Anda di halaman 1dari 1

PENGURUS

H I P U N A N M A H AS I S W A I S L A M (H M I)
CABANG KOTA JANTHO-ACEH BESAR
Alamat : Ajee Rayeuk Mukim Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
e-mail : hmikotajantho.acehbesar@gmail.com. Cp : 0852 7574 7706

BERITA ACARA SERAH TERIMA


NOMOR : 030/A/SEK/03/1438

Dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah SWT, pada hari


ini______________tanggal_________________kami yang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama :
Jabatan :

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU telah menerima bantuan dana Training Nasional (LK2, TI,
LKK) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Jantho-Aceh Besar oleh PIHAK
KEDUA sejumlah :

Rp.________________

Terbilang : _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Demikianlah berita acara serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dengan sebenarnya untuk sebagaimana mestinya.

Billahitaufiq Walhidayah

Banda Aceh,................................

_____________________ __________________________
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA