Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 4

BAHASA MALAYSIA SJK

Mata Pelajaran Bahasa Malaysia


Kelas 4K
Tarikh (Hari) 9 Ogos 2017 (Rabu) kelas ditunda dari hari Selasa
Bilangan murid ___/32 orang
Masa (minit) 4.00 5.00 petang (60 minit)
Tema Tema 7 Wira Kebanggaan
Tajuk Unit 20 Wira Angkasa Raya
Standard 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.
Kandungan
Standard 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam
Pembelajaran pelbagai situasi dengan betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Objektif 1. Membina 4 ayat dengan menambahkan unsur perluasan subjek hasil pertanian
dengan betul
Sistem Bahasa Tatabahasa: struktur ayat
Ilmu : Sains
Nilai : Hormat-menghormati, kebebasan, kerjasama, rasional
Peraturan Sosiobudaya: Kesantunan dan laras bahasa
Kreativiti dan Inovasi: murid membina ayat secara sendiri
Elemen Merentas
Teknologi, Maklumat dan Komunikasi: guru menggunakan alat TMK untuk
Kurikulum
menayangkan isi pelajaran
Kemahiran berfikir: menjana idea, mengaplikasikan idea
Kecerdasan pelbagai: verbal linguistik, kinestetik, visual ruang, interpersonal
Kontekstual: pengetahuan sedia ada

Bil Bahan Jumlah Catatan


1. Komputer riba 1 Peribadi
2. Pembesar suara 1 Peribadi
3. LCD 1 Sekolah
4. Video 1
5. gambar 3 Jet pejuang, tentera udara,
Bahan bantu
6. slaid Powerpoint 1
mengajar dan
7. dam ular 1 Paparan
belajar (BBMB)
8. Penanda warna 5 5 jenis warna
9. Dadu 1
10. kon stesen 4
11. Papan placemat consencus 6
12. Lembaran kerja 32 Individu: 32
Pengayaan: 28
Pemulihan: 4
Murid pernah:
1. Melihat jet pejuang melalui media massa
Pengetahuan
Sedia Ada (PSA) Murid pernah belajar:
1. Subjek dan predikat
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN
MASA DAN
PEMBELAJARAN
Tentera Udara Diraja Malaysia Teknik: soal jawab Ilmu : Sejarah

1. Murid ditunjukkan video Nilai : menghormati,


Tentera Udara Diraja kebersihan fizikal dan
Malaysia (TUDM). mental,
2. Guru dan murid bersoal
jawab tentang video Peraturan Sosiobudaya:
tersebut. Kesantunan dan laras
3. Guru mengaitkan aktiviti bahasa
dengan tajuk pelajaran
hari ini. Kemahiran Berfikir:
4. Murid mengaitkan PSA menjana idea
dengan induksi set guru.
Induksi Set
Kecerdasan pelbagai:
(05 minit)
Soalan: verbal linguistik, visual
4.00 4.05
1. Apakah yang anda ruang, interpersonal,
pagi
boleh lihat dalam
video ini? Pembelajaran
2. Apakah tugas TUDM? kontekstual:
3. Adakah anda ingin pengetahuan sedia ada
menjadi seorang (PSA)
anggota TUDM?
Mengapa? BBMB: video, komputer
riba, pembesar suara,
Jangkaan Jawapan LCD
1. Tentera, jet pejuang
2. Mengawal
keselamatan ruangan udara
3. Ya/ tidak.
Pegawai tentera udara Teknik: sumbangsaran/ soal Ilmu: Sains
jawab
Berani Nilai: kerjasama, hormat-
Berpakaian segak 1. Murid dibimbing untuk menghormati,
Memakai cermin mata hitam
memahami konsep kebebasan, rasional
Bernama ______________
subjek.
2. Murid diberi satu ayat Peraturan Sosiobudaya:
Pameran LIMA bersubjek dan diminta Kesantunan dan laras
untuk menambah unsur bahasa
Diadakan selama 4 hari peluasan subjek.
Diadakan di Langkawi 3. Murid ditunjukkan satu Teknologi, Maklumat
Langkah 1 Hebat gambar pokok kelapa. dan Komunikasi: guru
(15 minit) Meriah 4. Murid ditayangkan menggunakan alat TMK
4.05 4.20 gambar rajah Dam Ular untuk menayangkan isi
petang Jet pejuang pada papan interaktif. pelajaran
5. Setiap kumpulan
Hebat membalingkan dadu Kemahiran berfikir:
Besar secara bergilir-gilir. menjana idea,
Berbunyi besar 6. Guru menggerakkan mengaplikasikan idea
Berjenama Tebuan penanda kumpulan pada
papan interaktif. Kecerdasan pelbagai:
7. Penanda kumpulan yang verbal linguistik,
berhenti pada petak kinestetik visual ruang,
tertentu akan interpersonal
mengaktifkan satu
perkataan atau frasa Kontekstual:
baharu. pengetahuan sedia ada
8. Murid disoal sama ada BBMB: gambar, slaid
perkataan atau frasa Powerpoint, dam ular,
tersebut merujuk kepada LCD, komputer riba,
subjek yang dipaparkan. penanda warna, dadu

Jet pejuang Teknik: perbincangan/ tulisan Ilmu: Sains


mekanis
Biru Nilai: kerjasama, hormat-
Berbentuk panjang 1. Murid dari setiap menghormati,
Bersayap lebar kumpulan bergerak ke 4 kebebasan, rasional
Laju stesen untuk
Berbunyi kuat mendapatkan maklumat Peraturan Sosiobudaya:
tentang jet pejuang Kesantunan dan laras
berdasarkan nombor bahasa
yang diberi.
2. Murid-murid kembali ke Teknologi, Maklumat
kumpulan sendiri. dan Komunikasi: murid
3. Setiap kumpulan murid mengumpulkan maklumat
mendapat sekeping melalui video
Langkah 3
gambar jet pejuang.
(15 minit)
4. Murid diberi placemat Kemahiran berfikir:
4.20 4.35
consencus menjana idea,
petang
5. Murid diminta untuk mengaplikasikan idea
menyatakan perkara
yang dilihat di stesen- Kecerdasan pelbagai:
stesen tadi. verbal linguistik,
6. Murid mencatatkan kinestetik visual ruang,
perkara-perkara tersebut interpersonal
di atas placemat
consencus Kontekstual:
pengetahuan sedia ada

BBMB: kon stesen,


komputer riba, video,
gambar, papan placemat
consencus

Peluasan subjek dalam ayat Teknik: perbincangan Ilmu: Sains

1. Seow Mei melawat ke 1. Murid diberi lembaran Nilai: kerajinan


pameran LIMA. kerja.
2. Murid diminta untuk Peraturan Sosiobudaya:
Seow Mei ditemani oleh ibu melengkapkan lembaran Kesantunan dan laras
bapanya. kerja tentang peluasan bahasa
subjek.
Langkah 3 Seow Mei yang ditemani Kemahiran berfikir:
(10 minit) oleh ibu bapanya melawat mengaplikasikan idea
4.35 4.45 ke pameran LIMA.
petang Kecerdasan pelbagai:
verbal linguistik, visual
2. Adam mendongak kepala ruang, interpersonal
untuk menyaksikan jet
Kontekstual:
pejuang di ruang udara.
pengetahuan sedia ada
Abangnya mendongak kepala
untuk menyaksikan jet BBMB: lembaran kerja
pejuang di ruang udara.
Adam dan abangnya
mendongak kepala untuk
menyaksikan jet pejuang
di ruang udara.

Pengayaan Aktiviti: Ilmu: Sains

1. Murid diminta untuk Nilai: rasional,


melengkapkan peta buih kebebasan
dan membina ayat
berdasarkan tajuk Peraturan Sosiobudaya:
kawan baik saya. Kesantunan dan laras
Langkah 4
bahasa
(10 minit)
4.45 4.55
Pemulihan Aktiviti: mengisi tempat Kecerdasan pelbagai:
petang
kosong verbal linguistik, visual
ruang, interpersonal
1. Murid diminta untuk
mengisi ruangan kosong Kontekstual:
dengan perkataan yang pengetahuan sedia ada
betul.
BBMB: lembaran kerja

Rumusan Teknik: Soal Jawab Ilmu: Sains

Kognitif 1. Guru merumuskan Nilai: kebebasan


tentang konsep peluasan
subjek yang telah Peraturan Sosiobudaya:
dipelajari. Kesantunan dan laras
Penutup bahasa
(5 minit)
4.55 5.00 2. Guru memberikan hadiah Kecerdasan pelbagai:
petang Sosial kepada murid. verbal linguistik, visual
ruang, kinestetik,
interpersonal

Kontekstual:
pengetahuan sedia ada