Anda di halaman 1dari 1

AGIHAN MATA PELAJARAN 2016, SJKT SIMPANG MORIB

Bil
Nama Guru T1 T2 T3 T4 T5 T6 J.WAKTU
01 K.SHANMUGAM BM 240

02 A.SATHIYA SEELAN M3, PM 330

03 B.SUSHILA MZK MZK MZK SAINS SAINS 330

04 M.LETHA FAI PJ, PK PJ, PK PK RBT RBT RBT 390

05 B.THANALETCHUMT GK T1 BT, PM BM 780

06 K.YASOTHA GK T2 M3 M3, BT 720

07 R.GUNSUNDARY GK T3 DST BT, PM, DST M3 780

08 V.KATHAMMA GK T4 M3 BT, PM M3 810

09 M.PATHMAWATHY GK T5 BM BT, SAINS 720

10 A.MANGALESWARY GK T6 BI BI PK BT, PS, PK 720

11 R.SAKTI GMP DST BI BI BI 600

12 ZAINAF HASHIM PS BM, PJ, PS PJ, PS PJ, PS PJ 780

13 A.REVATHY PS PM SEJ, TMK SEJ, TMK, PM SEJ, TMK 690

14 K.DHARMAN PRASAD BI BM, MZK BM, MZK MZK 720

15 A.SIVANESH GPP BM, M3 BM, M3 KPBM KPBM KPBM 1200

16 G.KASTHURY GPRASEK

SHAN/GB/2016/AGIHAN.JAD.WAKTU