Anda di halaman 1dari 3

MATEMATIKA KELAS 2 SD 8. 234 = ....

+ 30 + 4
a. 200 b. 20 c. 2
1. 112 - 109 - 108 - 110 - 113 - 111
Urutan bilangan di atas dari yang 9. 165 + 128 = ...
terkecil yang benar adalah ... a. 283 b. 293 c. 294
a. 110 - 111 - 112 - 109 - 108 10. 245 + 182 = ...
b. 113 - 112 - 111 - 110 - 111 a. 426 b. 427 c. 327
c. 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113
11. Ayah membeli 56 jeruk dan Ibu
2. 215 - 335 - 250 - 350 - 375 membeli 39 jeruk. Jumlah semua
Urutan bilangan di atas dari yang jeruk yang dibeli ayah
paling besar yang benar adalah ... dan ibu adalah ...
a. 375 - 350 - 335 - 250 - 215 a. 94 jeruk b. 59 jeruk c. 95
b. 375 - 335 - 350 - 250 215 jeruk
c. 375 - 250 - 350 - 335 - 215
12. 37 + 55 + 39 = ...
3. Tiga ratus lima puluh tujuh jika a. 121 b. 131 c. 130
ditulis angka menjadi ...
a. 257 b. 375 c. 357 13. Wahyu membeli 34 kelereng
Bayu membeli 41 kelereng
4. 245 ditulis menjadi ... Wawan membeli 37 kelereng
a. Dua ratus empat lima Jumlah semua kelereng mereka
b. Dua empat lima bertiga adalah...
c. Dua ratus empat puluh lima a. 113 b. 111 c. 112

5. Nilai 231 adalah .... dari 189 14. 375 - 165 = ...
a. Lebih besar b. Lebih kecil c. Sama a. 210 b. 220 c. 110
dengan
15. 258 - 49 = ...
6. Nilai 319 lebih besar dari ... a. 208 b. 201 c. 209
a. 351 b. 316c. 402
16. 438 - 269 = ...
7. Angka 5 pada bilangan 465 a. 169 b. 171 c. 271
bernilai ...
a. Satuan b. Puluhan c. Ratusan 17. Pak Susanto memanen 175
mangga
Pak Susanto kemudian menjual 43
mangganya 22. Penggaris adalah alat untuk
Jumlah mangga Pak Susanto yang mengukur ...
tersisa tinggal ... a. Waktu
a. 141 b. 132 c. 142 b. Panjang
c. Berat badan
18. Bagas punya koleksi 252
kelereng 23. Alia mempunyai tongkat
Bagas memberikan kepada Andi sepanjang 60 cm
sebanyak 48 kelereng Jumlah Sela mempunyai tongkat sepanjang
kelereng Bagas sekarang adalah ... 55 cm
a. 207 kelereng Lisa mempunyai tongkat sepanjang
b. 203 kelereng 61 cm
c. 204 kelereng Tongkat yang lebih panjang adalah
milik ...
19. Pukul dua belas tepat jika ditulis a. Sela b. Lisa c. Alia
angka menjadi ...
a. 21.00 b. 12.00 c.
00.12
Perhatikan gambar-gambar ini
Lihatlah gambar-gambar jam berikut dengan baik untuk mengisi soal
ini ! nomor 24 - 25!

24. Buah jeruk beratnya adalah ...


a. 1 Kg b. 700 g c. 950 g

25. Berat buah apel lebih .... dari


buah semangka.
20. Gambar jam B menunjukkan a. Berat b. Ringan c.
pukul ... Sama
a. 06.00 b. 02.00 c. 12.30
B. JAWABLAH PERTANYAAN-
21. Gambar yang menunjukkan pukul PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN
empat lebih tiga puluh menit adalah BENAR!
gambar ...
a. D b. A c. C 1. 329 jika ditulis huruf menjadi ...
2. Angka yang bernilai ratusan pada Ayah menjualnya ke pasar sebanyak
bilangan 476 adalah angka ... 139 Kg
3. Rani mendapat nilai 285. Ayuk Jumlah padi ayah sekaranga
mendapat nilai 327. Beni mendapat adalah .... Kg.
nilai 296. Siapa yang 11. Pak Bahrudin berternak 425
mendapat nilai paling tinggi ? ayam
4. Anita membeli 125 gantungan Hari senin Pak Bahrudin menjual 175
kunci. Sintia membeli 119 gantungan ayamnya
kunci. Rani membeli Hari selasa Pak Bahrudin menjual
201 gantungan kunci. Siapa yang lagi 180 ayam
membeli gantungan kunci paling Jumlah ayam yang sekarang diternak
banyak ? Pak Bahrudin adalah .... ayam.
5. 228 + 134 + 46 = ... 12. Pukul delapan lebih tiga puluh
6. Pak Riko memanen 223 buah menit jika ditulis angka menjadi ...
semangka 13. gambar jam di atas menunjukkan
Pak Sandi memanen 189 buah pukul ...
semangka 14. Bayu mempunyai tali sepanjang
Jumlah semua buah yang dipanen 218 sentimeter
Pak Ahmad dan Pak Rudi adalah ... Rina mempunyai tali sepanjang 199
7. Sinta mempunyai tinggi 132 cm sentimeter
Santi mempunyai tinggi 129 cm Riko mempunyai tali sepanjang 215
Jumlah tinggi mereka berdua sentimeter
adalah .... cm. Tali yang paling panjang dimiliki oleh
8. 385 - 35 - 140 = ... ...
9. 276 - 42 - 179 = ... 15. Antara buah apel dan buah
10. Ayah memanen jagung sebanyak anggur pada timbangan di atas,
buah yang lebih berat adalah buah
465 Kg
.

Anda mungkin juga menyukai