Anda di halaman 1dari 15

ANALISIS SWOT UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

2015
ANALISIS SWOT UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAM (W )

S1. Kerjasama daripada pihak pengurusan sekolah sangat W1. Tempat mengadakan program tidak begitu selesa
memuaskan.

W2. Kekurangan sumber kewangan


S2. Kerjasama PIBG sangat baik

S3. Kerjasama daripada guru dan kakitangan sekolah


sangat membantu

PELUANG (O) ANCAMAN ( T)

O1. Persekolahan kekal satu sesi pada tahun 2013 T1. Kekangan masa

O2. Tenaga guru yang terkumpul T2. Kekurangan tenaga pelaksana

T3. Peralatan audio visual kurang sempurna


ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK,
OBJRKTIF, KPI, SASARAN DAN STRATEGIK PEMBINAAN PELAN STEATEGIK
( 2013 - 2017 )

ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN JANGKA INISIATIF/STRATEGIK


PANJANG
TOV 13 14 15 16 17
% % % % % %

Salah laku sosial Mengurangkan Meningkatkan Peratus salah Menggunakan


murid meningkat. peratus murid kefahaman laku sosial hubungan baik dengan
Peratus murid yang terlibat tentang cara dikalangan ibu bapa, penjaga dan
sekolah yang dalam salah pergaulan yang murid sama 10 6 4 2 1 0.5 masyarakat setempat
terlibat dalam kes laku sosial sihat dikalangan ada di bagi meningkatkan
salah laku sosial kepada murid sama ada sekolah atau keberkesanan program
meningkat peratusan yang sama jantina luar sekolah ini.
kebelakangan ini paling minimum atau berlainan semakin
jantina. menurun

Bilangan murid Meningkatkan Mengurangkan Peratus


yang tidak hadir ke minat dan bilangan murid kehadiran Menggunakan
sekolah semakin kecenderungan yang tidak hadir murid ke kemahiran dan
meningkat. murid untuk ke ke sekolah sekolah kometmen guru mserta
sekolah bagi semakin 90 94 96 98 99 99.5 ibu bapa bagi
mendapatkan meningkat meningkaykan
ilmu dan keberkesanan program
kemahiran ini
akademik.
PLAN TAKTIKAL UNTUK STRATEGIK 1
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
2015

ISU STRATEGIK Salah laku sosial murid

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kefahaman tentang cara pergaulan yang sihat dalam
kalangan murid
OBJIKTIF Mrngurangkan jumlah murid yang terlibat dalam salah laku sosial

STRATEGI Menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa ,penjaga dan masyarakat
setempat bagi meningkatkan keberkesanan program ini.

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/ OUTPUT KPI PELAN


SUMBER KO0NTENGENSI

1. Program - Guru 1 Bulan RM250. Peratus Peratus salah Ceramah dan


Peningkatan Besar UBK murid yang laku sosial aktiviti sosial
Sahsiah Cemerlang - Gbk terlibat dikalangan
- G. Disiplin dalam salah murid sama ada
- G. Agama laku sosial di sekolah atau
- Guru-Guru luar sekolah
semakin
menurun
PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 1

NAMA PROGRAM Program Peningkatan Sahsiah Cemerlang

MATLAMAT Meningkatkan kefahaman tentang tatasisila pergaulan yang sihat di antara rakan-
rakan yang berlainan jantina / yang sama jantina.
TEMPOH 1 Bulan
SASARAN Murid Tahap 2
KOS RM250.00

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STSTUS/ PELAN


KONTENGENSI
1 Mesyuarat jawatankuasa Guru Besar, GPK, 1 hari Sekiranya guru besar
1,1 ucapan guru besar Penyelaras Program, tiada GPK akan
1.2 pembentukan jawatankuasa Guru-guru mempengerusikan
dan pembahagian tugas mesyuarat
2 Taklimat kepada semua guru Guru Besar, GPK, 1 kali Sekiranya guru besar
Penyelaras Program, tiada GPK akan
Guru-guru memberi taklimat
3. Taklimat kepada semua murid Penyelaras Program, 1 kali Sekiranya penyelaras
Guru-guru program tiada , guru-
guru akan memberi
taklimat
4 Mempromosikan Program Penyelaras Program, 3 hari
- poster Guru-guru
- surat edaran
5 Pelaksanaan Program Penyelaras Program, 1 minggu
Guru-guru
6 Pemantauan Guru Besar, GPK, Sepanjang program Dokumen
Penyelaras Program, berjalan Pemantauan
Guru-guru
7 Penilaian Penyelaras Program, Standard Penilaian
Guru-guru
PLAN TAKTIKAL UNTUK STRATEGIK 2
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

ISU STRATEGIK Bilangan murid yang tidak hadir ke sekolah semakin meningkat

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan minat dan kecenderongan murid untuk ke sekolah begi
mendapatkan ilmu dan kemahiran akademik
OBJIKTIF Mrngurangkan murid yang tidak ke sekolah

STRATEGI Menggunakan kemahiran dan kometmen guru serta ibu bapa bagi
meningkatkan keberkesanan program ini.

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/ OUTPUT KPI PELAN


SUMBER KO0NTENGENSI

1. Ke Arah - Guru 1 Bulan RM250. Peratus Peratus Permainan


Kecemerlangan Besar UBK kehadiran kehadiran murid akademik
Akademik - Gpk murid ke ke sekolah
- Guru-Guru sekolah meningkat
PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 2

NAMA PROGRAM Ke Arah Kecemerlangan Akademik

MATLAMAT Meningkatkan minat dan kecenderongan murid untuk ke sekolah begi


mendapatkan ilmu dan kemahiran akademik.
TEMPOH 1 Bulan
SASARAN Murid Tahap 2
KOS RM250.00

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STSTUS/ PELAN


KONTENGENSI
1 Mesyuarat jawatankuasa Guru Besar, GPK, 1 hari Sekiranya guru besar
1,1 ucapan guru besar Penyelaras Program, tiada GPK akan
1.2 pembentukan jawatankuasa Guru-guru mempengerusikan
dan pembahagian tugas mesyuarat
2 Taklimat kepada semua guru Guru Besar, GPK, 1 kali Sekiranya guru besar
Penyelaras Program, tiada GPK akan
Guru-guru memberi taklimat
3. Taklimat kepada semua murid Penyelaras Program, 1 kali Sekiranya penyelaras
Guru-guru program tiada , guru-
guru akan memberi
taklimat
4 Mempromosikan Program Penyelaras Program, 3 hari
- poster Guru-guru
- surat edaran
5 Pelaksanaan Program Penyelaras Program, 1 minggu
Guru-guru
6 Pemantauan Guru Besar, GPK, Sepanjang program Dokumen
Penyelaras Program, berjalan Pemantauan
Guru-guru
7 Penilaian Penyelaras Program, Standard Penilaian
Guru-guru
ANALISIS SWOT KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
2015

ANALISIS KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAM (W )

S1. Kerjasama daripada pihak pengurusan sekolah sangat W1. Tempat mengadakan program tidak begitu selesa
memuaskan.

W2. Kekurangan sumber kewangan

S3. Kerjasama daripada guru pembimbing lain


sangat membantu T3. Jumlah ahli kelab terlalu sedikit.

PELUANG (O) ANCAMAN ( T)

O1. Jadual perjumpaan ahli kelab telah diaturkan oleh unit T1. Kekangan masa
koko

T2. Ahli kelab terlibat dengan aktiviti lain pada masa yang
O2. Tenaga guru yang terkumpul sama
T3. Ahli yang ditempatkan dalam kelab ini tidak menepati
ciri-ciri ahli PRS yang telah disyaratkan.
PLAN TAKTIKAL
KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
2015

ISU STRATEGIK Bilangan ahli yang terlibat secara aktif masih belum memuaskan

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan minat dan kecenderungan murid untuk mendapatkan kemahiran
membantu rakan dalam kalangan rakan sebaya.
OBJIKTIF Mendapatkan Sijil Penghargaan Tertinggi

STRATEGI Meningkatkan kemahiran ahli kelab dalam membantu diri mereka untuk
membantu rakan sebaya mereka.

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/ OUTPUT KPI PELAN


SUMBER KO0NTENGENSI

1. Ke Arah Mendapat - Guru 6 Bulan RM250. Peratus Peratus


Sijil Pengiktirafan Besar UBK penyertaan penyertaan ahli
Tertinggi - Gpk ahli kelab kelab
- Guru dalam meningkat
Pemimpin aktiviti yang
- Guru-Guru dirancang
PELAN OPERASI
KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
2015
NAMA PROGRAM Ke Arah Mendapat Sijil Pengiktirafan Tertinggi

MATLAMAT Meningkatkan minat dan kecenderungan murid untuk mendapatkan kemahiran


membantu rakan dalam kalangan rakan sebaya.
TEMPOH 6 Bulan
SASARAN Murid Tahap 2
KOS RM250.00

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STSTUS/ PELAN


KONTENGENSI
1 Mesyuarat jawatankuasa GPK koko, 1 hari Sekiranya GPK koko
1,1 ucapan GPK koko Penyelaras Program, tiada GPK akan
1.2 pembentukan jawatankuasa Guru-guru mempengerusikan
dan pembahagian tugas mesyuarat
2 Taklimat kepada semua guru GPK koko, Penyelaras 1 kali Sekiranya GPK koko
Program, Guru-guru tiada, penyelaras akan
memberi taklimat
3. Taklimat kepada semua murid Penyelaras Program, 1 kali Sekiranya penyelaras
Guru-guru program tiada , guru-
pembimbing akan
memberi taklimat
4 Mempromosikan Program Penyelaras Program, 1 minggu
- poster Guru-guru
- surat edaran
5 Pelaksanaan Program Penyelaras Program, 3 bulan
Guru-guru
6 Pemantauan GPK koko, Sepanjang program Dokumen
Penyelaras Program, berjalan Pemantauan
Guru-guru
7 Penilaian Penyelaras Program, Standard Penilaian
Guru-guru
ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK,
OBJRKTIF, KPI, SASARAN DAN STRATEGIK PEMBINAAN PELAN STEATEGIK
( 2015 )

ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN JANGKA INISIATIF/STRATEGIK


PANJANG
TOV 12 13 14 15 16
% % % % % %

Bilangan ahli yang Meningkatkan Mendapatkan Peratus Menggunakan


terlibat secara aktif minat dan Sijil penyertaan hubungan baik dengan
masih belum kecenderungan Penghargaan ahli kelab ibu bapa, penjaga dan
memuaskan murid untuk Tertinggi meningkat 80 85 90 95 97 100 masyarakat setempat
. mendapatkan bagi meningkatkan
kemahiran keberkesanan program
membantu rakan ini.
dalam kalangan
rakan sebaya.
PELAN OPERASI
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(sahsiah)

Nama Projek: Program Peningkatan Sahsiah Cemerlang

Objektif Meningkatkan kefahaman tentang tatasusila pergaulan yang sihat di


antara rakan yang berlainan jantina /yang sama jantina.

Tempoh JANUARI FEBRUARI

Kumpulan Sasaran Semua murid &warga sekolah

Guru Terlibat HEM , GBSM, G. DISIPLIN, G.AGAMA

Proses Kerja 1. Pelantikan J/kuasa Program Pendidikan Sahsiah Cemerlang

2. Mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas,


merancang dan mengurus pelaksanaan proagram

3. Pelaksanaan Program:

- Ceramah Insan Cemerlang


- Ceramah Perlakuan beradap dan Bersopan santun
- Pertandingan Buku Skrap

Kekangan Ruangan Ceramah yang tidak selesa

Pemantauan Aspek penilaian meliputi:

Pemantauan yang dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong


Kanan/Guru Agama/ Guru Kelas dan Penyelaras Program dengan
menggunakan instrumen yang dibina khas sebulan sekali bagi setiap
kelas.

Penilaian 1. Keberkesanan pengurusan Program peningkatan Sahsiah


Cemerlang

2. Keberkesanan Ceramah

3. Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

4. Pengurangan bilangan murid-murid melakukan salah laku


sosial

Penambahbaikan Penilaian akan dilakukan bagi memperbaiki program-program yang


kurang berkesan pada masa hadapan.
PELAN OPERASI
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(Akademik)

Nama Projek: Ke Arah Kecemerlangan Akademik

Tempoh : MAC - APRIL

Kumpulan Sasaran : Semua Murid

Guru Terlibat : GPK, HEM, GPK KOKO, Guru Mata Pelajaran, GPSM

Proses Kerja : 1.Jawatankuasa Program mengadakan beberapa siri mesyuarat untuk


merancang , mengagih tugasan serta menguruskan pelaksanaan
program.

2. Pelaksanaan Program:
- Ceramah Motivasi Umum
- Ceramah/Bengkil Pengurusan Masa
- Ceramah Kemahiran Belajar Cara Melajar

Kekangan : Sukar memastikan penglibatan semua murid dalam program yang


dilaksanakan ini.

Pemantauan Aspek Penilaian Meliputi:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK/G. Mata


Pelajaran/Penyelaras Program berdasarkan:

- Pencapaian akademik semasa


- Kehadiran murid ke sekolah
- Bilangan yang tidak menyiapkan latihan/kerja sekolah

Penilaian 1. Keberkesanan kemahiran yang diberikan

2. Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

3. Keputusan Peperiksaan

Penambahbaikan Post-mortem akan dibuat dari masa ke semasa untuk mengesan


kelemahan program bagi menambahbaikan keberkesanan program ini
KLAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
PELAN OPERASI

Nama Projek: Kemahiran Membantu

Tempoh : JANUARI - MAC

Kumpulan Sasaran : Semua Ahli PRS Sekolah

Guru Terlibat : HEM, GPK KOKO, Guru Pembimbing, GBSM

Proses Kerja : 1.Jawatankuasa Program mengadakan beberapa siri mesyuarat untuk


merancang , mengagih tugasan serta menguruskan pelaksanaan
program.

2. Pelaksanaan Program:
- Ceramah : Peranan dan Tanggungjawab PRS
- Ceramah/Bengkil Pengurusan Masa
- Ceramah /BengkilKemahiran Berkomunikasi
- Ceramah/Bengkil Kemahiran Membantu
Kekangan : Sukar memastikan penglibatan semua ahli dalam program yang
dilaksanakan ini.

Pemantauan Aspek Penilaian Meliputi:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK/G. Mata


Pelajaran/Penyelaras Program berdasarkan:

i - Ketepatan melaksanakan tugasan harian


ii - Kesediaan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah
iii - Keberkesanan dalam menghulurkan bantuan kepada rakan-rakan,
Guru & warga sekolah

Penilaian i - Keberkesanan kemahiran yang diberikan

ii- kekerapan penglibatan dalam proses membantu

iii Maklumbalas daripada rakan-rakan, guru-guru dan warga sekolah

Penambahbaikan Post-mortem akan dibuat dari masa ke semasa untuk mengesan


kelemahan program bagi menambahbaikan keberkesanan program ini

Anda mungkin juga menyukai