Anda di halaman 1dari 4

SOSIOLINGUISTIK (BBM 3204)

Penilaian Kursus

Penilaian adalah berasaskan komponen berikut:

Rangka Tugasan 1 - 10%


Kertas Tugasan 1 - 25%
Kertas Tugasan 2 - 25%
Peperiksaan Akhir - 40%_
100%_

A. Rangka Tugasan 1 (Individu) 10%

Pelajar dikehendaki menyediakan satu rangka tugasan (isi kandungan) yang dapat
memenuhi kehendak tajuk tugasan.
Rangka tugasan hendaklah die-melkan kepada pensyarah kursus mengikut masa yang
ditetapkan.

B. Kertas Tugasan 1 (Individu) 25%

Secara individu, pelajar dikehendaki menghasilkan satu kertas kerja yang berkaitan
dengan tajuk kursus. Kertas kerja yang dihasilkan perlulah memenuhi kriteria berikut:

Tajuk umum akan ditetapkan oleh pensyarah kursus. Individu perlu


memperincikan tajuk umum tersebut kepada tajuk khusus.
Panjang esei sekitar 20 - 25 muka surat.
Ditaip double-spacing, font Times New Roman bersaiz 12.
Penilaian berasaskan: format penulisan, isi kandungan, bahasa, hasil
perbincangan, catatan bibliografi dan sebagainya.

Setiap kumpulan dikehendaki menghantar tugasan kepada pensyarah mengikut masa


yang ditetapkan.

C. Kertas Tugasan 2 (Individu) 25%

Secara individu, pelajar dikehendaki menghasilkan satu kertas kerja yang berkaitan
dengan tajuk kursus. Kertas kerja yang dihasilkan perlulah memenuhi kriteria berikut:

Tajuk tugasan akan ditetapkan oleh pensyarah kursus. Individu perlu


memperincikan tajuk umum tersebut kepada tajuk khusus.
Panjang esei sekitar 20 - 25 muka surat.
Ditaip double-spacing, font Times New Roman bersaiz 12.
Penilaian berasaskan: format penulisan, isi kandungan, bahasa, hasil
perbincangan, catatan bibliografi dan sebagainya.

Pelajar dikehendaki menghantar tugasan mengikut masa yang ditetapkan


D. Peperiksaan Akhir 40%

Peperiksaan akhir akan dijalankan selama 1 jam 30 minit. Soalan-soalan yang


dikemukakan merangkumi topik-topik yang telah disampaikan/dibincangkan oleh
pensyarah kursus.

Pensyarah Kursus:

Dr. Norazlina Hj. Mohd. Kiram


Jabatan Bahasa Melayu
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia

No. Tel: 03-89468787 / 019-2161174

Emel: noraz@upm.edu.my

Pejabat: Bilik Ketua Jabatan Bahasa Melayu, Bok A, Fakulti Bahasa Moden dan
Komunikasi, UPM.
CONTOH RANGKA TUGASAN

Tajuk Umum: Bahasa Pesanan Ringkas

PENGGUNAAN BAHASA PESANAN RINGKAS (SMS) DALAM KALANGAN


MASYARAKAT MALAYSIA

(Rangka tugasan adalah bergantung kepada tajuk yang dipilih)


ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

Bab 1: Pengenalan
1.1 Objektif
1.2 Batasan
1.3 Definisi

Bab 2: Ciri-ciri Bahasa Slanga


2.1
2.2
2.3
2.4

Bab 3: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Bahasa Slanga


3.1
3.2
3.3
3.4

Bab 4: Kesan Penggunaan Bahasa Slanga


4.1
4.2
4.3
4.4

Bab 5: Kesimpulan dan Cadangan


5.1
5.2
5.3
5.4

Bibliografi

Lampiran