Anda di halaman 1dari 7

Rukun, Wajib Dan Sunnah Haji

Oleh : Tim Pembimbing Ibadah Haji Thayiba Tora


SempurnakanlahhajidanumrahuntukAllah(Q.SAlBaqarah:196).
Penyempurnaan amal haji dan umrah merupakan tuntutan dari Allah SWT sebagaimana
perintah dalam firmanNya di atas. Pelaksanaan ibadah haji atau umrah yang sempurna
adalahpelaksanaanamalhajiatauumrahyangmengikutitatacaraNabiSAW.Adapuntata
cara haji yang telah diteladankan oleh Nabi SAW tersebut terbagi dalam 3 bentuk amal
yaituamalrukun,amalwajibdanamalsunnah.
Amal rukun hajiadalah beberapa amalan haji yang menjadi syarat sah atau tidaknya haji
yang dilakukan. Apabila salah satu dari amalan rukun ini ditinggalkan maka haji yang
dilakukan adalah tidaklah sah dan tidak dapat diganti dengan denda, kecuali mengulang
pelaksanaanhajikembali.Amalrukunhajitersebutada6(enam)yaitu:
1. Niatihram
2. WukufdiArafah
3. ThawafIfadhah
4. Saihaji
5. Tahallul
6. Tertib
Sedangkanamal wajib hajiadalah amalan yangharusdilakukan pada saat melaksanakan
ibadah haji. Bila tertinggal maka diharuskan menggantinya dengan membayardam, dan
hajinyamenjadisempurnasetelahdamtersebutterbayar.
Barang siapa meninggalkan suatu ibadah wajib dalam haji atau lupa, maka dia wajib
menyembelihkurban.(H.RMalik)
Adapunamalanyangtergolongwajibhajiadalah:
1. Niatihramdarimiqot
2. Memakaipakaianihram
3. Mematuhisemualaranganihram
4. Bermalam(mabit)diMuzdalifah
5. Bermalam(mabit)diMina
6. MelontarJumrah
7. MenyembelihhewanqurbanbagiyangberhajiTamattuatauQiran
8. ThawafWada
Adapunamal sunnahhajiadalah amalan haji yang terpuji bila dilaksanakan. Amalan ini
merupakanpelengkapdanpenyempurnabagipelaksanaanhaji,diberipahalabagimereka
yangmengerjakanannya,akantetapibilatertinggalatauditinggalkanpelaksanaannya,tidak
membatalkanibadahhajinyadantidakdiwajibkanmembayardam(denda).Yangtermasuk
amalansunnahbagihajiadalah:
1. Mandibesarsebelumihram
2. Memakaiwangiwangiansebelumihrombagilakilaki
3. Melafadzkanniatihramdimiqatsesudahsholat
4. MengulangbacaanTalbiyah
5. BerdoasaatmemasukikotaMekkah
6. BerdoasaatmemasukiMasjidilHaram
7. BerdoasaatmelihatKabah
8. ThawafQudum
9. TarwiyahdiMina
10. MenciumHajarAswad
11. SholatdiHijrIsmail
12. MinumairZamzam
13. BanyakmelaksanakanthawafsunnahselamadiMekkah.
A.RukunHaji
1. NiatIhram.

Niatihramadalahniatuntukhajidanumrah.Denganniatihraminiberartiseseorangtelah
mengikrarkan diri untuk memenuhipanggilan Allah SWT untuk berhajidan umrah dengan
cara memenuhi tata cara yang telah disyariatkanNya dan tidak melanggar laranganNya
selamaberadadalamihramnyahinggaiaselesaitahallul.
Niat ihram merupakan amal hati yang disunnahkan untuk dilafadzkan. Adapun niat ihram
terdiri dari tiga macam sesuai dengan macam cara haji yang ditetapkan oleh Rasulullah
SAW,yaituhajiTamattu,hajiQirandanhajiIfrad.
Dari Aisyah ra., ia berkata : Pada peristiwa haji wada saya ikut keluar bersama
Rasulullah SAW. Waktu itu diantara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang
berihramuntukhajidanumrah,danadapulayangberihramuntukhajisaja.Sedangkan
Rasulullah SAW sendiri berihram haji. Adapun orang yang telah berihram umrah, ia
melakukan tahallul begitu sampai (di Mekkah setelah melakukan thawaf dan sai),
sedang orang yang berihram haji, atau berihram haji dan umrah sekaligus, ia baru
bertahallulpadaharinahar(10Dzulhijjah).(HR.Ahmad,BukharidanMuslim).
Ucapanniatihramuntukmasingmasingcarahajitersebutadalah:
UntukhajiIfrad:
LabbaikallahummaHajjan(YaAllahakupenuhipanggilanMuuntukhaji).
UntukhajiQiran:
Labbaikallahumma Hajjan wa Umratan(Ya Allah aku penuhi panggilanMu untuk haji
danumrah).
UntukhajiTamattu:
LabbaikallahummaUmratan(YaAllahakupenuhipanggilanMuuntukumrah).
1. WukufdiArafah.
Wukuf di Arafah adalah berada di wilayah Arafah pada waktu wukuf yang ditetapkan.
Adapunwaktuwukufadalahsejakmataharicondongkebarat(waktuDzuhur)padatanggal
9Dzulhijjahhinggasesaatsebelumterbitfajar(sebelumSubuh)padamalamIdulAdha.
Haji adalah wukuf di Arafah. Maka siapa yang mendapati Arafah pada malam hari
sebelum terbit fajar, sesungguhnya dia telah mendapatkan haji. (HR Ahmad, Abu
Dawud,TarmidzidanIbnuMajah).
Waktu wukuf yang utama adalah sejak waktu Dzuhur hingga matahari terbenam (waktu
Maghrib).AmalanyangdisunnahkansaatwukufdiArafahadalah:
ThawafIfadah.
Thawaf Ifadah atau thawaf haji adalah memutari Kabah tujuh kali putaran dengan niat
thawafhaji.
ThawafadalahsuatubentukibadahberjalanmemutariKabahtujuhkaliputarandanselama
perjalananmengitariKabahtersebutdiikutidenganberdzikirdanberdoakepadaAllahSWT.
Ibadahthawafadabeberapamacamnyayaitu:
1. ThawafhajiatauIfadhah.
2. ThawafQudum(selamatdatang).
3. ThawafUmrah.
4. ThawafWada(perpisahan).
5. ThawafSunnah.
Secara keseluruhan, cara melaksanakan berbagai macam thawaf tersebut adalah sama,
hanya dibedakan oleh niatnya. Adapun tata cara pelaksanaan thawaf tersebut adalah
sebagaiberikut:
1. NiatthawafIfadah.
2. Memulaithawaf(putaran)darigariscoklat(sudutHajarAswad)denganmengangkat
tangankananmenghadapsudutHajarAswadsambilmengucapkan:
BismillahiWallahuakbar,kemudianmengecuptangan.
1. Memutari Kabah tujuh kali putaran dengan senantiasa berzikir dan berdoa, dan
setiap melewati sudut Rukun Yamani dan sudut Hajar Aswad mengangkat tangan
sambil berucap Bismillahi Wallahuakbar. Saatdi sudut Rukun Yamani tangan tidak
dikecup,sedangkansaatdisudutHajarAswadsambilmengecuptangan.
2. SaatmelewatisisiantarasudutRukunYamanidengansudutHajarAswaddianjurkan
membacadoa:
Robbanaatiinafiddunyakhasanahwafilakhirotikhasanahwaqiinaadzabannar,waad
hilnaljannatamaalabror,yaaazizyzzghoffaryaarobbalalamin.
1. Akhir setiap putaran merupakan awal putaran berikutnya yaitu sudut Hajar Aswad
(ditandai dengan sepanjang garis coklat), dan akhir putaran yang ketujuh adalah
denganmelewatigariscoklattersebut.
2. Mengerjakan sholat sunnah sesudah thawaf di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat
dengan membaca surat Al Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al Ikhlas pada
rakaatkedua.
3. BerdoadiMultazam.
Saihaji
Sai merupakan bentuk ibadah perjalanan dari bukit Shofa ke bukit Marwah, pulang balik
tujuhkali.IbadahSaisepertithawaf,adaduamacam,yaituSaihajidanSaiumrah.
Tata cara pelaksanaan kedua macam Sai tersebut adalah sama, hanya dibedakan oleh
niatnyasaja.AdapuncaramelaksanakanSaihajiadalahsebagaiberikut:
1. NiatSaihaji.
2. MemulaidenganmendakibukitShofadanselanjutnyaberjalanmenujubukit
Marwah,danseterusnyapulangbaliktujuhkalidengansenantiasaberdoadan
berdzikir.
3. Dianjurkanbagilakilakiuntukberlarilarikecilsaatmelewatibatashijaubaikpada
jalurShofaMarwahmaupunjalurMarwahShofa,sambilberdoa
Robbighfir warham wafu watakarrom watajawaz amma talam, annaka talam mala
nalam.Innakaantallahaazzulakram.
Tahallul.
Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda selesainya
pelaksanaanibadahhajidanlepasnyaihram.
Dalamibadahhajitahalluladaduamacam,yaitu:
1. Tahallul awalyaitu tahallul yang membebaskan diri dari larangan ihram kecuali
hubungansuamiistri.Tahallulinidilaksanakansesudahmelakukanlemparanjumrah
padatanggal10Dzulhijjah.
2. Tahallul akhiryaitu tahallul yang dilaksanakan sesudah menyelesaikan amalan Sai
haji. Dengan dilaksanakannya tahallul akhir ini maka selesai dan sempurnalah
pelaksanaanibadahhaji.
Tertib.
Tertib merupakan rukun bahwa sahnya pelaksnaan rukunrukun haji yang telah
dikemukakandiatasdilaksanakansecaraberuntun,yaitudariniatihrom,wukuf,tawafhaji
(Ifadhah),SaidanTahallul.
B.WajibHaji.
1.NiatIhramdariMiqat.
Miqatdapatdiartikanbataswaktu(miqatzamani)ataubatastempat(miqatmakani).Dalam
haliniyangdimaksuddenganniatihramdarimiqatadalahniatihramharusdilakukanpada
masadanditempatmiqatyangtelahditentukanolehRasullahSAW.
Bagi jamaah haji dari luar kota Mekkah diwajibkan melaksanakan niat ihramnya ditempat
miqat atau pada saat melewati miqat tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan , maka wajib
baginya membayar Dam, baik disengaja maupun tidak disengaja . dalam hal ini Damnya
adalah menyembelih kambing di tanah suci (Mekkah) dan dibagikan untuk orangorang
miskindikotatersebut.
Tempattempatmiqattersebutadalah:
1. AlJuhfah
2. DzatuIrqin
3. DzulHulaifahatauBirAli
4. Yalamlam
5. QarnulManazil.
Untuk jamaah haji yang datang dari Indonesia dengan pesawat langsung menuju Mekkah,
maka miqatnya adalah Dzatul Irqin atau garis sejajar diatas tempat tersebut. Bagi jamaah
yangmenujukeMadinah,makawajibmiqatnyadariDzulHulaifah(BirAli).
2.BerpakaianIhram
Bagijamaahhajiyangakanberihramdiwajibkanmengenakanpakaianihram.Bagilakilaki
pakaianihromnyaadalahdualembarkainyangtidakberjahit,satulembaruntukmenutup
bagian bawah dan satu untuk menutup bagian atas tubuhnya. Tidak diperkenankan
mengenakan pakaian selain 2 lembar kain tersebut termasuk pakaian dalam. Tidak
diperkenananpulabagilakilakimengenakansepatuatausandalyangmenutupimatakaki.
Sedangkanpakaianihrombagikaumwanitaadalahbusanamuslimahyangmenutupiaurat
kecualimukadanpergelangantangan.
3.Bermalam(Mabit)diMuzdalifah.
PadasaatjamaahmeninggalkanArafahmenujuMina,makawajibterlebihdahulubermalam
di Muzdalifah. Waktu bermalam di Muzdalifah ini adalah malam hingga sesaat sesudah
sholat shubuh sebelum matahari terbit. Bagi wanita dan orangorang tua yang lemah
diperbolehkanmeninggalkanMuzdalifahsesudahtengahmalam.
AmalansunnahyangmenyertaimabitdiMuzdalifahiniadalah:
1. MenjamatakhirdanqasharsholatMaghribdanIsyasetelahsampaidiMuzdalifah
sebelumtengahmalam.
2. Banyakberdzikirdanberdoa.
3. Mengumpulkanbatukerikiluntukjumrahbilaberkesempatan.
4. SholatsubuhdisanasebelumberangkatmelanjutkanperjalanankeMina.
4.Bermalam(Mabit)diMina.
PadasaatsampaidiMinapadahariNahardanTasyriq,makadiwajibkanbagijamaahuntuk
bermalam di Mina pada malam ke11 dan 12 untuk yang menginginkan 2 malam (Nafar
Awwal),ataumalamke11,12dan13untukyangmenginginkan3hari(NafarTsani),yang
merupakankeutamaan.
5.MelontarJumroh.
Bagijamaahhajidiwajibkanmelemparbatubatukecilterhadap3tugu,yangdisebut:
1. JumrotulUla.
2. JumrotulWustho.
3. JumrotulAqobah.
MelontarJumrohiniada3tahapuntukNafarAwwaldan4tahapuntukNafarTsani.
Tahap1:
Melempar Jumrotul Aqobah saja pada hari Nahar (tanggal 10) dengan 7 buah batu satu
persatu.WaktuyangpalingbaikadalahwaktuDhuha.Tidakmengapabilaterpaksahingga
sorehari.
Tahap2:
MelemparJumrotulUla,dilanjutkanmelemparJumrotulWustho,dandilanjutkanmelempar
Jumrotul Aqobah, secara beruntun, masingmasing 7 kali lemparan pada hari Tasyriq (11
Dzulhijjah).WaktunyasesudahDzuhur.
Tahap3:
Melemparsepertitahap2untukhariTasyriq(12Dzulhijjah).
Tahap4:
Melemparsepertitahap2untukhariTasyriq(13Dzulhijjah).
6.MenyembelihqurbanbagiyangberhajiTamattudanhajiQiran.
7.ThawafWada.

Thawaf Wada adalah thawaf yang dilakukan ketika jamaah haji atau umrah akan
meninggalkan kota Mekkah sesudah selesai melaksanakan ibadah haji dan umrahnya.
ThawafinitanpadisetaiSai.
Janganlahseseorangdiantarakamupulangmelainkanakhiryangdilakukannyaadalah
thawafdiBaitullah.(H.R.Muslim).
BagiwanitanifasdanhaidtidakdiwajibkanmelakukanthawafWadaini.
8.Tidakmelanggarlaranganihrom.
Adapunlaranganihromyangwajibdiikutiadalah:
1. Tidakberkatacabul,kefasikanatauberdebat.
2. Tidakmencabutataumenggunting/mencukurbuluataurambutdibadan.
3. Tidakmemotongkuku,tidakmemakaiwangiwangian(termasuksabunataubedak
yangmengandungparfum).
4. Tidakmemakaisepatudanmenutupkepalabagilakilaki.
5. Tidakmemakaikaostanganuntukwanita.
6. Tidakbolehbermesraansuamiistri,tidakbolehmeminang,dipinang,menikahatau
dinikahkan.
7. Tidakbolehberburu.
8. Tidakmencabut/memotongtanaman.
C.SunnahHaji
1.AmalSunnahpersiapanihram.

Memotongkuku
Mandi
Memakaiwangiwangiandibadan
Melafadzkanniatihramdimiqotsesudahsholat
2.MembacaTalbiyah.
Mengulangulang bacaan talbiyah sepanjang pelaksanaan ibadah haji sejak setelah ihrom.
Adapunbacaannya:
Labbaik Allahumma labbaik, Labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wan
nimatalakawalmulklaasyariikalaka.
3.BerdoasaatmemasukikotaMekkah.
4.BerdoasaatmemasukiMasjidilHaram.
5.BerdoasaatmelihatKabah.
6.ThawafQudum.
Thawaf selamat datang. Adapun amalan Thawaf Qudum adalah seperti thawaf haji hanya
berbedaniatnya.
7.Minumairzamzam.
8.TarwiyahdiMina.
TarwiyahadalahsuatuamalsunnahhajiuntuktinggaldiMina(dalamtenda)padatanggal8
Dzulhijjah dari waktu dhuhur sampai waktu subuh. Selama waktu tersebut disunnahkan
mengerjakansholatwajibnyadengandiqashar,tanpadijama,yaknisholatDzuhur2rakaat,
Maghrib3rakaat,Isya2rakaatdanSubuh2rakaat.
9.MenciumHajarAswad.
10.SholatdiHijrIsmail.
11.MemperbanyakmelaksanakanthawafsunnahselamadiMekkah.