Anda di halaman 1dari 16

FALSAFAH PENDIDIKAN

KPF6014

TAJUK:
TEORI PENDIDIKAN PROGRESIVISME

PENSYARAH
PROF DR. ZAKARIA BIN KASA

DISEDIAKAN OLEH
MAGESWARAN A/L KALIA PERUMAL
(M20162001925)
SELVARAJ A/L SALLADORAI
(M20162001932)
AMOS EDWIN RAJ A/L INNASIMUTHU
(M20162001918)
NARAYANAN A/L SHUNMUGAVEN
(M20162001928)
YOGESWARAN A/L SIVA KUMARAN
(M20162001933)
PARIMALA DEVI A/P SUBRAMANIAM
(M20152001957)

PENGAJIAN KURIKULUM
FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
ISI KANDUNGAN

Bil Perkara Muka Surat


1.0 Pengenalan 3
2.0 Latar Belakang Teori Pendidikan Progresivisme 5
3.0 Tokoh-Tokoh Dalam Aliran Progresivisme 5
4.0 Aliran Progresivisme Memiliki Sifat-Sifat Umum 8
5.0 Prisip-Prinsip Pendidikan Progresivisme 8
6.0 Pandangan Progresivisme Tentang Pendidikan 10
7.0 Implikasi Fahaman Progressivisme Dalam Pendidikan 12
8.0 Kritik Terhadap Progresivisme 15
9.0 Penutup 16
10.0 Bibliografi 16

1.0 Pengenalan

Progresivisme adalah sebuah aliran falsafah pendidikan yang berkembang di awal abad ke
20, dan mempunyai pengaruh sangat besar dalam dunia pendidikan terutama di Amerika
Syarikat. Aliran ini wujud di bumi Amerika, sedangkan Fahaman lain adalah Falsafah yang
wujud dan berkembang di eropah. Pengasasnya adalah John Dewey dan berpegang teguh
pada konsep bahawa sekolah harus mempertingkatkan cara hidup warganya melalui
pelafazan kebebasan dan demokrasi.

Progresivisme menurut Brubacher, sebagaimana yang diutarakan oleh Muhammad As


Said kemajuan atau progressive merupakan sesuatu yang bersifat semulajadi, dan bererti
perubahan. Perubahan member kesan yang benar-benar merupakan kenyataan dan bukan
sekadar pemahaman terhadap realiti yang sesungguhnya, sebelumnya memang sudah
sedemikian.

2
Progresivis percaya bahawa pendidikan harus memfokus kepada perkembangan dan
bukannya kepada guru guru. Falsafah pendidikan ini menekankan yang murid murid harus
menguji idea idea melalui ujikaji yang aktif. Pembelajaran berpunca dari pada persoalan
persoalan murid daripada pengalaman mereka. Pembelajaran adalah aktif dan bukannya
pasif. Murid - murid adalah penyelesai masalah dan pemikir yang mencipta makna melalui
pengalaman pengalaman individu dalam konteks fizikal dan budaya.

Dalam falsafah ini, proses pembuatan keputusan dikongsi. Perancangan guru guru
dengan murid murid dan topik topik yang dipilih oleh guru guru untuk diajar diberi
penekanan yang penting. Progresivis mewujud sebagai pembaharuan dalam dunia (falsafah)
pendidikan, terutama sebagai lawan terhadap kebijaksanaan konvensional yang diwarisi dari
abad ke 19.

Progresivisme dapat diertikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan


secara cepat. Dalam konteks falsafah pendidikan,progresivisme adalah suatu aliran yang
menekankan, bahawa pendidikan bukanlah sekadar member pengetahuan kepada subjek
didik, tetapi hendaklah berisi aktiviti aktiviti yang menjurus kepada pembelajaran mengikut
kemampuan berfikir masing masing.s Sehingga mereka dapat berfikir secara sistematis
melalui cara-cara seperti menganalisis, membuat pertimbangan, dan membuat kesimpulan
dalam pemilihan alternatif yang paling sesuai untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

Setengah subjek yang tertentu dianggap mempunyai nilai yang mustahak dalam
pendidikan. Guru pula merupakan authority dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Tambahan pula, Progressivisme sangat mempraktikkan ajaran pragmatism. Fahaman ini amat
penting dalam sejarah pendidikan. Pendidikan progresif adalah masyhur dalam menentang
setengah daripada pendapat dan praktik pendidik antra disi dimana tujuan utama pendidikan
adalah untuk menyampaiakan kebudayaan kegenerasi muda. Formalisme, iaitu bilik darjah
mesti dibentukkan secara formal dan proses pembelajaran dijalankan dengan secara formal.

3
2.0 Latar Belakang Teori Pendidikan Progresivisme

Progresivisme adalah sebuah aliran falsafah pendidikan yang berkembang di awal


abad ke 20, dan mempunyaI pengaruh sangat besar dalam dunia pendidikan terutama di Amerika
Syarikat. Aliran ini betul-betul kelahiran bumi Amerika, sedangkan yang lainnya, adalah faham
falsafah yang tumbuh dan berkembang di Eropah. Progresivisme lahir sebagai pembaharuan
dalam dunia (falfasah) pendidikan, terutama sebagai lawan terhadap kebijaksanaan konvensional
yang diwarisi dari abad kesembilan belas.
Progresivisme bukan merupakan suatu bangunan falsafah atau aliran falsafah yang
berdiri sendiri, melainkan merupakan aliran suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan
tahun 1918. Selama 20 tahun menjadi gerakan yang sangat kuat di Amerika Syarikat banyak
guru yang ragu-ragu terhadap gerakan ini. Gerakan progresivisme terkenal luas kerana reaksinya
terhadap formalisme dan sekolah tradisional yang membosankan, yang menekankan disiplin
keras belajar fizik dan banyak hal-hal kecil yang tidak bermanfaat dalam pendidikan.Pengaruh
progresivisme terasa di seluruh dunia, terlebih-lebih di Amerika Syarikat. Usaha pembaharuan di
dalam lapangan pendidikan pada umumnya terdorong oleh aliran progresivisme ini.

4
Progresivisme menurut bahasa dapat diertikan sebagai aliran yang menginginkan
kemajuan-kemajuan secara cepat. Dalam konteks falsafah pendidikan progresivisme adalah suatu
aliran yang menekankan, bahawa pendidikan bukanlah sekadar pemberian sekumpulan
pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktiviti-aktiviti yang mengarah pada
latihan kemampuan berfikir mereka sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berfikir secara
sistematik melalui cara-cara inilah seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan perbuatan
kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah
yang dihadapi.
Sedangkan progresivisme menurut Brubacher, sebagaimana dikutip Muhammad As
Said kemajuan atau progressive merupakan sesuatu yang bersifat ilmiah, dan bererti
perubahan. Perubahan memberi sesuatu yang baru harus benar-benar merupakan kenyataan
dan bukan sekedar pemahaman terhadap realiti yang sesungguhnya, sebelumnya memang sudah
demikian.Kemajuan atau progressive itu, dari segi makna apapun , terutama mengandung
pengertian mengenai nilai (Value). Cuma, ia ditilik dari sudut pandangan pragmatis, betapapun
nilai itu selalu bersifat eksperimental. Menurut pandangan pragmatis ini, sesuatu dianggap
progresivisme, jika hal itu bisa membawa kepada suatu tujuan.
Progresivisme juga merupakan pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat:
Fleksibel (Tidak kaku, tidak menolak perubahan,dan tidak terikat oleh dokrin
tertentu)
Curious (Ingin mengetahui, ingin menyelidiki)
Toleran dan open-minded (Mempunyai hati terbuka)

3.0 Tokoh-tokoh dalam Aliran Progresivisme

1. William James (11 Januari 1842 - 26 Agustus. 1910)


James berkeyakinan bahawa otak atau fikiran, seperti juga aspek dari eksistensi organik,
barns mempunyai fungsi biologic dan nilai kelanjutan hidup. Dia juga menegaskan agar fungsi
otak atau fikiran itu dipelajari sebagai bahagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan
alam. Jadi, James menolong untuk membebaskan ilmu jiwa dari prakonsepsi teologis, dan
menempatkannya di atas dasar ilmu perilaku.

5
2. John Dewey (1859 - 1952)
Teori Dewey tentang sekolah adalah "Progressivisme" yang lebih menekakan pada anak
didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Maka munculah "Child Centered
Curiculum", dan "Child Centered School". Progresivisme mempersiapkan anak masa kini
dibanding masa depan yang belum jelas.
Falsafah yang dianut oleh Dewey adalah bahawa dunia fizikal itu realiti dan perubahan
itu bukan sesuatu yang tidak dapat direncanakan. Perubahan dapat diarahkan oleh kepandaian
manusia. Sekolah mesti membuat siswa sebagai warga negara yang lebih demokratik, berfikir
bebas dan cerdas. Bagi Dewey ilmu pengetahuan itu dapat diperoleh dan dikembangkan dengan
mengaplikasikan pengalaman, lalu dipakai untuk menyelesaikan persoalan barn. Pendidikan
dengan demikian adalah pembinaan semula pengalaman. Untuk memecahkan masalah, Dewey
mengajarkan metod ilmiah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
i. sedari masalah yang ada,
ii. Definiskan masalah itu,
iii. Ajukan sejumlah hipotesis untuk memecahkannya,
iv. Uji telik akibat setiap hipotesis dengan melihat pengalaman yang lepas,
v. Alami dan ujian penyelesaian yang paling memungkinkan.

3. Hans Vaihinger (1852 - 1933)


Hans Vaihinger Menurut Hans Vaihinger itu hanya mempunyai erti praktis. Persesuaian
dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berfikir ialah gunanya
(dalam bahasa Yunani Pragma) untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Segala
pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata; jika pengertian itu berguna. untuk menguasai
dunia, bolehlah dianggap benar, asal orang pantang larang saja bahawa kebenaran ini tidak lain
kecuali kekeliruan yang berguna saja.
Dalam aliran progresif ini proses belajar mengajar di kelas ditandai dengan beberapa hal
antara lain :
Guru merencanakan pelajaran yang membangkitkan minat dan rasa ingin tahu
siswa.
Selain membaca buku siswa juga diharuskan berinteraksi dengan alam misalnya
melalui kerja lapangan atau lintas alam.
6
Guru membangkitkan minat siswa melalui permainan yang menantang siswa
untuk berfikir.
Siswa didorong untuk berinteraksi dengan sesamanya untuk membangun
pemahaman sosial.
Kurikulum menekankan kajian penggera dan siswa dipajangkan (exposed)
terhadap perkembangan barn dalam saintifik dan sosial.
Pendidikan sebagai proses yang terus menerus memperkaya siswa umuk tumbuh,
bukan sekedar menyiapkan siswa untuk kehidupan dewasa. Para pendidik aliran
ini sangat menentang amalan sekolah tradisional, khususnya dalam lima hal : (1)
guru yang autoritarian, (2) terlampau mengandalkan metod berasaskan buku teks,
(3) pembelajaran pasif dengan mengingat fakta (4) falsafah empat tembok, yakni
terpencilnya pendidikan dari kehidupan nyata, dan (5) penggunaan rasa takut atau
hukuman badan sebagai alat untuk menanamkan disiplin pada siswa.

4.0 Aliran progresivisme memiliki sifat-sifat umum iaitu:

a.Sifat Negatif
Sifat itu dikatakan negatif dalam erti bahawa, progresivisme menolak otoritarisme dan
absolutisms dalam segala bentuk, seperti misalnya terdapat dalam agama, politik, etika dan
epistemologi.

b.Sifat Positif
Positif dalam erti, bahawa progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan
semulajadi dari manusia, kekuatan-kekuatan yang diwarisi oleh manusia sejak ia lahir
man's natural powers. Terutama yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan manusia untuk
terus-menerus melawan dan mengatasi kekuatan-kekuatan, takhayul-takhayul dan
kegawatan-kegawatan yang timbul dari lingkungan hidup yang selamanya mengancam.
Progresivisme yakin bahawa manusia mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan
hubungannya dengan alam, sanggup meresapi rahsiarahsia alam, sanggup menguasai alam.
7
Namun disamping keyakinan-keyakinan tersebut ada juga keyakinan dimana apakah manusia
itu sendiri mampu belajar bagaimana mempergunakan kesanggupan itu, tetapi meskipun
demikian progresivisme tetap bersikap optimis, tetap percaya bahawa manusia dapat
menguasai seluruh lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.

5.0 Prinsipprinsip Pendidikan Progresivisme

John Dewey menekankan yang buku buku bukan merupakan alat pengajaran yang
muktamad. Isi kurikulum diterbitkan daripada minat murid murid dan masalah
masalah mereka. Kaedah Saintifik digunakan oleh pendidik progresif supaya murid
murid dapat mempelajari perkara dan kejadian secara sistematik. Antara prinsip prinsip
progressivisme ialah seperti berikut;

i) Pendidikan harus merupakan kehidupan, bukan penyediaan untuk kehidupan.


Situasi pembelajaran harus beroreintasi kepada pengalaman pengalaman dalam
kehidupan.
ii) Kandungan pembelajaran harus berkait secara langsung kepada minat dan dunia
sebenar para murid.
iii) Pembelajaran sebenar iaitu pembelajaran aktif berlaku melalui kaedah
penyelesaian masalah.
iv) Peranan guru guru bukan untuk mengarah tetapi untuk menasihati dan memandu
kepembelajaran.
v) Sekolah sekolah harus mengamal sistem demokrasi; pembelajaran merupakan
satu pengalaman berkongsi.

Pendidik pendidik progresif terdiri daripada John Dewey, William James dan John
Childs. Mereka mendukung prinsip pinsi pberikut.

i) Pendidikan itu merupakan kehidupan dan bukannya persedian untuk kehidupan.


ii) Pembelajaran harus berhubung rapat dengan minat kanak kanak.
iii) Pembelajaran melalui penyelesaian masalah harus digalakkan.
iv) Tugas guru guru bukannya mengarah tetapi untuk menasihati dan
memotivasikan murid.

8
v) Sekolah harus memupuk kerjasama dan bukannya persaingan di antara satu sama
lain.
vi) Hanya demokrasi mengalakkan persekitaran bebas untuk idea dan personaliti.

6.0 Pandangan Progresivisme Tentang Pendidikan

6.1 Pandangan Ontologi

Aliran ini tentang ontologi, tentang hakikat ekssistensi, realiti, tersimpul dalam asas-asas
sebagai berikut:

a. Asas Herebyb atau Asas Keduniawian

Realiti semesta sebagai kosmos dengan istilah universe bererti kewujudan


yang sama luas, tak terbatas. Tetapi realiti kosmos yang demikian sungguh-sungguh realiti,
bukan dalam erti yang dimaksud oleh doktrin realiti mutlak. Sebab realiti kosmos itu adalah
kenyataan di mana kehidupan manusia berada dan berlangsung.

b. Pengalaman sebagai realiti

Asas ontologinya yang didasarkan pada pengalaman adalah suatu dalil yang bersumber
dalam teori evolusi. Pengalaman adalah perjuangan, sebab hidup sebenarnya adalah
tindakan-tindakan dan perubahan-perubahan. Dalam proses ini, maka kesempatan, suatu
yang tidak terduga-duga, suatu yang baru, suatu yang tak teramalkan selalu memegang
peranan besar dalam peristiwa-peristiwa kehidupan. Manusia, sebagaimana juga mahluk-
mahluk lain, akan tetap hidup dan berkembang jika ia mampu mengatasi perjuangan,
perubahan ; ia berarti bertindak.

c. Fikiran (mind) sebagai fungsi manusia yang unik.

Binatang akan selalu dapat hidup di rimba kerana kemampuan kodrati yang dimiliki
seperti kekuatan, daya cium, daya tangkap yang kuat. Demikian pula manusia mampu hidup
9
kerana fungsi-fungsi jiwa yang ia miliki. Menurut progressivisme potensi inteligensi ini
meliputi kemampuan mengingat, imaginasi, menghubung-hubungkan, merumuskan,
melambangkan dan memecahkan persoalan-persoalan serta berkomunikasi (sosial dan
intelek) dengan seamanya, Mind adalah suatu integritas didalam keperibadian, bukan suatu
entity tersendiri. Eksistensi dan realiti mind hanyalah didalam aktiviti, dalam tingkah
laku. Mind ialah apa yang manusia lakukan. Dan mind pada prinsipnya adalah yang
berperanan didalam pengalaman.

2. Pandangan Epistemologi

a. Pengetahuan dan kebenaran

Suatu idea yang dapat dilaksanakan adalah suatu tujuan atau ujian atas kebenaran idea
itu. Ujian ini adalah untuk mengetahui kualiti kebenaran suatu idea dalam erti sampai dimana
idea itu berguna dan memenuhi harapan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan-
tantangan yang ada.

b. Pengetahuan itu bersifat pasif

Pengetahuan ialah perbendaharaan informasi, fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip,


proses, kebiasaan-kebiasaan yang terkumpul didalam peribadi sebagai hasil proses antara
reaksi dan pengalaman-pengalaman.

c. Kebenaran bersifat aktif

Kebenaran dianggap sebagai aktif, kerana kebenaran adalah hasil tertentu dari pada
pengetahuan, hasil pemilihan alternatif-alternatif dalam proses pemecahan masalah.

d. Intelegensi dan operasionalisme

Intelegensi dan metod operasi adalah ciri utama dalam epistemologi progressivisme.

e. Immediate dan Mediate Experience

1) Immediate experience

10
Kita menbhayati pengalaman ini dalam kesadsaran keseimbangan,. Misalnya dalam
keadaan relax dalam ruang istirahat kita duduk membaca majalah.

2) Mediate experience

Misalnya dalam keadaan relax itu terjadi, tiba-tiba ada telefon berbunyi. Kabar sedih kita
terima, bahawa sahabat karib kita kecelakaan kendaraan.

3.) Pandangan Aksiologi

a. Approach empiris

Progressivisme mengendali masalah nilai secara empiris berdasarkan pengalaman-


pengalaman sebenar didalam kehidupan manusia.

b. Approach artistik

Pragmatisme, khususnya Dewey, amat menaruh perhatian pada studi estetika, nilai-nilai
artistik. Sebab, artistik adalah suatu nilai yang memperkaya ekspresi manusia. Artistik adalah
suatu energi pendorong kehidupan bagi umat manusia. Nilai-nilai artistik member isi dan
kedalaman bagi pengalaman-pengalaman seseorang.

c. Democracy as Value (demokrasi sebagai nilai)

Bagi progressivisme, demokrasi ialah suatu pola dan program bagi seluruh scope
kehidupan. Demokrasi ialah suatu perwujudan daripada nilai-nilai fundamental, sikap dan
praktek-praktek. Demokrasi adalah nilai ideal yang wajib dilaksanakan sepenuhnya dalam
semua bidang kehidupan termasuk didalam seni dan keagamaan.

7.0 Implikasi fahaman Progressivisme dalam pendidikan

7.1 Tujuan Pendidikan

11
Pergerakkan pendidikan progresif tidak pernah menghadkan dirinya dalam konsep
pemusatan murid sahaja, tetapi ia juga selalus edar tentang implikasi sosial pendidikan. Guru
disuruh memindahkan tradisi demokratik dari individualistic kepada satu dasar ekonomi yang
koperatif dan kepada satu masyarakat yang menjamin bahawa setiap kanak kanak dapat
peluang yang sepenuhnya untuk pertumbuhan perseorangan. Pemimpin progresif juga
bertujuan untuk merancang satu corak pendidikan yang akan menuju kearah penciptaan suatu
masyarakat ideal yang lebih mendekati mimpi dan kemahuan manusia.

Progressivisme juga bertujuan untuk memperkembangkan personaliti manusia yang


signifikasi melalaui demokrasi sosial. Pendidikan progresif berpegang teguh bahawa proses
pendidikan tidak akan jadi efektif dalam proses perkembangan individu dan masyarakat
kecuali akan memudahkan pertumbuhan dalam kesemua peringkat penghidupan murid.
Mereka percaya bahawa tujuan pendidikan yang paling penting dan asas ialah membantu
individu mencapai personaliti yang sempurna. Progressivisme bertujuan merealisasikan satu
pendidikan untuk mencapai manusia yang sempurna dari segi fizikal, emosi, social dan
intelektual. Mereka mementingkan tujuan pendidikan yang bukan intelektual dan juga yang
intelektual.

7.2 Konten

Progressivisme memang teguh kepada kurikulum pengalaman hidup. Kurikulum


pendidikan progresif mengandungi pengalaman hidup yang sebenarnya. Sekolah
progressivisme ditubuhkan untu kmemelihara satu corak penghidupan yang menggalakkan
pembentukan perangaidan personaliti yang baik di kalangan kalangan murid.

Progressivisme sangat menentang Bookish Content Curiculum yang dibuat terlebih


dahulu dan kemudian diberi kepada guru yang akan menyampaikan pengajaran kepada murid
murid. Kurikulum progressif cuba menyampaikan kekayaan hidup dan juga segalagalanya
kepada murid termasuklah aspek penghidupan harian, praktikal, sosial, moral vokasional,
estetika dan intelektual. Oleh itu, menurut pendidikan progressif, kurikulum seharusnya
dibina dari semua aktiviti dan juga pengalaman kanak kanak.

12
7.3 Agensi

Dalam perkembangkan personaliti, didapati bahawa hanya sekolah sahaja adalah tidak
cukup. Tanpa pertolongan dari organisasi yang lain, sekolah tidak akan memenuhi keperluan
ekonomi, sosial, penghiburan dan kesihatan sesuatu masyarakat. Oleh itu, Progressivisme
menekankan bahawa, institusi pendidikan perlu bekerjasama dengan agensi sosial yang lain
untuk mencapai tujuannya.

Agensi agensi ini juga membekalkan pengalaman hidup yang berguna dalam
perkembangan perangai dan personaliti murid murid. Proses pendidikan oleh agensi sosial
ini selalunya berjalan di bahagian yang biasanya tidak dibekalkan oleh aktiviti dalam
sekolah. Misalnya, agensi ini adalah kumpulan pendidikan dewasa, persatuan persatuan
sosial, kumpulan sebaya dan lain lain lagi. Walaubagaimanapun, di antara kesemua agensi
ini gurulah yang dianggap paling mustahak sekali.

7.4 Kaedah

Bilik darjah yang didirikan oleh guru progressif membekalkan satu situasi dimana setiap
individu di dalamnya digalakkan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti kumpulan.
Latihan yang dijalankan dalam bilik darjah adalah memusat kepada konsep pemusatan kanak
dan bertujuan menjadikan individu itu sebagai satu personaliti yang tersusun .

Kaedahnya telah disosialisasikan supaya dapat membawa setiap ahli kumpulan itu kearah
menerima dan memperlengkapkan diri dengan tatacara yang dinamiks ebagai cara yang
paling demokratik untuk mempertahankan kepentingan individu. Oleh itu, elemen yang
paling penting dalam proses pembelajaran ialah coherence, perbincangan, perancangan dan
penglibatan yang akan membekalkan kesan pembelajaran yang maksima.

Metodologi bagi Progressivisme ialah ujikaji (eksperimental) dan sosial. Murid murid
mesti diberi peluang untuk mengeluarkan pendapat samaada secara percakapan atau
perbuatan supaya mereka dapat mencapai status mereka sebagai seorang manusia yang
sempurna. Pengalaman praktikal, pengalaman sosial, pengalaman estetika dan pengalaman

13
emosi mesti ditekan dan dinilai mengikut keupayaan mereka supaya dapat mencapai
peringkat perkembangan individu yang tertinggis ekali.

Menurut pendidikan progressif, keperluan yang pertama untuk berjalannya sesuatu proses
pembelajaran ialah murid itu mesti sedar terlebih dahulu dirinya tidak boleh membuat apa
yang dia mahu sehingga dia mendapat pengetahuan atau kemahiran yang lebih mendalam
lagi. Oleh itu, seorang guru mesti menganalisa murid murid yang diajarnya;,ia mesti tahu
apakah kekurangan kebudayaan yang mereka hadapi; apakah minat yang mendorong mereka
dan apakah konflik personel yang mesti mereka mengatasi. Pendek kata, seorang guru yang
progressif mesti menemui dam memahami keunikan setiap orang murid.

8.0 Kritik Terhadap Progresivisme

Penyerangan yang dibuat terhadap progresivisme ialah dalam dua kategori yang paling
penting iaitu :

Sekolah progresivisme gagal untuk melatih kanak-kanak membaca dan menulis.

Progresivisme adalah anti-inteleksual.

Sekolah progresivisme dikatakan gagaal untuk melatih kanak-kanak membaca dan


menulis kerana terdapat, ramai murid yang mengahadapi kesusahan dalam perkara ini. Walau
bagaimanapun, kritik ini tidak begitu teruk dan juga susah dibuktikan kerana selalunya
terdapat sebilangan besar murid menghadapi masalah ini walaupun mereka belajar di sekolah
tradisi. Adalah dipercayai bahawa sumber kritik yang paling biasa ini ialah ibu bapa kanak-
kanak merasa bahawa apa yang telah dipelajari oleh mereka pada masa dahulu, iaitu
pengetahuan yang telah lazim pada masa itu tidak diajarkan kepada anak-anak mereka lagi.

Bestor , penentang yang hebat mengatakan bahawa progresivisme adalah anti-inteleksual,


menekankan bahawa satu kurikulum yang dibentuk mengelilingi minat murid adalah sentiasa
melupakan dan mengabaikan banyak bidang yang difikirnya perlu untuk mendidik seorang
manusia. (The Encyclopaedia of education:255). Murid yang memberi perhatian mereka
kepada bekerja dengan projek dan mengambil bahagian dalam perbincangan kumpulan
adalah betul-betul tidak mengetahui literacy classicis, peristiwa sejarah dan hukum
sainstifik. Mereka mungkin mempunyai pengetahuan yang banyak dalam bidang-bidang
tertentu, tetapi pengetahuan am mereka adalah tidak mencukupi.

Pendidikan progresif juga dikatakan membawa keburukan kepada murid, kerana ia


adalah terlalu lembut sehingga murid tidak lagi menjaga disiplin sendiri. Pendidikan
14
progresif juga disalahkan kerana terlalu banyak kebesan telah diberi kepada murid yang
memerlukan arahan dari orang dewaasa. Akhirnya, ia memperkembangkan egotisme,
sombong, kurang ajar dan sikap tidak memperdulikan perasaan orang lain di kalangan
pelajar.

Secara ringkas, tujuan utama pendidikan progresif ialah untuk membentuk manusia yang
sempurna dengan memberi perhatian kepada minat kanak-kanak, tetapi sebagimana yang
dikatakan oleh John Dewey iaitu, kalau guru progresif percaya bahawa dengan hanya
memberi perhatian kepada murid-murid sebagai individu yang berlaian, maka ia sudah
memberi perhatian kepada keindividuan, tetapi murid-murid adalah dalam kesalahan.

Keindividuan seseorang anak tidak boleh didapati dalam apa yang dia buat atau dalam
apa yang dia suka tahu pada sesuatu masa. Sebaliknya, keindividuan yang sebenar hanya
boleh dicaapai dengan cara mengatur subjek matter melalui satu siri aktiviti atau projek yang
terancang.

9.0 Penutup

Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan


bahawa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat meghadapi
masalah yang menekan atau mengecam adanya manusia itu sendiri. Aliran progresivisme
mengakui dan mengembangkan asas progresivisme dalam semua realiti, terutama dalam
kehidupan adalah tetap survive terhadap semua rintangan hidup manusia, harus praktis dalam
melihat segala sesuatu dari segi keagungannya. Berhubungan dengan itu progresivisme
kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul pada zaman
dahulu maupun pada zaman sekarang.

Aliran progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia saat ini. Aliran
ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Anak didik
diberikan kebaikan baik secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat dan
kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh
orang lain.

10.0 Bibliografi

Ali, H. B. Hamdani. 1987. Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Kota Kembang.

Barnadib, Imam. 1996. Dasar-dasar Kependidikan. Ghalia Indonesia.

Barnadib, Imam. 1998. Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode. Yoyakarta: Andi Offset.

Idi, Abdullah. Jalaluddin. 1997. Filsafat Pendidikan. Jakarta: Gaya Median Pranata.

15
Indar, H. M. Jumberansyah. 1994. Filsafat Pendidikan. Surbaya: Karya Abditama.

R. Knight, George. 2007. Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Gama Media.

Sad Iman, Muis. 2004. Pendidikan Partisipatif. Yogyakarta: Safiria Insani Press.

Sadullah,Uyohh. 2007. Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: Alfabe.

Syam, Mohammad Noor. 1980. Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan
Pancasila. Jakarta: Erlangga

16

Anda mungkin juga menyukai