Anda di halaman 1dari 2

DOA QORSIYA

Doa Qorsiya merupakan salah satu Asmaul Adhom yang diturunkan Alloh kepada Nabi Isa
A.S, Adapun Khasiat serta manfaatnya tidak bisa dihitung dan di bilang,Kebanyakan para Aulia
Alloh mendawamkan Doa Qorsiya ini, salah satu Khasiat yang disebutkan dalam kitab
Jawahirul Khomsi adalah Barang siapa yang membaca Doa Qorsiyya tiap hari 13x/77x
selama 7 hari, maka Alloh akan memancarkan Ilmu-ilmu Hikmah dari dalam hatinya, berikut
doa Qorsiyya di bawah ini :

QORSIYA 3X WAJALA WAMALA DAYISIYA TASWIYA SYAHWIYA SYAMUYA
SYAMUSASIYA DAZROTO AZROTIYA AZTON ANTIYA TOWTON TOWTIYA TOWTONTIYA
TUTO TIYYAN ISYROHIYA QODMAHIYYAN HALMAHIYYAN HALMAAHIYYAN
HALMUUHIYYAN HARJUU IHROIL HARJAIL MAHROJAIL MAHROTOIL NAHROTOIL
AHWAIL AHARNAIL AHLAIL AHYAIL AHWAIL NAHROJAILAYAIL AKWAIL MATWAIL
MAKWAIL ATWAIL JAHAYTOIL KHOSROWAIL ROWAMANAIL ALWAIL ROWHAIL
ATWAIL AMAIL JAHAYTOIL SANJABAIL SANJABAJAIL MAKYAIL ZAUFAIL
SAQROSAMAIL ASYRUQIYA ASYRUQODAN ASANJABAIL ASYJAIL AHROIL
WAGHOLAIL MANJAIL ROWHANAIL SAHNAJAIL HARKARO AHYAIL ISROFIL AKWAIL
AKMAIL TORSUTSAIL ZARKHUTSAIL TOKHUTSAIL ZUUFAIL KHOMUUHU ZARAAIL
QODQOIL TATASQOOIL SYARKASAIL TARSAIL NUUROYIL SAFARSAHAYIL
SAFARSYIN ROHAIL MALKAIL MIKAIL UUDZAH ADZWAHWADAYAH MARSAIL BAKYAIL
SYADQIL ATSYABAWSIL HADWAJ AMDAQOIL HAJDAWAIL MANTUTOIL MABTUTON
MABTUTIYAH MAKHZURO YARGON TAQOROGON MASYA IDROSY AWROH DAROYAH
TUTOIL SARTOIL MARTOIL AKAMNAHAIL MURZAWAIL SYAMKHOIL SYIKHIL DARDAIL
JAMHAIL BATMATOMAIL SYAMHAIL MANTORIYYUN MIQTORIYYUN BARMAIL
NAHROSAIL ZAMAIL (ANHAHIYYUN 3X) TABSAN MASISAN BASISAN MAKUUYAH
AKWAYAH SYAHDORHAYAN SYAHTORSIYAN SYAHTORYAQIH HAHIRIYYUN
QORIISYIN.

ASMA JABARUT
Penjelasan Asma jabarut sangat terbatas sekali dan hanya ada di dalam kitab Jawahirul Khomsi,
di dalam kitab tsb Syeikh Al-imam Al-Allamah Al-Hamam Sayyyid Muhammad bin Khotiruddin
bin Bayazid bin Khowajah hanya menyebutkan Tiap tiap Sufi selalu mengamalkan Asma ini
karena dgn mengamalkan Asma ini orang tersebut akan di sifati oleh sifat-sifatnya Alloh dan
orang tersebut tidak akan terkena dengan Hizib,Qosam,Doa Syar ( jelek ), tolasim ( Jenis ilmu
yang di kembangkan oleh bani isroil),Azimat ,Quyud ( ikatan-ikatan sejenis ilmu sihir ),Ilmu
sihir,Ilmu Mahabbah, di riwayatkan bahwa seorang waliyyulloh waliyyah Robiyatul Adawiyyah
terhizab dari ilmu mahabbahnya seorang waliyulloh Al-Imam Hasan Basri berkat wasilahnya
Asma ini, Inilah Asma Jabarut yang di maksud :

ALLOHUMMA YA NURU TANAWWARTA BINNURI WANNURU FI NURI NURIKA YA NURU, YA


AZIJU TAAZZAJTA BIL IZZATI WAL IZZATU FI IZZATI IZZATIKA YA AZIJU, YA JALILU TAJALLALTA
BIL JALALI WALJALALU FI JALALI JALALIKA YAJALILU, YA WAHIDU TAWAHHADTA BIL
WAHDANIYYATI WAL WAHDANIYYATU FI WAHDANIYYATI WAHDANIYYATIKA YA WAHIDU, YA
FARDU TAFARRODTA BIL FARDANIYYATI WAL FARDANIYYATU FI FARDANIYYATIKA YA FARDU,
YA JAMILU TAJAMMALTA BIL JAMALI WALJAMALU FI JAMALI JAMALIKA YA JAMILU, YA
ADZIMU TAADZOMTA BIL ADZOMATI WAL ADZOMATU FI ADZOMATI ADZOMATIKA YA
ADZIMU, YA KABIRU TAKABBARTA BIL KIBRIYAI WAL KIBRIYAU FI KIBRIYAI KIBRIYAIKA YA
KABIRU, YA SALAMU TASALLAMTA BI SALAMI WAS SALAMU FI SALAMI SALAMIKA YA SALAMU
YA SAMIU TASAMMATA BIS SAMI WAS SAMU FI SAMI SAMIKA YA SAMIU YA MUJIBU YA
ALLOHU YA AZIJU YA MAN LA ILAHA ILLA HUWA ALAIHI TAWAKKALTU WA ILAIHIL MASIRU YA
QUDDUSU AS ALUKA AN TUSOLLIYA ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALA ALI SAYYIDINA
MUHAMMAD WA ANTAGFIROLI DZUNUBI WA TARHAMNI WA TATUBU ALAYYA WA AN
TAQDIYA HAJATI WA TAKFINI MUHIMMATI WA TASTAJIBA DAWATI WA TAQBALA IBADATI BI
ROHMATIKA YA ARHAMAR ROHIMIN.

Asma di atas di baca 7x dimana mana terdesak oleh sesuatu, serta didawamkan Bada shubuh
dan asar 3x.