Anda di halaman 1dari 5

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2017 2020)

BIDANG/UNIT KURIKULUM : PANITIA MUZIK SK (L) BUKIT BINTANG 1


Melahirkan murid-murid yang memiliki jati diri yang
TERAS PIPP Membina Negara Bangsa FOKUS PIPP
kukuh dengan membina identiti nasional.
MATLAMAT SASARAN
ISU OBJEKTIF KPI STRATEGI/ INISIATIF
STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020 2021

Pelajar kurang Meningkatkan 1. Meningkatkan Memperolehi 60% murid 70% 75% 80% 85% 90% 1. Mendedahkan
mahir dalam prestasi kualiti prestasi 100% lulus mendapat A guru-guru kepada
mengenalpasti pencapaian pelajar dalam dalam bagi Tahun 1. kemahiran-
symbol notasi matapelajaran Pendidikan matapelajaran kemahiran P&P
serta kurang Muzik sekolah. Muzik dari Pendidikan 60% murid 70% 75% 80% 85% 90% ( LDP )
kemahiran Tahun 1-6. Muzik. mendapat A
bermain alat bagi Tahun 2. 2. Melaksanakan
muzik. 2. Membiasakan program
pelajar dengan 55% murid 70% 75% 80% 85% 90% perkongsian
format-format mendapat A kemahiran
soalan yang bagi Tahun 3. kepakaran antara
betul. guru sekolah.
55% murid 70% 75% 80% 85% 90%
3. Membiasakan mendapat A 3. Menubuhkan bilik
murid dengan bagi Tahun 4. Muzik yang
symbol notasi. lengkap.
60% murid 70% 75% 80% 85% 90%
4. Memberi mendapat A 4. Menanam minat
pendedahan bagi Tahun 5. murid terhadap
terhadap Pendidikan Muzik
kemahiran 65% murid 70% 75% 80% 85% 90% dengan
bermain alat mendapat A menganjurkan
muzik. bagi Tahun 6. beberapa program
yang mampu
menarik minat
5. Menambahkan mereka.
minat pelajar
_____________________________________________________________________________________________________________________________
mempelajari
Muzik.

6. Menanam
nilai-nilai
murni.

Disediakan oleh:

..

PELAN TAKTIKAL 2017


_____________________________________________________________________________________________________________________________
STRATEGI Meningkatkan kualiti prestasi murid dalam pendidikan Muzik
BIDANG /
KURIKULUM / PANITIA PENDIDIKAN MUZIK
UNIT
Melahirkan murid-murid yang memiliki jati diri yang kukuh
TERAS PIPP Membina Negara Bangsa FOKUS PIPP
dengan membina identiti nasional.
TANGGUNG- TEMPOH / KOS / PELAN
BIL PROGRAM OUTPUT KPI
JAWAB HARI SUMBER KONTIGENSI
1. Murid dapat
menguasai asas muzik.
Buletin dan papan
% murid
kenyataan Bahan-bahan
Semua guru RM180 2. Bilik muzik menjadi menguasai asas
1 berkaitan April rujukan/Nota/
muzik dan murid (6 x RM30) lebih ceria. muzik
Pendidikan Carta
meningkat.
Muzik.
3. Hasil kerja murid dan
guru lebih dihargai

Murid dan guru dapat 80% penggunaan Bahan-bahan


Penggunaan Bilik Semua guru menggunakan bahan bahan dalam rujukan dan alat
2 Jan Okt RM200
Muzik muzik dan murid dalam bilik muzik. bilik muzik bantuan
meningkat. mengajar.

3 Bulan PSS Semua murid Mac - Okt RM100 1. Murid dapat Penguasaan Aktiviti ini
mengambil bahagian elemen muzik gabungjalin dalam
dalam acara yang Program Bulan
dipertandingkan. Membaca.

2. Bakat-bakat pelajar
dapat diasah.

3. Nilai-nilai murni
seperti berani,
keyakinan, kejujuran,
bekerjasama dan lain-
lain dapat diterapkan.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Murid dapat terlibat
dengan aktiviti luar bilik
darjah.

1. Memastikan guru
memahami dasar dan
objektif dalam KSSR.

2. Guru-guru dapat 100% guru-guru


mengaplikasi kemahiran memahami dasar
Ketua Panitia dan KSSR yang dalam KSSR dan
LDP - KSSR Penceramah
4 semua guru Januari RM20 diperuntukkan di dalam mengaplikasikan
jemputan
bilik darjah. kemahiran
tersebut di dalam
3. Berkongsi idea dan bilik darjah
pendapat dalam usaha
memantapkan lagi KSSR
Muzik

Disediakan oleh:

( MUHAMMAD ALIF SAUFWAN ABAS )


Ketua Panitia Muzik

PELAN OPERASI 2013


_____________________________________________________________________________________________________________________________
NAMA PROGRAM KSSR PENDIDIKAN MUZIK
MATLAMAT Guru didedahkan dengan ilmu terkini berkaitan Pendidikan Muzik KSSR
OBJEKTIF Guru menguasai ilmu terkini berkaitan Pendidikan Muzik KSSR.
TEMPOH Mei
SASARAN Semua Guru Pendidikan Muzik
KOS RM150
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI
Mesyuarat Pengurusan: Ketua Panitia 1 hari
1.1 Ucapan pengerusi
1.2 Tetap tarikh dan
tempat
1
1.3 Bincang kos
1.4 Lantik AJK
1.5 Agihan tugas
1.6 Hal-hal lain
Ketua Panitia
2 Mesyuarat AJK 1 hari
AJK
3 Pelaksanaan Semua AJK 1 hari
1 minggu selepas
4 Penilaian dan Pelaporan JK Dokumentasi
program
Penilaian / Post Mortem: Pemantauan oleh: Tarikh: Catatan:

Kekangan: Permasalahan Yang Dikesan:

Penambahbaikan: Cadangan Penambahbaikan Semasa/ Program Akan Datang:


5

Penilaian: Ulasan Pencapaian Objektif:

_____________________________________________________________________________________________________________________________