Anda di halaman 1dari 4

MAKALAH ILMU PENYAKIT MULUT

ADDISONS DISEASE

Disusun Oleh:

Kelompok 1

Fanny Apria Hasal (1410070110001) Harfi Arlyshe (1410070110035)

Mita Afriyeni (1410070110003) Diah Hanesty (1410070110037)

Rahmayanti Zuhro (1410070110005) Wanda Satopa (1410070110039)

Lovea Nabilla (1410070110007) Ovi Oktarianda (1410070110063)

Rahmat Hidayat (1410070110009) Niatul Umami (1410070110065)

Lusy Nofrike (1410070110031) Rismeiza Hajir (1410070110067)

Imtyaaz Ashil (1410070110033)

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI


UNIVERSITAS BAITURRAHMAH 2017-2018
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyusun ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah


memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah ini.
Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad S.A.W
yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti
yang kita rasakan saat ini.
Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada Dosen Pembimbing mata kuliah Ilmu
Penyakit Mulut yang telah memberikan motivasi, arahan, bimbingan, nasehat dan meluangkan
waktu kepada penyusun dalam menyelesaikan makalah ini. Kemudian rasa terima kasih
penulis ucapakan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam
menyelesaikan makalah ini.
Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penyusun dapat menjadi
ibadah di sisi-Nya. Penulis juga menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan,
untuk itu penyusun mengharapkan adanya kritikan dan saran dari berbagai pihak demi
kesempurnaan dan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Harapan penyusun semoga
makalah ini dapat memberikan arti dan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Padang, 04 Oktober 2017

Penyusun

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i


DAFTAR ISI....................................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .............................................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................................... 2
1.3 Tujuan ........................................................................................................................... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Definisi Addisons Disease ........................................................................................... 4
2.2 Etiologi .......................................................................................................................... 4
2.3 Patofisiologi ................................................................................................................. 6
2.4 Gambaran Klinis ........................................................................................................... 8
2.5 Manifestasi Penyakit Addison Di Dalam Rongga Mulut ............................................. 9

BAB III PEMBAHASAN


3.1 Kasus ............................................................................................................................ 12
3.2 Terminologi................................................................................................................... 12
3.3 Identifikasi Masalah ...................................................................................................... 13
3.4 Analisis Masalah ...........................................................................................................

BAB III PENUTUP


3.1 Kesimpulan .................................................................................................................... 23

DAFTAR PUSTAKA

ii