PKU 3102

Komunikasi, Bahasa Dan Pertuturan

TOPIK 1 : KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN
1.1) ASAS KOMUNIKASI, BAHASA, DAN PERTUTURAN
KOMUNIKASI € Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan. BAHASA € Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain). Sistem daripada lambang (tanda) yang berupa sebarang bunyi (bunyi bahasa) yang dipakai orang untuk meluahkan fikiran dan perasaan.

PERTUTURAN € Pertuturan merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.

HUBUNGKAIT DAN PERANAN KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN * berkomunikasi * meluahkan perasaan * menyampaikan ilmu dan mengakumulasikannya * mengungkapkan keindahan dalam pelbagai wahana * mewariskan ilmu, budaya, peradaban dan agama

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 1

PKU 3102

Komunikasi, Bahasa Dan Pertuturan

Melalui pengkajian bahasa, kita akan menemukan hakikat kemanusiaan dan dapat memberikan sumbangan ke arah kebahagiaan.

1.2) PROSES KOMUNIKASI
APA ITU KOMUNIKASI? Proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada orang lain. mewujudkan kefahaman orang lain mempunyai kefahaman yang mengenai mesej yang disampaikan dan Proses iaitu

kedua-duanya

dikongsi bersama. Asas kepada perhubungan interpersonal

perhubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain . LINGUISTIK, BUKAN LINGUISTIK DAN PARA-LINGUISTIK. a) Linguistik Satu pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti dalam pengkajian sains yang lain. Kaedah yang digunakan bersifat empirikal berdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa, dan didengar, yang mengenepikan unsur-unsur sentimen dan prasangka. Linguistik perlu mempunyai sesuatu yang boleh dikaji. Bahan yang dikaji ialah bahasa yang hidup ataupun bahasa yang sudah mati. Sebagai suatu disiplin sains, ilmu linguistik menggunakan istilah-istilah teknikal yang khas untuknya. Penting untuk merujuk benda-benda, peristiwa-peristiwa, objek-objek dan lain-lain. b) Bukan Linguistik c) Para Linguistik

CIRI ± CIRI KOMUNIKASI BERKESAN Ia berlaku dalam keadaan-keadaan berikut: Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima Perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat dari mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki oleh penghantar

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 2

PKU 3102

Komunikasi, Bahasa Dan Pertuturan

KEMAHIRAN DALAM KOMUNKASI BERKESAN Interaksi dan komunikasi yang hanya menggunakan akal atau hanya menggunakan perasaan akan menjadi tidak berkesan. Seseorang yang berkomunikasi dengan berkesan akan menggunakan kesemua deria manusia dengan bijaksana. Sekiranya ia tidak digunakan dengan sebaiknya, keadaan komunikasi berikut mungkin boleh berlaku : menerima mesej seadanya, mendengar tetapi tidak dapat menangkap mesej dengan jelas melihat seadanya, tanpa peka kepada mesej tambahan yang dilahirkan melalui mimik muka, pergerakan badan, tangan dan sebagainya tidak mengambil endah dan tidak peka kepada emosi yang dilahirkan atau emosi yang disembunyikan tidak cuba memahami perasaan tersebut

1.3) ELEMEN-ELEMEN PERTUTURAN
‡ ‡ Aspek segmental Aspek non-segmental

Aspek-aspek bahasa ‡ Bentuk bahasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian yang lain, iaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental dapat dibahagikan kepada segmen yang lebih kecil, dan unsur suprasegmental ialah bahagian bahasa yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental.

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 3

frasa. ‡ Unsur intonasi ialah tekanan (keras lembutnya ujaran). y Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. Nada y Nada ialah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu dilafazkan. Setiap nada ini mewakili satu suku kata. So. d. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 4 . Aspek suprasegmental ‡ Unsur suprasegmental bahasa terdiri daripada intonasi dan unsur di bawahnya. dan perhentian (pembahagian arus ujaran). secara kronologinya dapat diperincikan daripada unit yang lebih besar hinggalah unit yang lebih kecil. iaitu wacana. dan fon. yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental bahasa. Fa. Intonasi y Intonasi ialah keadaan bunyi yang menaik dan menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. fonem. Do. Tekanan y Merupakan satu cara menyebut perkataan. c.PKU 3102 Komunikasi. La. kata. nada (tinggi rendahnya ujaran). Menyebut suku kata demi suku kata dengan tertib dan teratur. terdapat lapan nada. Re. klausa. iaitu Do. suku kata. Bahasa Dan Pertuturan Aspek segmental ‡ Unsur segmental bahasa. Sebutan y y Huruf mestilah dibunyikan dengan tepat mengikut ejaan. morfem. Ti. ayat. b. Ciri-ciri Pertuturan yang Baik a. y Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu ucapan. Mi. y y Di dalam muzik umpamanya. durasi (panjang pendeknya setiap segmen).

Laras Bahasa y Laras bahasa bermaksud boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks. Bahasa Dan Pertuturan e.PKU 3102 Komunikasi. murid perlu dipastikan bercakap mengikut tatabahasa yang betul. y y Pertuturan atau undang-undang ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. Dalam bahasa pertuturan (lisan). f. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 5 . Tatabahasa y Tatabahasa adalah satu sistem pertuturan atau undang-undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat-ayat. situasi dan suasana yang sesuai.

7. 2. satu kesatuan sistem makna 4. iaitu kajian mengenai bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. 5. Bahasa memiliki berbagai definisi. KANDUNGAN (content). dinyatakan bahwa bahasa adalah fungsi kognisi tertinggi dan tidak dimiliki oleh hewan[1] Ilmu yang mengkaji bahasa ini disebut sebagai linguistik.) 6. Alat-alat sebutan Bunyi bahasa dikeluarkan oleh alat-alat sebutan seperti beikut: Bunyi Bahasa Melayu PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 6 . FONOLOGI Definisi Fonologi Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa. tindakan. satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep riil mereka ke dalam pikiran orang lain 3. satu sistem untuk mewakili benda. PENGGUNAAN (use) Bahasa adalah penggunaan kod yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaks untuk membentuk kalimat yang memiliki erti. satu kod yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna. gagasan dan keadaan. Definisi bahasa adalah sebagai berikut: 1. dan lain lain. Bahasa erat kaitannya dengan kognisi pada manusia. kalimat. satu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan (contoh :. satu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik. atau pakar bahasa. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 2 : KOMPONEN-KOMPONEN DALAM BAHASA 2.Perkataan.1) MODEL BAHASA: KOMPONEN BENTUK (form).PKU 3102 Komunikasi.

konsonan dan diftong. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit. Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir.Contoh: gigi atas. dalam bahasa Melayu. terdapat tiga golongan bunyi iaitu vokal. Bahasa Dan Pertuturan Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa. (b) daerah pengeluar (artikulasi) merupakan tempat-tempat yang dapat dicapai olah artikulator. Golongan kedua ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat-alat sebutan sehingga jalan aliran udara dari paru-paru terganggu. Penggolongan Bunyi Bahasa Melayu Umumnya. iaitu kajian mengenai bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 7 . iaitu: (a) pengeluar (artikulator) . Kumpulan pertama ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut.alat yang dapat digerak-gerakkan dengan bebas dan dapat diletakkan di beberapa kedudukan.PKU 3102 Definisi Fonologi Komunikasi. Contoh: hujung lidah. dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melalui ronga mulut atau rongga hidung. Kumpulan bunyi yang dihasilkan demikian dikenali sebagai vokal. Alat-alat sebutan Bunyi bahasa dikeluarkan oleh alat-alat sebutan seperti beikut: Bibir Gigi Gusi Lelangit kerasLelangit lembutAnak tekakLidah Rongga tekak Rongga mulut Rongga hidungParu-paruPeti suara dan pita suara Alat-alat sebutan dapat dibahagikan kepada dua jenis. gusi dan lelangit keras. bibir lelangit lembut dan sebagainya.

PKU 3102 Kumpulan bunyi yang terhasil dikenali sebagai konsonan. Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 8 . hanya boleh wujud dengan kata dasar bagi membentuk perkataan seperti µberkakikan¶ Perkataan ditakrifkan sebagai satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. perkataan ialah bentuk bebas yang boleh berdiri sendiri. contohnya ialah kerusi. terdapat pula bunyi geluncuran. dapur dan meja. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan dikenali sebagai morfem. Tegasnya. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Geluncuran bunyi vokal ini dikenali sebagai diftong. pemajmukkan dan penggandaan. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi dalam gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. iaitu bunyi yang bermula daripada satu vi\oakl dan beralih kepada bunyi vokal yag lain. bentuk dan penggolongan kata. Bahasa Dan Pertuturan Selain dua golongan utama itu. Sesuatu perkataan itu dibentuk dari satu morfem atau lebih. Contohnya bunyi [ai] bermula daripada bunyi vokal depan luas (a) dan mluncur kepada bunyi vokal depan sempit [i]. Contoh : µberpeluh¶ µberkakikan´ µsaya¶   2 morfem : ber+peluh 3 morfem : ber+kaki+kan 1 morfem : saya Morfem boleh bersifat bebas (boleh wujud bersendirian) atau terikat (hanya wujud bersamasama morfem lain). Contoh : Morfem bebas ± µsaya¶ Morfem terikat ± µber¶ dan µkan¶. Komunikasi. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota dala kumpulan atau golongan yang sama.

keb. Penge. Oleh itu. Contoh. Proses Pembentukan Kata proses merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Kata Ganda: Ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar.iaitu imbuhan awalan. d. kata akar dapat dinaggap sebagai inti seseutau kata. a. pemajmukan dan penggandaan.. Golongan Kata . Sisipan : -i.-an d. kaki bangku. Bentuk Kata a. Imbhan dapat dibahikan kepada empat jenis. gambar rajah. Contoh kata akar ialah Morfem bebas jujur pada kata kejujuran. apitan dan sisipan. c. Kata tunggal: ialah kata yang tidak mengalami peroses pengimbuhan. sebahagian kata dasar atau digandakan secara berima. -kan e. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Kata majmuk: ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. yakni dapat berdiri sendiri. kata majmuk. Konsep Perkataan diberi sebarang imbuhan. a. Kata dasar ini boleh terdiri daripada akar kata. kata ganda dan frasa tertentu.. Akhiran: -an c. kata akar. kata kerja. kata adjektif. Kata Terbitan: Kata terbitan ialah kata yang terhasil daripada Proses Pengimbuhan.-an. lemah lembut. Awalan : peN-. akhiran. dan kata tugas PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 9 .Kata dapat digolongkan kepada kata nama. Ada morfem yang bersifat bebas dan ada yang bersifat terikat tetapi semua perkataan bersifat bebas. Jelas di sini bahawa perkataan-perkataan terdiri daripada morfem tetapi tidak semua morfem itu perkataan. per-. Dalam bahasa Melayu. Bahasa Dan Pertuturan Perbezaan antara perkataan dan morfem terletak pada sifat bebasnya. Apitan: PeN.PKU 3102 Komunikasi. Kata Dasar : ialah kata yang menjadi dasar untuk membentuk kata. b. kata tunggal bolahe mengandung hanya satu suku kata atau mengandung lebih daripada satu suku kata. kata terbitan.pe-. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar. Kata Akar: ialah kata dasar yang terdiri daripada satu morfem bebas iaitu bentuk dasar belum b. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakannya dieja terpisah.

Ia juga ialah kajian mengenai hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam bahasa. Bahagian subjek dan predikat. FK. Subjek dan prediket pula mempunyai unsur-unsur. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 10 . merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. struktur. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. frasa kerja (FK). ada empat jenis frasa iaitu FN.  Frasa Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah.  Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat.PKU 3102 SINTAKSIS DEFINISI SINTAKSIS Komunikasi. iaitu sama ada frasa nama (FN). Seperti yang diterangkan di atas. FA dan FS Menurut binaannya. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). dan binaan atau konstruksi ayat. ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Ayat Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Bahasa Dan Pertuturan Sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.

[ cahaya ]. secara ringkas. perubahan makna. / o /. bulan« binaan untuk tempat tinggal anak. dan unsur semantik dalam nahu. / m /. / d /. / h /. / n /. / w /. / u / akan menerbitkan bunyi yang bermakna. kanak-kanak bangunan: sesuatu yang didirikan. seperti rumah. Rujukan ditambah dengan kata atau istilah yang sesuai. / i /. Rujukan Rujukan ialah benda. perkataan. frasa. -Semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan. ayat. peribahasa (termasuk simpulan bahasa). gedung. [ bangunan ].[ rumah ]. menara« PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 11 . jenis-jenis makna. / b /. / y /. / e /. dan perasaan. [budak ] kertas: bangku: wanita: cahaya: rumah: budak: bahan tipis yang diperbuat daripada kayu papan panjang yang berkaki (tempat duduk) perempuan dewasa benda terang yang memancar daripada matahari. kata. konsep. Semantik pula. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa -Kata semantik itu kemudian disetujui oleh para ahli bahasa sebagai istilah untuk bidang kajian linguistik yang menganalisis makna. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna µpenting¶ atau µbererti¶. ayat atau wacana dan hubungannya dengan idea. konsep atau perlakuan yang dirujuk. / s /. Bahasa Dan Pertuturan Kata ³semantik´ ini. / c /. / g /. / a /.PKU 3102 SEMANTIK Komunikasi. [ kertas ]. Misalnya gabungan fonem: / k /. / r /. baik pada peringkat morfem.[ bangku ]. / t /. [ wanita ].

Bahasa Dan Pertuturan -cabang ilmu linguistik yan mengkaji hal-hal yang merangkumi struktur bahasa sebagai alat perhubungan sama ada antara penutur dan pendengar atau penulis dan pembaca.PKU 3102 Pragmatik Komunikasi. yg libatkan penyampai dan penerima (libatkan komunikasi 2 hala) PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 12 . -Hashim Musa & Ong Chin Guan: Teori berkaitan dengan interpretasi pengujaran George Yule: Kajian makna.

Walaupun pada mulanya bayi dilahirkan tanpa kebolehan berbahasa tetapi pemerolehannya akan berlaku sedikit demi sedikit dan berperingkat-peringkat mengikut perkembangan otaknya. Menurut Chomsky (1965). Namun begitu. kebolehan ini dinamakan jentera pemerolehan bahasa atau Language Acquisition Device ( LAD ). Ketika itu. Seorang kanak-kanak yang normal akan memperolehi bahasa pertamanya antara umur dua hingga enam tahun. Manusia juga menggunakan bahasa untuk menyampaikan ilmu dan mencipta keindahan melalui kesusasteraan. Semua orang mengakui akan kepentingan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. tulisan ataupun sentuhan sebelum pembelajaran bahasa berlaku. tanpa dipelajari atau dipaksa. Dengan menggunakan bahasa. Tanpa bahasa. melahirkan pendapat. memang sudah ada satu kebolehan menggunakan bahasa. kanak-kanak tidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. isyarat. secara semulajadinya mempunyai beberapa alat fizikal yang sesuai untuk memperolehi bahasa. fisiologi psiko-sosial kognitif PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 13 . Di dalam topik µasas pemerolehan bahasa¶.2) ASAS PEMEROLEHAN BAHASA PENGENALAN Bahasa adalah milik manusia yang paling penting dan bahasalah yang membezakan antara manusia dan makhluk-makhluk lain. kita akan melihat kepada tiga elemen yang membolehkan seseorang individu memperoleh bahasa iaitu. sejak anak itu dilahirkan. Kanak-kanak memerlukan beberapa pendedahan bahasa sama ada melalui pertuturan. pandangan dan perasaan.PKU 3102 Komunikasi. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara-cara bahasa dikuasai oleh seseorang kanak-kanak. Tanpa pendedahan bahasa. mereka akan mengambil perkataan-perkataan penting. Bahasa Dan Pertuturan 2. Mengikut teori biologis. satu perkara yang pasti ialah setiap kanak-kanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa. manusia akan hidup terasing dari masyarakat dan tiada kemajuan. Setiap manusia yang baru dilahirkan. mempelajarinya dan seterusnya menggunakannya. manusia dapat berhubung. Kanak-kanak perlu mendengar cara-cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. Pemerolehan bahasa : situasi yang mana kanak-kanak memperolehi bahasa yang digunakan oleh masyarakat persekitaran secara menyerap.

Dia telah dimasukkan ke Institut Orang-orang Pekak dan Bisu di Paris dan diajar berbahasa oleh Sicard dengan menggunakan kaedah pengajaran orang-orang pekak tetapi gagal. keadaan fisiologi yang sempurna adalah amat penting. sumbing. Tanpa pendedahan bahasa. Kanakkanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa. PSIKO-SOSIAL Merujuk kepada hubungan sosial seseorang dengan individu-individu di persekitaran. Dari segi aspek pemerolehan bahasa. Bahasa Dan Pertuturan Fisiologi merujuk kepada pengkajian mengenai sifat fizikal benda hidup. KAJIAN KES 1 : VICTOR Seorang budak yang ditemui di dalam hutan. cara organisma berinteraktif antara satu sama lain dan juga dengan alam sekitar dengan kelebihan atau kekurangan fizikal tersebut. Mengapa Victor tidak belajar lebih daripada yang telah dipelajarinya walaupun telah diajar oleh seorang yang pakar dalam teknik mengajar bahasa? Antara faktornya ialah Victor tidak pernah didedahkan pada bahasa manusia kemungkinan sejak ia dilahirkan sehinggalah dia ditemui. Pendedahan terhadap bahasa merupakan satu faktor yang paling penting dalam mengajar kanakkanak berbahasa. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 14 . mereka masih tidak dapat belajar bahasa isyarat. kes congenital rubella yang melibatkan kanak-kanak yang dilahirkan dengan katarak mata dan pekak. Umur ketika ditemui dianggarkan 11 atau 12 tahun tetapi bilakah dia dibuang di dalam hutan tidak dapat dipastikan. Mereka tidak boleh mendengar percakapan orang lain. Contohnya. Tidak pernah mendengar bahasa manusia selama 11 atau 12 tahun. kanak-kanak tidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. bisu. Kanak-kanak normal yang memiliki alat artikulasi yang sempurna lebih mudah memperoleh bahasa berbaanding kanak-kanak bermasalah fizikal. kanak-kanak ini tidak boleh bercakap atau memahami bahasa . terdapat juga sesetengah kes yang melibatkan kecacatan fizikal dan menyebabkan individu itu tidak dapat memperolehi bahasa. Contoh masalah fizikal: Pekak. Kanak-kanak perlu mendengar cara-cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan fizikal masih boleh memperoleh bahasa sekiranya menjalani latihan (bahasa isyarat). Oleh itu. Walau bagaimanapun. Walaupun kanak-kanak ini dapat menggunakan tangannya seperti kanak-kanak yang boleh melihat.PKU 3102 FISIOLOGI Komunikasi.

kebolehan ini dinamakan alat pemerolehan bahasa atau Language Acquisition Device (LAD). Seorang kanak-kanak yang normal akan memperolehi bahasa pertamanya antara umur dua hingga enam tahun. LAD dikatakan dimiliki kanak. Menurut Noam Chomsky. Setelah umur Helen 7 tahun. umur Helen ketika didedahkan semula kepada bahasa adalah 7 tahun. Berbeza dengan Victor yang tidak terdedah kepada bahasa selama 11 atau 12 tahun.1983). babbling. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 15 . setiap individu telah diprogramkan secara genetik untuk menguasai bahasa. mereka juga mempunyai kebolehan untuk memperoleh bahasa. Kebolehan ini membolehkan mereka memperoleh dan menguasai bahasa dengan mudah dan cepat. Mangantar Simanjuntak ( 1979 ). Chomsky (1965). Helen mendengar bahasa dan mendapat belaian ibunya. Dengan LAD maka berlakulah berkembangan bahasa kanak-kanak seperti menangis.kanak dan alat inilah yang menjadikan kanak-kanak dapat memperoleh bahasa daripada ibu bapa dengan mudah. ahli-ahli psikologi bersependapat. Bahasa Dan Pertuturan Seorang budak perempuan yang pekak dan buta.Bagi kanak-kanak terencat akal. LAD juga dikaitkan dengan µnature¶ di mana alat ini merupakan suatu yang semula jadi. ³cooing´. Helen telah pun mendapat melalui peringkat awal pemerolehan bahasa sebelum ditimpa nasib malang. kanak-kanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa sesudah ia meningkat umur 13 tahun.PKU 3102 KAJIAN KES 2 : HELEN Komunikasi. memang sudah ada satu Kebolehan menggunakan bahasa. Ini kerana dia telah terdedah kepada bahasa sebelum ditimpa malang. Proses ini sangat aktif berlaku sebelum kanak-kanak berumur 12 tahun (Kreshan & Terrell. mempelajarinya dan seterusnya menggunakannya. Namun. tetapi dia telah diserang oleh penyakit yang teruk sehingga menyebabkan dia pekak dan buta ketika berusia 1 tahun 7 bulan. Usaha untuk membuatkan Helen bercakap berjaya. Kanak-kanak terencat akal pada tahap sederhana boleh berkomunikasi dengan baik walaupun agak lambat berbanding kanak-kanak normal. mereka akan mengambil perkataan-perkataan penting. Ketika itu. sejak seorang individu itu dilahirkan. Ini kerana. Helen dilahirkan normal. Kanak-kanak Terencat Akal . Kanak-kanak dilahirkan dengan LAD iaitu mekanisma bahasa yang membolehkan mereka mengesan penggunaan bahasa yang digunakan di persekitaran. Walau bagaimanapun. Selain itu. kanak-kanak terencat akal pada tahap yang teruk memerlukan latihan khas untuk mempelajari bahasa. KOGNITIF Kognitif merupakan elemen pemerolehan bahasa yang melibatkan proses mental. Mengikut teori biologis. Ibu bapa Helen telah mengupah Anne Sullivan Macy untuk mengajar Helen bercakap.

Kanak-kanak mungkin mempelajari beberapa aspek dalam kemahiran bahasa apabila melihat dan mendengar percakapan orang lain. psikososial dan tahap kognitif yang baik. Ini kerana.3) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA FAKTOR KOGNITIF ‡ ‡ FAMenekankan tentang peranan permodelan. Contoh :  Kanak-kanak meniru percakapan maklumbalas dan gaya bahasa orang dewasa.PKU 3102 KAJIAN KES 3 : GENIE Komunikasi. Tidak pernah mendengar bahasa manusia selama 12 tahun sehinggalah dia berjaya dilarikan oleh ibunya. Pada peringkat ini. Tidak mendapat pendedahan bahasa dalam masa yang terlalu lama menyebabkan Genie tidak mampu menguasai bahasa dengan sempurna walaupun telah diajar. Kanak-kanak menguasai bahasa pertamanya bukan melalui proses pembelajaran tetapi dengan cara µmemperoleh¶ dan ini berlaku secara tidak formal. Dia telah dikurung oleh ayahnya di dalam sebuah bilik kecil sejak dia berumur lebih kurang 1 tahun 8 bulan. 2. kesemua elemen tersebut saling melengkapi untuk membolehkan kanak-kanak memperolehi bahasa dengan baik secara semula jadi dan boleh menggunakan bahasa dalam kehidupan seharian. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 16 . Bahasa Dan Pertuturan Genie telah dibesarkan dalam pengasingan. kanakkanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa walaupun diajar. KESIMPULAN Elemen-elemen yang penting dalam pemerolehan bahasa adalah sifat fizikal yang lengkap. Umur Genie ketika mula diajar bahasa telahpun menjangkau lebih 13 tahun di mana ia telah melangkaui peringkat pemerolehan bahasa. Mereka seterusnya akan meniru dan mengulanginya apabila diteguhkan.

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 17 . Sokongan serta pengaruh ibu bapa dan guru penting dalam perkembangan bahasa kanakkanak. 2007) mendapati ibubapa dari golongan profesional menyediakan persekitaran untuk perkembangan bahasa yang lebih baik berbanding golongan bukan profesional. ‡ Menurut kajian. ‡ Kajian terhadap PRA-sekolah di Amerika (1998-99) mendapati ibubapa yang membaca kepada anak-anak mereka tiga hingga empat kali seminggu akan menyebabkan anak-anak ini mempunyai kemahiran berbahasa yang lebih baik berbanding dengan ibubapa yang kurang bebuat demikian. ‡ Beliau menyatakan kanak-kanak melahirkan dengan LAD (Language Acquisition Device)mekanisme penguasaan penguasaan bahasa yang membolehkan mereka mengesan penggunaan bahasa yang digunakan dipersekitaran. ‡ Kajian mendapati jumlah masa interaksi antara ibubapa dan kanak-kanak serta status sosioekonomi ibubapa mempengaruhi perbendaharaan kata kanak-kanak. ‡ Kanak-kanak secara semulajadi mempunyai kebolehan untuk mengesan tatabahasa dan cara penggunaan bahasa tersebut. ‡ Golongan bukan profesional kurang bercakap dan kurang menerangkan sesuatu perkara dengan lebih lanjut kepada anak-anak. ‡ Dalam kajian lain mendapati kanak-kanak yang mempunyai ibu yang banyak berkomunikasi dengan mereka mempunyai empat kali ganda lebih perbendaharaan kata dari kanak-kanak yang mempunyai ibu pendiam. ‡ Menurut kajian Betty Hart dan Todd Risly (santrock. FAKTOR GENETIK ‡ Naom Chomsky (1997) menegaskan individu telah diprogramkan secara genetik untuk menguasai bahasa. kecederaan pada kawasan broca dan kawasan wernicke (kedua-duanya terletak di hemisfera otak) boleh menyebabkan seseorang individu hilang keupayaan dalam berbahasa.PKU 3102 FAKTOR PERSEKITARAN ‡ ‡ Komunikasi. Bahasa Dan Pertuturan Keluarga dan persekitaran mempunyai pengaruh kuat keatas kemahiran berbahasa.

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 18 . Thordike berpendapat bahawa pembelajaran sebagai satu proses yang mekanis bagi membentuk satu kebiasaan. Greak balas yang sering diulangi akan menjadi kebiasaan. Ahli-ahli behavioris berpendapat bahawa terdapat perhubungan antara satu rangsangan dengan gerak balas. kata pujian. Pengaruh Persekitaran(ransangan) Ahli-ahli behavioris menekankan kepentingan pengaruh persekitaran dalam pembelajaran bahasa. 2. ibu bapa dan penjaga kanak-kanak menggunakan pelbagai cara untuk meneguhkan gerak balas bahasa yang betul. Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dalam bentuk-bentuk bahasa dan bukan bahasa. Gerak balas diikuti oleh peneguhan yang positif juga akan diulangi. Perkataan ataupun bentuk-bentuk bahasa yang sering diulang akan cepat dipelajari oleh kanakkanak. Hull. Elemen-elemen penting dalam Teori Behaviouris 1. menganggukkan kepala dll. Peneguhan(gerak balas) Dalam proses pemerolehan bahasa. dan Skiner Pavlov. Pengulangan Proses ulangan memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa.PKU 3102 Komunikasi. Cth: seorang kanak-kanak bertutur kerana ada orang yang bercakap dengannya ataupun kanakkanak itu sendiri perlu bercakap untuk memenuhi keperluan-keperluan asasinya. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 3 : TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA 3. Cth: memberikan senyuman. ` ` Teori ini menekankan bahawa bahasa diperolehi melalui pengalaman. Sesuatu gerak balas yang betul akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran.1) TEORI BEHAVIOURIS ` Ahli-ahli psikologi seperti. 3.

Ia percaya bahwa dengan memberikan keadaan tertentu dalam proses pendidikan. Memberikan motivasi dan galakan kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa melalui proses peneguhan yang disertakan ganjaran. maka akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. ` Teori Behaviouris tidak dapat menghuraikan proses perolehan aspek bahasa yang kompleks. seseorang itu mampu membentuk manusia yang berkelakuan positif serta meninggalkan perkara yang negatif berdasarkan keadaan tertentu yang telah dipelajarinya. Cth: Ali risau setiap kali diadakan ujian kimia. Tindakan individu terhadap suatu rangsangan tertentu shj. Oleh itu kerisauan kimia telah digeneralisasikan dgn biologi. ` Maka. bunyi loceng(gerak balas) anjing akan diberikan daging(ransangan). Kekurangan ` Kajian ahli-ahli psikologi yang mengkaji Teori Behaviouris hanya ditumpukan kepada lakuan binatang dan kesimpulan daripada kajian tersebut diterima untuk lakuan manusia memperoleh bahasa. Penghapusan: sesuatu gerak balas pelaziman tidak disertai dengan ransangan.namun penghapusan berlaku apabila anjing tidak diberikan daging Implikasi dalam bahasa ` ` Memudahkan dan mempercepatkan proses pemorelahan bahasa bagi golongan kanak-kanak.cth: pada kebiasaannya. Bahasa Dan Pertuturan Menurut John Broades Watson. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 19 . Cth Jika Ali ambil ujian Sejarah ia tak risau nak ambil ujian Bahasa Inggeris kerana ia tiada kaiatan dengan yg lain. ` Generalisasi : Rangsangan yg sama hasilkan tindak balas yg sama. Ia juga risau dengan ujian biologi kerana dua matapel tersebut ada kaitan dgn yg lain. ` Diskriminasi .selepas selepas bunyi loceng. ` Memudahkan para guru merancang aktiviti yang dapat mengukuhkan penguasaan bahasa murid berdasarkan Teori Behaviouris..PKU 3102 Kelebihan dan Kekurangan Teori Behaviouris Kelebihan ` Komunikasi.

perkataan. teknik-teknik tak invasif untuk mengkaji pengerjaan neurologi otak semakin digunakan. Adadnya beberapa subdisiplin. biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dilakukan oleh Jean Piaget dalam penyelidikannya terhadap perkembangan kanak-kanak). diakibatkan sebahagian besarnya oleh kekurangan data-data yang padu tentang bagaimana otak manusia berfungsi. Sesuatu gerak balas yang diikuti dengan peneguhan yang positif juga akan lebih sering diulangi. 3.2) TEORI PSIKO-LINGUISTIK Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh. menggunakan. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 20 . Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. Penglibatanpenglibatan singkat dalam bidang ini pada mula-mulanya merupakan usaha-usaha falsafah. umpamanya. dengan neurolinguistik kini merupakan sebuah bidang baru pada dirinya. neurosains. ` Sesuatu gerak balas yang sering diulangi akan membentuk kebiasaan. teks. dan sebagainya.PKU 3102 Kesimpulan ` Komunikasi. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat-ayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa. serta prosesproses yang membolehkan pemahaman pernyataan. dan memahami bahasa. ` ` Sesuatu gerak balas akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran. sains kognitif. dan teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak memperoses bahasa. Penyelidikan moden mempergunakan biologi. Bahasa Dan Pertuturan Pembelajaran ialah satu proses mekanis yang terjadi daripada perhubungan antara rangsangan (stimulus) dan gerak balas (respon).

Yang pertama antara perkara-perkara ini ² mengaitkan bunyi dengan maksud ² tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya sesetengah persamaan (sila lihat Komunikasi haiwan). dan linguistik. Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar.PKU 3102 Bidang kajian Komunikasi. seperti psikologi. Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan-urutan kata yang kita panggil "ayat". Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan-perkataan dan ayat-ayat. sains kognitif. Bahasa Dan Pertuturan Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagai-bagai bidang. Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. sintaksis adalah penuh dengan perbalahan. Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi. dan bagaimana kita menggunakan sintaksis ² iaitu. Dalam bidang psikolinguistik. dan merupakan tumpuan perbincangan yang berikut. fonologi. Sebaliknya. Teori-teori Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya. terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayat sintaksis: PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 21 . morfologi. dan semantik daripada pola-pola dalam teks tercetak. antara lain. pembentukan kata berimbuhan). Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataan-perkataan digabungkan untuk membentuk ayat. Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata. Pada dasarnya. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (seperti jalan dan berjalan). bagaimana kita mengaitkan bunyi-bunyi (atau isyarat-isyarat) bahasa.

umpamanya. Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira-kira tahun 1960. dan secara logik memilih bahasa(-bahasa) yang dituturkan di dalam komuniti penuturnya. (Rekursi. adalah yang mentakrifkan bahasa manusia dan menyebabkannya berbeza juga daripada bentuk-bentuk komunikasi haiwan yang paling canggih. ciri-ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk-makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. sebagai contoh. berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu. Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah "terbina" di dalam otak. Oleh itu. sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan-keperluan kelompok.) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan-peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi.F. Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky. Sudut pandangan kedua ² iaitu "yang semula jadi" ² boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman-halaman jurnal Bahasa [1]. Bahasa Dan Pertuturan y Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa. TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas ² atau tiada sintaksis ² yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B. dan potensi untuk hidup. dan mendakwa bahawa. dan faktor-faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). kanak-kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa-tatabahasa manusia yang mungkin. menurut sudut pandangan kedua. y Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memperoleh apa yang telah dipanggil "tatabahasa sejagat". Ulasan itu memulakan apa yang telah diistilahkan sebagai "revolusi kognitif" dalam bidang psikologi. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. Sintaksis ini. Dengan kata yang lain. Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian-bahagian ayat yang awal ² "Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya". dan diwakili oleh teori-teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. seseorang harus melihat pada kemahiran-kemahiran lain yang ciri-cirinya PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 22 . kerjasama. langsung tidak akan berkembang. Rudolf Carnap.PKU 3102 Komunikasi. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lain. ungkapanungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan.

Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik. Eksperimen: tikus & biji makanan. ada satu alat untuk menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin itu. juga dikenali sebagai teori pelaziman instrumental. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 23 . Dalam istilah biologi evolusi moden. TEORI BELAJAR BEHAVIORISME Teori belajar Behavorisme ialah suatu (perubahan perilaku yang dapat diamati. Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara saintifik. diukur dan dinilai secara konkrit. dengan kata yang lain. tekaan. Bahasa.PKU 3102 Komunikasi. kemahiran-kemahiran ini dikatakan "disesuaikan lebih dahulu" untuk sintaksis (sila lihat "Eksaptasis"). Dari sudut pandangan ini. Pandangan penentang masih menganggap bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun. tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetik terhadap bentuk-bentuk yang mungkin. termasuk sintaksis dan lain-lain. Seekor tikus dimasukkan ke dalam tin itu dan di beri makanan dengan menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin. Di mana seorang dapat mengawal tingkah laku organisma melalui pemberian peneguhan yang bijaksana dalam sesuatu lingkungan. ia tidak dapat diuji. Hal ini bermakna. Menurut B. Kedengaran bunyi µping¶ yang nyaring stiap kali biji makanan dijatuhkan ke dalam tin itu. perilaku dikawal melalui proses pelaziman operan. adanya makanan dalam tin itu. atau sekurang-kurangnya. ialah artifak kebudayaan. Di luar kotak itu. Apakah kemahirankemahiran ini yang sebenarnya merupakan tumpuan penyelidikan terkini. serta interaksi manusia selama berpuluh-puluh ribu tahun. sintaksis dalam bahasa beransur-ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. ataupun bukti bahawa bentuk-bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku tindak balas (respon).F. ada tempat makanan yang diperbuat daripada tin. Bahasa Dan Pertuturan mungkin berguna untuk sintaksis.Skinner . ‡ ‡ ‡ ‡ Dalam sebuah kotak yang dinamakan µkotak Skinner¶ .

Bahasa Dan Pertuturan Biji-biji makanan akan jatuh ke dalam tin jika bebatang besi yg disisipkan ke dalam kotak itu dipijak oleh tikus. daya tahan dan sebagainya. Kelebihan Teori: ‡ sangat sesuai untuk perolehan kemampuan yang memerlukan praktikal dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti : Kecepatan. Jelasnya. kelenturan. Dalam proses pembelajaran yang berasaskan pelaziman instrumental. bersukan. menggunakan komputer. pelaziman instrumental telah melonggarkan kawalan dengan mengambil kira daya kreativiti yang ada dalam diri para pelajar. Para pelajar yang menentukan bentuk gerak balas yang harus mereka berikan berasaskan rangsangan yang di berikan oleh guru. maka biji makanan pun jatuh ke dalam tin. Pada masa tikus itu lapar. ganjaran-ganjaran yang diberikan tidak semestinya berbentuk benda fizikal. menari. Di samping itu. tetapi boleh juga merupakan sesuatu yang berbentuk kepuasan secara emosi atau perasaan. tikus itu mempelajari bahawa apabila dia menekan batang besi. para pelajar diberi kebebasan yang tertentu. iaitu biji makanan. spontaneous. ‡ Teori ini juga sesuai diterapkan untuk melatih kanak-kanak yang suka akan ganjaran apabila memberi respons yang betul. Skinner berpandangan bahawa proses pelaziman instrumental kurang dikawal atau kurang ditentukan oleh faktor-faktor luaran. berenang. contohnya: percakapan bahasa asing. Kekurangan teori PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 24 . reflek.PKU 3102 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Komunikasi. Tingkah laku yang operon ini mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan lingkungan ini memberikan hadiah sebagai pengukuhan. Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu cenderung untuk menekan batang besi tersebut. mengetik. Skinner ambil keputusan bahawa pengukuhan akan selalu menambah kemungkinan berulangnya sesuatu perilaku. maka makanan akan jatuh ke dalam tin. ia secara tidak sengaja memijak batang besi itu. Setelah beberapa kali. Perilaku yang dilazimkan ( perilaku tikus ) yang bersifat µoperon¶ atau µinstrumental¶ dalam hal perilaku ini menyebabkan munculnya biji makanan.

Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. guru harus berusaha merubah keyakinan PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 25 . Arthur Combs (1912-1999) Bersama dengan Donald Snygg (1904-1967) mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambatlaun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaikbaiknya. komunikasi satu hala berlaku (Murid dipandang pasif ). Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar. guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Untuk itu guru harus memahami perlaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut sehingga apabila ingin merubah perilakunya. TEORI BELAJAR HUMANISTIK Menurut Teori humanistik. Personalia informasi ini pada individu. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dati ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia.PKU 3102 Komunikasi. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. ialah : Proses pemerolehan informasi baru. \proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Combs. yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya. Abraham Maslow dan Carl Rogers. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Bahasa Dan Pertuturan y Penerapan teori behaviorisme yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi pelajar iaitu guru sebagai pusat utama. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh tetapi karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik antara lain adalah: Arthur W. Meaning (makna atau arti) adalah konsep dasar yang sering digunakan.

Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Semula Rogers menekuni bidang agama tetapi akhirnya pindah ke bidang psikologi. Ia PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 26 . takut untuk mengambil kesempatan. Padahal arti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. Combs memberikan lukisan persepsi dir dan dunia seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik pusat pada satu. Carl Rogers Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park. ialah kebutuhan mendapatkan ras aman dan seterusnya. Perilaku internal membedakan seseorang dari yang lain. Lingkaran kecil (1) adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar (2) adalah persepsi dunia. tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan. ke arah berfungsinya semua kemampuan. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hirarkis. Illinois Chicago. hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri. Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya.PKU 3102 Komunikasi. Jadi. keunikan diri. Ia mengatakan bahwa perhatian dan motivasi belajar ini mungkin berkembang kalau kebutuhan dasar si siswa belum terpenuhi. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama. Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow ini mempunyai implikasi yang penting yang harus diperharikan oleh guru pada waktu ia mengajar anak-anak. Maslow Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal : suatu usaha yang positif untuk berkembang kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya. seperti kebutuhan fisiologis. ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri(self). sebagai anak keempat dari enam bersaudara. Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya. Bahasa Dan Pertuturan atau pandangan siswa yang ada. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan (needs) manusia menjadi tujuh hirarki. makin mudah hal itu terlupakan.

D pada tahun 1931. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Counseling and Psychotherapy dan secara bertahap mengembangkan konsep Client-Centerd Therapy. yaitu: Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. sebelumnya ia telah merintis kerja klinis di Rochester Society untuk mencegah kekerasan pada anak. Bahasa Dan Pertuturan mempelajari psikologi klinis di Universitas Columbia dan mendapat gelar Ph. Rogers membedakan dua tipe belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Kualitas belajar experiential learning mencakup : keterlibatan siswa secara personal. Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. 2. dan adanya efek yang membekas pada siswa. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya ialah : 1. Gelar profesor diterima di Ohio State tahun 1960. Tahun 1942. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. yaitu: Kognitif (kebermaknaan) experiential ( pengalaman atau signifikansi) Guru menghubungan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai seperti memperlajari mesin dengan tujuan untuk memperbaikai mobil. berinisiatif. Dari bukunya Freedom To Learn. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. ia menulis buku pertamanya. Menurut Rogers yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Experiential Learning menunjuk pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. evaluasi oleh siswa sendiri. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 27 .PKU 3102 Komunikasi.

Bahasa Dan Pertuturan 3. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal. Implikasi Teori Belajar Humanistik a. 5.PKU 3102 Komunikasi. baik bagi individual ataupun bagi kelompok 7. sebagai kekuatan pendorong. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. 3. Bilamana cuaca penerima kelas telah mantap. seorang anggota kelompok. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. 6. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 28 . Guru Sebagai Fasilitator Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator yang berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas sifasilitator. Dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuantujuan yang bermakna bagi dirinya. fasilitator berangsur-sngsur dapat berperanan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi. yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa 9. seperti siswa yang lain. 4. atau pengalaman kelas 2. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar 10. situasi kelompok. 8. Di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa guidenes(petunjuk): 1. dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai. Di dalam berperan sebagai seorang fasilitator. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. 4. dan turut menyatakan pendangannya sebagai seorang individu. pimpinan harus mencoba untuk menganali dan menerima keterbatasan-keterbatasannya sendiri. perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan.

kuantiti dan masa. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 29 . Bahasa Dan Pertuturan 3. Berkonsepkan demokrasi: ± ± ± Belajar berkumpulan Belajar secara berinteraksi dengan rakan-rakan atau sesiapa sahaja. kata kerja dan kata nama. Peningkatan usia . Jadi ini bermakna. Konsep perkataan yang diperolehi daripada deria-deria. Kognitif pula merupakan satu proses mentalis yang melinatkan pemikiran manusia. y Variasi bahasa y y Penggunaan bahasa yang berstruktur. Mereka juga akan memahami makna perkataan yang mengandungi pelbagai makna. Contohnya dari segi penglihatan seperti atas-bawah dan kotor-bersih.PKU 3102 Komunikasi. Contohnya.mempelajari perkataan baru secara tidak formal. Elemen-elemen Penting y Memahami makna perkataan y y y y Kanak-kanak akan memahami makna mengikut kategori. Pelajar boleh menyesuaikan sesuatu perkataan mengikut konteks ayat yang betul. sinonim dan lain-lain. Menggunakan perkataan yang berhubung seperti antonim. y Perbendaharaan Kata y y Memahami perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Menggunakan sesuatu konsep yang abstrak (peribahasa). Kelebihan Teori y y y BBM (Bahan Bantu Mengajar) membantu pelajar memahami sesuatu makna.3) TEORI SEMANTIK-KOGNITIF DAN TEORI PRAGMATIK- INTERAKSIONALIST Pengenalan Semantik adalah satu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna. Belajar bersendirian. maksud bagi semantik kognitif ialah apa yang mereka lihat mereka hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman sahaja.

Penggunaan Bahasa secara Umum y y Aplikasi daripada persekitaran pengajaran ke situasi lain. Kanak-kanak sukar memahami perkataan yang menggunakan perkataan berhubung seperti antonim. Elemen Penting y Pengurusan Tajuk y y y Boleh untuk memperkatakan tentang sesuatu tajuk. y Masalah kekurangan perbendaharaan kata menyebabkan pelajar bermasalah untuk mempelajari perkataan baru. maksud Pragmatik ialah mengkaji hubungan di antara simbol atau perkataan dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh seseorang . Bahasa Dan Pertuturan Kekurangan Teori y y Kanak-kanak tidak mudah memahami sesuatu makna tanpa Bahan Bantu Mengajar. Contohnya: menguasai kemahiran berkomunikasi. Maksud Interaksionalist pula ialah merupakan suatu interaksi bahasa yang melibatkan penerimaan dan penyampaian makna yang tediri daripada struktur bahasa. Oleh itu Pragmatik-Interaksionalist ialah apa yang mereka lihat mereka hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman dan kemudian mereka meluahkan dengan perbuatan ataupun perkataan. (perbualan) Mengupas sesuatu tajuk dari segi intelektual dan pengetahuan. (Berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain yang lebih umum) PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 30 . sinonim serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. y Pelajar tidak berupaya mengeluarkan pendapat dan hanya memahami sesuatu. Teori Pragmatik-Interaksionalist Pengenalan Manakala bagi Pragmarik-Interaksiolist pula.PKU 3102 Komunikasi.

Contohnya: memahami arahan dan memberi tindak balas. Meningkatkan kebolehan berkomunikasi. Semakin teruk kognitif mereka. semakin teruk keupayaan mereka untuk menguasai bahasa. Kelebihan Teori y y y Murid-murid akan menyuarakan apa yang mereka fahami. Implikasi Dalam Intervensi Bahasa y y y Struktur bahasa dapat dikuasai dengan cara yang lebih berkesan Dapat membantu perkembangan bahasa dan perbendaharaan bahasa. y Harus memahami sesuatu makna dahulu sebelum mengaplikasikannya kepada situasi sebenar. Kekurangan Teori y Kanak-kanak memerlukan masa yang lama untuk menganalisa apa yang disampaikan secara lisan.PKU 3102 Pemahaman y y Memproses maklumat: Komunikasi. Contohnya dari segi bentuk pasif dan perbandingan. Bahasa Dan Pertuturan y Menganalisa apa yang disampaikan secara lisan. Dapat menarik minat murid-murid untuk belajar menggunakan konteks ayat yang betul. y Kemahiran Linguistik y y Keselarasan bahasa bersesuaian dengan keupayaan kognitif. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 31 . Mereka berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain.

Kesemua perkara ini perlu diperhatikan agar penilaian yang dibuat dapat menggambarkan keadaan sebenar tentang kekuatan dan kelemahan seseorang Pengetahuan tentang perkembangan seseorang kanak-kanak adalah merupakan suatu perkara yang amat penting untuk didalami. spesifik dan efektif. Ini adalah kerana penelitian ke atas ciri-ciri perkembangan tersebut akan membawa kepada pembentukan kanak-kanak yang sempurna disamping pemerhatian dapat dibuat sejajar dengan tahap perkembangan yang agar permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan rancangan yang sistematik. Pkt Pelahiran Visual (menulis) PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 32 .1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Š Perkembangan kanak-kanak adalah merangkumi beberapa aspek seperti kognitif. Pkt Penerimaan visual (membaca) e. psikomotor. bahasa.PKU 3102 Komunikasi. persepsi.lah bahasa ialah penyimpangan drp pendengaran. Pkt Perlahiran Auditori (bertutur) d. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 4 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 4. sensori dan emosi. m. MASALAH BAHASA : Van Riper (1976). 4. Pkt Penerimaan Auditori (mendengar) c. Pkt Bahasa Dalaman b. Pkt Pkbgan Kemahiran Bahasa a.pertuturan bahasa normal yg menganggu komunikasi dan mbbkan persepsi ±ve terhadap ind yg mengalaminya mbbkan ind tsbt menjd malu dan berasa rendah diri. fizikal.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH I. spatial.

t.balas.  Masalah Bahasa Penerimaan Auditori M. Masalah Bahasa Pelahiran Auditori Proses menghasilkan pertuturan (menyebut) @ µexpressive aphasia¶. memahami perkataan. Eg : tdk dpt kaitkan bunyi kucing dgn kucing / tdk dpt susun benda mengikut keluarganya B.lah diskriminasi pendengaran / lemah daya ingatan / sukar mengaitkan makna perkataan. µdysnomia @ anomia¶ : kesukaran mengingat / menyebut perkataan atau objek Apraxia : kesukaran menghasilkan bunyi perkataan sbb gangguan saraf dan alat artikulasi PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 33 . Masalah Bahasa Dalaman Bahasa dalaman   Tahap pertama dlm proses pbj bahasa Keupayaan menyerap pengalaman tanpa kata berlaku Gangguan pd pkt ini mbbkan kk tdk dpt mengasimilasikan pengalamannya. Kesan : sukar utk mengikut arahan @ b. C.PKU 3102 Apakah yg dialami oleh MM Bm Bahasa?  Tdk dpt lalui pkt pkbgan bahasa dgn baik Komunikasi.lah memahami lambang bahasa pertuturan dikenali µreceptive aphasia¶ Punca masalah : m. membtk konsep memahami jenaka @ µgestures¶ & sukar ikuti pelajaran lisan. dan c) Sukar kuasai pkt pkbgan lebih tinggi A. b. Bahasa Dan Pertuturan Tumpuan penulisan hanya 3 pkt sahaja (a.

lah kesukaran memahami dan mempelajari pertuturan. M.lah pertuturan bila komunikasi dgn org lain. menyebut perkataan.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA i. penerangan. Bahasa Dan Pertuturan Martin & Miller (1996) : Ind yg mengalami m.t. MASALAH PERTUTURAN : Sukar menyebut / mengeluarkan perkataan mbbkan mendiamkan diri / tdk mahu b. arahan) Cara komunikasi MM menjd berkesan dgn belajar utk menambah & mempelbagai cara / teknik bertutur seiring dgn peningkatan umur  MM Bm pertuturan sensitif terhadap m. Penilaian y Pakar yang menilai kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran mendapatkan riwayat yang terperinci dan mengambil perhatian kemungkinan berlakunya perlu terhadap kerosakan otak seperti yang dialami oleh bayi yang PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 34 .lah tdk dpt guna intonasi dan ritma Nada terlalu tinggi / tdk sesuai dgn konteks ayat Tdk dptbezakan c-ciri prosodi Eg : KK Autisme 4. serta menyusun perkataan untuk membtk ayat.lah pengunaan bacaan bibir utk memahami perkataan  Sukar dibezakan bunyi yg hampir sama Bunyi vokal / konsonan sukar dibezakan Tahap penguasaan bahasa & pengetahuan ttg konteks bahasa tentukan kefahaman bacaan bibir Penerimaan input audiotori & visual mbbkan m.   Eg : MM Bm Pendengaran M. II.PKU 3102 Komunikasi.balas menjawab soalan (mencari maklumat.lah ini tdk dpt menggunakan perkataan di dlm pertuturan.

Jika disyaki pendengarannya kurang jelas . Kanak -kanak mungkin menjadi lebih hiperaktif . perdarahan dalam otak .ubat stimulant tertentu dan kaedah pengubahsuaian tingkah laku ( behavioural modification method ). lebih buas dan tidak boleh menumpukan perhatian. Mereka juga perlu menyelidik sama ada kanak -kanak tersebut mempunyai adik . doktor akan menjalankan ujian -ujian yang sewajarnya. y Pakar kanak -kanak telah lama mengetahui bahawa ada bahan -bahan makanan tertentu yang boleh menyebabkan perubahan pada tingkah laku kanak -kanak. penilaian tidak lengkap jika riwayat pemakanan kanak -kanak tersebut tidak diambil dengan teliti.beradik lain yang terencat akal yang mungkin boleh dikaitkan dengan faktor baka. penilaian psyho. bilangan yang mahir dalam menjalankan penilaian terperinci keatas kanak kanak yang mengalami masalah pembelajaran bagi mengenal pasti unsur -unsur disfungsi perkembangan (elements of disfunctions ) masih kurang. sawan yang berpanjangan dan sebagainya. kekok tangan masalah sawan . Oleh itu . y Kanak -kanak yang terlalu singkat tumpuan perhatiannya mungkin boleh dibantu dengan ubat . Penilaian seperti ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti ciri -ciri kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada seseorang kanak -kanak itu. y Sewaktu melakukan pemeriksaan fizikal .educational penting untuk mengetahui kekuatan pembelajarannya pada masa itu. Jika kanak kanak itu disyaki menghidap sesuatu penyakit . Murid -murid yang lemah daya inggatan digalakkan menggariskan perkara -perkara utama atau key -points dalam sesuatu perenggan dan membacanya berulang -ulang kali supaya mudah diingat. Cara rawatan atau latihan seharusnya berbeza diantara seorang kanak -kanak dengan yang lain. Ini penting terutamanya jika pakar mengesyaki kemungkinan tingkah laku yang abnormal itu disebabkan oleh sesuatu bahan yang dimakan. y Kini . Maklumat -maklumat ini akan membolehkan pihak yang berkenaan memilih dan menjalankan strategi -strategi pendidikan yang khas dengan berkesan ke atas kanak -kanak tersebut. keadaan -keadaan seperti kurang daya penglihatan atau pendengaran . ujian yang terperinci perlu dijalankan. penyakit meningtis . PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 35 . gangguan pada urat saraf yang mungkin mengakibatkan dia tidak boleh bercakap dengan jelas dan lemah anggota tangan atau kakinya perlu juga dikenal pasti. Bahasa Dan Pertuturan dilahirkan dalam keadaan lemas (asphyxiated ).PKU 3102 Komunikasi.

iaitu strategi-strategi yang membolehkan kanak-kanak cacat memperoleh sesuatu kemahiran dengan menggunakan keupayaannya. Strategi y Komunikasi. Kefahaman tentang masalah pembelajaran di kalangan kanak-kanak telah berkembang dengan pesatnya. pilih kasih atau kurang memberikan perhatian kepada si anak. y Pengalaman yang diperoleh daripada program-program intervensi keatas kanakkanak cacat telah membolehkan para profesional memahami konsep by pass strategies. Bahasa Dan Pertuturan Penekanan terhadap kecemerlangan telah menggalakkan penubuhan intitusi-intitusi yang menawarkan program-program pengayaan. y Sejak beberapa tahun kebelakangan . y Terdapat pula sesetengah ibu bapa yang menyalahkan pihak guru dengan mengatakan bahawa guru kurang berpengalaman. y Institusi-intitusi ini juga mengaturkan aktiviti-aktiviti atau kurikulum yang menekankan aspek penyampaian maklumat dalam aktiviti-aktiviti harian kanak-kanak tersebut. y Ibu bapa dan guru-guru juga kadang kala membuat tanggapan-tanggapan yang mungkin kurang tepat terhadap kanak-kanak yang kurang maju dalam pelajarannya. y Ramai ibu bapa mendaftarkan anak-anak mereka untuk mengikuti kelas tambahan bagi meningkatkan kemajuan pelajaran mereka. teknik mengajar tidak berkesan. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 36 . y Pengalaman hidup seseorang kanak-kanak itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan intelek dan perwatakannya. y Pengusaha-pengusaha tadika memberikan program pengayaan kepada anak-anak murid mereka dengan menggunakan berbagai-bagai teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan prestasi intelek kanak-kanak.PKU 3102 ii.

Mereka yang kerencatan akal yang teruk (severe mental retardation) tidak boleh berjalan. Afektif dan Psikomotor Kognitif ± melibatkan perkembangan kemahiran kebolehan intelek murid Afektif ± melibatkan perkembangan sikap dan nilai murid Psikomotor ± melibatkan perkembangan kemahiran dan kebolehan fizikal atau otot. Kecacatan terbahagi kepada kecacatan-kecacatan fizikal/anggota.PKU 3102 Komunikasi. Kanak-kanak sebegini mempunyai ukuran IQ (intelligence quotient) kurang daripada 50. bercakap atau menjaga diri. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 37 .1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Definisi Kognitif. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 5 : BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL 5. Manakala mereka yang tidak begitu teruk hanya mempunyai masalah mempelajari cara-cara hidup seperti menjaga diri. Kecacatan anggota tidak bermakna anak yang terlibat kerencatan akal. 30% daripada kanak-kanak yang terencat akal teruk disebabkan oleh keabnormalan genetik seperti sindrom Downs. 30% disebabkan oleh meningitis dan masalah perinatal manakala 15% tidak ada sebab-sebab tertentu. 25% disebabkan palsi serebrum. penglihatan dan pendengaran. Definisi Kerencatan Akal DEFINISI & FAKTOR PENYEBAB Kanak-kanak yang ditafsirkan sebagai terencat akal adalah kanak-kanak yang mempunyai daya pemikiran yang berkurangan dan bermasalah dalam pembelajaran.

PKU 3102 KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Komunikasi. Bahasa Dan Pertuturan Ciri ± ciri kanak-kanak terencat akal -Aspek Kognitif -Aspek Afektif .Aspek Psikomotor Aspek kognitif      Kurang daya Tumpuan Pengamatan dan pemahaman yang lambat Kurang Kawalan Emosi Pentafsiran persekitaran yang lambat Pertuturan yang kurang efektif Aspek Afektif Tidak Mampu menjaga Diri Kawalan emosi yang tidak efektif Kurang bersosial Kebergantungan PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 38 .

Perolehan dan penggunaan bahasa kurang tepat daripada segi struktur dan kandungan III. R. Ciri peribadi dan sosial yang mana kurang daya tumpuan dan menimbulkan masalah tingkah laku. 1990).PKU 3102 Aspek Psikomotor   Pergerakan yang lembab Hiperaktif Pergerakan terbatas Statik Kawalan Otot yang tidak sempurna Komunikasi. Kanak-kanak terencat akal memerlukan masa yang lama untuk mempelajari sesuatu kemahiran jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal (Deller. Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal ialah : I. Keupayaan fizikal dan motor yang agak terhad IV.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL PENGENALAN Kanak-kanak yang mengalami terencat akal adalah kanak-kanak yang mengalami keadaan perkembangan minda dan daya pemikiran yang kurang ataupun tidak lengkap termasuk kecacatan dalam fungsi intelek dan sosial. Proses kognitif terhad dan menjejaskan pencapaian dalam bidang akademik II. Bahasa Dan Pertuturan 5. Mengalami masalah dalam pembelajaran disebabkan tahap mental yang rendah dan kurang ataupun ataupun tiada keupayaan dalam menguruskan aktiviti seharian. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 39 .

PKU 3102 Bentuk Bahasa Komunikasi. intonasi. Bentuk bahasa kanak-kanak terencat akal : ‡ ‡ tidak tepat kurang sempurna Bentuk bahasa juga dapat diperhatikan melalui susunan ayat. Kandungan Bahasa Kandungan bahasa (sistem semantik) kanak-kanak terencat akal: ‡ ‡ kosa kata yang kurang kualiti bahasa adalah rendah Penggunaan Bahasa Penggunaan bahasa (pragmatik) kanak-kanak terencat akal adalah tidak tepat. Antara aspek yang dapat dilihat dalam bentuk bahasa ialah sistem fonologi. tidak lengkap atau tidak sempurna: ‡ ‡ ‡ situasi / keadaan masa Tujuan KESIMPULAN . Bahasa Dan Pertuturan Bentuk bahasa ialah bahagian bahasa yang dapat dikesan oleh pancaindera melalui pendengaran atau pembacaan. morfologi dan sintaksis. bahasa kanak-kanak terencat akal adalah tidak sebaik kanak-kanak normal.Dari segi bentuk. kandungan dan penggunaan. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 40 . nada dan sebutan.

€ Sesuatu perkara yang diajar hendaklah dibahagikan kepada tugas-tugas kecil serta pemberian peneguhan yang kerap dan serta merta apabila sesuatu tugas telah tercapai atau tidak tercapai. dia harus didedahkan kepada suatu program intervensi awal yang teratur. € Oleh kerana perbezaan individu ini adalah sukar untuk meramal pencapaian masa depan kanak-kanak ini. iaitu konsep-konsep yang boleh dilihat dan disentuh. € Adalah dicadangkan untuk bermula dengan pendedahan kepada konsep-konsep konkrit. € Latihan senaman ditekankan untuk memperkuatkan otot dan kelincahan pergerakan. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 41 .3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA € Apabila dikenal pasti seseorang kanak-kanak itu menghadapi kerencatan mental. Bahasa Dan Pertuturan 5. € Seperti kanak-kanak normal. Tahap kecekapan mental kanak-kanak khasnya kanak-kanak sindrom Down boleh berbeza di antara ringan hingga teruk . kebolehan intelek kanak-kanak ini berbeza.PKU 3102 Komunikasi. € Lazimnya. € Penyelidikan menunjukkan bahawa rangsangan yang diberikan pada awal perkembangan mempertingkatkan peluang kanak-kanak ini realisasi sepenuh potensinya. tetapi majority berfungsi pada tahap ringan hingga sederhana. peningkatan kemahiran kognitif dan sosial serta mengajar kanak-kanak itu menjaga diri sendiri. € Pengajaran yang dicadangkan harus mengambil kira perbezaan intelek yang wujud di kalangan kanak-kanak ini. program-program intervensi ini menumpukan kepada penguasaan bahasa.

Prinsip-prinsip asas pendekatan ini ialah seperti berikut : 1. pelajar diberi galakan dan peluang untuk membetulkannya. 5. Gerak Balas Aktif ‡ Tentukan pelajar terlibat aktif dan setiap gerak balas pelajar dicatat. positif dan kerap. Maklum balas hendaklah tepat. Contohnya. Juga. 2. bagi setiap bahagian. tugas setersa ialah untuk menentukan bagaimana mengajar pelajar kerencatan mental. Kemudian bahagian-bahagian kecil tersebut disusun mengikut urutan yang dapat meningkatkan kefahaman. Sekiranya tidak dilakukan. Bagi jawapan yang salah. 3. Maklum balas merupakan pujian atau peneguhan positif lain bagi jawapan atau tingkah laku yang betul. tempoh masa untuk menguasainya dinyatakan. Penilaian € Untuk memastikan sama ada bahagian kecil itu dikuasai atau tidak. Bahasa Dan Pertuturan € Setelah memastikan apa yang hendak diajar. 4. Pemindahan Pembelajaran ‡ Berlaku apabila sesuatu kemahiran atau tingkah laku yang dipelajari digunakan dalam situasi berlainan. serta merta. € Analisis Aplikasi Tingkah Laku (Appliied Behavior Analysis) dicadangkan dan berdasarkan pendekatan ini pelbagai strategi pengajaran telah diperkenalkan.PKU 3102 KAEDAH MENGAJAR PELAJAR KERENCATAN MENTAL Komunikasi. bawa ke padang. Maklum Balas ‡ Pelajar memerlukan maklum balas serta-merta tentang usaha mereka. Analisis Tugas € Sesuatu kemahiran yang hendak diajar dijelaskan dengan terperinci dan dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 42 . Salah satu cara pemindahan ini berlaku adalah memberi peluang pelajar mengamal sesuatu kemahiran dalam situasi berlainan. kesilapan pelajar tidak dapat dikesan.

masalah bahasa ataupun kedua-duanya sekali. Bahasa Dan Pertuturan € Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanak-kanak itu dirujuk kepada pakar untuk disaring. Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain seperti terencat akal ataupun autism € Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 43 .PKU 3102 KEBERKESANAN KOMUNIKASI Komunikasi. dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan. Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk-bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakili perkataan. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan.

Tidak mengendahkan rasa sakit. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 44 . 2005) mendefinisikan Autisme sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Mengelak daripada bertentang mata. Autisma merupakan masalah komunikasi yang tersekat laku. Apa itu autisma? Autistik atau autisma merupakan kecacatan seumur hidup yang berlaku terhadap kanakkanak sejak kecil lagi. Pendengaran tidak normal. Kata ini digunakan dalam bidang psikiatri untuk menunjukkan gejala menarik diri (Wing 1974). Gangguan pertuturan.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK AUTISME Pengertian Autisme Autisme berasal dari kata Yunani µautos¶ yang bererti sel (diri). Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 6 : BAHASA KANAK-KANAK AUTISME 6. Contohnya kanak-kanak sebelas tahun akan menunjukkan tingkah laku mengamuk seperti kanak-kanak tiga tahun ataupun kanak-kanak tersebut akan memegang sesuatu permainan dan menguis permainan tersebut sehingga hancur atau rosak. Corak kelakuan yang berulang.PKU 3102 Komunikasi. Kanner (dalam Safaria. Simptom-simptom Tidak suka bersosial. Maksud tersekat laku ialah kanak-kanak autisma akan menunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan peringkat umur mereka malah melakukan pekara diluar jangkaan kita. Cohen dan Bolton (1999) mendefinisikan Autisme sebagai keadaan yang mempengaruhi anak membuat mereka tidak dapat membentuk hubungan sosial atau mengembangkan komunikasi secara normal.

Tuberus Sclerosis. Bahasa Dan Pertuturan Menurut Proquest. Persekitaran Selama proses kehamilan dan kelahiran bayi. Ubat-ubatan Menurut Autism-Society (2004) Autisme cenderung terjadi pada individu disebabkan pengambilan ubat oleh ibu semsa hamil seperti Fragile-X Syndrome. Genetik Komunikasi. jika anak pertama mengalami autisme maka kemungkinan anak kedua juga mengalami autisme sekitar 10-20 %. 1963). Pendarahan yang terjadi antara usia kehamilan empat sampai lapan bulan juga dapat menyebabkan bayi terlahir autisme (Bettelheim. dan Phenylketonuria. struktur. Kelainan Otak Walaupun gangguan autisme belum ditemukan secara pasti. namun setelah pemeriksaan terhadap otak kanak-kanak autisme menunjukkan adanya perbezaan bentuk. Dalam satu keluarga. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 45 . b). dan fungsi otak pada anak autisme. d). Congenital Rubella Syndrome. (2004) faktor genetic sebagai penyebab utama dari gangguan autisme.PKU 3102 faktor-faktor penyebab autisme a). faktor persekitaran seperti jangkitan virus dan terkena bahan kimia dapat menjadi penyebab gangguan autisme pada bayi. Namun identitas dan jumlah gen yang tidak stabil dapat menganggu perkembangan otak yang akhirnya menghasilkan gangguan autisme. c).

bahkan dalam kondisi berada dipelukan orang tuanya. Namun. Bahasa Dan Pertuturan Peringkat autisme a). Ketika orang tua berusaha mencegah. Biasanya anak autisme memukul-mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa henti. acuh. rawatan di rumah yang mempunyai suasana yang terapeutik disyorkan. masih boleh dikendalikan dan dikawal dengan mudah. anak autisme menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali.PKU 3102 Komunikasi. menunjukkan ekspresi-ekspresi muka. Jika ibu bapa mendapati sukar menjaga anak di rumah. dan gangguan motorik yang stereotipik cenderung agak sulit untuk dikendalikan tetapi masih bisa dikendalikan. Apakah yang boleh dilakukan? Kanak-kanak autistik perlu dihantar ke sekolah yang khas seelok-eloknya semasa anak masih kecil lagi. Terapi kelakuan dan terapi pelukan (ibu bapa digalakkan memeluk anak selama yang boleh untuk mengeratkan perhubungan fizikal dan emosi) didapati sangat menggalakkan. Tindakan-tindakan yang dilakukan. anak autisme tetap memukul-mukulkan kepalanya. seperti memukulkan kepalanya sendiri. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 46 . Tindakan agresif atau hiperaktif. menyakiti diri sendiri. Anak autisme ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya. anak autisme masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Autisme berat Pada tahap ini. namun anak tidak memberikan respon dan tetap melakukannya. b). Autisme sedang Pada tahap ini. setiap jenis terapi perlu disyorkan serta dikendalikan oleh pakar dalam bidang tersebut. gerakan tangan yang sterotipik dan sebagainya. c). anak autisme masih menunjukkan sedikit kontak mata. Autisme ringan Pada tahap ini. dan dalam berkomunikasi pun masih bisa dilakukan secara dua arah meskipun terjadinya hanya sesekali. namun ia tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. mengigit kuku. Ia baru berhenti setelah merasa kelelahan kemudian langsung tertidur.

Oleh itu anda perlu bertutur dengan perlahan dan jelas bagi membolehkan mereka mendapatkan kebanyakkan klu verbal anda. 6. Susah untuk mengulang semula perkataan yang disebut Pengidap Autisme sangat susah untuk memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Sebagai contoh. b. kita boleh mula sekarang?" Ini menyebabkan arahan yang ingin disampaikan boleh menjadi satu pertanyaan dan kanak .kanak boleh mengatakan "Tidak".kanak itu melihat muka anda bagi memudahkan mereka mempelajari mimik muka. KAEDAH PENILAIAN BAHASA a.PKU 3102 Komunikasi. Peranan ahli patologis pertuturan / bahasa o o o o o Mengenalpasti pengidap alami kecelaruan bahasa Mendapat dan mendalami maklumat tentang kemahiran bahasa Menilai tingkah-laku bahasa / komunikasi pengidap Membuat keputusan tentang keperluan intervensi Menjalankan program intervensi Kompleks atau sukar untuk difahami.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA 1. Penggunaan bahasa tidak memiliki kreativiti dan daya cipta. Kebanyakkan kanak . Dalam konteks ini. Contohnya jangan menggunakan "Aidil pergi duduk. Sebaliknya mereka memahami makna yang terdapat dalam satu satu ujaran percakapan sahaja (terlalu lurus/konkrit). Sifat Bahasa o o o o o PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 47 . Elakkan juga daripada menanyakan soalan semasa ingin memberikan arahan. Seperti "Ok.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK AUTISME Individu Autisma mungkin mengalami masalah untuk memproses setiap percakapan yang didengarnya. Banyak perkataan yang diulang-ulang." Sebaiknya anda menggunakan perkataan "Aidil duduk atas kerusi". Bahasa Dan Pertuturan 6. pertuturan ini adalah diterima dan menyebabkan aktiviti tersebut terpaksa diberhentikan. sekiranya anda mengajar konsep warna dengan menunjukkan warna2 pen berbeza. Jangan menggunakan bahasa abstrak sehingga anda pasti mereka memahaminya. Pastikan kanak .kanak Autisme juga tidak memahami perkataan kiasan. jangan mengatakan "Ini biru" malah lebih baik menggunakan "Ini pen biru". sindiran atau peribahasa.

Sukar untuk berkomuniksi. o o o o Elakkan mengajuk cakap seperti keanak-anakkan Gunakan gaya yang sesuai ± ekspresi muka Menerima usaha kanak-kanak yang ingin berkomunikasi Cuba mentafsir maksud komunikasi anak dan cuba galakkan anak terus berusaha untuk berkomunikasi. kesannya turut dirasai orang dewasa. o Membantu kanak-kanak mengadaptasi dengan persekitaran baru dengan cepat. o Memberi kanak-kanak kepuasan dan keyakinan diri apabila µmisi¶ bermain dapat dilaksanakan dengan baik. Dengar permintaan anak dengan bersungguh-sungguh. Jarang menggunakan bahasa. STRATEGI INTERVENSI a. Baca buku kepada anak setiap hari. berinteraksi dan saling mendapat serta memberi sokongan sesama mereka. pendek dan jelas.PKU 3102 Komunikasi. b. Bahkan. Terapi Kajian membuktikan bermain dapat merangsang minda dan kebolehan berfikir kanakkanak. o Bermain dapat menggalakkan kanak-kanak untuk berkawan. Secara umumnya terapi bermain boleh: o Membolehkan kanak-kanak mengawal emosi dan kehidupan. 3. Sukar untuk menggunakan bahasa. Bahasa Dan Pertuturan 2. Perkembangan bahasanya adalah lambat. Manfaat bermain ini dirasai semua orang. o Kanak-kanak yang pandai bermain juga sebenarnya ada daya kognitif (kebolehan berfikir) yang baik. KEBERKESANAN KOMUNIKASI o o o o o PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 48 . Pendekatan Interaktif Antara cara-cara menggalakkan komunikasi awal kanak-kanak. Gunakan ayat yang ringkas. Gunakan peluang seharian untuk berkomunikasi. o o o o o Sentiasa menceritakan apa yang berlaku dan menamakan benda-benda. Tidak suka bergaul dan suka bersendiri. termasuk kanak-kanak yang tidak boleh bercakap dan melihat.

Gunakan permainan bahasa supaya mereka lebih minat berbahasa o PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 49 . haruslah menggunakan bahasa yang jelas. o Apabila berkata-kata dengan mereka.PKU 3102 Komunikasi. Bahasa Dan Pertuturan Mengadakan pelbagai aktiviti kepada pelbagai yang dapat menarik budak autisme supaya dia dapat bergaul dan dapat berbahasa dengan kawan-kawan yang lain. o o Gunakan Alat Bantu Menjagar untuk mengajar mereka.

PKU 3102 Komunikasi.Mengetahui konsep sejuk dan panas melalui sentuhan Cth: Ais batu(Berdasarkan pengalaman) CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKERPELUAN KHAS DARI SEGI EMOSI Kanak-kanak ini amat takut kepada persekitaran. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 50 . Daya untuk membuat keputusan terhadap satu permasalahan amat lemah. Mereka amat memerlukan bimbingan orang dewasa.Melukis saiz dan jarak dalam mata pelajaran Matematik. Tahap keyakinan mereka amat kurang.Cth:Menyentuh sesuatu.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALH PENDENGARAN DAN BERMASALAH PENGLIHATAN APA ITU KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN? Merupakan kanak-kanak yang mempunyai masalah berkenaan dengan alat-alat artikulasi berkenaan jarak penglihatan yang disebabkan oleh : 1.Baka 2.Persekitaran CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKEPERLUAN KHAS DARI SEGI KOGNITIF 1-Tidak memahami benda-benda abstrak Cth: Berkenaan warna 2-Pengamatan dan daya anggaran berat sesuatu jisim amat lemah kerana terbatas. Cth: Melukis tiga dimensi 2. kon itu seperti segitiga CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKERPELUAN KHAS DARI SEGI PSIKOMOTOR 1. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 7 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH SENSORI 7. (kecuali melalui pengalaman) 3-Tidak memahami konsep bentuk Cth: Piramid itu seperti kon.

cuping telinga kecil atau tiada cuping telinga (mikrotia / anotia). Bahasa Dan Pertuturan JENIS MASALAH PENDENGARAN y y y Masalah Pendengaran Konduktif. jangkitan kuman pada salur telinga atau telinga tengah dan gegendang telinga bocor/pecah PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 51 . sumbatan tahi telinga di salur telinga. Masalah Pendengaran Sensorineural. Masalah Pendengaran Campuran. MASALAH PENDENGARAN KONDUKTIF y y Masalah pendengaran konduktif berlaku apabila terdapat masalah atau jangkitan pada telinga luar dan telinga tengah. Contoh masalah dan jangkitan yang boleh menyebabkan masalah pendengaran konduktif ialah ketiadaan lubang telinga (atresia).PKU 3102 MASALAH PENDENGARAN STRUKTUR TELINGA Komunikasi.

seseorang yang mempunyai masalah pendengaran sensorineural juga mempunyai mampatan tahi telinga dikategorikan sebagai mempunyai masalah pendengaran campuran. tempat di mana koklea dan saraf pendengaran berada. y y TANDA-TANDA y y y y y y y y y y Meminta percakapan diulang berkali-kali Bercakap dengan nada suara yang lebih kuat daripada biasa Tidak memahami arahan yang diberikan atau silap memahami arahan. tidak seperti masalah pendengaran konduktif yang boleh dirawat secara pengambilan ubat atau pembedahan. y MASALAH PENDENGARAN CAMPURAN y Masalah pendengaran campuran pula berlaku apabila terdapat kehadiran kedua-dua masalah pendengaran serentak iaitu masalah pendengaran konduktif dan sensorineural hadir bersama. Masalah ini tidak dapat dirawat. Bahasa Dan Pertuturan Masalah pendengaran sensorineural pula berlaku apabila terdapat masalah atau jangkitan pada telinga dalam.PKU 3102 MASALAH PENDENGARAN SENSORINUERAL y y Komunikasi. Masalah ini tidak dapat dilihat secara fizikal (tiada rembesan nanah atau kecacatan fizikal) tetapi hanya dapat dikenalpasti melalui pemeriksaan pendengaran secara menyeluruh. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 52 . Sukar memahami perbualan di tempat bising Terpaksa memalingkan kepala ke arah sumber bunyi dalam usaha untuk memahami apa yang didengari Sukar memahami perbualan telefon Toleransi terhadap bunyi bising berkurang Suka memencilkan diri dari bergaul dan berbual Terdedah kepada bunyi yang sangat kuat Terlibat dalam kemalangan yang melibatkan kecederaan di bahagian kepala dan leher. Contohnya. Apa jua masalah yang berlaku di telinga luar/tengah beserta masalah di telinga dalam disebut sebagai masalah pendengaran campuran.

melihat isyarat visual. ekspresi muka dan gerak tangan daripada mendengar Lewat bertutur Lebih banyak menunjuk dengan jari dari bercakap Menonjolkan sikap yang ganjil ketika berinteraksi dengan kawan-kawan Telinga sering berair atau bernanah Lebih KESAN-KESAN y y y Perkembangan bahasa Pertuturan Komunikasi PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 53 . anti-diuretik dll) Menghidap penyakit sistemik (kencing manis. menyendiri Lebih banyak menunggu dan melihat apa yang dilakukan oleh orang lain dahulu sebelum melakukan sebarang tugas Akan membaca bibir. hiperkolesterol. tidak mempedulikan orang lain / sangat pasif. Bahasa Dan Pertuturan Terdapat ahli keluarga yang juga mempunyai masalah pendengaran Pengambilan ubat ototoksik (anti-histamin.PKU 3102 y y y Komunikasi. buah pinggang dll PETANDA MURID y y y y y y y y y y y y Tidak bertindak balas terhadap bunyi Tidak bertindak balas terhadap panggilan nama sendiri Tidak memahami / silap memahami arahan Kelihatan tidak memberikan tumpuan/ sentiasa mengelamun Kelihatan nakal.

 Meadow-Orlans (1984). Sukar belajar bahasa (lambat dlm perkembangan bahasa) / Sukar menerima ilmu akibat mlah penguasaan bahasa     Tdk terima maklumat secara verbal Ilmu disampai dlm bahasa lisan & tulisan 30 ± 40 dB (dicibels) tahap tdk serius 80 ± 90 dB kepekakan teruk. konginatal alah mlah berkaitan dgn kesihatan semasa proses kelahiran.PKU 3102 Komunikasi. 3 jenis kehilangan pdgr iaitu : KEHILANGAN PDGR SENSORI NEURAL kerosakan saraf yg berkekalan & tdk boleh dipulihkan PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 54 . Bahasa Dan Pertuturan 7. semasa & selepas beberapa tahun kelahiran.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN DAN BERMASALAH PENGLIHATAN MASALAH PENDENGARAN DEFINISI Bm PENDENGARAN  MM bm pdgr terima maklumat melalui deria penglihatan. Mlah ini dpt dikenalpasti sebelum. Pendengaran separuh / tdk dpt bertindak balas terhadap bunyi.persekitaran ketika dlm rahim dan beberapa faktor yg tdk diketahui. Mlah ini disbb ketidakstabilan genetik. Masalah komunikasi Tertekan apabila berkomunikasi Guna bahasa isyarat / membaca gerak bibir (lipreading) Sebab : keracunan semasa ibu mengandung / jangkitan pra lahir / penyakit selepas lahir / menigitis / demam panas / beguk / difteria / rubela / campak / influenza. Bermasalah utk belajar & sebut huruf / perkataan. JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN 1.

MENGENALPASTI & PENTAKSIRAN 1.PKU 3102 Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB Komunikasi. KEHILANGAN PDGR KONDUKTIF   kerosakan bhg tengah telinga Sesetengah bunyi dpt dibezakan ttp pd kebiasanya tdk dpt dibezakan Dpt dengar dan bezakan bunyi vokal Tdk dpt bezakan bunyi konsonan jk disebut tidak jelas Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB 3. A. TUGAS-TUGAS AUDIOLOGIS  2 pakar terlibat : audiologis (diagnos) & otplogis (rawatan) Audiologis & otplogist memberi khidmat runding cara mengenai konservasi pendengaran kpd syarikat & ind. KEHILANGAN PDGR CAMPURAN  Gabungan kehilangan pdgr konduktif & sensori neural Tahap kehilangan pdgr diantara kehilangan konduktif & sensori neural. memilih & mendispensi ABPdgr Beri khidmat nasihat ttg pemakaian dan penjagaan ABPdgr PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 55 . Audiologis   Beri perkhidmatan saringan kpd bayi / kk Mengdiagnosis mlah pendengaran kk / dewasa Menilai. Bahasa Dan Pertuturan 2.

Audiologis dlm bilik mempunyai alat audiometrik.   UJIAN PURE-TONE AUDIOMETRY Ujian bunyi tulen ke atas kk berumurlebih 30 bulan Guna rangsangan bunyi yg tulen dgn menggunakan alat audiometer Kk terima bunyi melalui earphone @ ujian tulang telinga (airconduction / bone conduction) Hasil ujian di rekod dlm µaudiogram¶ / ujian dijalankan kedap bunyi (acoustic room) Cara Ujian :  Dijlnkan dlm 2 bilik berasingan. Otologis Beri khidmat nasihat dlmpemilihan sistem amplitikasi bd utk mm bm pdgr (alat pendengaran peribadi & sisten FM)  Kerjasama dgn pekar lain pilih calon utk implan koklea / pemetaan koklea Beri latihan audiotori 2.  Tujuan Ujian :membuat saringan Di hospital utk uji kehilangan pdgr bayi baru lahir / dlm rawatan rapi Tdk beri ukuran yg tepat Praktikal utk bayi berumur beberapa minggu Safari Beri (2004). jk bayi tdk bertindakbalas terhadap bunyi yg diberikan maka bayi tersebut boleh dikategorikan sbg kk bm pdgr 4. ujian ini hanya memberi gambaran kasar kehilangan pdgr UJIAN OBSERVATION AUDIOMETRY BEHAVIORAL (BOA) Pemerhatian tindak balas bayi pd bunyi yg didedahkan Safari Beri (2004). Bahasa Dan Pertuturan B. UJIAN CRIB-O-GRAM   3. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 56 .PKU 3102 Komunikasi.

Bahasa Dan Pertuturan Alat digunakan :earpone @ melalui tulang telinga (bone conduction vibrator).lah sejenis ujian mengenai kepentingan terhadap bahan-bahan @ alat pertuturan & pentingnya memperoleh @ memahami pertuturan yg dituturkan  Sbg alat fundamental utk tafsir kehilangan pdgr Boleh diguna utk dignostik kebolehan bertutur melalui sistem audiotari Speech Audiometry : guna pertuturan dimana satu set bunyi yg kompleks & pertuturan cara berkomunikasi membolehkan kita meluahkan perasaan dgn suara.PKU 3102  5. Jk penerima tdk btbalas terhadap bunyi maka penerima dianggap sbgkk bm pdgr. Btk ujian : mengenalpasti perkataan (word recognition testing) Tujuan ujian : Mengukur sejauhmana jelasnya bunyi perkataan yg dituturkan oleh penyampai dpt difahami oleh penerima. Pertuturan :   Paduan bunyi dgn perkataan Mencantumkan perkataan kpd unit & dlm btk bunyi yg mempunyai makna. ujian speech audiometry pula a. TAHAP KEHILANGAN PENDENGARAN 3.mana penerima dpt terima maksud komunikasi yg tepat spt disampai oleh penyampai. TERUK (71 ± 90 dB) Bunyi yg kuat sj dpt didengar pd jarak 0 ± 0.5m PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 57 . Pesakit :dlm bilik evaluation room Komunikasi. UJIAN SPEECH AUDIOMETRY Meadow-Orlans (1984). B.

1. nonverbal & sistem lambang grafik.lah kekurangan kebolehan menerima. Bahasa Dan Pertuturan Dpt dengar bunyi vocal ttp tdk dptbezakan bunyi konsonan. Faktor ini mbbkan proses pkbgan bahasa.  2 mlah komunikasi : mlah pertuturan & mlah bahasa Kecacatan pdgr mbbkan kecacatan komunikasi KK pekak. bahasa & komunikasi lisan Hallahan & Kaufman (1991). Alami masalah pertuturan KESAN KEHILANGAN PENDENGARAN  MM bm pdgr sukar dlm pertuturan. tuli & bisu deria pdgr tdk terima sitmulus tdk mampu terima sebarang bunyi tdk dpt tiru bunyi yg dilambangkan dlm komunikasi PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 58 . terdiri drp lambang/simbol mewakili idea. kk bm pdgr kurang @ tdk diberi peluang utk bertutur dan berkomunikasi dgn ind normal. menyata.  PENGUASAAN BAHASA DAN PENCAPAIAN AKADEMIK Bahasa : kaedah komunikasi formal. Pertuturan : mempengaruhi penggunaan simbol tertentu Komunikasi berkesan : tdk semestinya guna bahasa ttp tanpa bahasa banyak perkara tdk dpt dipenuhi American Speech Language Hearing Association (1993). pencapaian akademik & psikososial mereka terjejas. SANGAT TERUK (90 Db ke atas)  Sukar dengar walaupun bunyi yg kuat pd jarak yg dekat. mlah komunikasi a. memperoses & memahami konsep @ verbal.PKU 3102  Komunikasi. Alami masalah pertuturan 4. Dpt dengar bunyi / pertuturan dgn gunakan ABPdgr.

btk & pengolongan kata. MORFOLOGI Lahey (1988).   FONOLOGI Bunyi bahasa yg membezakan erti / maksud perkataan Set pertuturan @ bunyi sesuatu bahasa mempengaruhi fonologi Dikenali jg sbg aspek segmental Eg : MM tdk dpt bezakan bunyi µpadu¶ dgn µdadu¶ Jacobson & Halle (1956). PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 59 . MM tdk dpt diskriminasikan bunyi bila huruf /p/ diganti dgn /d/ maka pelajar itu tdk dpt menyebut perkataan itu dgn jelas @ tepat. Morfem pula adalah unit kecil dlm bahasa yg berfungsi tatabahasa & dpt bezakan makna. MM menghadapi mlah :  menyebut perkataan dgn jelas / tepat dlm pertuturan @ bacaan menjawab soalan lisan Newcomer & Barenbaum (2003). Bahasa Dan Pertuturan KOMPONEN BAHASA  5 komponen bahasa : fonologi. morfologi. 1. 2. semantik & pragmatik Kmunikasi berkesan KK perlu kuasai kesemuanya Jacobson & Halle (1956). Eg : sukan. kemungkinan mereka akan mengalami mlah komunikasi & akan mendtgkan pelbagai mlah kpd mereka kelak. Jk kk tdk dpt kuasai salah satu antara lima komponen ini. morfologi a. kk cacat pdgr tdk dpt membunyikan perkataan dgn jelas & tepat krn mereka tdk dpt mendengar dgn baik. makan & lihat perkataan berbtk bebas. sintaksis.PKU 3102 Komunikasi. Kemungkinan mereka akan membunyikan perkataan yg berlainan drp apa yg guru mereka sebut.lah pertuturan ilmu bahasa yg mengkaji struktur.

3. sintaksis ada dua matlamat iaitu pembentukan tatabahasa & memperkembangkan rangka kerja bg menentukan bahasa yg biasa di dlm situasi tertentu & b. makanan & melihat Komunikasi. pelajar akan mempelajari ttg kata ganti nama (saya.  SINTAKSIS Bloom & Lahey (1978).PKU 3102  bersukan.lah susunan p-perkataan dlm ayat. kk tdk dpt menulis ayat dgn betul di mana mesej tdk dpt disampaikan dgn tepat akibatnya mereka memperolehi markah yg rendah dlm peperiksaan seterusnya pencapaian akademik mereka turut terjejas. Eg : kesalahan sintaksis (susunan & maksud yg berebza)  Saya menonton televisyen malam tadi Televisyen menonton saya malam tadi Eg : susunan ayat berbeza ttp maksud yg sama  Halim bermain layang-layang Layang-layang dimain oleh Halim PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 60 . Bahasa Dan Pertuturan perkataan terikat Jk dilihat dlm kategori pengolongan kata. Malah dlm BI   tdk dpt guna past tense @ present tense dgn tepat menambah µs¶ tukar singular kpd plural Pkbgan sosial mm terbatas. kakak) MM menghadapi mlah :  Tdk dpt guna imbuhan dgn betul Penggunaan huruf besar / kecil dipangkal perkataan Lahey (1988). di sana & sesiapa). bukit. sang Buaya & UKM) dan kata nama am (bunga.mana ia boleh digunakan. sintaksis a. kata ganti khas (Abdul Halim. Noam Chomsky (1957).

 MM hadapi mlah :  Sukar memahami maksud petikan. Bahasa Dan Pertuturan Owen (1991). semantik a.PKU 3102 Komunikasi. Objektif pengajaran sukar dicapai5. Setiap bunyi ada makna tersendiri & ia mengkaji hakikat makna itu sendiri.lah satu penjelasan makna @ makna bahasa utk penyampaian & mempunyai perkaitan akal & psikologi antara pengguna bahasa & pendengar 3 cara penjelasan makna :   Dgn mengecam sifat makna Kandungan ayat dlm menerangkan sesuatu peristiwa Dgn cara mentafsir makna perkataan Bloom & Lahey (1978). Sesuatu bahasa mudah difahami perlu mempunyai dua bhg iaitu ujaran (sistem bunyi) & isi (makna drp ujaran). semantik mempunyai kaitan dgn perhubungan bunyi. kandungan teks bacaan. SEMANTIK Bloom & Lahey (1978). kesan drp kesalahan kk melakukan kesilapan dlm susunan p-perkataan di dlm ayat ini boleh mbbkan kk menghadapi kesukaran utk menyusun perkataan dgn baik ketika membina ayat. perkataan dlm pengajaran Mamahami simpulan bahasa @ bahasa kiasan Hilang minat @ tumpuan pd pelajaran sbb mereka tdk dpt memahami makna & konsep penyampaian maklumat bahasa. MM hadapi mlah :Sukar menjawab soalan kefahaman & membuat karangan / Memahami arahan. menulis jawapan pd kertas exam & jawapan tdk menjawab soalan 4. perenggan. Konsep @ makna sesuatu tafsiran bahasa lebih mudah difahami sekiranya pendengar dpt menyelami @ memahami perasaan penutur . PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 61 .

penggunaan tatabahasa. efektif bahasa. bila ia patut diperkatakan dan b. Bahasa Dan Pertuturan 5.Farrel (2000:139). PRAGMATIK Owens (1991). fonologi & semantik pd masa yg sama keperluan komunikasi timbul. terdpt dua aspek dlm pragmantik iaitu penyampaian mesej & pkbgan bahasa dlm bidang arahan dan t.mana ia diperkatakan MM menghadapi mlah :  Menggunakan bahasa dlm konteks hubungan sosial Eg : dlm perbincangan mm tdk menunjukkan minat terhadap apa yg dinyatakan oleh rakan mbbkan perbualan tdk bersesuaian dan tdk menarik. Wood (1982). Suka menyendiri Guru sukar selami perasaan mereka sbb tdk luahkannya Kurang maju dlm pelajaran PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 62 .laku  Elemen mempengaruhi pragmantik : Kelancaran. menunggu giliran utk berbincang dgn lakukan penambahan. Kesan mlah kpd MM / Guru :   Tdk dpt mengajukan soalan kpd guru jk tdk faham sesuatu Tdk dpt ambil bhg dlm pbc.PKU 3102 Komunikasi. pragmantik a. morfologi.lah penggunaan sintaksis.lah berkaitan dgn mengetahui ttg apa yg hendak diperkatakan. dlm komponen bahasa pragmantik a. M.

Tindakan ini akan memberikan kesan psikologi iaitu rasa selamat pada seseorang bayi. y PENILAIAN Perkembangan Persepsi Perkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintergrasikan asasasas pengalaman sensori secara berperingkat. Mereka memerlukan latihan sebelum didedahkan kepada sesuatu situasi baru (Linn & Petersen. 1997). y STRATEGI Keupayaan persepsi adalah berkaitan dengan penggunaan deria. Bayi perlu diberikan pendedahan tentang individu-individu penting seperti ibu. Menurut Vaughn et al. Menurut teori Gibson. gabungan pengalaman perseptual yang lebih mantap melalui latihan-latihan yang spesifik dan berterusan akan menghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. Diantaranya ialah peningkatan deria bau diperingkat bayi. Bahasa Dan Pertuturan 7. Kanak-kanak yang mengalami kebutaan memerlukan pelbagai pendedahan dan latihan intensif. (2003) kesan psikologi yang baik kepada bayi yang berisiko tinggi seperti bayi buta akan dibawa hingga mereka mampu memahami persekitarannya. Menurut Nielsen (1991) bagi kanak-kanak buta.3) IMPLIKASI DALAM INTERVENSI BAHASA MASALAH PENGLIHATAN i. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 63 . Hasil ujian menunjukkan bahawa kanak-kanak buta amat sukar untuk mengadaptasi sumber atau petunjuk (clue) yang ada. 2001). Oleh yang demikian adalah tepat jika dikatakan bahawa penggunaan deria bagi kanak-kanak cacat penglihatan perlu dimaksimumkan untuk mendapatkan tahap perseptual yang terbaik (Kain. Pengalaman menginterpretasikan sesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak bukan sahaja dari aspek persepsi tetapi juga kognitif (Kail. 2004). y Sebagai contoh ialah konsep warna yang amat sukar diterangkan kepada kanak-kanak cacat penglihatan (Moore. bapa dan adik-beradik. y Pelbagai ujian telah dijalankan untuk membuktikan bahawa kanak-kanak cacat penglihatan yang mengalami kecelaruan di dalam konsep ruang. 1985). konsep ruang boleh dikatakan sifar kerana hanya dengan berbekalkan pengalaman dan latihan sahaja mereka akan dapat memahami konsep ruang ini. diantaranya ialah µmeta analysis¶ dimana kanak-kanak buta dan rabun diletakkan di suatu kawasan dan diuji bagaimana mereka mengamati ruang di dalam kawasan tersebut.PKU 3102 Komunikasi. ii.

adik memakai seluar saiz S. MASALAH PENDENGARAN I. iii. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 64 . membaca. abang memakai seluar saiz X dan ayah memakai seluar saiz XL. Perasaan takut ini akan lebih menonjol pada keadaan atau situasi yang baru dilaluinya. y KEBERKESANAN Murid perlu diberi peluang merasai sendiri sesuatu situasi agar kefahaman yang ada dapat diperkukuhkan. Ini adalah disebabkan mereka tidak menguasai konsep ruang. Latihan perlu diberikan untuk mereka mengenal sesuatu jarak seperti apakah yang dikatakan dengan satu depa dan sepuluh meter. Seterusnya memantapkan lagi pemahaman perseptual mereka. y Bagi kanak-kanak cacat penglihatan. y PENILAIAN Umum beranggapan seseorang yang cacat pendengaran atau pekak akan turut kehilangan keupayaan untuk bercakap apalagi menguasai kemahiran menulis. y Pengenalan kepada saiz memerlukan pelbagai elemen yang dapat menyokong sesuatu keadaan. mereka sering menunjukkan tingkahlaku atau emosi takut. Kepelbagaian material yang digunakan akan dapat memantapkan lagi pemahaman tentang sesuatu saiz. Perbezaan ini boleh diterangkan kepada kanak-kanak cacat penglihatan untuk membolehkan mereka membuat perbandingan saiz. orientasi dan mobiliti (Jacobson. Latihan mengenal gema adalah dengan melatih kanak-kanak mengenal balikan gelombang pantulan pada objek seperti dinding agar mereka mengetahui kedudukan mereka adalah berhampiran dengan sesuatu objek. y Namun satu tugasan berkaitan Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia (PKPM) baru-baru ini menyedarkan bukan sahaja penulis malah para hadirin pada majlis itu bahawa insan istimewa ini juga berupaya untuk bercakap. menulis dan mengira. Kanak-kanak ini perlu diberikan pengalaman untuk membuat ukuran sendiri menggunakan tali pengukur untuk mendapatkan perbandingan jarak. Hanya latihan yang berulang kali dapat membantu kanak-kanak cacat penglihatan ini memahami sesuatu konsep itu selain bersandarkan kepada umur mereka. Malah sangkaan sedemikian jugalah diyakini oleh penulis semenjak dahulu lagi terhadap mereka yang dikategorikan sebagai orang kurang upaya (OKU) atau insan istimewa ini. Bahasa Dan Pertuturan Jika diperhatikan kepada gaya dan perlakuan seseorang kanak-kanak cacat penglihatan. Aktiviti untuk mengenal saiz boleh dilakukan dengan membuat persamaan dengan kehidupan harian. maklumat tentang jarak sering menjadi kekeliruan.PKU 3102 y Komunikasi. Mereka akan sukar untuk melakukan pergerakan jika tiada pemandu celik disampingnya. Latihan yang diperlukan ialah mengenal gema. 1993). Sebagai contoh.

PKBM 4. Penulisan Bahasa Malaysia . y Cara Orang Pekak membaca Bahasa Melayu secara tulisan tidak sama dengan cara membaca BIM secara visual.PBM berpandukan kepada ukuran ketidakupayaan pendengaran sepertimana di bawah.30db 2. Bahasa Dan Pertuturan II.( melebihi 90db ) III.BIM 3. y 1. Kod Tangan Bahasa Melayu ( Kom. Ini kerana KTBM dan lisan memberi kesan tidak sama. berpendapat bahawa intervensi awalan untuk anak-anak pekak mempelajari serta menguasai bahasa komunikasi hendaklah berpandukan kepada tahap pendengaran masing-masing dan tiada paksaan untuk mereka untuk memilih bahasa yang akan digunakan.PKU 3102 Komunikasi. Teruk ( severe ) . BIM bertindak sebagai bahasa ibunda bagi Orang Pekak Malaysia. sederhana ( moderate ) . Orang Pekak Malaysia sukar melihat maksud dan gambaran sehingga tidak menarik lagi kerana KTBM digunakan tanpa bahasa badan dan mimik. Manakala lisan itu memberi kesan yang pelbagai kepada Orang Pendengaran kerana lisan menggunakan latar suara yang berlainan dapat memberi gambaran dan maksud kepada Orang Pendengaran. Pertuturan Kiu Bahasa Malaysia . BIM bertindak sebagai satu komunikasi untuk memudahkan pengajaran dan meningkatkan intelektual.( 30 -60db ) 3. y y y y y 1. Bukan sahaja KTBM tidak memberi kesan yang baik tetapi juga merosakkan pemahaman Orang Pekak Malaysia dalam tatabahasa Bahasa Melayu.Seluroh Kod Tangan Bahasa Melayu) KTBM 2. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 65 . KEBERKESANAN y KTBM ditekankan oleh Jabatan Pendidikan Khas agar Orang Pekak Malaysia menggunakan KTBM untuk menguasai Bahasa Melayu.( 60 . Bagi penggunaan KTBM. Bagi pelajaran Bahasa Melayu. Tetapi.( 20 . Semua jenis bahasa komunikasi yang tersebut di atas adalah terbaik dan terpulanglah kepada ibu bapa untuk memilihnya. minimum (mild) . y STRATEGI Terdapat 4 bahasa komunikasi untuk orang pekak yang boleh digunapakai dan yang manakah satu yang boleh kita iiktirafkan sebagai Bahasa Komunikasi untuk mereka. apabila Orang Pekak berkomunikasi di luar pelajaran Bahasa Melayu. Bahasa Isyarat Malaysia . mana-mana bahasa isyarat tidak menjamin kejayaan menguasai Bahasa Melayu.90db) 4. Oleh sedemikianlah. Sangat Teruk ( Profound ) .

memaki hamun.Btk dilakukan adalah tingkah laku antisosial atau tingkah laku luara (external behaviour) cth: . duka Majlis Kanak-kanak bermasalah Tingkah Laku (Council for Children with Behavioral Disorders atau CCBD.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU Definisi Emosi bermakna perasaan Wujud dlm pelbagai btk dan kekuatan -Emosi positif= suka. bercakap kuat . gembira -Emosi negatif= cemburu. .Btk dilakukan adalah tingkah laku antisosial atau tingkah laku luaran .menjerit. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 8 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU 8.sayang. Masalah berterusan dan menjejaskan prestasi akademik dan hubungan sosial.tak siapkan kerja rumah . 1989) di A.PKU 3102 Komunikasi.S mendefinisikan ³masalah emosi´ atau ³masalah tingkah laku´ sebagai ciri-ciri emosi atau tingkah laku yang berlainan daripada kanak-kanak biasa yang sama umur. Jensen & Reavis 1998) tingkah laku yang tidak mematuhi peraturan/ tidak mengendahkan arahan (noncomplicance) Aspek kognitif Tahap intelektual yang sederhana lemah Tidak dapt membaca dengan baik PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 66 .(Rhode. . takut. Aspek psikomotor . tidak menghiraukan guru.bertengkar merosakkan harta benda.

PKU 3102 Komunikasi. Bahasa Dan Pertuturan Kurang tumpuan daya tumpua dan hadapi kesukaran dlm akademik Aspek Afektif Hward(2002) menyifatkan kanak-kanak bermasalah emosi sebagai mereka yang mempamerkan tingkah laku yamg melanggar nilai-nilai norma masyarakat TingkahLakuDalaman (Internal Behavior) Suka asingkan diri Duduk berseorangan Tidak mahu bercampur gaul dgn org lain Gemarkan libatkan diri dlm dunia khayalan Kurang beri masalah kpd guru dlm kelas Aspek kognitif Tahap intelektual yang sederhana lemah Tidak dapt membaca dengan baik Kurang tumpuan daya tumpuan Hadapi kesukaran dlm akademik PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 67 .

Bahasa Dan Pertuturan 8. kekeliruan kerap timbul dalam pertuturan kanak-kanak ketika penggunaan kata ganti nama kebanyakan kesilapan timbul kerana kekeliruan jantina seperti µshe¶ atau µhe¶ atau penggantian seperti µhim¶ untuk µhe¶. Kurang mempunyai daya kefahaman menjadi punca utama ekolalia. ‡ ‡ Mereka juga mempunyai masalah dalam gestur . 3.PKU 3102 Komunikasi. Nonscgmental phondogy. Ekolalia ini berlaku apabila kanak-kanak autistic mengulang tanap niat untuk berkomunikasi dan berlaku secara automatik. 2. Bahasa Idiosinkratik Bahasa yang dihasilkan sukar unutk difahami da semua bentuk bahasa yang dikeluarkan menunjukkan proses semantik yang ganjil dan kekurangan dalam fahaman.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU ‡ Kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkahlaku yang boleh bertutur banyak bergantung kepada ingatan secara hafalan dan kurang mahir untuk membentuk frasa secara kreatif ‡ Tajuk perbualan adalah terhad walaupun bagi kanak-kanak yang mempunyai perbendaharaan kata yang luas . PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 68 . Masalah bahasa mereka boleh dibahagikan kepada 4 iaitu : 1. Kanak-kanak ini mempunyai kecenderungan untuk mengingati perkataan atau frasa dalam konteks di mana mereka mula-mula belajar .penulisan dan bahasa isyarat yang formal bahasa yang digunakan oleh kanak-kanak ini biasanya tidak sesuai dengan peringkat umur mereka dan bergantung kepada latihan berbahasa sepanjang proses membesar yang diberi dimana masalah bahasa adalah masalah kedua berbanding masalah intelek mereka. kata ganti nama. Masalah kata ganti nama wujud kerana mereka tidak dapat mebezakan apa yang mereka fikirkan dan apa yang orang lain fahami dan kanak-kanak autistik juga tidak menumpukan perhatian unutk melihat penggunaan kata ganti nama yang digunakan oleh orang secara biasa.tanpa dapat membuat generalisasi unutk menggunakan perkataan tersebut kepada perkara yang sama Contoh : kasut yang sama dipakai oleh orang lain atau pada perkataan biasa digunakan dengan perkataan baru atau ncologisms di mana terdapat kombinasi morfem yang salah 4. ‡ tidak menunjukkan kurang upaya tertentu dalam tahap segmental phonology dan sintaksis iaitu susunan kata dalam ayat ‡ pertuturan yang dikeluarkan boleh difahami seperti kanak-kanak lain walaupun tidak seperti orang dewasa. .

Kurang komunikasi berfungsi Kanak-kanak autistic kurang cakap dalam menarik perhatian rakan perbulalannya seperti membuat µeye contact¶ menunjuk kepada sesuatu . Mereka lebih suka beritndak sebagai menurut lebih daripada menerajui perbualan .3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 69 .namun bentuk ini bereza antara satu sama lain dan mereka kerap menunjukkan perbezaan yang berikut: a. Rithma yang streotaip atau berlagu-lagu dengan bunyi yang dipanjangkan secara berlebihan b. Bahasa Dan Pertuturan Kanak-kanak autistik biasanya menunjukkan kekurangan dalam menghasilkan pertuturan yang µnonssgmental¶ yang juga disebut µprosody¶atau bentuk-bentuk sajak dan puisi . Kekerapan yang berlebihan dalam konteks yang tidak bersesuaian Pitch suara yang terhad dan monotonus pertuturannya pengeluaran vocal yang berubah-ubah turun naiknya tidak seperti biasa. Kanak-kanak autistic tidak dapat menunjukkan perbezaa dalam intonasi yang digunakan dalam perbualan biasa 5.PKU 3102 Komunikasi. c. . e. d.Nada bunyi yang berbeza dan tidak konsisten dengan makna yang ditekankan secara lisan 8.

Pentaksiran hendaklah mampu melahirkan ekspresi atau luahan yang optimum tentang pembelajaran pelajar yang sudah dialami oleh pelajar. Matlamat Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran.PKU 3102 Komunikasi. (refleksi) PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 70 . membantu mereka mengenali bahagian pelajaran yang masih perlu diberi perhatian. ( penilaian) Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila fokus diberi kepada proses pemerolehan bahasa di kalangan pelajar di mana penaksiran itu sendiri menjadi salah satu pemangkin ke arah pemerolehan bahasa. dan bertindak berdasarkan kesimpulan yang dibuat. membuat kesimpulan. Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila ianya mampu menilai dan menghargai apa yang pelajar sudah boleh buat dan pada masa yang sama.1) PENTAKSIRAN BAHASA Definisi Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu proses di mana seseorang itu mengumpul bukti. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 9 : PENTAKSIRAN BAHASA DAN PENINGKATAN TAHAP PENCAPAIAN 9. pelajar dengan pelajar dan seumpamanya. Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Prinsip Pentaksiran Konstruktif Pentaksiran konstruktif dibina atas lima prinsip utama: Pentaksiran hendaklah mampu membuat perwakilan kepada matlamat arahan (instructional goals) dan nilai arahan (instructional values) Pentaksiran hendaklah menjadi satu wahana perkongsian atau pertukaran maklumat di antara guru dengan pelajar. membuat inferens.

Fahami asas kepada pemerhatian menyedari keadaan sekeliling membezakan di antara tingkahlaku yang subjektif dan objektif membezakan di antara deskripsi dan membuat inferens prasa soalan yang menghadkan pemerhati memerhati tingkahlaku yang maujud dan zahir 2. tindakan. termasuklah proses dan prosedur dalam menyiapkan tugasan dan cabaran yang dihadapi sepanjang proses tersebut. Komunikasi.PKU 3102 Pentaksiran hendaklah mempunyai nilai arahan. Sebagai satu panduan dalam menggunakan kaedah pentaksiran ini. Bahasa Dan Pertuturan Pentaksiran hendaklah mampu memberi firasat atau ramalan (anticipation) tentang tindakan yang wajar diambil perhatian terhadap keberkesanan pembelajaran pelajar dan pengajaran pendidik. dan kemahiran yang ingin diperhatikan membuat keputusan tentang siapa yang akan menjadi pemerhati membuat pelan sampel menyediakan borang pemerhatian untuk merekod kekerapan sesuatu tingkahlaku. Bersedia untuk membuat pemerhatian dengan membuat keputusan tentang jenis tingkahlaku. Ianya merupakan satu alat pentaksiran yang sesuai untuk mentaksir aspek psikomotr pelajar. Maklumat ini boleh digunakan oleh pendidik dalam merencanakan proses dan prosedur pengajarannya. tindakan. Tujuan utamanya adalah untuk membekalkan data yang bersifat objektif tentang kualiti pencapaian pelajar. (inferens) Kaedah Pentaksiran Terdapat pelbagai 2 kaedah pentaksiran yang boleh digunakan. berikut adalah perkaraperkara yang perlu dilakukan: 1. dan kemahiran itu timbul melatih pemerhati PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 71 . Di antaranya adalah Penilaian Melalui Pemerhatian dan Penilaian Melalui Interviu (a) Penilaian Melalui Pemerhatian Penilaian melalui pemerhatian adalah satu proses untuk menentukan apa yang pelajar tahu serta bagaimana hendak melakukan sesuatu tugasan atau operasi dalam masa sebenar.

dan soalan-soalan jurnalis yang lain. Pelajar tersebut dibiarkan bekerja dengan sendiri untuk mencapai penyelesaian kepada sesuatu masalah. tahap efisien pembelajaran mereka mereka boleh membantu rakan mereka belajar mereka boleh mencapai tahap yang lebih efisien (b) Penilaian Melalui Interviu Interviu adalah satu proses interaksi di antara penemuramah. dan perasaan pelajar terhadap bahasa. bila melakukan. Prosedur interviu melibatkan pendidik bersemuka dengan pelajar semasa pelajar menyelesaikan masalah. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 72 . Prosedur pemerhatian ini boleh dalam bentuk formal ataupun tidak formal. mengapa dilakukan. pemahaman. bagaimana melakukan. Bahasa Dan Pertuturan 3.PKU 3102 Komunikasi. Pada masa yang sama. pendidik hendaklah mengetahui apa yang dilakukan. Buat ringkasan atau rumusan kepada hasil pemerhatian dengan jelas dan berguna sebagai satu "feedback" kepada setiap pelajar dan kumpulan. Penilaian sebegini lazimnya melibatkan satu set soalan yang disusun dalam turutan yang paling sesuai bagi menjana pemerolehan maklumat tersebut. dan bantu pelajar dalam menganalisa dan pemerhatian dan membuat refleksi tentang bagaimana. Ianya merupakan satu sumber yang kaya dengan maklumat tentang pemikiran. 4. Memerhati dan merekod bagaimana pelajar melakukan tingkahlaku tersebut. iaitu pendidik dengan seorang atau lebih orang yang ditemuramah (pelajar) di mana soalan dan jawapan diolah dalam bentuk verbal.

PKU 3102

Komunikasi, Bahasa Dan Pertuturan

9.2) PEMILIHAN SASARAN INTERVENS 9.3) STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN BAHASA
PENDEKATAN STRUKTURAL y Pendekatan struktural : Salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Ada pendapat yang menganggap pedekatan ini berkait rapat dengan bahasa yang merangkumi sekumpulan kaedah. y y y Atas dasar anggapan tersebut, timbul pemikiran bahawa pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaedah-kaedah bahasa atau tatabahasa. Dalam hal ini pengetahuan tentang pola-pola ayat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Dengan pendekatan struktural murid-murid akan sentiasa berhati-hati atau teliti dalam menyusun ayat, kerana mereka telah memahami kaedah-kaedah tersebut apabila guru menggunakan pendekatan ini.

PENDEKATAN NATURALISTIK Satu pendekatan bukan formal Pendekatan bahasa yang bersifat semula jadi, seperti: Tidak memerlukan bantuan guru. Pembelajaran bermasyarakat. Bahasa pertuturan harian yang digunakan oleh kebanyakan penduduk dalam suatu komuniti bahasa. Dengan Pendekatan Naturalistik: Dapat mengembangkan bahasa kanak-kanak. Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meminta atau menyatakan keinginan. berlangsung di dalam lingkungan kehidupan

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 73

PKU 3102

Komunikasi, Bahasa Dan Pertuturan

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknik-teknik Pengajaran Bahasa ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Teknik Latih Tubi Teknik Permainan Bahasa Teknik Soal Jawab Teknik Bercerita Teknik Kuiz

DEFINISI ‡ Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya. ‡ Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. ‡ Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. ‡ Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahanbahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. ‡ TUJUAN TEKNIK

² ² ²

Menarik Minat murid Mengekalkan perhatian Membangkitkan rasa ingin tahu

TEKNIK LATIH-TUBI ‡ ‡ ‡ Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting.

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 74

PKU 3102

Komunikasi, Bahasa Dan Pertuturan

‡

Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu. Mengikut teknik ini, perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : Sebutan (accent) -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk

‡ a)

intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. b) Tatabahasa (grammar) -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa

daripada semua aspek. c) Perbendaharaan kata (vocabulary) -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai

mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. d) Kefasihan (fluency) -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa

memikirkan apakah maksudnya. e) Kefahaman (comprehension) -latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.

TEKNIK PERMAINAN BAHASA ‡ Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. ‡ Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. ‡ Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. ‡ Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ merangsang interaksi verbal pelajar menambah kefasihan dan keyakinan menyediakan konteks pembelajaran bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 75

sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Kemudian. ‡ Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. bertutur.PKU 3102 Komunikasi. Bahasa Dan Pertuturan TEKNIK SOAL±JAWAB ‡ ‡ Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. logik dan kritis. Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. Tujuan utama teknik soal jawab ialah : ‡ ‡ ‡ Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 76 . tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. membaca dan menulis dikalangan pelajar. ‡ Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. kemuncak dan kesudahan cerita. ‡ Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita: ‡ Pilih cerita yang sesuai dengan umur. TEKNIK BERCERITA ‡ Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. ‡ ‡ Latihan pemahaman. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. ‡ ‡ ‡ Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. kecerdasan dan minat murid-murid. inovatif. gerak laku dan kawalan mata. ‡ Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. suara. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.

Tujuannya ialah : ‡ Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. ‡ ‡ Guru perlu menyediakan bahan untuk mengajar . Sediakan kad-kad perkataan. ‡ ‡ Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira. makna dan penggunaan bahasa yang tepat. TEKNIK KUIZ ‡ ‡ Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.ABM Menyediakan bahan ataupun sumber pengajaran yang berlainan ± tidak hanya tertakluk kepada satu sumber sahaja seperti buku teks. Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki.PKU 3102 Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Komunikasi.murid lebih selesa untuk PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 77 .C). Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. Bahasa Dan Pertuturan ‡ ‡ ‡ Guru boleh menggunakan gambar. ‡ ‡ Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. ‡ Menyusun kelas supaya murid dapat meningkatkan bahasa mereka ± menampal huruf-huruf di kelas dan sebagainya. Penyediaan dan penyusunan persekitaran pembelajaran dapat : ‡ ‡ ‡ ‡ Menggalakkan pembelajaran Menguruskan ruang dan persekitaran Mewujudkan iklim pembelajaran yang sihat Komunikasi sebagai alat pengajaran yang penting . objek-objek sebenar atau lain-lain BBM.B. PENYEDIAAN DAN PENYUSUNAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BAHASA ‡ Persekitaran kelas mestilah dalam keadaan yang selesa meneruskan pembelajaran mereka semasa di kelas.

PKU 3102 Komunikasi. Bahasa Dan Pertuturan ‡ ‡ Menguruskan konflik dan masalah disiplin dalam proses pengajaran dan pembelajaran Segala objektif dalam pengajaran dapat di capai PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful