Anda di halaman 1dari 21

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia

DASAR-DASAR & HALA TUJU


UNIT
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
6 MALAYSIA

DISEDIAKAN OLEH

NAMA NO. MATRIK

NUR AISYAKIRIN BINTI ABU BAKAR D20162076023

KUMPULAN : P

PENSYARAH : DR. ROSMAH OSMAN

KPF3012
PERKEMBANGAN Siri Pembelajaran Aktif
PENDIDIKAN DI MALAYSIA:
FALSAFAH & DASAR

SEMESTER 2 SESI 2016/2017


Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

UNIT 6
SINOPSIS

Hasil Pembelajaran

Setelah melengkapkan aktiviti ini, anda dapat:


i. Menerangkan jenis dan hala tuju perkembangan pendidikan mengikut era ii.
Membincangkan kriteria dasar & hala tuju pendidikan era masyarakat
tradisional.
iii. Menganalisis perkembangan pendidikan semasa era penjajahan. iv.
Membandingbezakan matlamat pendidikan terhadap pembangunan insan dan
negara pada pada era sebelum dan selepas merdeka.

Kandungan Halaman
6.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan. 2
6.1 Hubungkait falsafah pendidikan, dasar pendidikan & sistem pendidikan 3

Malaysia.

6.2 Kepentingan dasar-dasar pendidikan di Malaysia. 4


6.3 Pengaruh dasar-dasar pendidikan terhadap pembangunan insan 5

dan negara.

6.4 Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961 (DPK) 6

6.5 Dasar-dasar pendidikan di Malaysia 7

1
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Rujukan: http://moe.gov.my/userfiles/file/BUKU%20DASAR.pdf UNIT 6


6.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan

UNIT 6

Hubungkait Falsafah Pendidikan, Dasar Pendidikan & Sistem Pendidikan

2
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Sistem Pendidikan Malaysia

Falsafah Pendidikan dan Dasar


Pendidikan
FALSAFAH Memperkenalkan potensi individu secara
PENDIDIKAN
menyeluruh dan bersepadu. Mewujudkan
insan yang setanding dari segi intelek,
DASAR rohani, emosi dan jasmani. Sebagai contoh
PENDIDIKAN KBSM dan KSSR

SISTEM
PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN DAN SISTEM


SISTEM PENDIDIKAN PENDIDIDKAN
Falsafah pendidikan dibentuk Sistem pendidikan adalah suatu
berdasarkan sistem pendidikan yang strategi atau cara yang akan digunakan
ada bagi memastikan murid untuk melakukan proses belajar dan
memperkembangkan potensi mereka mengajar untuk mencapai tujuan agar
dengan baik para pelajar tersebut dapat secara aktif
berdasarkan dasar-dasar yang telah
digubal. Sebagai contoh Pra Sekolah,
Sekolah Rendah, Sekolah
MenengahPeringkat Tertinggi

3
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

NIT 6

6.2 Kepentingan Dasar-dasar Pendidikan di Malaysia

i.
_Dasar______
kawalan
_

iv. DASAR- ii
Dasar Inovasi DASAR Dasar Kebajikan
_ PENDIDIKAN

iii.
Dasar Solusi

Dasar Pendidikan Keterangan Contoh

i. . - Pendidikan itu perkhidmatan. Berkhidmat itu -Yuran pendidikan


Kebajikan merupakan suatu kebajikan. Pendidikan percuma
merupakan hak asasi kanak-kanak kerana -Pemberian
pendidikan merupakan agen perubahan dan pinjaman buku teks
sosialisasi. Pendidikan adalah ke arah secara menyeluruh
mengubah tahap keilmuan, kemahiran dan - PTPTN
kemanusiaan kepada tahap yang lebih tinggi. - Biasiswa
Pendidikan dapat mengubah status individu - RMT
dan struktur sosial, ekonomi dan politik. -Skim Insurans
- Menerusi pendidikan dasar ini berkaitan Pelajar
dengan usaha memperbaiki kebajikan & - KWAMP
perkhidmatan dalam pendidikan. Bagi tujuan
itu Malaysia meletakkan pelaburan yang
tinggi untuk pendidikan. Pelaburan tersebut
menerusi dasar yang melibatkan perbekalan
prasarana dan kualiti kehidupan.
- Dasar jenis ini biasanya dalam bentuk akta
dan edaran pekeliling (ikhtisas &
kementerian). Bagi melaksanakan dasar ini,

4
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

kerajaan menyediakan peruntukan kewangan


yang besar untuk menaja projek-projek
pembangunan prasarana dan perkhidmatan.

ii. Solusi - Solusi adalah penyelesaian masalah. Dasar - Dasar 60 pelajar


yang berkaitan dengan penyelesaian masalah Sains dan 40
yang memberi tumpuan kepada aspek sosial pelajar sastera.
dan ekonomi. Dasar ini terbentuk reaktif - Dasar 1 pelajar 1
kerana bertujuan untuk mengatasi masalah sukan
yang timbul. - Dasar PPSMI
- Hal ini disebabkan trend atau perkembangan - Dasar MBMMBI
semasa yang berubah-ubah akibat tuntutan - Dasar Keciciran
prioriti manusia dan ekonomi semasa. Sifar
Pendidikan merupakan proses yang - Dasar Integrasi
melibatkan interaksi di antara sesame Nasional
manusia, manusia dengan persekitaran dan - Dasar Sekolah
manusia dengan sistem. Interaksi yang Selamat
berlaku tidak selalunya lancer, kerap kali - Dasar Sekolah
interaksi yang berlaku mengalami gangguan Khas
dan halangan.
- Percanggahan idea bukanlah sesuatu yang
salah tetapi keputusan yang diambil itulah
yang boleh menjadi sesuatu yang salah.
Apabila keputusan yang dibuat salah maka
sistem juga menjadi salah dan hasilnya juga
tersasar. Oleh itu dasar-dasar solusi dalam
pendidikan mensejajarkan semula hala tuju,
pelaksanaan dan perancangan yang dibuat
dalam bidang pendidikan.

iii. Kawalan Kawalan bererti mendisiplin. Mendisiplinkan - Rang Undang-


merupakan penerapan dasar legislatif dalam Undang Pendidikan
bentuk akta yang mengenakan syarat dan - Akta Pendidikan
hukuman. Tujuan utama dasar-dasar kawalan (1961 & 1996)
dibentuk adalah untuk pencegahan, - Peraturan &
pengajaran dan peringatan. Tatatertib Dalam
- Hukuman berat yang dikenakan kepada Pendidikan
pelanggaran dasar ini adalah dalam bentuk - Undang-undang
penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Pendidikan
- Dalam perkhidmatan awam tindakan - Tatacara Disiplin
mendisiplin juga melibatkan amaran lisan,
amaran bertulis, penahanan, pemindahan,
pengekalan (statik) dan pemecatan.
Ganjarannya pula ialah kesinambungan

5
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

operasi, perkhidmatan kepada mereka yang


akur.

iv. Inovasi -Dasar-dasar berkaitan inovasi pula bertujuan 1) Jenis sekolah :


membawa pembaharuan dalam masyarakat - Sekolah Bestari
menerusi pendidikan. - Sekolah Kluster
- Dasar jenis ini bersifat futuristic-pragmatik - Sekolah
kerana cuba membawa masyarakat kepada Berprestasi Tinggi
keadaan yang lebih baik dari yang sedia ada. 2) Tumpuan
- Penyertaan secara holistik dan komprehensif sekolah :
dari semua pihak menjadi penentu kepada - Sekolah Sukan
kejayaan dasar jenis ini. - Sekolah Seni
3) Bahan
pengajaran :
- Berasaskan IT
dan multimedia
4) Kurikulum :
- ICT dalam
pendidikan
5) Pentaksiran :
- Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah
6) Profesionalisme
:
- Latihan dalam
perkhidmatan &
pembelajaran
berterusan

UNIT 6

6.3 Pengaruh Dasar-dasar Pendidikan Terhadap


Pembangunan Insan dan Negara

6
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

7
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

1 murid 1 sukan iaitu Inisiatif yang membolehkan


1 murid 1 sukan iaitu mewajibkan setiap pelajar murid mencapai dan menyampaikan kemahiran
menyertai sekurang-kurangnya 1 sukan. Sebagai serta ilmu. Sebagai contoh di peringkat ASEAN.
contoh sukan tahunan sekolah. Seterusnya ialah
Seterusnya ialah, MBMMBI. MBMMBI ialah
MBMMBI. Membina insan yang mampu
menguasai pelbagai bidang ilmu. Sebagai contoh untuk membentuk jati diri yang kuat, progresif,
bidang media IST. Selain itu ialah, Korikulum dinamik dan mampu bersaing diperingkat
Standard Sekolah Rendah. Ini bertujuan antarabangsa seperti di PPSMI. Seterusnya ialah
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta Korikulum Standard Sekolah Rendah. Ini
menghayati nilai-nilai murni seperti yang diwujudkan untuk memastika anak bangsa
terkandung dalam modul pengajaran. Tambahan
dipupuk dengan semangat cinta akan Negara
lagi ialah, Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Ini
bagi mewujudkan insan holistik dan seimbang dari dengan ketrampilan diri. Selain daripada itu ialah,
segi jasmani, rohani, emosi dan intelek seperti Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Ini untuk
membuat aktiviti kokurikulum. Seterusnya ialah meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan
NKEA. NKEA ialah untuk meningkatkan Negara. Dengan pendidikan bertaraf
kemahiran tenaga kerja dan perkhidmatan antarabangsa. Seterusnya ialah NKEA.
pengambilan pekerja dipertingkatkan seperti NKEA ini adaah bertujuan untuk berusaha
pendidikan kemahiran. Selain itu juga ialah
kea rah mentransformasikan Negara untuk
NKRA. NKRA ini ditubuhkan untuk memastikan
anak bangsa mendapat akses pendidikan yang menjadi sebuah Negara yang berpendapatan
berkualiti, berfikiran kretif dan inovatif seperti tinggi. Seperti program transformasi Negara.
celik ICT. Akhir sekali ialah, Transformasi Akhir sekali ialah, Transformasi Pendidikan
Pendidikan Vokasional. Dasar pendidikan ini Vokasional. Ini bertujuan untuk melahirkan
bertujuan untuk meningkatkan rakyat yang tenaga kerja yang mahir dan memenuhi
berfikiran kritis dan mempunyai sahsiah diri dan kehendak komersial dan industri. Seperti sijil
juga interpersonal diri yang tinggi. Sebagai contoh
kemahiran Malaysia.
Sistem Latihan Dual Nasional.

8
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Apakah DPK?

Pendidikan yang komprehensif dan pelbagai skop yang akan memenuhi


keperluan negara, serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan
negara, sosial, ekonomi dan politik selaras prinsip-prinsip Rukun Negara.

Bagaimanakah DPK dibentuk?

Sejarah pembentukan DPK bermula apabila wujud kesedaran tentang


kepentingan pembentukan suatu sistem pendidikan baru bagi menggantikan
sistem pendidikan penjajah yang tidak mempertimbangkan keperluan
pembangunan, pembinaan identity kebangsaan dan perpaduan negara.
Melalui kesedaran ini lahirlah Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961 melalui
Penyata Razak 1956 dalam Ordinan Pelajaran 1957. Namun Dasar
Pendidikan telah disemak semula pada 1960 dan menghasilkan laporan
Rahman Talib yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961

Apakah objektif DPK?

- untuk membentuk satu sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan


negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan
politik negara.
- menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan
tenaga kerja bagi keperluan ekonomi.
- memenuhi keperluan tenaga rakyat, melahirkan masyarakat berdisiplin,
bersatu padu dan terlatih.
Apakah kesan pelaksanaan DPK?

- Bahasa Melayu dijadikan Bahasa kebangsaan dan Bahasa pengantar yang


utama
- Kurikulum yang sama berorientasikan Malaysia diadakan
- Sistem peperiksaan yang sama untuk rakyat Malaysia
- Menyediakan pendidikan seimbang dan bersatu padu untuk para pelajar
- Pendidikan asas untuk setiap kanak-kanak ditetapkan sembilan tahun
- Memberi peruntukan kepada pelajar yang kurang bernasib dan pelajar
kawasan luar bandar
- UNIT
Melahirkan
6 individu yang seimbang melalui Sistem Kurikulum Berasaskan
Sekolah Rendah (KBSR) mulai tahun 1983 dan Sistem Kurikulum Bersepadu
9
Sekoah Menengah pada tahun 1989
- Pendidikan Teknik dan Vokasional diberi perhatian dalam Kurikulum Sekolah Vokasional
- Mempelbagaikan dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan pada peringkat
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

6.4 Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961 (DPK)

10
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

(MBMMBI )
Apakah MBMMBI ?

MBMMBI ialah sebuah dasar kerajaan Malaysia dalam mengembalikan Bahasa Melayu sebagai
Bahasa kebangsaan dan meningkatkan lagi penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan para
pelajarnya.

Bagaimanakah MBM M BI dibentuk?

Dasar MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2010 menggantikan


PPSMI. Dalam proses peralihan ini, sekolah boleh menggunakan BI dan / atau Bahasa pengantar
masing-masing dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Sains dan Matematik (rujuk Surat
Pekeliling Ikhtisas Bil. 12 tahun 2011-Lampiran 1). Proses ini bertujuan membantu guru dan murid
untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dasar berkenaan.

Apakah objektif MBMMBI ?

- Untuk meningkatkan penguasaan dalam BM dan BI.


- Untuk menyediakan guru BM dan BI mengikut opsyen yang mencukupi dan meningkatkan
kompetensi guru BM dan BI.
- Untuk meningkatkan infrastruktur dan bahan sokongan dalam P & P BM dan BI.
- Untuk meningkatkan penggunaan BM dan BI dalam aktiviti luar bilik darjah.

Bagaimanakah objektif dasar MBMMBI dapat dilaksana & dicapai?

Mentranformasikan kurikulum BM dan BI


- Memantapkan kapasiti guru BM dan BI serta berkongsi kepakaran penutur jati dan guru kontrak
- Memperluaskan bahan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam BM dan BI
- Menempatkan guru BM dan BI mengikut opsyen ikhtisas
- Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti Bahasa
- Mengukur pencapaian murid berdasarkan standard prestasi (PBS)

Malaysia Memperkasa Bahasa Inggeris UNIT 6


11
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Apakah dasar 1M1S?


Dasar 1M 1S adalah program pembangunan sukan di sekolah yang mewajibkan setiap
murid dari Tahap 2 di sekolah rendah hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah mengikuti
sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan yang dikendalikan secara terancang dan sistematik.
Dasar 1M 1S adalah berteraskan kepada prinsip-prinsip asas perkembangan fizikal murid-
murid.

Bagaimanakah dasar 1M1S dibentuk?


Dasar 1M 1S diwujudkan untuk memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan
faedah dari penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif.
- Membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid sekurang-
kurangnya satu jenis sukan disekolah.
- Memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke
tahap yang lebih tinggi.

Apakah objektif dasar 1M1S?


1) Untuk meningkatkan kecergasan jasmani
2) Untuk membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni
3) Untuk memupuk perpaduan di antara kaum
4) Untuk membentuk budaya sukan di kalangan murid
5) Untuk memenuhi naluri semula jadi murid agar aktif dari segi fizikal
6) Untuk memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal
7) Untuk mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan.

Bagaimanakah objektif 1M1S dapat dilaksana & dicapai?


- Melaksanakn tinjauan untuk mengenal pasti minat murid dalam jenis sukan tertentu.
- Melaksanakan tinjauan untuk mengenal pasti minat dan kemahiran guru dalam jenis
sukan
- Mengenal pasti semua sukan dan permainan yang hendak ditaarkan samada dalam atau
luar sekolah di bawah Kelab Sukan dan Permainan.
- Membuat tinjauan terhadap kemudahan sukan di dalam dan luar sekolah yang boleh
dimanfaatkan oleh murid.
- Menyediakan takwim tahunan program sukan sekolah.
- Merancang dan melaksanakan aktiviti berdasarkan Modul Latihan Sukan Untuk Guru
Penasihat Kelab Sukan Sekolah (Modul boleh dimuat turun daripada laman web KPM)
- Mengguna sumber kepakaran/kepegawaian yang terdapat di dalam dan di luar sekolah.
- Menyediakan prasarana, kemudahan asas dan peralatan untuk menjalankan aktiviti di
bawah program sukan sekolah atau memilih lokasi di luar sekolah yang lebih selamat.

UNIT 6
12
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Latihan Esei

Tajuk Soalan

6.1 Jelaskan hubungkaitan di antara


falsafah pendidikan, dasar pendidikan
dan sistem pendidikan di Malaysia.

6.2 Apakah yang dimaksudkan dasar


pendidikan? Bincangkan
kepentingannya terhadap sistem
6 pendidikan negara.

Dasar-Dasar 6.3 Banyak dasar berkaitan pendidikan


& Hala Tuju telah dibentuk di Malaysia. Nilaikan
Pendidikan implikasi pelaksanaan dasar-dasar
Malaysia pendidikan tersebut terhadap
pembangunan insan dan negara

6.4 Merujuk kepada mana-mana satu (1)


dasar pendidikan yang dilaksanakan di
Malaysia. Bincangkan latar belakang
pembentukan, pelaksanaan dan
pencapaiannya.

13
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

SOALAN 6.1 Jelaskan hubungkaitan di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan
sistem pendidikan di Malaysia.

Falsafah pendidikan ialah kajian tentang makna, tujuan serta kaedah asas pendidikan,
pembelajaran. Ianya juga merupakan kajian semula jadi minda yang serba tahu tabiat semula
jadi soalan mengenai kuasa dan pentaksiran diantara pendidikan dan masyarakat. Seterusnya
ialah berhubung rapat dengan teori perkembangan manusia. Sebagai contoh ialah falsafah
pendidikan kebangsaan (FPK) dan falsafah pendidikan guru(FPG). Manakala dasar pendidikan
diwujudkan pula untuk menyelesaikan masalah dari segi aspek sosial dan ekonomi. Selain itu
ialah dasar kebajikan dalam pendidikan. Tujuan dasar kebajikan ini ialah untuk mengubah
tahap keilmuan dan kemanusiaan dan dasar yang berkaitan dengan usaha memperbaiki
kebajikan dan perkhidmatan dalam pendidikan. Sebagai contoh ialah dasar 1 murid , yuran
pendidikan percuma, ptptn, dan juga biasiswa. Akhir sekali ialah sistem pendidikan. Sistem
penidikan ini diterajui oleh 2 kementerian iaitu kementerian pelajaran Malaysia (KPM) dan
kementerian pengajian tinggi (KPT). KPM ini bertanggungjawab dalam prasekolah, rendah,
menengah dan lepasan menengah. Sebagai contoh ialah pendidikan pra sekolah, pendidikan
rendah, pendidikan lepasan menengah. Sebagai rumusan setiap kajian dan penambahbaikan
yang dijalankan adalah bertujuan untuk menambahbaikkan sistem pendidikan negara agar
setarah dengan sistem pendidikan negara-negara lain dan mampu menyediakan tenaga kerja
yang berkualiti tinggi.

14
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

SOALAN 6.2 Apakah yang dimaksudkan dasar pendidikan? Bincangkan kepentingannya


terhadap sistem pendidikan negara.

Menurut Prof Dr. Muhammad Naquib mendifinisikan pendidikan sebagai menanam


sesuatu ke dalam diri manusia. Pendidikan berlaku secara langsung ataupun secara tidak
langsung. Pendidikan merupakan elemen yang penting bagi mengukur pembangunan dan
kemajuan dari aspek ekonomi, politik dan sosial sesebuah Negara. Matlamat pendidikan di
Malaysia adalah untuk mencapai perpaduan dan integrasi nasional yang disusun dalam DPK.
Rasional DPK dibuat kerana tidak tercapai matlamat pembangunan rakyat disebabkan sistem
pendidikan terpisah, orang melayu bersekolah pondok manakala kaum cina dan india
mempunyai sekolah semdiri menggunakan buku, ilmu dan guru yang dibawa dari Negara asal
mereka. Oleh itu, tidak wujud perpaduan dalam kalangan masyarakat.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK) adalah digubal daripada usaha berfikir yang


rational dan kritis berlandaskan daripada ideologi Negara sebagaimana yang telah
dimanifestasikan dalam laporan dan dasar pendidikan, termasuk rukun Negara. FPK
merupakan satu usaha yang berterusan kea rah lebih memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada
tuhan. FPK digubal secara rapid an teliti oleh pakar-pakar pendidikan yang mengambil kira
seluruh aspek yang berkaitan dengan keperluan individu, masyarakat dan Negara. Seterusnya
ialah, FPK juga menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan Negara.
Kedua-dua tujuan selaras, iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan
bertanggungjawab yang juga akan menjadi seorang warga Negara yang baik. Pendidikan
merupakan proses asas dan utama untuk pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu
yang secara langsung merupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan
hasrat dan cita-cita Negara. Seterusnya ialah FPK juga berasaskan kepercayaan kepada tuhan
dan agama. Matlamat pendidikan adalah untuk membangunkan semua aspek diri manusia
secara harmoni dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. Berilmu dan
berpendidikan harus menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia yang
sekaligus dapati ciri-ciri asas seorang ahli keluarga, masyarakat dan warganegara yang baik
dan terdidik.

15
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

6.3 Banyak dasar berkaitan pendidikan telah dibentuk di Malaysia. Nilaikan


implikasi pelaksanaan dasar-dasar pendidikan tersebut terhadap pembangunan insan dan
Negara.

Bagi setiap negara yang sudah mencapai kemerdekaan, salah satuaspek penting yang
amat dititikberatkan dalam usaha untuk menuju ke arah negara yang maju dan membangun
dari aspek politik, ekonomi dan sosial ialah penekanan terhadap perlaksanaan sistem
pendidikan negara. Sistem pendidikan yang dilaksanakan di dalam sesebuah negara, penting
bukan sahaja kerana fungsi kebajikan dan sosialisasinya iaitu di mana kanak kanak dididik
untuk menjadi insan yang berjaya dan mengenali budaya sertaalam sekeliling, tetapi juga boleh
digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan ideologi kebangsaan kepada masyarakat iaitu
melalui penerapan tentang kefahaman serta nilai nilai positif untuk perpaduan kaum di
kalangan para pelajar. Di Malaysia, dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat
pentingdalam menentukan hala tuju sistem pendidikan negara yang mana dasar ini dikenali
sebagai Dasar Pendidikan Kebangsaan.
Dasar Pendidikan Kebangsaan mula dilaksanakan di negara ini dalam tahun 1957.
Umumnya, terdapat 3 tujuan utama yang terkandung dalam dasar pendidikan kebangsaan ini.
Pertama, tujuan dasar pendidikan diadakan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran
yang dapat memenuhi keperluan Negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan,
sosial, ekonomi dan politik. Kedua, untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta
mematuhi dan menghormati kedua ibu bapa mereka di mana prinsip ini sejajar dengan dasar
dan polisi pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan
efisien dengan keperluan untuk mengelakkan perbelanjaan awam yang tidak tersusun. Yang
ketiga pula, ianya untuk memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan
khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa
kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama.
Integrasi antara kaum pula merupakan isu yang amat diberi perhatian oleh pihak
kerajaan ketika menggubal dasar pendidikan selepas Negara mencapai kemerdekaannya.
Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 telah menggariskan dengan jelas dasar
yang berkaitan dengan nilai nilai integrasi antara kaum ini.

16
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Antara langkah yang telah diambil dalam usaha untuk mengukuhkan dasar pendidikan
negara ini ialah dengan menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa
pengantar utama di semua sekolah, menggunakan sukatan pelajaran dansistem peperiksaan
yang sama di setiap sekolah dan guru guru yangmengajar di sekolah haruslah dilatih di bawah
satu sistem latihan perguruanyang sama. Ketiga tiga faktor ini merupakan kunci kepada
pembentukan arah dan orientasi nilai sistem pendidikan kebangsaan negara ini. Menerusi
perancangan yang sistematik, kurikulum latihan perguruan yang seragam danamalan amalan
pedagogi di bilik- bilik darjah yang bersesuaian , makasistem pendidikan kebangsaan ini
dijangka dapat membentuk ciri- ciri tingkahlaku dan sikap pelajar yang bersesuaian dengan
tatasusila masyarakat Malaysia.
mereka yang menentang sekolah wawasan adalah mereka yang tidak inginmelihat
tercapainya cita-cita kerajaan dan rakyat Malaysia untuk membentuk sebuah negara yang
bersatu padu seperti yang tercipta dalam Wawasan2020 apabila rakyatnya hidup secara aman
dan damai di mana tiada lagi fenomena pengenalan kaum mengikut kegiatan ekonomi pada
2020 nanti
Implikasi pelaksanaan dasar-dasar pendidikan tersebut terhadap pembangunan insan
dan Negara. KBSR Dan KBSM dirancang untuk mencerminkan keinginan Falsafah dan
matlamat pendididkan kebangsaan dalam usaha untuk melahirkan masyarakat yang sempurna
dan mempunyai keperibadian yang tinggi seperti percaya kepada Tuhan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan nasional yang tinggi antara kaum.
Integrasi nasional antara kaum adalah antara aspek penting yang perlu ditekankan
dalam masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa ini.
Tanpa semangat perpaduan dan kejelekitan antara kaum, kemajuan dan pembangunan negara
pasti akan terjejas dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya konflik dan perpecahan
kaum. Untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum ini,prasangka
yang bersifat perkauman atau prejudis ini seharusnya dikikis dandihapuskan daripada diri
setiap masyarakat Malaysia. Dalam hal ini, sikap toleransi harus sentiasa diamalkan. Di
samping itu, perbezaan kebudayaan,pendidikan, sosial dan ekonomi tidak harus dibiarkan
berlarutan atau menjadi batu penghalang terhadap usaha kerajaan untuk memupuk semangat
perpaduan di kalangan warganegaranya. Malah, sebagai rakyat Malaysia,kita harus berusaha

17
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

untuk merapatkan jurang perbezaan ini untuk


mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu, harmonis dan sejahtera.

SOALAN 6.4 Merujuk kepada mana-mana satu (1) dasar pendidikan yang
dilaksanakan di Malaysia. Bincangkan latar belakang pembentukan, pelaksanaan dan
pencapaiannya.

Dasar yang saya pilih ialah dasar 1 murid 1 sukan. Ini ialah suatu dasar yang
mewajibkan setiap murid untuk menyertai sekurang-kurangnya 1 aktiviti sukan yang ada di
sekolah. Dasar ini juga adalah dasar yang menyokong Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu
seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dasar ini juga selaras dengan dasar
sukan Negara iaitu sukan untuk semua. Rasional dasar ini ialah mendokong dasar sukan untuk
semua. Ia juga menitikberatkan penglibatan murid dalam pelbagai aktiviti dan peringkat sukan.
Ianya juga dibentuk atas rasional segala kegiatan sukan adalah sebahagian daripada
transformasi pendidikan yang diusahakan oleh Kemenerian Pelajaran Malaysia (KPM). Ia
nuga menyumbang kepada pengalakkan pertandingan yang sihat, semangat muhibbah,
kesefahaman, toleransi dan meingkatkan nilai moral dan fizikal. Hal ini demikian dapat
memberi peluang secara menyeluruh kepada murid untuk melibatkan diri secara terurus dan
terancang.
Matlamat dasar ini ditubuhkan adalah untuk membangunkan modal insan dari kalangan
murid melalui penyertaan menyeluruh dalam kegiatan sukan sepanjang tahun dan juga untuk
memupuk budaya bersukan di kalangan murid. Konsep yang dibuat ialah mewajibkan setiap
murid tahap 2 sekolah rendah (tahun 4,5,6) dan sekolah menengah ( tingkatan peralihan-
tingkatan 6) mengikuti sekurang-kurangnya 1 aktiviti sukan yang dikendalikan secara
sistematik dan terancang. Ianya juga perlulah berteraskan prinsip asas perkembangan fizikal
murid. Prinsip pelaksanaannya ialah setiap murid termasuk murid yang berkeperluan khas
yang tidak mengalami masalah kesihatan wajib mengambil bahagian sekurang-kurangnya 1
jenis sukan. Dasar ini juga diwajibkan kepada semua murid dari tahun 4 hingga tingkatan 6.D
murid pra sekolah hingga tahun 3 digalakkan untuk menyertai berdasarkan kemampuan
sekolah.
Seperkara lagi, Dasar 1 Murid 1 Sukan dapat memberikan keseimbangan antara keperluan
akademik dengan keperluan fizikal. Dasar ini boleh memberikan akses kepada semua murid

18
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

mendapatkan faedah daripada penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang
atau tidak aktif. Murid-murid pada zaman ini lebih cenderung menjadi ulat buku kerana terlalu
mementingkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Mereka beranggapan bahawa aktiviti
sukan hanyalah membuang masa mereka sahaja. Persepsi seperti itu perlu dikikis dari kamus
kehidupan mereka kerana mereka perlu memperuntukkan masa untuk melakukan kecergasan
fizikal seperti bermain bola sepak, berenang, menyertai acara balapan dan sebagainya demi
kebaikan mereka. Kata orang, otak yang sihat datang dari badan yang cergas. Dengan memiliki
badan yang sihat, murid-murid dapat fokus pada pelajaran mereka. Mereka dapat menjana idea
yang bernas dan mampu berfikir secara kreatif dan kritis. Secara implisitnya, murid akan
beroleh kejayaan dalam bidang akademik mereka. Pendek kata, murid dapat mencapai
keseimbangan antara kejayaan akademik dengan kejayaan sukan melalui Dasar 1 Murid 1
Sukan yang diperkenalkan ini.

Pada masa yang sama, Dasar 1 Murid 1 Sukan juga berupaya untuk mewujudkan landasan
ke arah kecemerlangan sukan. Dasar ini memberikan peluang kepada semua murid yang
berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. Murid boleh menyertai lebih
dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang
dijalankan dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. Pada masa ini, sukan
merupakan salah satu aktiviti penting. Ahli-ahli sukan yang berjaya akan dikenali di seluruh
dunia. Mereka disanjung dan dipuja serta mampu meraih pendapatan berjuta-juta ringgit.
Mereka bukan sahaja mampu menyumbang kepada pendapatan negara malahan menjadi duta
kecil untuk menaikkan imej negara di persada antarabangsa. Kejayaan beberapa orang ahli
sukan negara kita seperti Datuk Nicol Ann David, Datuk Lee Chiong Wee, dan sebagainya
dalam bidang sukan seharusnya diteruskan.Sesungguhnya, usaha untuk memartabatkan arena
sukan negara ke persada antarabangsa dengan kelahiran jaguh sukan negara yang digeruni
dapat dicapai menerusi dasar ini.

Bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa Dasar 1 Murid 1 Sukan banyak membawa
kemaslahatan kepada murid-murid di negara kita. Oleh itu, semua pihak harus memberikan
galakan kepada murid-murid sekolah untuk menyertai semua aktiviti sukan yang dikelolakan
oleh pihak sekolah berkaitan dengan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Dalam pada itu, pihak sekolah

19
Dasar-dasar & Hala Tuju Pendidikan Malaysia

pula haruslah melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan dengan sempurna agar segala matlamat
dan objektif yang ditetapkan akan tercapai. Pihak sekolah tidak harus bersikap sambalewa atau
sekadar melepaskan batuk di tangga. Namun begitu, sokongan daripada ibu bapa juga penting
untuk menjayakan dasar ini kerana bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Mudah-
mudahan, hasrat kita untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang, dan terbilang
dalam sukan akan menjadi realiti dan bukannya angan-angan Mat Jenin. Biarlah matahari terus
bersinar, biarlah pepohon terus menghijau dan biarlah sukan di Malaysia terus maju untuk
bersaing di peringkat global agar Malaysia dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi
dengan negara-negara lain di persada antarabangsa.

20