Anda di halaman 1dari 5

PENGURUSAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI

PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)


EDISI PYD

NAMA PEGAWAI YANG DINILAI[PYD] ________________________________________________________________________________________

NOMBOR KAD PENGENALAN : _______________________________ NAMA SEKOLAH : ____________________________________________________

NAMA PEGAWAI PENILAI : .......................................................................................................................................

BIL KRITERIA SOALAN KAEDAH PENILAIAN EVIDEN


D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONALISME [6%]
A.1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 Pemerhatian
A.1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 Semakan bahan
- E-mel,surat,memo,media social,foto, video,keratan
akhbar,bahan-bahan lain
Temubual
-Bagaimana melayan pelanggan
Pemerhatian
-Pemerhatian secara langsung dan tidak langsung
E2 SAHSIAH
A.2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 Semakan bahan
-audio,video,bahan bercetak,bahan-bahan yg sesuai
Pemerhatian
-Pemerhatian secara langsung dan tidak langsung
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 Semakan bahan
-audio,video,bahan bercetak,bahan-bahan lain yg sesuai
Temubual
-Berapa lamakah masa yang diambil utk menyelesaikan tugasan yg
diberikan
Pemerhatian
-Pemerhatian secara langsung & tidak langsung

1
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & 5 Pemerhatian
KEYAKINAN DIRI -Secara langsung & tidak langsung

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 Semakan bahan


-audio,video,bahan bercetak, bahan-bahan yg sesuai
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak langsung
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 Semakan bahan
-Kamera litar tertutup
-Soal selidik
-Bahan-bahan yg berkaitan
Temubual
-Adakah anda sentiasa mengutamakan pelanggan
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak langsung
E3 POTENSI [4%]
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & 8 Semakan bahan
MEMBUAT KEPUTUSAN -audio,video,bahan bercetak & bahan lain yg sesuai
Temubual
-Adakah keputusan yg dibuat memberikan impak kpd organisasi
-Adakah anda faham dengan hala tuju organisasi
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak langsung
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 Semakan bahan
-audio,video,bahan bercetak,bahan yg sesuai
Temubual
-Bagaimanakah anda menerapkan elemen Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi KBAT dlm PdP
Pemerhatian
--Secara langsung & tidak langsung
A3.3 KEINGINAN MENIMBA 10 Semakan bahan
PENGETAHUAN -Audio,video,bahan bercetak, SPL,bahan lain yg sesuai.
Pemerhatian
--Secara langsung & tidak lsg

2
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF & INOVATIF 11 Semakan bahan
-Audio,video,bahan bercetak & bahan yg sesuai
Temubual
-Apakah bentuk inovasi yang telah anda laksnakan dalam
organisasi
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak langsung

E4 KEILMUAN & PENGETAHUAN [6%]


A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 Temubual
-Jelaskan anjakan-anajakan dalam PPPM
- Soalan tentang dasar-dasar kerajaan yg lain
A4.2 PERATURAN & PEKELILING 13 Semakan bahan
-Dokumen profil individu
- Surat-surat pekeliling
- Bahan-bahan yg sesuai
Temubual
Jelaskan kandungan surat pekeliling tentang etika berpakaian
penjawat awam
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 Semakan bahan
-Kertas cadangan, kertas kerja, laporan program, gambar,video,
bahan lain yg berkaitan
Temubual
-Bagaimanakah anda menggunakan kepakaran anda untuk
membantu rakan sejawatan
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT & 15 Semakan bahan
KOMUNIKASI[TMK] -Blog,Frog VLE,e-mail,brosur,memo dalaman & bahan yg sesuai
Temubual
-Bagaimanakah anda mengaplikasikan TMK dlm bidang tugas.
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak lngsg
E5 KESEDIAAN & KEWIBAWAAN [10%]
A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN 16 Semakan bahan
ARAHAN/TUGAS-TUGAS LAIN -Surat,sijil,video,brosur,gambar & bahan yg sesuai.
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak langsung
A5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN 17 Semakan bahan
BIMBINGAN & PEMENTORAN -Buku log pementoran,catatan refleksi guru,dokumen PLC,
portfolio PPPB,gambar,video & bhn yg sesuai
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak langsung

3
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR [5%]
A1.1 JALINAN & JARINGAN 18 Semakan bahan
Gambar,video,laporan program, brosur & bahan lain yg sesuai

E2 SUMBANGAN [5%]
A2.1 SUMBANGAN PROFESIONALISME 19 Semakan bahan
-sijil,surat,gambar,video,laporan program,keratan
akhbar,brosur,cenderamata & bahan lain yg sesuai

D3 KEMAHIRAN
E10. KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL [25%]
A10.1 PENCAPAIAN MATLAMAT 20 Semakan bahan
-Buku laporan /brosur. Laporan minit mesyuarat, maklum balas.
Rekod/analisis pencapaian, petunjuk Prestasi[KPI], semakan
SKT,kertas kerja, Sijil/anugerah, laporan pelaksanaan,& dokumen
berkaitan.
A10.2 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN 21 Semakan bahan
PENGAJARAN -SKT,kertas kerja&laporan PdP,RPT,RPH,BBM,instrument
pemantauan/jadual. Rekod pencapaian matapelajaran & dokumen
berkaitan.
A10.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN & 22 Semakan bahan
PENGALAMAN -Laporan program, minit curai/minit mesyuarat, catatan
perjumpaan, jurnal/artikel,sijil,perkongsian bacaan
buku,gambar,kertas kerja & dokumen berkaitan.
A 10.4 PENYELIAAN & PEMANTAUAN 23 Semakan bahan
-borang pencerapan, buku lpg/fail meja, jadual pencerapan &
penyeliaan, minit mesyuarat, takwim aktiviti, rancangan tahunan,
dokumen bimbingan & dokumen berkaitan.
A10.5 PEMBELAJARAN & PENGAJARAN 24 Semakan bahan.
-Sukatan pelajaran,HSP,Ranc Pgjran Tahunan/Kalender
Akademik,Buku Persediaan Mengajar,Borang
pencerapan/pemantauan PdP,laporan pencerapan,jadual waktu &
dokumen pencerapan
E11 PENGURUSAN [25%]
A11.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS 25 Semakan bahan
-Fail meja,jadual waktu,minit mesyuarat,takwim,kertas
kerja/dokumen penambahbaikan,laporan peningkatan ilmu &
kefahaman tentang bidang tugas, & dokumen yg berkaitan.
A11.2 KEWANGAN 26 Semakan bahan
-Anggaran belanja mengurus, fail kewangan,laporan audit,
dokumen kawal selia, kertas kerja & dokumen yg berkaitan

4
A11.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL 27 Semakan bahan
-Rekod pembangunan fizikal,asset & penyelenggaraan dlm bidang
berkenaan, inventori asset dalam bidang berkenaan, minit
mesyuarat, fail & dokumen yg berkaitan.
A11.4 SUMBER MANUSIA 28 Semakan bahan
Waran/sijil kelulusan perjawatan, fail perkhidmatan, takwim
latihan staf, laporan LDP/SPL KPM & dokumen berkaitan
A11.5 MAKLUMAT 29 Semakan dokumen
Sistem pengurusan fail, sis pengkalan data,minit mesyuarat,
laporan & dokumen berkaitan

E12. KEPIMPINAN [10%]


A12.1 HALA TUJU ORGANISASI 30 Semakan bahan
-visi,misi,minit mesyuarat,brosur,papan kenyataan,pemidang &
dokumen berkaitan
A12.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 31 Semakan Bahan
-Takwim,perancangan strategic,post mortem,laporan,minit
mesyuarat & dokumen yg berkaitan

DMY.2017.PP2.PBPPP.PTA