Anda di halaman 1dari 4

Laporan Kasus

LEMBAR PERSETUJUAN

GAMBARAN RADIOLOGI THORAKS PADA TRAUMA THORAKS

Disusun oleh:

Intan Terania (201210330311132)

Riko Sampurna (201210330311128)

Hari:

Tanggal:

Mengetahui dan mensetujui

untuk dilakukan presentasi

Pembimbing,

dr. Tri Listiari, Sp.Rad

ii
iii
DAFTAR ISI

JUDUL ................................................................................................................. i
LEMBAR PEMBIMBING ................................................................................. ii
KATA PENGANTAR ....................................................................................... iii
DAFTAR ISI...................................................................................................... iv
BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1
1.2 Tujuan Penulisan ...................................................................................... 2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 3
2.1 Anatomi Thorak ....................................................................................... 3
A. Dinding Dada ..................................................................................... 3
B. Krangka Dinding Thorak .................................................................... 3
C. Dasar Thorak ...................................................................................... 4
D. Rongga Thorak ................................................................................... 4
2.2 Fisiologi Thorak ...................................................................................... 6
A. Mekanisme Pengembangan dan Pengempisan Paru .......................... 6
B. Pergerakan Udara Kedalam dan Keluar Paru ..................................... 9
C. Tekanan Pleura dan Perubahannya Selama Pernafasan ................... 10
D. Tekanan Alveolus ............................................................................. 10
E. Tekananan Trans Pulmoner .............................................................. 11
F.Cairan dalam Rongga Pleura ............................................................. 11
G. Tekanan Negatif dalam Cairan Pleura
2.3 Trauma Throak ....................................................................................... 13
A. Definisi Trauma Thotak ................................................................... 13
B. Etiologi ........................................................................................... 13
C. Patofisiologi ..................................................................................... 14
D. Initial Assesment dan Pengelolaan Trauma Thorak ......................... 16
E. Klasifikasi Trauma Thorak ............................................................... 22
F. Trauma Pada Dinding Thorak ........................................................... 23
G. Trauma pada Pleura dan Paru........................................................... 24
BAB 3 GAMBARAN RADIOLOGI ................................................................ 39

iv
A. Gambaran Radiologi Pada Pneumothorak ............................................. 39
B. Gambaran Radiologi Pada Fraktur Costa. ............................................. 49
C. Gambaran Radiologi Pada Hematothorak .............................................. 52
D. Gambaran Radiologi Pada Kontusio Paru.............................................. 56
BAB 4 KESIMPULAN..................................................................................... 59
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 61