

t>

gE
a 9
J <
i =
o

z.{
z
l
(,
tll

z
3 i c * c : rEr * E * r $ t u
= iE;iE6EEEE;i$
isE$EEEFfE$;FtF
7_
s t t + c l es - u E ' i t $ E -
E

I
iiEi:seEeEE
-cl.
- , 3
EF?e
=n;
c
o
z
EE
i ri
9 E - ! !
z
ut
e =t g
5.; -

E E
EeiEi
:5 E E*
z
a:
zt-
U) TY

1=
g=
(o
sl { =a
E

z
z
3
tu

g
z E " E " " E g T E
3 E E E i C E e i! ! E E f .
= E E ; 9 E gEE; g: E

z
Es#grEfEEs$r$tit 'r.i

,E a
d a
-- E
! =
l3 +
r
E , i = E , E .EEE E E
! ! : E E ! Ei g E
E; E
E i ! lt EE es g *i E
5
2.

z
e9 r " I
Eu j.i,E E ei E E "*
o 3l;tF
5* ET 9
e
P I;EE
g r g EI *; EEEFS
: , g E E E
d ^ i c - c d
i 3 F - 9 Ei :
q ,iF
A c
gEsg; E
I

F
c
c

<: d r i - t
:
k =
o ! -1 u) t) E l D l . d
o
YIivr.i

E " , n
z E= A E:
l
E
! . 9
= g;: i = I9 oE
! 6 -
;a ; F , q 5EF
6 a =
E
z l:ti -.
3 Xr** E
d
= E E: & J \9 :l
; i
z E Fg; : i 9 e
6 d : 8 i F F. Y &
C! ; : t
F E 8F. ; i I
r J
sg
3"
t at
= i E > f
z R -I

I E! I
9 , = '
iY i ra x t a: ;; * *' : . '
= :
c o i ! : I 5 i , j T t
: - o d &
o i!.? I t:Ee E;'EP -

I E etsi :;g E ga! -,


z

sE
{
z
,!r')

g q ; ; ; cgcE; EF i;I'
a

ig
o .o = +-,
- F :

<.{ ;a *e tc:-:. iE
E & 9it
< a : c + : 9 :
g *E uF; i4-E8 3
G E
Q 9 a a

* =
g=
c'?
i(=

z
i J d
lll
6 { ;
c- i4 o-

z ':
3 d

=
z
g e
o
z
5
o E
=
-
z =:

z
z
o
z
uJ

* z
Z F
u} g,
sF ><

o.

; 0

a 6 - o ; I
.\= 6i. I F ir
o : d 6E
t = e : ;l ::
! 5 G 9 o
s.1 5a :
k
:
: :
i @ d
E 9
a
6 n d: .;a
E F "'e E
6.sN. s .?'di a 1b.n *F

: i
d z
E

AgEE,a's*
f
eg?
UJ
6 . 4 !El

3 = X = E a$
= .gc E ;! ax 9
e:
l l :
ei
! :
E
o o o c 65 5i ;
.9
E

i*;
:E 4; ?
z E =E
=

z
ii
2 E : ; i E er
o
z i g g E " gE=:
z
tlJ
G gs'gqi:;FsjI
't

a S
z
p E "cs E
ge;i
* z

i$.*E*
zl.

F >
<tt

I ul
o.
E
F3:EE
EI35E3E
g 33E : E3ii;Ed
!

1 :
< =
i =
2 Y
- <
:{I
I 6
t
i
_d
E
z
3
u.l
c
- l

z
5 E {S . e
E-: -E
>8 6+ : .l!
= E 38 S T
z E2 3 5 E
6.E q P
> E ; 9 d =

z . ; !
9.P S .r.
o a{ iFte
= +1EPF
E E3 J :
z glES:
z
z H E E: i S :
gF& E; :P
o -:+ Er *P
z F , !;ii i:..E'
z E F EE : * e ; "
0;egEE-;!.
o-
ia s E i : i * 5 '
z
e . : H
o)
X z -; r; iE. -O EE E ' s
:-< d g : i *
tr':.i. Y
a ; a : = E
e
5 1 i : 1 {
< c/) - ; : - F : I
. i ; . i c I
riJ *q E! ,5i -6- E:
c- = $ o : 9
x

t u E '
i = S N
$=
sa
o
* d -
.l "a
o< ;t
_--_-.--:-:.-- .:.:_
. E ; ,
] 6 .
; I
i' i -. .: ii5
x o a !F i
l
(, ; E S = E ,I E
3 e ; *6 !6 r 9 P
EA
b c )
o- . c" .E{ 5 : ?
dE< =
a
z
f
E P 5 - i
:
5 a ts=* t i !
: E
l
3 * p d ; F r i
-_F z .-6 0, ii d
.E
I 6 5
a ; ! ! . H
_ i i = -
5 E E : 3; : S 5
z ! E or F ; h
z 2., H* ^! .E S
- f i 8 3
g

t r ;
z E : . : 6
o
i 5 5 s
F = E E
- a < t d
z :=: :..8"
U.i
q.
iE E
+'! E
E .EF:
E=Fg
6 5 > E; ;
z
2 J
A Z
zt-
a E
F > F 9
<(,)
llJ

a * ; {

^{=
g = 3..
s !* $u
X o; t i,i
5 E
. < t . : ; - 6 A
'.(
=
o = E E E E
": on - -::
; t :;l

2
z 5 .qc
S 6
"-.= "
z E
U ^
3 3 2
) E E F; 5 :
: 6 6
UJ
E d; .+ g
a i i 6A i i

z
! , :l!!e + .9
3
=
:
o .
!
9
lEii Ee
cE
T:BEEEET E
.:E I
d 6 a
g;i*EHH -L
I
cd
'
:
q p
3 t c t *i
=
4
z
o
iE
c 6
-c
a egHE-iiE 3 6 S
r:
6 -E-
!!c!;i aa
z 5 e
o
z ,
$ s t s E l *6cE E
-'R;RAs* *
t
2
ul
q Eg ? E 5 qEH
. = : E EE
; E f , E ; : * ^
; - ; - : E X : E X q E t r
e; F; F*; 5*Z :.r*6
Sg35:EE iEE : P.E
z
-c . _ 6 F'

* z E : <
= F
r ! d
A E
se Si ie jE 5

UJ
o- i b r i

Ei . E!. .
.t:* =!.sr
g= ! g
iSE "=!
-ai-g;c
ESEEE
3-!.9r.c
S
P

;9,EF* 'EEF* fi
g ? 35 g:EI! 9isEs P
k =
o
= = e 3 . - -Eee I l . e ; s
- i;E:;s
i;lE;n
lE
F *F: t
* ;
z
:- o - . 9 ; 9 ; 3
o 9 PEp66
L!
3 | ;:;re E
i 3 : a E a
9
s
5 =
i
Z
!,
?
q i
tq
: E
:
;
! :
e
= E q + P - a
E
ii ; .!!
't ii ;Xa!l E
o c
!i!
in n -.E 6E
:!:
s
{
CD

. 5:
'6.=

z
62
z
_ * i i - e
z
o
E'; Eg
EB E9
E
E
o
g , P
I c* :t E
z .6 EE :
=
9 i e ? = ?
Ei ! t:. a
, - ; 3 Q
!3 :
z
lll 5 c F 5g
i'!.-rt6= gElr::'i; S
;FE:E$
i * r a Ee
ro;ro;
lgaE9 F'$EiE'
z
A z x>
zt-
< {
t- >- : ;
<at 9 ; o
uJ
= i i
x=; o ; a

* = q 6

5 =
54.

>a,
3
ir=
{
o *,o-E
*'6; ie I. e'

z = :

c E E .! .E 19
t! * E g
: 9 E 8 E E
@ a g l
E
3i l : a i t

z 'i 7 -.FE
3
z
E IE F t
B9 3
e 3 e
r-6 F E EE
I

3
=
z 3
tr
z F
< @
r $ ;
z
{
6
z F
*: f
- 6 f i
E

z-
!l
o-
' _ _ fY r
: & g
6 9 . ;
-r ; iii
= E
z o-\o.

^ z
=s
q d
g <
o0a
!U
c-

t u
cr
iiz ^<=
$=
3X
K E
c0
.(a
z
z
:)
u.l
Y

=
J

z g ;

I
@
q J

z
'li'

o
* c I
uJ
c- c * E

! ! q q

a:
z
g s "i * E ; s E
=s
;frg
E$is*5g5
E F E ' Ei!IEs E :
cl cr
UJ
o-
! ' g F : 5 g i E !E; i
s {:i;
c

; z :a\

i < - o
< 2
; , i r

- - - .

2 J!

2 i
-
\,

; = ,9 1

-
z 9 -
> F H
J
;
.x 9;i t r
: ! '

z E
I qa3 . 5
{
F i :E ^E
a
z
< {
l
l

< l E
o l*
< l
6 >
< l
z l ,=:
, 9 C
9
{
I
F
: t- F ; j
a
z
s-
<x
;IIJ e(!
? <
:H
r(lq:
o
S z D
=
PIIJX : : < <
=5- ? o > _
< :ii
= = =
=ZB"o
Y
PFtr-* tr
EE!g UJ
=
J o.'Y
E U' a
a
:< z
Y r <
-') < z
d : )
uJ(9
z :< (9
f !J
d o

al
zl :
,:
EA
E9
NI
-l

:l
zl
F;gE 4
'i
<I i,it--
>l z :F :i ; ::
<l _ e >i = *
zt f l l 5 E E 8 r
e = !!
!a ii
<l ; 3 . ! ; , < <z I ,

FI "{ 'P6 ?i l, pP
3 a 6 $ o .X ,?1
il
Nl
4 r ! o
: l 2 2 4
B 6 2 , . I R n
sl
9t * i
: Es t
F
. g Eg! g T g
E(5 F F F
Il : 6r
<l
ot
; I P
.seIX
:
5 F 3E F F F
..i
9
e 5 9
^ u i q +
c e
i H P
. ,
3
o
F S
6
. " . .
z'$c . j ;

:::+ o
z ? N . " r t | / ) r o
E
* z l
a < 1
) z dl

Iv o ; i
: < <l

I <
c ( f
[](,
a z .l ' t
I
i d 0,

V
E
3
5 ..- e .i
o 5 ;
= zi z
z d ! b 6
|ri c! 0(
E . EF
E E E :
.9E 6*
o ,o i i ;

2 9 -
cr -d :. :o lo 9o - s < P. j . vo
t . l c t
E ; u S ; z z z E Z t 9Z cj
F
= P S E l s i i c t
ff
z
: - > ( )
L O A A
g;Fepg;
EF F l F l e i e F F $g
l-ll-
? : (

Q O >

J E r > R

I *\

?
d : )
l ! o
{ ( J
UJ

l.l
i
l
:: .-
(o*
5 l F
. dE o^i
zE z.c!
6
do
= zt)
5
$
s ." EExP 8.3
5= ; SsggegE
ca dE, d EEEE:ES
I :6 i flE 8Fg tg

z * 3 6 e $
g 2
. i ;
2 2 8 2 5
; - ; F
, o F -e
;
F e M r ! t 2 2 3
B ( E
i 5 5 E
F
E
F -
& F
E .\
P c E a:
z
E 5 ; . + . 9 5 . + n ; V . F
o < o o - 9 . < 0 , o o o I

0 r < Y a { ( o N ^ ^
F . ! o = o v r r o x x
* + : 6 6 ! t : : 1 V 9 9 9
* * i i - - - 6 6 f i ; ;
2 1 .
o
z c.l N c.t ct N
d Z
X F .e
3 z {
; 5 I
< ;

-\ t<

z
5
d : )
t
u l o
5 9
E

U z

a
z
> E
3 I
o
o..h
:a;( @

{ =" ;rl N

z PE EE* z
F=
e o
i sr=
n X J
6
tr
b9 E6 E
ird , ddd

z
5 i i ; i : i : n 3 l q i
F
s
:
; F i g E E ii $; iE
5 EE FF F l T E 3 3 E E
e n o e e e 9 . o o o o
s52
H S ;
z l = : -E : H -E * E- sg "s gE FE E
E
o lo r l! o o F ( . .) o o
c) r.r al
ryl
,il 6 v l

,II
. l

:
E
.
E F
E E
5

e z o l z
t s F
E E
t
. E
!o - o
9 k
I Y ? ? i1 -
f , ) -
d.o
c T F o F

It ? " h
E H
- : E
r
tE
; F : F
i:g:
:l:s
E i F eE S
I EE *
g -\
h
!\r
i t
;E
i
=.". s F sF.

d l
U J O
< o
t ) z i
o-

7 . i J N o
3 @ ! : ; E

= I r sd

E J . 8 : 6
2 6 ar .x ll
t ;
t t -

e 9 3 3 R

;! !i ! ;BEF BEF !FEF


s R E g p R F
r s n u S
E E E X R F T i K i :I i

* t 9 1 35 ? E 3 ;
I
e 1 s' : !5; 9E
< T o u.!
< - )
Iz I
IE; . . .! 9 E
., at-Ect=
a t i o9 * X
.9dM Q Xg
E 'aEEg F -\
: s F ' E gi g. i r
i; t i
*<ci+-.rEi,
a
-< zzx
e )
U J O
6 9

: c
z
-l o

I q,-

d E
F i

2 ,. , n -
N - 9 9= c Z i Z
d .Z i Z
c i?
' e t 1
3
zo z{ i E( t F s Po 'I o go g =
T * : 6 4 ; A i g
; B i E ; ; ; ; :
z o S , t E E e , i i I

r x ; FgeI $ l
o < Q 8
8 g ;
= l :

o
z s s 5 3 s 3 6 u 3
: - F
? - s
( c o > -i
< t r
I
I

I
l-l , 1
l - l -
id 1l ,-|
uJ (,
6 9
s:

1
o . . [
.f NO
c* r a; rr .i
z Y ^ o L , - : E 2
F.c z '3 Z 9 6
z g O : JU ts : ,Y
' J ; = o E : i
x n ! 6 = ! = 6
co o otr o ji
, L ( L < u - ( ' < < , , ( l , .

. ' 3 'i . x e B
- Z - ; : " o 9 . d ; i d
3 2
9 : 9 2 i i i ; : * :
;3 c: i d. : n6 g
d g
g 8s ;; :i ;; {i Es
: E

t ! E E d3 ! T ; E ! $ E
o.< 9

Eg0 - s

o o o F ( \ t | ' ' ! t | , )
5
I

g 9 &:t
i f i ! 5
* z
= : i.Es
? s E E* StEip
? - 3 E T-i E
- ' ;; F
Eg$ :
ls; e E t i-E
r 8t ;Er i a
! t r * E:
E
*:
EE igiE?
* FE^E-E
>E ,' , =:tEa.ll ,

=l
!ii -tI

: 6
3 o 3 : ! E - i B *
e ! i :pi-9-1
: ! ; E E g E : ; , "
{
!P iP e ; E ; Ee; E
F : 3 N E* * f i T
t t

:
, ,i i5 'tc ,t6 d; iL!

I
- , x - . F : =o a
$.';9 9 z I .'t a
-
2 2 2i ; S 2 2 E :
; ; ps F 6 E p ? p
F

!E!HHE g 3 fiT o

-t
9 - . i o ( o t ^
9 .fz; E P g 3, S 3
i: q .( -il
2iel {
i.i
s
d
g
I,. I
I
:i_ I
I
'l
I
* Z
> F
k - s
3 " ;
< E

z z
d t r
! l o
< o

i
lrr

z .-
z .. .-.8 3," .ll F
f ,3; .. eii '3
)
l i e o -s e
* :: :::E 1
:- iE r, *F;F I
p iE ;s iE s; gF !8 i;
Ri;Exi Ei iE rE
Pii36 !6 f,5 Sd id ,

z , =
:2 :z I e I i
a Z I E : Z :
F i a E E i * 9 F s 5
{ !
. v
F
A
F
-
9
o 3 Ig s # r E3 H
2
(.)
q
o
r
o
(,)
!
o
a
()

l
< O
!
!t
3
o o
I E E bg
< < q o o
.o a
.,:1l ; ^

" Il : i; rI 3 g s E g 3 EE N
H T3 l I r 5 5 3 8 6 3 s 3
= B

5 B g I 5 3 I 3 8 E ' b I
I

E
tt
t . ;f.
* z
i E
? " i
5 t r

: r<
. . f
3 8
ul
0-
I

z -i(1 c') o Xl
@ Z
) .ao O

!-i t F
2 >i : o 3 :; E; Ert
ZE \: = ; q3E
2 i !
cr)< <
:
(/)
!
<
.E
!FgiE

z 5 s i ,
: : : i e t : . E l i s
5
z z i i e e_ s r E gz !
s g s s g ; E ; E pE s
F

z 3 E g E E ! F 3 F EF F
o g
f ; r 3 G 3 t i s ! C d S r: 8@ 5
ultr o @ r o
e )

4 a
( ' r e ! D r O F . O 9 r O
o o O o O O < ) O F
z

I
!
E
't
l
:
I

ca
.{
F
o <l

o
1i
fi

z
< z
d )
U J O
<(,
ul

z ' F. w ;R -E (o
.l : ; f .id e
; E s 6 F !
ie ;E Es En,!
t -
$6 8,5 6E . " 6913-
!E !E EF.E$Ee:it
i i E ; , E ; , E 3 . 859 5 5 3 3

R . -
z
' Z: i; , ; 3 2 : i
3 s i s E : t "
F
I & ; ; s 5 F Ef
E E EE : E E : E.:
2
z F " s $ rFF t E t f ;
o o L a o o o o o o

F F F T \ F

F . { i " . a v l o F ( o o
- z
t s
? - s E
( / ' o >
E
< d

< r i . F 3
& z
< -': z 2. z
> j - | !.t ] z S A
'
a l ; E g o
t l i I g>
lurF
tr
t.
3i 5 0-< < o

g
,:

t- ! -
t
I E
l
() G
d c 6 I

-{
! t < ol
! z
o < TI
7-4
: l "\ F F FF
R & 3 6
J
-!
I
I E T FE !
e 7
1 F

2 " i

o o

I
z ..
;
E 6 :

k ;
=
R : 9 R . :
:
.( n e e i 2 E
a z s c c s 5 E g
z
d E
=-
ti _ -5c E ; 5 5
z E -
E
_ c F s E
E E E
o - a 9 . ? . 9 E : . b
d o c -
a . i d e E i i ,

E
E O
x ^ , . 4
o . i i :
< o
z i : ; o 9 ?
q z z - a n :
z
iJ E t E g
A
E i E
F ; * E E 'EE E
, 9 F ; 3 q F E F ' E E
E c ^ . e :F ae e E; ae ' s e l E
2 : 6 9 8 i H ; :
g o-
ili = dE tr o o
z - o - = @

! ! q E g RF R ; F F
:
E F E i E F F E i :F F
s g E 3 g g
i

,i
i
sl
]f

z
o
a o ?
F
(D

co

z
z z
!r (,
<(,
E

; - ri. 'i,r
itz E F EE 5E
z :: ; s E E : i ! * 5
d 9 *i ;9E I a
l z -

sE Ca
! iS
:c.

z
6 t
>^o i !E,iE
c 9
-5 ; e*pi FFF
FFi
F-Ffi
! E
; , g E
- i 9 i E F
: a
- z = 3 E ' : E
c i r . 6 v
3 e : - i = c
c l c f
n I o , Y < a
i 9 " t . Y . t s :
H F F E '
; i , ! d 6 l ; t i =
z

e : R g
! z

7 ? -
il
-l E F FR : F P F

flr {,
',1i

d z
t s
; { s
< ;ii

3 -
ul(j'

u.ll | @i

: -
z-,

z l
l i z z
i l c , s g "
z 3 3 6 e
i z
i - E E E 5 E
] = H : + *
- f d z d d
---,1
, *
I I E*
I =i;
l i 9
i : .:.(,
z *: FE d, 6 e
t ! a i
j - l; i ! o g ' * E a6z !
! 3 S d e . s . - .s = : t I
; E cg E x Eeg Ft i. EE ,: E
5 se
$EE
P
2
II rF >
f iE: NE i i
d o o @ < <6 o
Es
(D <

, . 9 '
ul Cl -
O < ii
z B :
''. o i 3 g 3 5 g 3 S 3 3 E
" I
,: ,*tr
kr
l
<R I
Fdi d. s
<.:
P o
I l V = - v * F { .t
;" r> v
@ +
2 < : E E :I
; :
Y
> z
F l
< l
ca
l ,
t :
| 7
@ E
Ig s .- ^. c- o tr
U)
I E

;xs-l E
S " fh u lr a=
I
F
n
F:-i!
Id @* .sE GE ;; v {
{
k
o ; J o G r E?F ;
F
t i : I : - ; E *g z \
{ ! 6o ; ' i i- . o
'l+:-
, l c o :
>
:
> ' 1
c = ^ s 53'3
+ +383

z
p 5
IJJ O

u.l
t u

3
z o-
5 r:)

z E - E

: ; r ?

6
.g
o
z I
r > : J
e - s
:{ = i < d

! 3 3; EI
.s ; di ".E
6 < F tr, u F

.-r
!4 S :l
E F:i-
= 3 1
o l
z l ?
[ 1 I N TE R J K E S E H A Y A I i
N E P U A L I | (I N O O N E S I A

III
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERIKESEHATAN
R.I.
998
N0MOR:445/MENXES/PERfr'/1
TANGGAL:8.MEl1998

DAFTARSUBSTRATUM
ZATWARNAKOSMETIKA
YANGDIIZINKAN

Al!minLum hidroksrda
2 Alumurum slearal
3 Asan srlik6l
4 Banumsullal,Bariurn sullida
5 Bentonit
6 Kalsium karbonal
7 K3lsium silikat
I Kalsium stearat
I Kalsi!msullal
10 Kaorr
tl Liti!mslearal
12 lilagnesium aluminr!m silikat
13 MaOnesium karbonat
lvla0nesium oksiCa
15 'ilagneslum 5learat
16 l,{aonesium trisiIkat
17 Pali
18 Senokarbonat
19 Sengstearat
20 Silikon
dloksida
21 ialk

D i l e t a p k da ini J A K A R T A
P a d at a n g o s l :I M e i 1 9 9 8

MENTERITESEHATAITR I
^1 *"---W,
LV -
Prof.Dr. F. A. Moeloek
-,i
z
z x
iE z
llJ > z
ui

d D o z
u.tu,iQ
E E
6 fro z
E ==
Zz6.o lu
z 3
z
.E*
o- o * 6a
z5* ; I 3.
55;* 6, d.E
F- : < t

qFEs
o_<Yo (<l
rYl
S E T
E :

Giol
UJ
o-
"21
;<l
(,
:<l E iE
UJ
o
.<l
tr E 5Ed a s
ul
!Jl
EOI
E
u)
E EgT
ngll
E 55EE N
r UJI g EE-s 5
-e
, q
x^l i*i: i A. :i
< .nl A9 .q9
*zl
z<t E E 3 g E3E E q
E!
4." cf
<>l :.EdE:-E grt 6
5El z
N5l

- -E; =5 '6E:t lE. ' l : i Ae
a@l
,^ Yl
E"Fi.E! + i 9 :.8
V<I
a El
>- 0,1 ,EE;EEE
F<i
UJ OI
=<l
iE:s::;:5i EE*P: ' F
ul
t
.il Er E iE
!t: E
<rl
ozl
z<l
ur ol
: EE :g E + Eo l,!
A= F

F
N
F;8fi;EI
; E B 5 ! ! c^9
z
ert

+*
b

N.
F
l! :,8frfi59i'i
ft
OF .ro

,ii
=
o
z
z

* E P= i{E
E &P EE !;P
i = - ; i o q "
r x1 e i 5! E; EF*
ri ;.' e e ss s $ : E I
I tJl
; s
t

E; E i"EE
@ a t I r:? --6 r , c
gs-E
; s E
ii vj _ F
EtiFgeesg
l-.- -i-
: a l.$E f E EE s E
t l
t >
o d

Jiz i t :
a * ;e* a s
-t f i
I .".-9 * .r gJ S "
t.i- ? 3 o

i E 6 < . E ( !
r < : ,p E
E ;
.n I lEE ; $5
= E E gE I
a 9
i$q E !
l z I )! ;
E
&e C 9 .
E ! X H I F" -: E
g 6
E
! !3
i E e;
o.= + E; " . i = +. + 9Y P qre^
(J r w dr
----

F
* : E F" J .

cssa
i=
=
a
(,
z E 9 Y E A
e . 4 * q l S

:EgBEs
g 9 F . l F
E g = * ; I F.t

FE $ 5 F E
F:CO r! r\ !'9

O F c 1 -
! , ] | o F
t
i .

o . , E;
: E E*; 9
=t ; . :'
9.., s;
:i tE-.'ii
er9friEi
llJ
c

F i i

I E
* 3t +
s
t - - l
t c G
>
l :o a l ,
r l
* E qrg
t - E

l to< ? t 5:
d. | 6 ar .99 :stt
< < i = 6 r3:
F > : o
I <rto (/)
r. I
r :ic
g 3
!? 6r.:;
I ' i ol
i iI ; 5 3 E I.e
l I ' r Jo o;
I
8 3 3 3
r ; i i
s l - c a
a a ; ,
s : i ' g F I
o : J x ;
: f @ t r E
=
d o : { Ex E
E
E s
x :r- x E
e ^ ^ i'. S 6-3 o.S
l o

i ,:]
_ .: E
E
c 2 !- E .9
E: ; E $ ; I
= i F o 6 = . - ' r c.r'
< i l| t^ iF ,i s ;o e1 !

' xf
6 g
o l-'19 EE: . sc , . ,b
S I l X e 4 3 i q E e E
3?

l i:EE E,
iE:saF{ s
.9F

a o
d E

.:l : >.
F
r9 9
; ! E : , g - ; o: -
: g
3 fi6 a : v F (: e
;E a
i: ;s 5b ea E
g
'.
6
{: s nF E
ul 6; * ; a
N E ; T E E ; g E
9b i: ! E- Ee 6E
n
Y-
: l i S e g a 9 E E s 3
r: (E! r: 6E pE E .! F E
: t ! F E ;
E EP i g f i $ $
EE T T
o f r @ F - . O o 9
z
96
z ts;
>9

E
1
l
o 7
.9
z t-
3 :z 9
E .
E ;

o.
t a
i g
I Ea9
=
5F
t . ^
env
la4z
i F E

o I s *

I -t
:^' ' r d: i!-rl

l
? H ,EE'r
glgi=
p

H Ei*?E
t f l

i
l i i - 6 EE
l N l
L ; o
F Ei5
9 -
rro i o 6 = : ;
l :
I
l a v 9 :
+ P 9
o
E EI!
u o 4/; o or!

iI
; ; !
o ( D
,u- tLo t
I + ,i g*E

l z
t z
EgEEEgE
i!3.eEE5
=gg.:F!:

,E

r- <
ii ;
i; fl .d' 9i
@ e
l s < : 9
6':t
.Sr a - E
ig] g C'Q

l o -
I

'---l
igc o 6

* l
.= I - 5> . ) :
6 l in '=*
i!
f- = i E E .
= t
- l

$ . g i * E-i E
o. 6"9 d *,! ! o- -.
f

:t( + p- @

I F E E "e
z E C EE
5
=
z
, =,
o l
i o e$i;9=
iH;sEFE
: ' - P3 E i i ;

I ia
i b E ;
t <
3 E!
gE
z
uJ
5
= iE "
figE F
68 i 5 E, i
o i.
z

I i i) (ii:, r
o

!a d
z H+t B
3 ;
, f :!d- E
;< ra
? ;
iEEI
EElr
.rF'-
99
al cu
lrJ E :P F ;E
f*;* E:
E
=

** d=
ie
A
o'=
:c
ci
* s *
I

9 9 c 1 Y
E ; ? ! ;
! ?! -e
e E | J f ; ^ .s e
3 F + * E EE E . .E 8.5
r E o

ElF$ggEg
; -* > ;.., E
* Ec' ;".
F N A O C :
E q5 5 E 3 . E
= = Y 6 :
o ci O+ >t

Iul E C
3 !!o
X= 6
z )
e H A
l : i i' _-='( E
!0
E E c
.!

t - g i P 4 S 4 E
I I !; , Y3r :r E X g I
t i Y E E : '
: :
Y
:
Y
!--]
t t I
,: i z .-:t -
;

,l
9=
9 o
: B

i $

f ; z
; f
*; B
? z
.9 't -
o c ( ! E :

i= o 6 l !

:
t $E!=*
= r'iFeeE
=
Ei=:*i:f
o s ; e * r ; c i . B ;?
I
j^r I
.9

<E -
l
I 5 . r -+
L 9 ' . = I _o,6
I Eian s ; : =
z L O ; I f ' :
| : E o = F
| ;;h > 5
1 5 5 ! ; i E9.:
i z.EE 6 .l
F
Edi
(, i l
2 =J f
E -=-:
'a 6g
E :
66:ii Y
* o .
+ tEi :
z S E E z
LI

z <9 -: I
l- 6i o. d
, 5 E
z < i < t I
Y
l.o
; E
t
1
t
!
'tr
n
Y l <
$ u-
z FFt a ,.1 c
* 6 u l N o
R= R -
^ z
E -5 s
$ ?
=
<- ' r F
d
: { 5 3
SsZt
6 : E ;
= +E+:
Lll

:
q d

*' d =,

o s s

E
4 3
5 t

ri -9

3
o
z

< L
3
I
I
l
l l -r
t F

I
t - l

r-l-:,ir-t I
...1

z z
KE; Lz
u
uJ l:
3 ak
<tr o o @
'
<tI]
2< r ) > >
:> l
tr38 x0a
fiHn t- o-
= = =
>z!t6
e$$-: <I
s5-s
o >zll
IfrEE UJ z
-l

z 1l
l
t
*
l
-:
:
:
,p
a
t
-
96'
vl N
F :
I
a- - .

f ; . q e
I
l -i

;l
s E 9 H E h S q
t! ?
t
!
o
o : ( J ) \ ( J : :

o
c 6 . U g n 6 i ;
:(
a - ! !

UJ 0a f * S E d- < 9* ( ox
! z o E E i E = E E

z 4 4 * Z * 4 1
= i i i i t : E
E
U)

= s e
*.E
X
E
P . R
F<
,ng I ;( / l g F
;< f
L1t=
+ E v 'g |
* *
:
a ;
O

t '
U)
t $ g ;E i !
F
F
C{
i! f; eE
:
z
:q E * E*u$-E
+ ET g + i E E F E
:: g;titsE$
I s ;$ EEg$E$
z F N (rl 9 |r) @rt-

"11
!c i; + 9 e
=-;
h x * ^
-(o
t 7 -
<& . - - E b E X < < o o c D
z<
:)> 3 = = f i E- H
it .- = 5 , d> .o-(;r<)
zi Y .- 9 ('
b c x-l o
o F U - co E
Fl<l-o

c
> P f
o - o " . : F
: . F : l . ' ' o - q o
E q : . f t i . r r 6 ' + - s 5
z
6 6 F E g
= E E * F a x o =
iiz
! l t t t t 6 ( ' )
o
o E ! ' e F t t r ; i
z
i i i n * - -
tr f x a o j ' J t f

S F S * I
; ; q u! 9: ; ; ; ; \ ;
.! o ON
r r. r .!.\ r:
o o o o o-.
: : > > o > > E >u >
E
o

6
c)
c)
A
E = E
f ;.s X a Y -! i \0 - . i
v)
( 6 ; Y
.!
g 3 5 4 - ;
F s E E r "
E i :q !E :$
6- -
E e . g 9 9
E ( / ) E E +A. E 3 H p4
a a L\
(-;
{ ; Y S L 7 ;j g q.:: c
+ E C F
i o o i [
x F d 5 ; $ E $$ if;
s 8 I 8 s5
N t ' t n t ( o
o
. c
z
" < |
F =
2 2 I
<tr c D o o < @
2 < UJ
IL
r E
Lll
* F
o- t!

- " * * l

s e 5 u.
.r I
-l
z : 6 o i , : l
5
l a i
E !r n 0l
! -
H ! ! *

l : \ - -d -" -d i,e
. { 9 . " : 2 i N
l c< g E
F
S
-
E E
t < l l c l =
i E
* * t t t
: E > > =

s l l a g
f l l 6 6 " r . . q
a l o F Y u l
C

e l ^ l N 3 -e E
C l l q a X . =

i I I E < R E
g t l * t . F E
g- I l - E : 7 .
I l+E E s E
I l i s EE
o
I 1 1 < =
cc c
I la : <
I t r < o ,
(,' u J ,7
I lo 0. 0- F

n
F . C o o ) O F
z ct a',1
.l

.'si,,(r^
i 1

ffi t
M E N T E B IK E 5 I I A - I A N
sEPUSLIXlNoor'JESIA

".'
H"1Hu":l*:lx,?ix:li
TANGGAL:I t']lEI1998 --\
ZAT PENGAWET DAN
SUBSTRATUM,
WARNA,
DAFTARBAHAN,ZAT x!)sivlEIl-6A DALAIU
qG.UNA.KA!
TABIR9IJIJA.YAN9 DILARANG

IAIN PENGECUALIAN
TJAI.lA

AnlimonYandderivatlves
AntimondandenvatnYa
A|scnicandil'scomPounds
Arsendan senYawanYa
Acid
Reiinoic
Asamretinoat
UfacanlqAalo
AsamuroKanal
(AETI-) AcetYltetramelhYltetralene
Asetilt'Alrametillelralin
Benzene
Benz,en
ChLoide
SenuethonlLlm
klorlda
Benzetonium
BenzoilPeroxide
BenzoilPetoKsroa
andderivalives
Berilium
Bedlium dandenvalnYa
Bithionol
Bilionol
Baomrne
9rom
PigmenlOran0eNo 5i Pelmanenr
D&COrangeI'lo 17drrr!3|.et.. Orange
\ -rr ' ' _ v ' '
p i e r n edna ng . i r r r r r r l Y
No.10:Rhodamine B
O & CR e dN 0 1 9 c 1 4 5 1 7 0 d a n BasicViolet
C.1.45170:1
RedNo 53:LakeRedC
Piometrt
D & CR e dN o 8 ' C l ' 1 5 5 8 5
PigmentRedNo.53;LaksRed
O&CRedNo 9, C 1 15585i1

53

ti
is,t
LINI'iI KESHAIAN
n L p u 0 L r K r N o o f iE 5 l ^

NAMA LAIN PENGECUALIAN


NO.
3 4
1 2

16 Oioksan 0ioxane
17 Elileooksida Oxide
Ethylene
Fenolftalein Phenolphthalein
Fosfor Phosphorous
2a tsariunl
Garam-garam Bariumsalts Barium
Kecuali dan
sulfat
sebagai
bariumsulfida
zatwarnayang
penjerap
diizinkan.

21 E as
Gar!m-earam GoLdsalts
22 Heksaklorolen flexaciloropnene
23 eler
monobcn;11
Hidrokinon MoncbenzYlelher
Hydroquinone

H0fm0n Hotmone
25 lodium lqarne
26 dandenvatnYa
Kadmium andoerivatives
Cadrnium
21 Kaptan CirPtan
28 Karbondisulfida Carbon0is!lfide
29 Ka|bontetaaklorida Telrachloride
Carbon
Klor Chlorine
Klorofluorokarbori (cFC)
Chlorofluorocarbon
32 Kloroform Chlcroform
33 Kromdanderivalnya Chrome
andderivatives Zatwarnayangdiizinke.
Maskambret MuskAmbrelte
35 6-l,ltilkumarin (6-MC)
6.Methylc.umanne
36 Minoksidil l,4inoxidil

I
.l
AI KESHATAN
M EN - T E
FE'USLIK IlllooNESIA

o. NAMA LAIN PENGECUALIAN

1 2

37 Minyak antrasen oil


Anlhrazene
I
38 f,linyakbiilLaurusnobilis
L Oil from the seeds ol Lalaus
nobiir'.s
L
I
39 Natdum piritjon SodiumPyrithrcne
I Nitrous
Anorganic Ngldumnrlnt
40 Nitrilanorganrk
I
41 Nilrosamina Nitrousamine
| Zal viamaperakuntukci
42 PerakdanderrvalnYa Sllveranddenvallves
I
o, | *"** o"n."nr.*onr" andrls compounos
Llercury Fenilraksa irtrat dan
ta0mersl seba0a
pengawetdalam sediaan
sekitaamala, maksimum
0.007%,dihitungsebagai
fl0.

44 halogenida
Salisilanilida Salogensled SalicJlanilido
I
45 | Sel, laringanala! Prodlk y a n g Cells,liss!esor products
ot iuman
dihasilkandanmanusia ongrn
I
46 I selenium dansefyawanya andit s comPo!nds
Selenium dalam
SeleniumdiSultlda
sampo,maksimum 17o

Slronsiumlaktat strontiumlactale
48 Stronsiumnitrat Slronllumnilrale
49 polikarboksilal
stronsjum Slronliumpolycarboxylate
50 Tallumdanderivatoya Thaliumandil'sderivatives
dansenyavranya
Teluaium Tellu um anCit s comPounds
Timbaldan
derivatnya Leadandit'sdedvatives Timbalbsetatdalam cal

':l
rambut.maksimlm 0,6%
dihilun0 sebagsl logarn
lin,bal
(ES
iEt

NAlvlA NAMA LAIN PENGECUALIAN


1 2 3 4

53 Toriumdandcrivalny3 Thonumand rl s denv6lives


54 Vinilkloida Bukandalambentuk
(spray)
aorosol
Ziftoniun dan senya\aanya Ziaconium
andit'scompounds Bukandalambenluk
(spray)
aerosol

Crlel3pk3n
Ci: J il,l(A R T,\
P 3 d a l a n g g a l8: l \ , l e i l S 9 8

MENTERIKESEHATAN
R I.

Prof.Dr. F. A. i,loeloet(

,t: