Anda di halaman 1dari 6

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Semantik Bahasa Melayu


Kursus/Modul Malay Language Semantic
2. Kod Kursus BMMB3123

3. Nama Staf
Dr. Yusfarina binti Mohd Yussof
Akademik

4. Rasional
Kursus/Modul Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai ilmu Semantik Bahasa Melayu.
dalam Program

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 3
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
125
P= Pentaksiran
30 15 2.5 30 30 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Membincangkan sejarah perkembangan bidang semantik dengan berkesan secara
Outcomes, CLO) lisan dan bertulis (C2, PLO1, PLO3, CTPS2)
2. Menjelaskan fitur makna, makna leksikal, dan makna ayat melalui rujukan pelbagai
sumber (C6, PLO6, LL1)
3. Menganalisis perubahan semantik dalam peribahasa secara kritis (C4, PLO3,
CTPS4)
4. Menghasilkan teks menggunakan teori semantik sebagai bahan dalam
pembentangan secara kumpulan (C6, PLO4, PLO5, CS1, TS1)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
ketara

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
kompleks
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x

2 x

3 x

4 x

10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS2), pembelajaran berterusan
Pindah dan pengurusan maklumat (LL1), kemahiran berkomunikasi (CS1), kemahiran kerja
(Transferable Skills, berpasukan (TS1)
TS):

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

1
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Sejarah Perkembangan Ilmu Semantik dalam
Bahasa Melayu
Semantik dan sejarah Alviera Shafira
Semantik dan makna Azwan Suzairy
Ciri-ciri semantik Darayani Johari 2 1 2 2 7
Semantik dan linguistik Ezlan Mansah
Semantik dan pragmatik Mohammad Najwan

2. Fitur Makna dalam Bahasa Melayu


Sifat makna Muhammad Sabfil
Kelas makna Muhammad Al-Afzan
Komponen makna Muhammad Shafiq
Lewah dalam makna Nadsri Kadir 2 1 2 2 7

3. Makna Leksikal dalam Bahasa Melayu


Tafsiran makna leksikal sinonim Nor Syafikah
Antonim Norika Kadir
Hiponim, homonim (homograf, homofon) N. Atiyah
2 1 2 2 7
Polisemi Nurul Izzah Azira
Ameliorasi (peningkatan makna) Noor A. Azeera
Pejorasi (penurunan makna) Mazyatul Aniieza

4. Perubahan Makna Leksikal dalam Semantik


Pengembangan makna Nurul Izzati
Penyempitan makna Mohd Suhaimim
Anjakan makna Nur Syafiqah Azly 2 1 2 2 7

5. Ketaksaan Makna Leksikal dalam Tatabahasa


Permasalahan dalam pengajaran makna - Alviera
Kepersisan makna, ketaksaan leksikal dan struktur 2 1 2 2 7
- Azwan Suzairy
Ketaksaan makna Darayani Johari

6. Makna Ayat dalam Bahasa Melayu


Kerangka Generatif Chomsky Ezlan Mansah
Makna ayat Mohammad Najwan 2 1 2 2 7
Makna konotatif Muhammad Sabfil
Makna denotatif Muhammad Al-Afzan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

2
7. Teori Semantik
Kepentingan teori semantik Muhammad Shafiq
Teori semantik dalam ilmu linguistik
- Teori Imejan Nadsri Kadir
- Teori Logik Simbolik Nor Syafikah 2 1 2 2 7
- Teori Behaviourisme Norika Kadir
- Teori Analisis Komponen Nurul Atiyah
Aplikasi teori dalam teks

8. Teori Pembuktian
Keharmonian dan pembuktian Nurul Izzah
Koheren dalam pembuktian Noor Azeera
2 1 2 2 7
Aplikasi dalam teks

9. Aplikasi Teori dalam Peribahasa Bahasa Melayu


Takrifan peribahasa
Jenis-jenis peribahasa (simpulan bahasa,
perumpamaan, bidalan, pepatah atau perbilangan) 2 1 2 2 7
- Mazyatul Anieza
Proses perubahan makna dalam peribahasa bahasa
Melayu Nurul Izzati
Analisis makna peribahasa

10. Perubahan Semantik dalam Ayat


Perubahan tanggapan penutur - Mohd Suhaimim
Tujuan simbolik dan stilistik Nur Syafiqah Azly 2 1 2 2 7
Kesilapan semantik dalam bahasa - Alviera

11. Perubahan Semantik akibat Pengaruh Pragmatik


Peranan semantik Azwan Suzairy
Peranan pragmatik Darayani Johari
2 1 2 2 7

12. Perubahan Semantik dalam Ayat Berdasarkan Jenis-


jenis Pragmatik
Lokusionari Ezlan Mansah
Ilokusionari Mohammad Najwan 2 1 2 2 7
Perlokutionari Muhammad Sabfil

13. Hubungan Semantik dan Strategi Amalan Kesopanan


dalam Linguistik
Teori Brown dan Levinson (1978) - Al-Afzan
Strategi rakaman langsung (bald on record) 2 1 2 2 7
-Muhammad Shafiq
Strategi amalan kesopanan positif (positive
politeness) Nadsri Kadir
Strategi amalan negatif (negative politeness)
- Nor Syafikah Ambotuo
Strategi tidak langsung (indirect strategy)
- Norika Kadir
2 1 2 2 7

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

3
14. Perumusan Hubungan Semantik dengan Linguistik
Kesignifikanan ilmu semantik dalam linguistik
- Nurul Atiyah Pring 2 1 2 2 7
Pengaplikasian ilmu semantik dalam pembentukan
masyarakat yang bernilai baik
- Nurul Izzah Azira
Kepentingan guru menguasai ilmu semantik
- Noor Aizadatul Azeera

Kerja Kursus 0.5 11.5 12

Amali

Ulang kaji Peperiksaan 6 6

Peperiksaan 2 2

Jumlah 30 15 2.5 30 30 17.5 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

4
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan Esei
5
(1000 perkataan)

Analisis Peribahasa
5
(1000 perkataan)

Pembentangan
0.5 1.5
Kumpulan (30 minit)

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 47.5 77.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 125
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Abdullah Yusof (2009). Semantik dan pragmatik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Icon

Cruse, Alan (2011). Meaning in language: an introduction to semantics and pragmatics


(Oxford textbooks in linguistics). Oxford: Oxford University Press.

Nor Hashimah Jalaluddin (2014). Semantik dan akal budi Melayu. Bangi: Universiti
Kebangsaan Malaysia.

Rujukan Tambahan Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Mohd Rain Shaari (2009). Semantik dan
pragmatik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Hashim Hj. Musa. (2006). Pengantar Falsafah Bahasa (edisi kedua). Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

John, I.S. (2008). Semantics (Edisi ketiga). New York: Wiley-Blackwell.

Kuiper, K & Allan W.S. (2004). An intoduction to English language, word, sound and
sentence.(2nd ed.). New York: Macmillan.

Parera, J.D., (2004).Teori semantik. Jakarta, Indonesia.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015

(Kemas kini November 2016)

5
TUGASAN PELAJAR DALAM CUTI , YA.

1. Baca buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan tajuk Semantik Bahasa Melayu untuk
memahami dan mendapat gambaran awal tentang hasil pembelajaran kursus ini
2. Setiap pelajar dikehendaki menyediakan nota/bahan berkaitan sub-tajuk yang telah ditetapkan
untuk dikumpulkan menjadi modul/bacaan kepada semua pelajar yang menepati RMK ini.
3. Setiap pelajar akan melaksanakan beberapa tugasan seperti yang berikut:
Contoh untuk Alviera Shafira Abu Lakar
a. Semantik dan sejarah
b. Permasalahan dalam pengajaran makna
c. Kesilapan semantik dalam bahasa
Nota yang telah dikenal pasti perlu ditaip kembali dengan menggunakan font Arial 11 sahaja,
kemudian e-melkan kepada jawatankuasa pengumpulan nota/bahan
i. Mohd Suhaimin Isnen (Ketua)
ii. Nurul Izzati bt. Ajid
iii. Nur Syafiqah bt. Azly.

4. Tarikh akhir penghantaran nota/bahan anda selewat-lewatnya pada 17/12/2017

Kerjasama semua pelajar amat diperlukan untuk menjayakan pdpc semester hadapan.

Selamat Bercuti.

Disediakan oleh:
Encik Abdullah bin Musa
Pensyarah Subjek BMMB3123

(Kemas kini November 2016)