Anda di halaman 1dari 5

YAYASAN PENDIDIKAN ABADI PERKASA

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ABADI PERKASA


TERAKREDITASI A
Lokasi : Site ILP KM. 108 Astra Ksetra, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang,
Phone: (0725) 568389, Fax: (0725) 568037, e-mail: smp_ap10@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA SMP ABADI PERKASA KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor: 422/005/II.5-SMP-AP/TB/I/2016
TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG SEKOLAH


SMP ABADI PERKASA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Kepala SMP Abadi Perkasa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang :
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang
Milik Sekolah di lingkungan SMP Abadi Perkasa Tahun
2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Sekolah.
b. Berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di
atas perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Abadi
Perkasa tentang Penunjukan Bendahara Sekolah di
lingkungan SMP Abadi Perkasa.
Mengingat : 1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Permendikbud no. 1 tahun 2014: Unit Layanan
Pengadaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengeolaan, dan Tanggung jawab
Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 tahun
2010, tanggal 9 Juli 2010, tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 tahun
2009 tentang Standar Pembiayaan.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Tessy Rahmawati, A.Md. sebagai Bendahara
Barang Sekolah SMP Abadi Perkasa Tahun Pelajaan
2016/2017.
Kedua : Bendahara Barang Sekolah yang dimaksud pada diktum
pertama bertanggung jawab melaksanakan tugas untuk
mengurus barang sekolah dalam proses operasional pemakaian
yang ada pada sekolah :
1. Mencatat secara tertib dan teratur seluruh barang milik
Sekolah, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari
perusahaan ke dalam Buku Inventaris (BIB), Buku Inventaris
Ruangan (KIR), dan Buku Induk Inventaris (Bll), sesuai
kodefikasi dan penggolongan barang milik sekolah.
2. Melakukan pencatatan barang milik sekolah yang
dipelihara/diperbaiki ke dalam buku pemeliharaan.
3. Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan
pengeluaran/ penyerahan secara tertib dan teratur sehingga
memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu
terutama dalam hubungan dengan pengawasan barang.
4. Menghimpun dan menyimpan bukti dokumen pengeluaran kas
atas pembelian/pengadaan barang milik sekolah dan barang
habis pakai.
5. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik sekolah yang
rusak atau tidak dipergunakan lagi,
6. Memeriksa dan menerima barang hasil pengadaan, perolehan
dan mutasi barang,
7. Mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan Sensus Barang
Sekolah.
Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada anggaran sekolah yang besarannya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan sekolah.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Gedung Meneng


Pada Tanggal : 14 Januari 2016
Kepala Sekolah,

H. Slamet Yusuf, S.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Yang bersangkutan,
2. Arsip sekolah.

Lampiran Surat Keputusan Kepala SMP Abadi Perkasa


Nomor : 422/005/II.5-SMP-AP/TB/I/2016
Tanggal : 14 Januari 2016

DATA PRIBADI BENDAHARA BOS SMP ABADI PERKASA

1. Nama Tessy Rahmawati, A.Md.


2. Jenis Kelamin Perempuan
3. Pendidikan Terakhir D-3
4. NUPTK
Tempat, Tanggal
5.
Lahir
6. NIK
7. Agama Islam
8. Status Kawin Belum Menikah
PT. Indo Lampung Perkasa, Housing Timur Jl. III
9. Alamat RT 02 RW 01

10. Status Kepegawaian Non PNS


Jabatan di Sekolah
11. Guru
ini

Gedung Meneng, 14 Januari 2013

Kepala Sekolah,

H. Slamet Yusuf, S.Pd.

YAYASAN PENDIDIKAN ABADI PERKASA


SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ABADI PERKASA
TERAKREDITASI A
Lokasi : Site ILP KM. 108 Astra Ksetra, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang,
Phone: (0725) 568389, Fax: (0725) 568037, e-mail: smp_ap10@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA SMP ABADI PERKASA KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor: 422/005/II.5-SMP-AP/TB/I/2016
TENTANG

PENGANGKATAN ADMIN/OPERATOR SEKOLAH SMP ABADI PERKASA

Kepala SMP Abadi Perkasa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang


Bawang :
Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan
program pembangunan di bidang pendidikan di SMP Abadi
Perkasa.
b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas,
perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Datadik
SMP Abadi Perkasa.
c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini
dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai
Admin/Operator Datadik SMP Abadi Perkasa Tahun 2017.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas
perlu ditetapkan Keputusan Kepala sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003


Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan dan Tinggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2044 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4a38);
5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan mulai 14 Januari 2017 s/d 14 Januari 2018, saudara
yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai
Admin/Operator Pendataan DAPODIKDAS SMP Abadi Perkasa
Kecamatan Gedung Meneng dengan tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data sekolah,
data PTK dan data peserta didik sesuai dengan format yang
disediakan.
2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data sekolah,
data PTK dan data peserta didik pada SMP Abadi Perkasa
Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang baik
secara online ataupun offline.
3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang
membutuhkan dengan cepat dan ramah.
Kedua : Menugaskan kepada Operator Sekolah tersebut untuk
melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan melaporkan
semua kegiatan kepada Kepala Sekolah.
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini
dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gedung Meneng


Pada Tanggal : 14 Januari 2016

Kepala Sekolah,

H. Slamet Yusuf, S.Pd.

Tembusan:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip.

Anda mungkin juga menyukai