Anda di halaman 1dari 62

BAB1 : KEMUNCULAN TAMADUN 7.

Pada akhir zaman ini, mula


AWAL MANUSIA melebur logam.
8. Sistem barter berlaku kesan
( 1 ) Zaman Prasejarah hidup menetap dan lebihan
hasil makanan.
a ) Apakah Zaman Prasejarah.
1. Zaman ini manusia belum d) Ciri – ciri Zaman Logam.
mengenali tulisan . 1. Zaman ini terbahagi dua iaitu zaman
2. Kajian zaman ini dilakukan Gangsa dan Besi.
oleh ahli arkeologi . 2. Penggunaan besi menghasilkan
3. Empat tahap zaman ini ialah ciptaan perahu dan rumah.
Zaman Paleotik , Mesolitik , 3. Mereka mula meneroka laut.
Neolitik dan Logam . 4. Mereka menjalankan perdagangan
4. Zaman Logam terbahagi maritime (antarabangsa).
dua iaitu zaman gangsa dan 5. Petempatan mula membesar
besi . menjadi kota/bandar.
6. Mereka juga mula membina kota
b ) Ciri –ciri Zaman Paleolitik dan pertahanan.
Mesolitik . 7. Contoh Bandar – Catal Huyuk di
1. Hidup secara nomad – Turki, Jericho di Jordan.
berpindah randah .
2. Tempat tinggal – tepi
tasik/sungai dan dalam gua . (2) Tamadun Manusia
3. Cara hidup - kelompok
keluarga dan berkumpulan a) Apakah makna tamadun.
4. Menyara hidup – 1. Tamadun bererti peradaban.
menangkap ikan , memburu 2. Perkataan TAMADUN daripada
binatang , memungut hasil bahasa Arab contohnya mudun,
hutan . madain dan madana. Rumusannya
5. Alat –alat batu – lebih kasar bermaksud ‘tinggi budi bahasa dan
yang mengutamakan pembukaan bandar’.
fungsinya bukan nilai seni. 3. CIVILIZATION ( dalam bahasa
Inggeris) daripada perkataan Greek
iaitu civitas bermaksud bandar.
4. Konsep tamadun barat ialah
c ) Ciri –ciri Zaman Neolitik . pembangunan lahiriah (kebendaan)
1. Hidup menetap dalam seperti undang – undang dan
kelompok besar dan ternak pembandaran.
binatang . 5. Orang barat menolak kemajuan
2. Menyara hidup – bercucuk rohaniah.
tanam dan ternak binatang . 6. Konsep Islam meliputi
3. Mempunyai bahan tembikar pembangunan lahiriah dan rohaniah,
. Islam juga mengambil kira
4. Alat – alat batu – lebih kemajuan tatasusila dan kebudayaan
halus/licin dan pelbagai yang luhur.
fungsi. 7. Orang barat yang menyokong
5. Mula mewujudkan kemajuan rohaniah ialah Richard
pengkhususan kerja. Sullivan.
6. Hasil artifak mereka lebih
baik.
b) Ciri – cirri tamadun. 7. Bahasa dan tulisan – bahasa terawal
1. Pembentukan tamadun – hasil seperti heogrolif,cuneiform dan
kemajuan pemikiran dan rohaniah ideogram. Kepentingan bahasa dan
manusia. tulisan ialah memperkembangkan
2. Petempatan kekal – corak hidupnya ilmu pengetahuan, perhubungan,
sistematik, bekalan makanan pentadbiran, keagamaan, idea dan
berterusan, kemajuan pertanian dan pemikiran.
penternakan, menyimpan makanan
dan mempunyai alatan seperti (c) Bagaimanakah proses
cangkul, teknologi pengairan dan pembentukan tamadun berlaku.
lebihan makanan yang menampung 1. Bermula dengan penyesuaian
pertambahan penduduk. manusia dan alam sekeliling.
3. Kehidupan berorganisasi – 2. Manusia memilih lembah sungai
merangkumi sosial, ekonomi dan untuk petempatan kerana tanahnya
politik. Hidup mereka stabil dan subur untuk pertanian, air dan
makmur, bermula dengan sistem pengangkutan.
keluarga kemudian menjadi 3. Contoh tamadun di lembah sungai
kompleks kerana penduduk ialah Mesopotamia di sungai Tigris
bertambah dan ekonomi pelbagai. dan Euphrates, Mesir purba di
Sistem sosial berbentuk piramid, sungai Nil, Indus di sungai Indus
bangsawan diketuai oleh raja (atas dan Hwang Ho di Sg. Hwang Ho.
sekali) pembesar seperti ahli agama,
ketua keluarga/kelompok, (3) Tamadun Mesopotamia
pentadbir,ilmuan, pakar seni(kedua),
rakyat biasa seperti petani dan (a) Dimanakah lokasi
pedagang (ketiga) dan hamba tamadun Mesopotamia.
(bawah sekali). 1. Tamadun paling awal.
4. Sistem Pemerintahan – untuk 2. Mesopotamia dalam bahasa
menjalankan pentadbiran. Ketua Greek bermakna tanah di
menggunakan unsur magis dan antara dua sungai.
dianggap wakil tuhan. Perundangan 3. Terletak di sungai Tigris
dicipta untuk keamanan dan dan Euphrates yang
kemakmuran. mengalir dari pergunungan
5. Pengkhususan pekerjaan – berlaku Turki ke lembah Iraq hingga
kesan kestabilan politik. Barang ke Teluk Parsi.
terhasil kerana kepakaran kumpulan 4. Dikelilingi pergunungan
tertentu. Kemudian berlaku system Zagros di timur laut, dataran
barter, kemudian berlaku tinggi Arab di barat daya
perdagangan, pertukaran ilmu dan teluk Paarsi di selatan.
pengetahuan, teknologi, budaya dan
hubungan dengan tamadun luar.
6. Agama dan kepercayaan – manusia b) Bilakah tamadun Mesopotamia
mula dengan kepercayaan berlaku.
Animisme. Mereka percaya kuasa 1. Bermula daripada zaman
ghaib menguasai alam sekeliling Neolitik.
maka mereka menyembah pokok 2. Kemudian muncul kerajaan
dan matahari. Kemudian mereka Sumeria, Akkad, Ur,
beragama, bermula dengan Babylon, Kassities,
menyembah lebih dari satu tuhan Assyria,Chaldea dan Parsi.
(politeisme).
3. Selepas kerajaan Parsi maka  Pemerintah terdiri dari raja , ketua
runtuhlah kerajaan orang pendeta , ketua tentera , dan
Mesopotamia. bangsawan .
 Rakyat terbahagi dua iaitu rakyat
(b) Proses pembentukan bebas ( seperti petani , artisan ,
tamadun Mesopotamia. pedagang ) dan hamba (tawanan
1. Terbahagi dua iaitu utara perang ) .
dan selatan Bandar
Baghdad. 3. Sistem pemerintahan :
2. Tamadun bermula di selatan  Berbentuk Teokrasi – raja dianggap
iaitu Sumer. tuhan ,wakil tuhan dan pemilik
3. Ia dimulakan oleh negara kota .
masyarakat Neolitik.  Walau bagaimanapun mereka tidak
4. Kemudian orang Sumeria menyembah raja , kecuali raja Raja
Berhijrah ke situ membina Naramsin di Akkad yang
petempatan, bertani dan menganggap dirinya terlalu agung
membina pengairan, bergelar “ Raja Empat Penjuru
sehingga berlaku lebihan Alam .
makanan dan pertambahan  Raja menjadi ketua pentadbir , ketua
pendudukan. tentera , ketua pendeta .
5. Daripada kampung akhirnya
 Raja juga menjadi ketua agama dan
menjadi Bandar seperti
beliau melantik keluarganya
Kish, Ur dan Mari yang
memegang jawatan di Zigurat .
terletak di sepanjang sungai
dan terusan.  Zigurat ialah pusat ibadat ,
perdagangan ,dan menyimpan
d) Ciri- ciri tamadun Mesopotamia. khazanah negara .
 Raja turut dalam soal tanah , cukai,
pertanian ,dan perniagaan .
1. Negara Kota :  Raja dibantu oleh bangsawan yang
 Mempunyai kawasan utama – iaitu ada ikatan keluarga .
pusat kota, tembok kota, luar kota
dan pelabuhan.
 Kubu pertahanan – lengkap dengan
pelbagai pintu gerbang. 4. Pengkhususan kerja :
 Dalam kota – ada istana, rumah  Ia berlaku kerana wujudnya lebihan
kediaman, rumah ibadat, pasar dan pertanian .
jalan yang lurus dan lebar.  Maka ada petani bertukar kerja
 Pusat kota – ialah rumah ibadat. menjadi perniaga , pedagang .
 Pengangkutan – seperti kapal, pedati  Mereka berniaga hingga ke Lembah
dan keldai. Indus .
 Hubungan luar – melalui jalann laut,  Perdagangan penting kerana
Bandar dan negara kota. kurangnya hasil bahan mentah .
 Maka logam , kayu – kayan ,
emas ,dari luar kerajaan ditukarkan
2. Organisasi sosial : dengan hasil pertanian mereka .
 Terbahagi dua iaitu pemerintah dan  Terdapat juga pengusaha tekstil ,
rakyat . tembikar dan tukang rumah kesan
pertambahan penduduk .
 Ada juga rakyat yang menjadi  Ilmu Astronomi membantu
tentera mempertahankan negara mereka menggunakan jalan laut.
kota daripada musuh .  Kalendar mereka berasaskan
system solar (12 bulan satu
5. Sistem Tulisan : tahun ).
 Ia bermula dalam bentuk gambar .  Ilmu perubatan – mementingkan
 Kemudian berbentuk simbol yang kesihatan tentera menggunakan
ditulis di atas tanah liat kerana tiada ubatan herba . Ramuan
kertas . perubatan dikatalogkan dan
 Tulisan ini berbentuk pepaku disampelkan penggunaannya
dikenali sebagai cuneiform . dan cara mengubatinya telah
dicatatkan .
e) Apakah sumbangan tamadun
Mesopotamia . 4. Pengangkutan :
 Roda menghasilkan kereta kuda
1. Kod Undang –undang Hammurabi untuk perang dan ketika aman pula
 Ia digubaloleh Rja Hammurabi ia digunakan sebagai kincir air
pemerintah Babylon . untuk pertanian dan mengawal
 Ia berteraskan hak rakyat terhadap banjir .
keadilan .  Kapal layar dan kenderaan roda
 Hukuman mestilah setimpal dengan menghubungkan mereka dengan
kesalahan tetapi berbeza mengikut wilayah di India dan Laut
susun lapis masyarakat . Mediterranean .
 Ia dipahat pada tembok dan tiang
besar .
 Ia menjadi dasar perundangan 5. Seni bina :
tamadun Mesopotamia .  Mereka membuat batu –bata dari
 Undang –undang ini mengelakkan tanah liat .
masalah pelbagai kaum dan susun  Mereka mencipta arca seperti
lapis masyarakat dan membawa patung raja Gudes .
perpaduan .  Arca dan tiang batu ada pada
bangunan Zigurat .
2. Hasil Tulisan :
 Melahirkan jurutulis yang 6. Empayar pertama dunia :
merekodkan urusan pentadbiran  Raja Sargon membina kerajaan
dan perniagaan – lengkap Akkad (empayar pertama dunia )
dengan resit , nota dan surat yang menyatukan wilayah –wilayah
kredit kerajaan Sumeria .
 Lahirnya epik Gilgameh – hasil  Beliau juga membentuk masyarakat
sastera mengenai falsafah dan berestika .
cara hidup orang Mesopotamia .
7. Perpustakaan diraja :
3. Ilmu pengetahuan :  Dibina oleh Ashurbanipal di Bandar
 Ilmu astronomi – pencerapan Nineveh .
pergerakan bulan ,bintang
,matahari telah ( 4 ) Tamadun Mesir Purba
memperkembangkan ilmu
matematik seperti tambah , tolak a) Dimanakah lokasi tamadun Mesir
, darab ,dan bahagi . Purba .
1. Di tebing sungai Nil dari utara  Di pusat Bandar terdapat kediaman
Mesir ke Laut Mediterranean . Firaun , pusat pentadbiran ,
2. Sg Nil berpunca dari sg Nil Biru pelabuhan , dan keagamaan .
dari Ethiopia dan sg Nil putih dari
Uganda . 2. Organisasi masyarakat.
3. Tanah sg Nil amat subur untuk  Firaun (atas sekali ) – raja berkuasa
pertanian dan petempatan . mutlak , dianggap sesuci , diwarisi
turun - temurun . Antara gelaran
b) Bilakah tamadun Mesir Purba Firaun –Tuhan Horus , Raja
berlaku. Matahari , (dipercayai anak tuhan
1. Bermula daripada zaman matahari iaitu Amon –Re ) . Ia juga
Neolitik . ketua pendeta, pemilik tanah, ketua
2. Kemudiannya di sekitar delta hakim dan ketua pahlawan .
dan bahagian pertengahan Mesir  Selepas Firaun – bangsawan, rahib,
wujud pula tamadun awal . tuan tanah dan jurutulis .
3. Tamadun terbahagi empat  Kemudian rakyat bebas – petani,
zaman iaitu zaman awal , zaman pedagang, artisan .
pertengahan , empayar , dan  Hamba (bawah sekali).
keruntuhan .
4. Zaman kejatuhan Mesir 3. Sistem pemerintahan :
diperintah oleh orang asing
 Diterajui oleh Firaun yang di bantu
seperti orang Libya , Assyria ,
oleh bangsawan bagi menjalankan
Parsi , Yunani dan Rom.
pentadbiran, menjaga keamanan ,
mengagih dan mengurus hasil
c) Proses pembentukan tamadun Mesir
makanan .
Purba.
1. Lembah Nil mulanya didiami oleh  Bangsawan ialah pembesar seperti
manusia zaman Gangsa . pegawai, penasihat dan gabenor
2. Alat logam membantu mereka wilayah yang ditakluki.
membina parit dan pengairan .  Kemudian Rahib yang mengawal
3. Ia membantu menyuburkan tanah hal keagamaan.
pertanian dan pertempatan .  Urusan pentadbiran juga dibantu
4. Beberapa kampung kemudian oleh jurutulis (orang awam yang
membentuk Bandar dan dilantik untuk menulis rekod
seterusnya daerah . kerajaan).
5. Akhirnya daerah –daerah  Wanita pernah menjadi firaun iaitu
dicantumkan dengan salah sebuah Firaun Hatshepsut yang berjaya
Bandar seperti Memphis dan memajukan pertanian dan terusan.
Thebes membentuk pusat  Pemerintahan firaun meliputi
pentadbiran Tamadun Mesir . Nubia, Palestin, Lubnan, hingga ke
Syria.
d) Ciri-ciri tamadun Mesir Purba
4.Pengkhususan kerja :
1. Pusat pentadbiran Firaun :  Contohnya menenun,
 Firaun Menes menyatukan semua membuat tembikar,
daerah di bawah satu pusat melombong emas di Nubia.
pentadbiran di bandar Thinis .  Eksport Mesir – seperti
 Kemudian berpindah ke Bandar tekstil, kertas.
Memphis , Thebes , Heliopolis ,  Kegiatan perdagangan maju
Fayoum dan Abydos . kerana banyak kapal dari Laut
Mediterranean dan Laut
Merah berlabuh di pelabuhan
Thebes, Memphis. 4. Pendidikan ;
 Untuk kanak- kanak keluarga atasan
5.Konsep politeisme dalam agama dan diberikan sejak umur rendah.
 Tuhan orang Mesir dikaitkan  Dikendalikan oleh rumah ibadat dan
dengan alam seperti Re ditadbir oleh kerajaan.
(Tuhan Matahari), Ra-Atum  Tujuan pendidikan melahirkan
(Tuhan Langit). pegawai kerajaan khasnya jurutulis
 Mereka percaya hidup selepas terlatih.
mati – mayat disimpan rapi,
lengkap dengan alat dan 5. Ilmu perubatan :
keperluan hidup. Alat  Pengamal perubatan diberi status
kebesaran dan keperluan yang tinggi dan berkhidmat untuk firaun
disertakan mengikut status dan masyarakat.
mayat.  Mereka memumiakan mayat kerana
ia berkait dengan kepercayaan orang
6. Sistem tulisan Mesir.
 Tulisan mereka dikenali  Mereka mahir dalam bidang fizik,
sebagai hiegroglif. kimia dan perubatan.
 Tulisan ini hasil kombinasi
gambar dan simbol yang 6. Ilmu Matematik :
berdasarkan bunyi.  Ilmu geometri, matematik dan sains
 Tulisan digunakan untuk melahirkan pengurus pertanian,
mencatat rekod pertanian, bekalan air dari Sg. Nil, bangunan
kutipan cukai dan untuk dan pyramid.
tujuan keagamaan.  Mereka menggunakan ilmu ini
untuk mengawal banjir .
e) Apakah sumbangan tamadun Mesir  Pengetahuan matematik dan sains
Purba. berjaya menukar padang pasir
menjadi kawasan pertanian hasil
1. Seni bina kemajuan pengairan .
 Seni bina piramid hasil ilham  Ilmu matematik dan astronomi turut
Imhotep (saintis, ahli fizik, arketik, membantu orang Mesir mencipta
perubatan, pengarang, dan penasihat kalendar 365 hari dan 12 bulan
firaun ). setahun .
 Imhotep membina bangunan
menggunakan batu- bata.
( 5 ) Tamadun Indus .
2. Kertas :
 Mereka mencipta kertas daripada a ) Dimanakah lokasi tamadun Indus
pokok papyrus. 1. Tamadun terawal di India
 Kertas digunakan untuk menyimpan terletak di Sg. Lembah Indus
khazanah bangsa (penulisan) (barat laut India).
menggantikan kepingan batu bata. 2. Sungai ini berpunca dari
pergunungan Himalaya mengalir
3. Tulisan : menuju ke laut Arab .
 Tulisan hiegrolif terpahat pada 3. Tamadun ini juga di kenali
makanan dan batu. sebagai tamadun Harappa .
 Tulisannya amat halus, cantik dan 4. Ia di kelilingi Bandaran Makran ,
seni. Pergunungan Baluchisan ,
Punjap dan Rajasthan ( timur ), yang bersambung antara satu sama
serta Kathiawar dan Gujerat lain
( tengara ) .  Bandar ini lengkap dengan sistem
kumbahan.
b ) Bilakah tamadun Indus berlaku .  Bandar ini dihubungkan dengan
1. Muncul 2500 S.M. dan merosot sungai sebagai jalan perhubungan.
1800 S.M.
2. Kemorosotannya disebabkan 2. Organisasi sosial :
serangan orang Aryan , banjir ,  Terbahagi dua golongan, atasan dan
kemarau dan gempa bumi . bawahan.
 Golongan atasan ialah pendeta,
pedagang.
c ) Proses pembentukan tamadun Indus .  Pendeta berkuasa berkaitan hal
1. Bermula di barat laut India yang keagamaan menyebabkan golongan
didiami oleh orang nomad yang bawahan taat kepadanya.
memburu dan mengumpul
 Pendeta dianggap pemerintah
makanan.
kerana tiada bukti wujudnya raja di
2. Kemudian wajud petempatan
sini.
kekal kerana sumber air dan
tanah yang subur di Lembah  Golongan bawahan ialah petani dan
Indus. buruh.
3. Seterusnya hasil pertanian dan  Petani menyerahkan sebahagian
penduduk bertambah hasil kepada pihak berkuasa.
menyebabkan perkembangan  Buruh menjalankan kerja buruh
Bandar seperti Mohenjo –Daro seperti menjaga kebersihan Bandar,
dan Harappa, serta pelabuhan membina tembok dan terusan.
Lothal dan Sutkagen Dor.
3. Pengkhususan pekerjaan :
 Kegiatan ekonomi mereka ialah
d ) Ciri –ciri tamadun Indus . perdagangan,
pertanian,pertukangan , dan
1. Bandar terancang : pembuatan .
 Terbahagi kepada dua bahagian  Perdangangan luar sehingga ke
iaitu: Mesopotamia, buktinya cap mohor
 Bahagian utama – mempunyai masyarakat Indus ada di
pusat pentadbiran dan keagamaan, Mesopotamia.
bangunan pentadbiran, tempat  Hasil dagang seperti emas, gading,
mandi awam, dan tempat manik dan pertanian.
menyimbah kawasan pertanian .  Petani menanam barli dan kacang.
 Bahagian kedua – kawasan  Artisan menghasilkan barang
perumahan. logam dan tembikar.
 Kemajuan Bandar ini dibantu oleh
kemajuan ilmu geometri dan 4. Amalan agama :
pembinaan. Ia juga hasil  Patung proto – Siva (seseorang yang
sumbangan tamadun Mesopotamia duduk bersila dan ada tiga tanduk di
dan Mesir Purba. kepala) melambangkan dewa
 Bandar di sini berasaskan blok – Brahma, Siva dan Vishnu. Patung
blok segi empat yang dipisahkan ini berkaitan dengan agama Hindu.
antara blok oleh jalan raya lurus
 Mereka juga percaya Tuhan ibu
sebagaimana masyarakat c) Proses pembentukan tamadun Hwang
Mesopotamia, Syria, Palestin. Ho.
1. Kesuburan Hwang Ho
5. Sistem tulisan : menyebabkan nomad menetap di
 Sistem tulisan mereka berbentuk sini.
piktograf tetapi ia masih misteri dan 2. Tapak Banpo berdekatan Badar Sian
belum dapat ditafsirkan. adalah petempatan awal penduduk
Hwang Ho.
e) Apakah sumbangan tamadun Indus. 3. Mereka bertani, menternak dan
berburu.
1. Perancangan Bandar : 4. Kemudiannya muncul bandar
 Kepakaran mereka ialah seperti Anyang di Sg. Huan.
menentukan letakan Bandar. 5. Ketika disnati Shang – berlaku
 Merancang Bandar memerlukan perluasan wilayah dan penyebaran
kemahiran ilmu geometri, kesenian, budaya di Lembh Hwang Ho.
matematik dan pembinaan. 6. Ketika Dinasti Chao- meluas ke
selatan Sg. Yangtze.
 Mereka mempunyai bahan binaan
bermutu, di mana batu – bata
d) Ciri – ciri tamadun Hwang Ho.
daripada tanah liat dibakar pada
suhu tinggi.
1. Negara Kota :
2. Sifat keterbukaan :  Perkembangan pertanian
membawa kepada
 Sikap terbuka menyebabkan mereka
kemunculan Bandar seperti
berhubung dengan masyarakat
negara kota Anyang di Sg.
Mesopotamia dan Mesir Purba.
Huan.
 Hubungan ini membawa kepada
 Di sini terdapat istana, kuil
pertukaran teknologi yang
dan pusat pentadbiran.
disesuaikan dengan keadaan
tempatan.  Raja, pembesar dan
golongan agama tinggal di
(6) Tamadun Hwang Ho Bandar ini.
 Bandar Anyang lengkap
a) Dimanakah lokasi tamadun Hwang Ho dengan tembok penghalang
1. Muncul di Sg. Hwang Ho yang subur musuh dan dikelilimgi
(utara China – dari tanah tinggi di barat perkampungan petani.
hingga ke Teluk Bo hai di timur)
2. bersifat setempat kerana keadaannya 2. Organisasi sosial :
bergunug – ganang dan padang pasir.  Lapisan atas – raja (teraju)
dan pembesar
b) Bilakah tamadun Hwang Ho berlaku.  Lapisan bawah – petani
1. Bermula pada zaman paleolitik (luar Bandar disekelilingi
(jumpaan Peking Men). kota), dan artisan (mahir
2. Kemudian zaman Neolitik – bertani dan teknologi gangsa seperti
menternak. membuat senjata, perisai
3. Seterusnya Dinasti Hsia (dinasti dan hiasan).
pertama/belum dipastikan).  Lapisan paling bawah –
4. Selepas itu Dinasti Shang dan diganti hamba.
pula oleh Dinasti Chao kerana
kezaliman pemerintahan. 3. Pengkhususan pekerjaan :
 Pembesar mempunyai  Maka mereka menyembah roh
tentera kereta kuda dan nenek moyang, tuhan syurga, tuhan
berjalan kaki. bumi, sungai, bukit dan gunung.
 Petani memenuhi keperluan  Upacara agama menggunakan
golongan atasan. muzik, tarian dan upacara korban
 Golongan artisan mencipta yang diketuai oleh bomoh.
tembaga (bekas minuman  Mereka juga percaya tulang oracle
dan makanan), senjata dan yang boleh meramal sesutu keadaan.
tembikar.  Bomoh akan meletakkan tulang ini
 Hamba sebagai tentera di atas unggun api hingga timbul
paksaan dan buruh upacara rekahan yang boleh ditafsir olehnya.
korban dan penyembahan.
7. Sistem Tulisan :
 Rekahan tulang oracle telah
4) Sistem pemerintahan Dinasti Shang : memberi idea tulisan di negeri
 Pengganti raja ialah saudara lelaki China yang berbentuk ideogram
lebih muda atau anak lelaki raja. (tulisan simbol)
 Raja berkuasa di pusat pentadbiran.  Pada mulanya tulisan ini berbentuk
 Raja mendapat mandat daripada gambar seperti bulan, matahari dan
tuhan dan tidak perlu pengesahan sungai. Kemudian berubah seperti
politik. tulisan hari ini.
 Raja dibantu oleh golongan
bangsawan dan pegawai kerajaan. e) Apakah sumbangan tamadun Hwang
 Bagi wilayah diluar pusat Ho.
pentadbiran, raja dibantu oleh
golongan bangsawan yang 1. Pemerintahan Monarki :
mentadbir wilayah. Maka  Sistem ini berterusan hingga Dinasti
bangsawan berhak memungut cukai, Ching.
mengurus pertahanan dan undang –  Beberapa perubahan berlaku seperti
undang. konsep maharaja.
 Sistem ini diasimilasikan oleh  Maharaja dikaitkan dengan anak
Dinasti Chao. syurga dan mandat syurga.

5. Sistem pemerintahan Dinasti Chao : 2. Kemajuan pertanian :


 Membahagikan pemilikan tanah  Terusan dibina untuk mengairi
kepada wilayah – wilayah. tanaman dan mengelak banjir, ia
 Setiap wilayah dilantik pembesar dimajukan oleh Shih Huang Ti.
tempatan.  Teknologi membajak, cangkul dan
 Pembesar ini berikrar taat setia sabit dicipta.
kepada raja dan diberi hadiah kereta  Petani telah mula menggunakan
kuda, senjata gangsa, hamba dan batas tanaman.
binatang.  Kemudian alat pertanian kayu
 Mereka juga melindungi raja dan bertukar kepada besi.
menyediakan tentera ketika perang.
 Pembesar ini juga menjadi ketua 3. Kemajuan tulisan :
agama.  Tulisan meluas dlam bidang
6. Keagamaan : penulisan dan pencetakan.
 Mereka mengamalkan kepercayaan
animisme, politeisme.
 Tulisan digunakan di sekolah China 3. Peningkatan ini berkaitan dengan
dan berkembang ke Korea dan kemahiran menghasilkan idea baru
Jepun. dari aspek sosial, politik dan
ekonomi.
4. Kepercayaan :
 Kepercayaan pemujaan roh nenek b) Tamadun Yunani.
moyang kekal sehingga kini 1. Letakan – di Semenanjung Greece
mengikut kesesuaian masa seperti dan pulau sekitarnya yang
korban manusia diganti dengan dikelilingi laut Mediterranean dan
makanan, duit kertas dan barang Aegen.
perhiasan. 2. Bermula dengan negara kota (polis)
 Konsep Yin Yang (kuasa pasif dan – hasil gabungan beberapa bandar
aktif) serta Feng Hsui dan kampung.
(keharmonian manusia dan alam 3. Setiap negara kota mempunyai
sekitar) juga masih diamalkan sebuah kota yang dikelilingi
hingga kini. kawasan pertanian.
4. Dalam kota pula terdapat pasar,
kubu kuil dan istana.
5. Contoh negara kota terkenal ialah
5. Sistem kelendar : Athens dan Sparta yang terletak
 Kalendar Shang ada 30 hari sebulan berhampiran Laut Mediterranean.
dan 360 hari setahun. 6. Setiap negara kota mempunyai
pemerintahan dan undang – undang
 Raja menetukan musim menanam
tersendiri serta mempunyai
dan menuai mengikut kalendar.
beberapa tuhan.
 Kalender penting untuk menentukan
7. Masyarakat dalam negara kota
tarikh perkahwinan, memburu dan
sentiasa bersatu padu tetapi perang
pengkebumian.
kerap berlaku antara negara kota.
6. Falsafah perang sun Tzu :
c) Tamadun Rom
 Karya The Art of War 1. Letakan – di Bukit Palatine
membicarakan hal perang bagi berhampiran Sg. Tiber di lembah
menangani musuh. Latium yang didiami oleh
 Ia telah diaplikasikan dalam urusan masyarakat latin.
perniagaan. 2. Ia berkembang ketika diperintah
oleh Romulus.
3. Kemudian wujud majlis
BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN perbandaran di setiap Bandar yang
mentadbir tanpa gangguan
(1) Latar belakang tamadun pentadbiran pusat di Rom.
4. Bandarnya lengkap dengan bekalan
a) Apakah peningkatan tamadun. air, sistem pemanas, rumah ibadat,
1. Kemampuan manusia menggunakan teater, sarkas, tempat forum, rumah
pemikiran untuk mengawal dan mandi awam dan istana.
menggunakan sepenuhnya alam 5. Contohnya Bandar pompei lengkap
sekitar. dengan pejabat, dewan,
2. Seterusnya ia akan membawa perpustakaan, makhamah, pintu
kepada kehidupan yang lebih maju gerbang, Colloseum, paip bawah
dan kompleks berbanding tanah, saliran, terusan, industri dan
sebelumnya. pengangkutan.
6. Penduduknya seramai 50 ribu orang 4. Kemudian lahir aristokrat
pada tahun 80 M. dikalangan konsul tadi yang
memiliki kuasa besar, sistem ini
d) Tamadun India. ialah aristokrasi.
1. Kedatangan orang Aryan 5. Kemudian berlaku ramsapan kuasa
membentuk zaman Vedik sempena kerana rakyat tidak puas hati – maka
kelahiran kitab – kitab Veda. muncul sistem ditaktor dikalangan
2. Agama Hindu lahir pada zaman golongan kaya atau tentera.
Vedik ini. 6. Rampasan kuasa ini ditentang oleh
3. Kemudian tamadun ini berpindah ke aristocrat – maka muncullah
Lembah Ganges. demokrasi.
4. Pada masa ini, pemerintah ialah 7. Sistem demokrasi di Athens –
golongan raja. tersapat Dewan Perhimpunan dan
5. Dua bentuk kerajaan terbentuk – Majlis. Semua warganegara lelaki
janapada (kerajaan kecil) dan menjadi anggota Dewan
mahajanapada (kerajaan besar). Perhimpunan selama 6 bulan hingga
6. Chandragupta Maurya kemudiannya 1 tahun. Dewan ini berhimpun 3 kali
menyatukan kerajaan – kerajaan setahun, ahli boleh mencadangkan
kecil, maka muncullah empayar dasar kerajaan, tetapi keputusan di
pertama di India di bawah Dinasti kendalikan oleh Majlis. Ahli Majlis,
Maurya (menyatukan utara India). Majistret dan Juri dilantik oleh
7. Kemuncak kegemilangan dinasti ini dewan, maka dewan berkuasa penuh
ketika di zaman Asoka. keatas ketiga – tiganya.
8. Negara kota yang mengamalkan
e) Tamadun China. sistem raja berkuasa mutlak tidak
1. Letakan – di Lembah Hwang Ho mengamalkan sistem demokrasi.
hingga ke selatan China. 9. Sistem tentera di Sparta pula
2. Empayar pertama ialah Dinasti pertahanan amat penting, anak lelaki
Chin. dilatih menjadi askar yang handal
3. Mahraja Shih Huang Ti dan patriotic.
memperluaskan empayar hingga ke
Sg. Merah di Vietnam. b) Tamadun Rom.
4. Jajahan yang luas disatukan di 1. Bermula dengan sistem raja
bawah pentadbiran pusat. berkuasa mutlak iaitu keturunan
raja Etrucan (bukan keturunan
(2) Pemerintahan dan pentadbiran. Latin tempatan).
2. Patrician (bangsawan) mengetuai
a) Tamadun Yunani. pemberontakan masyarakat Latin
1. Bentuknya berubah- ubah seperti menjatuhkan raja Etruscan.
monarki, oligarki, aristokrasi, 3. Kemudian dibentuk sistem
diktator dan akhirnya demokrasi. Republik – dua konsul dilantik
2. Di Athens – mulanya mengamalkan oleh Dewan Senat supaya tiada
sistem beraja. Raja menjadi ketua yang lebih kuasa. Konsul dibantu
hakim, tentera dan agama. Beliau oleh Dewan Senat (bangsawan)
dibantu oleh konsul yang terdiri bagi membincangkan hal
daripada golongan kaya. pentadbiran dan perundangan.
3. Kemudian konsul menjadi kuat dan Konsul dilantik dikalangan ahli
raja merosot – raja dipilih tetapi Dewan Senat yang biasanya
kuasa terhad. Beberapa orang praeotor (pemerintah tentera). Di
konsul memerintah, sistem ini bawah Dewan Senat ialah Dewan
dinamakan oligrarki. perhimpunan (semua rakyat Rom).
Keputusan Dewan Senat perhikmatan awam berasaskan
disampaikan kepada Dewan peperiksaan awam. Sistem ini
Perhimpunan untuk diluluskan. diwujudkan oleh Dinasti Han, tokoh
4. Pemerintahan bercorak empayar pentingnya ialah Shih Huang Ti.
ketika Julius Caesar – berlaku
selepas perluasan kuasa ke (3) Perundangan.
Macedonia, Yunani, Mesir hingga
ke Brittania dan Jerman. Wilayah a) Tamadun Yunani.
kecil telah disatukan di bawah 1. Dewan Perhimpunan menggubal
pentadbiran pusat. Julius bergelar undang- undang.
maharaja menjadi diktator dengan 2. Plato dalam bukunya Republik
menguasai tentera dan Senat. mengatakan negara harus diperintah
5. Maharaja Augustus membentuk oleh ahli falsafah.
empayar keamanan Rom (Pax 3. Katanya ahli falsafah berupaya
Romana) meliputi benua Asia, menggubal undang – undang.
Afrika dan Eropah.
b) Tamadun Rom.
c) Tamadun India. 1. Hukum kanun 12 ialah undang-
1. Dua bentuk kerajaan – kerajaan undang ynag pertama.
kecil ( kepuakan/tiada raja ) dan 2. Ia dipahat pada kayu papan 12 dan
kerajaan besar ( diketuai raja diletakan di tempat awam.
seperti kerajaan Kashi, kosala ). 3. Lahir pada zaman Republik,
2. Raja bekuasa mutlak kemudian Maharaja Justinian
diperkukuhkan dengan kepercayaan mengemaskini dan
raja suci dan harus dihormati. membukukannya.
Brahim menjadi penasihat raja dan 4. Beliau akhirnya melahirkan Kod
Ksyatria menjadi pemerintah Undang – undang Rom yang
tertinggi. dikenali sebagai Undang – undang
3. Pemerintahan empayar – Raja Justinian.
Maurya menjadi maharaja.
Empayar ini meliputi dari Teluk c) Tamadun India.
Benggala ke Pergunungan Hindu 1. Dharma Sastra ialah kitab undang –
Kush. Ibu negaranya ialah undang Hindu tertua.
Pataliputra. 2. Raja memelihara kesucian undang –
4. Kegemilangan Dinasti Maurya undang.
ketika pemerintahan Asoka telah 3. Denda kesalahan bergantung
menamatkan perang Kalinga, keseriusan kesalahan.
membentuk kedamaian menakluk 4. Brahmin dominan dalam hal undang
melalui penyebaran agama Buddha – undang kerana mereka mahir
dan membentuk birokrasi berkaitan hal keagamaan.
pentadbiran. 5. Ketika Dinasti Maurya – undang –
undang disampaikan sebagai titah
d) Tamadun China. perintah diraja yang diukir pada
1. Sistem feudal bertukar kepada tiang Asoka yang berpegang kepada
pentadbiran pusat kerana perluasan kesejahteraan rakyat.
kuasa empayar Dinasti Chin.
2. Konsep raja menjadi maharaja. d) Tamadun China.
3. Maharaja membentuk birokrasi 1. Dua prinsip utama – hukuman berat
awam dan melantik pegawai dan bercorak kolektif.
dikalangan rakyat. Perlantikan 2. Undang – undang berasaskan
dibuat oleh jawatankuasa falsafah Legalisme yang digubal
dan diperkenalkan olek Han Fei d) Tamadun China.
Tzu yang menyatakan undang – 1. Shih Huang Ti menyatukan seluruh
undang tegas dapat mengawal kerajaan kecil di China.
tingkahlaku manusai. 2. Beliau memerintah secara automatik
3. Undang – undang tiada belas ( tegas dan mutlak ).
kasihan dan penguatkuasaannya 3. Bangsawan dihapuskan dan gabenor
perlu dipelihara. serta panglima tentera dilantik
4. Sebaliknya ajaran Confucius mentadbir wilayah.
menekankan raja berpekerti baik 4. Beliaumembina Tembok Besar
dan menjaga keharmonian. China untuk menghalang serangan
orang gasar.
5. Maharaja Han Wu Ti (Dinasti Han )
(4) Perluasan kuasa meluaskan empayar ke Sinkiang,
Lembah Tarim, Yang Tze, Kwangsi
a) Tamadun Yunani. dan Kwang Tung. Pada masa ini
1. Philip II – menyatukan Macedonia pengaruh China hingga ke Jepun
dan Yunani. dan Turkistan dan keamanan China
2. Alexander The Great – menguasai diwujudkan.
Parsi, Mesir, Turkistan Samarkand
dan seluruh kawasan Laut (5) Peningkatan ekonomi.
Mediterranean.
3. Beliau menyebarkan kebudayaan a) Tamadun Yunani.
Hellenistik (campuran budaya 1. Semua negara kota kecuali Sparta
Yunani, Parsi, dan budaya timur yng menumpukan perdagangan kerana
lain) ke Itali, Iskandariah dan bumi bergunung – ganang tidak
Antioch. sesuai untuk pertanian. Kesannya
4. Empayar Yunani berakhir dengan perdagangan melalui jalan laut
kematian Alexander dan munculnya dengan wilayah luar dijalankan.
empayar Rom. Mulanya perdagangan pesisir pantai
seperti dengan Mesir, Syria.
2. Athens dan Corinth kekurangan
b) Tamadun Rom. makanan kerana kurang tanah
1. Augustus Caesar – mengubah sistem pertanian, maka mereka
republik menjadi sistem empayar mendapatkan makanan dari kawasan
yang meliputi Britain, Sepanyol, Sg selatan dan Laut Hitam.
Rhine, Sg Danube, Laut Hitam, 3. Athens juga menjadi pusat
Turki dan Palestin. pengumpulan barang dari timur.
4. Cukai yang dikenakan di sini telah
c) Tamadun India menaikkan harga barang, kesannya
1. Chandragupta Maurya mempunyai ramai rakyat Yunani berpindah ke
tentera yang besar untuk menguasai Alexandria pada zaman Gracco –
India Utara, Punjab dan sempadan Rom.
India Barat.
2. Anaknya Bindusara meluaskan ke b) Tamadun India.
Mysore di selatan India. 1. Perdagangan dalam kerajaan
3. Asoka lebih lembut dan Maurya seperti di Anga dan Kalinga
menekankan agama Buddha. – barangannya seperti senjata, emas,
4. Ketika Asoka seluruh India berjaya gading gajah.
ditakluk hasil kemenangan dalam 2. Perdagangan antarabangsa dengan
Perang Kalinga. Macedonia, Sri Langka, Asia
Tenggara – pelabuhan terlibat : 2. Di Sparta – pendidikan untuk
Tamralipti, Cambay,. melahirkan tentera yang gagah dan
3. Wujud persatuan perdagangan setia kepada negara kota (kemahiran
(sresthin) di setiap Bandar – seperti fizikal dan senjata amat
Persatuan Tukang Kayu, tukang dipentingkan).
Logam. 3. Banyak sekolah falsafah dibina
4. Matlamat persatuan ini, mengawal seperti di Athens, Thebes yang
harga, kualiti barang dan gaji melahirkan sejarawan seperti,
pekerja – persatuan ini dikawal oleh Herodotus, pemikir sains seperti
raja. Thales, Anaxagoras.
5. Mata wang emas digunakan ketika 4. Athens menjadi pusat cendiakawan
zaman Gupta. penting ketika pericles.
6. Perusahaan utama – sutera (di
Bengal), kain kapas, emas. b) Tamadun Rom.
7. Cukai hasil perdagangan buah – 1. Mereka menyerap unsur Yunani
buahan dan pertanian dikutip untuk pada peringkat awal.
menyara tentera, pentadbir dan raja. 2. Pendidikan mementingkan aplikasi
8. Zaman Gupta – memperoleh rempah pratikal ilmu – contohnya membina
dari alam Melayu, tembikar dari infrastuktur dan kemudahan awam.
China. 3. Pendidikan ini melahirkan jurutera
pengairan, bangunan.
c) Tamadun China.
1. Kemajuan pertanian menambah c) Tamadun India.
hasil petani seperti kolar kuda 1. Pendidikan bermula pada zaman
menarik tenggala untuk membuat Vedik yang mementingkan agama
batas, penyisir tanah , tanaman Hindu yang mendominasi oleh
bergilir, teres bukit dan terusan. kaum lelaki.
2. Perusahaan tembikar, logam, sutera 2. Mereka menggunakan kitab veda
(zaman Dinasti Han) – didagang ke dalam bahasa Sanskrit.
alam Melayu, India, Timur Tengah 3. Keadah yang digunakan ialah
dan Barat. menghafal kitab Veda.
3. Mula – mula melalui Jalan Sutera 4. Tumpuan pendidikan ialah agama
(darat), kemudian Jalan Laut (persediaan selepas mati ).
(Dinasti Tang). 5. Pendidikan awal terdapat di istana
4. Di China muncul persatuan dan rumah.
perdagangan yang melahirkan ramai 6. Kemudian lahir sistem pendidikan
golongan pertengahan kesan tinggi di kolej Brahman, universiti
perdagangan dalam negeri, ia turut agama Buddha di Nalanda.
memajukan pengangkutan di China 7. Untuk menjadi Brahmin mereka
seperti jalan raya, jambatan, kereta harus menghafal Veda yang
kuda dan kereta lembu. menggandungi peraturan ritual,
mentera dan lagu – lagu agama,
(6) Pendidikan mempelajari karya saintifik dan
falsafah.
a) Tamadun Yunani. 8. Zaman seterusnya pendidikan untuk
1. Di Athens – pendidikan bertujuan meningkatkan ilmu sains, mengatasi
melahirkan manusia seimbang buta huruf dan mendapat jawatan
(rohani dan jasmani) seperti aktiviti kerajaan.
pendidikan, sukan, sastera, pidato,
muzik, menulis. d) Tamadun China.
1. Matlamat pendidikan untuk lulus 1. Mengambil falsafah Yunani
peperiksaan awam. contohnya falsafah Rom (stoisisme)
2. Tiga peringkat pendidikan ialah diasaskan oleh Zeno (ahli Yunani).
rendah, menengah, tinggi. 2. Falsafah ini mengajar kebahagian
3. Peringkat rendah – dan nasib manusia bergantung
mengenal/menghafal tulisan kepada alam, penekanan kepada
ideogram dan 9 buku suci. keadilan, tanggungjawab,
4. Peringkat menengah – menumpukan keberanian dan perikemanusiaan.
karangan dan sastera.
5. Peringkat tinggi – menterjemah c) Tamadun India.
buku suci. 1. Falsafah terawal di dunia direkod
6. Peperiksaan awam 3 tahap – Hsiu ialah falsafah India.
Tai (ijazah pertama), Chun – Jen 2. falsafah mereka bersumberkan kitab
(sarjana) dan Chin Shih (doctor Veda seperti Rig Veda, Yajur Veda,
falsafah). Upanishad.
7. Peperiksaan tahap 1 di daerah, tahap 3. Falsafah bukan aliran Veda
2 di ibu kota daerah dan tahap 3 di bersumberkan ajaran seperti
ibu kota empayar (di istana / di Carvaka, Buddhisme.
hadapan Maharaja).
8. Peluang kerjaya – menjadi pegawai d) Tamadun China.
kerajaan dan pada tahap 3 mereka 1. Falsafah China menekan hubungan
akan menjadi pendidik. manusia dengan manusia. Sumber
9. Waktu peperiksaan – tahap 1(3 utama – Confucianisme, Taoisme,
tahun 2 kali), tahap 2 dan 3 (3 tahun Mo Tzu, tetapi Mo Tzu (Mencius)
I kali). menolak Confucianisme.
2. Mo Tzu menekankan hubungan
(7) Falsafah manusia dengan alam sekitar.
3. Falsafah Legalisme pula berasaskan
a) Tamadun Yunani. fahaman ‘’hanya undang – undang
1. Ahli falsafah seperti Herodotus, akan memberi nilai baik’’.
Socrates, Aristotle, Plato.
2. Isu utama – nilai individualisme, (8) Sains dan Teknologi.
kehidupan manusia, demokrasi.
3. Herodotus ialah bapa sejarah, a) Tamadun Yunani.
karyanya ialah ‘ History of Persian 1. Thales telah mengembangkan ilmu
War’. geometri Mesir Purba.
4. Thucydides seorang pengasas 2. Pythagoras – memperkenalkan
sejarah saintifik, karyanya ialah ‘ Teorem Pythagoras dan
History of the Peloponnesia War’. mengembangkan ilmu geometri
5. Falsafah Yunani mengajar manusia Mesir Purba dan Babylon.
berfikir secara rasional dan sikap 3. Hippocrates – Bapa Perubatan.
ingin tahu. 4. Archimedes – ahli matematik dan
6. Plato dalam buku republik fizik, teorinya ialah isipadu air dan
menyatakan masyarakat dan negara gravity.
yang baik di perintah oleh ilmuan 5. Ptolemy – ahli astronomi Yunani.
dan ahli falsafah. 6. Sistem angka Yunani ialah
7. Aristotle (guru Alexander the Great) herodianic dan ionic.
– membincangkan cara berfikir yang
teratur. b) Tamadun Rom.
1. Boethius – mendapat pengaruh
b) Tamadun Rom. matematik Yunani, beliau
mengaitkan matematik dengan 3. Mereka turut menggunakan tanah
muzik, geometri, astronomi. liat, batu – bata, pintu gerbang, parit
2. Ilmu pelayaran (ciptaan perahu besar, menara.
layar) – memajukan perdagangan 4. Kota Larangan – istana maharaja
dengan Yunani, India dan China. yang banyak dewan. (balai
penghadapan, temapt hukuman,
c) Tamadun India. keraian) dan taman.
1. Ilmu astronomi diambil daripada 5. Kuil dan Pagoda – temapt tinggal,
kitab Rig Veda. ruang tamu, pemujaan.
2. Ilmu matematik India seperti konsep
geometri, angka Brahmin, angka (10) Bahasa dan Kesusasteraan.
Kharosti.
3. Ilmu perubatan – berkaitan dengan a) Tamadun Yunani.
fisiologi (yoga). 1. Hesiod – penyair dan penulis puisi
Theology dan Works and Days.
d) Tamadun China. 2. Homer – menghasilkan Lliad dan
1. China menganggap astronomi ialah Odyssey.
ilmu sains negara. 3. Tulisan orang Phoenecia tersebar di
2. Ilmu perubatan – berkaitan konsep Yunani ( ditambah huruf vokal ),
Yin Yang (keseimbangan kemudian ko Rom dan Asia
membolehkan manusia sihat). Tenggara (huruf rumi).

(9) Seni Bina.


b) Tamadun Rom.
a) Tamadun Yunani. 1. Penulis dan penyajak patriotisme –
1. Aeropolis oleh Pericles – atas tujuan Cicero dan Virgil
keagamaan dan pusat kegiatan.
c) Tamadun India.
b) Tamadun Rom. 1. Masyarakat Dravidia – bahasa
1. Aqueduct – bekalan air. Telegu, Malayalam.
2. Colloseum – pahlawan bertarung 2. Masyarakat Indon – Arya – bahasa
dan teater. Sanskrit yang melahirkan bahsa
Hindi, Urdu, Punjabi.
c) Tamadun India. 3. Sastera India terbahagi 3 iaitu vedik,
1. Stupa Besar di Sanchi – tujuan epik dan sajak.
keagamaan. 4. Epik Mahabharata dan Ramayana –
2. Great Bath – binaanya baik dan mengenai tentera baik dan tentera
lengkap. jahat.
3. Kompleks kuil di Gua Ajantha dan
Gua Ellora – bercirikan agama d) Tamadun China .
Buddha/Hindu. 1. Wujud dialek – Mandarin, Wu,
4. Menara pelbagai bentuk – kon, Hakka, Kantonis.
kubah dan pagoda. 2. Ssu – ma Chien mencipta karya
sastera prosa ‘’Shih Chi’’
d) Tamadun China. 3. Tokoh puisi – Tu Fu, Li Po (semasa
1. Tembok Besar China – kubu Dinasti Tang).
pertahanan sepanjang 1500 batu dari 4. Ketika Dinasti Han – terpelajar
Kansu ke Peking. perlu mampu bersajak.
2. Bandar purba tembok batu –
Changan, anyang, Peking. (11) Sistem Sosial.
a) Tamadun Yunani. 1. Republik- sistem 2 konsul.
1. Di Athens terbahagi 3 kumpulan – 2. Zaman kini di India, Perancis dan
warganegara (ada hak politik), Afrika Selatan – mempunyai unsure
bukan warganegara dan hamba demokrasi memilih president.
(tiada hak politik). 3. Aqueduct, Collosium menjadi
2. Di Sparta 3 kelas – warganegara sumber pelancongan.
tulen, pekerja/artisan/pedagang, 4. Bahasa Latin digunakan agama
helot (penguasaha tanah / majoriti). Kristian.
5. Sukan Olimpik terus diadakan 4
b) Tamadun Rom. tahun sekali hingga kini.
1. Terbahagi tiga – warganegara (orang
Rom), bukan warganegara (penduduk c) Tamadun India.
taklukan) dan hamba. 1. Agama Buddha dan Hindu hingga
kini.
c) Tamadun India. 2. Stupa, candi dan pagoda menjadi
1. Sistem 4 kasta utama – Brahmin, sumber pelancongan.
Ksyatria, Vaisya, Sudra. 3. Bahasa Sanskrit digunakan agama
2. Perkahwinan lelaki/wanita dan Hindu/Buddha.
bercampur gaul kasta berbeza tidak 4. Karya Ramayana Mahabharata
dibenarkan. masih dirujuk.

d) Tamadun China.
1. Terbahagi 3 kelas utama – atasan d) Tamadun China.
(pentadbir seperti maharaja dan 1. Confucianisme dan Taoisme
keluarganya, bangsawan dan sida - menjadi amalan hingga kini.
sida ), rakyat bawahan (petani, 2. Tembok Besar China menjadi
artisan), dan hamba.Kumpulan dua sumber pelancongan.
dan tiga ialah kumpulan sokongan. 3. Mewariskan teknologi kertas dan
2. Confiucius membahagikan 4kelas – tembikar.
teratas (sarjana/pegawai), ke- 4. Sistem peperiksaan awam
2(petani), ke-3(tukang), diteruskan dan diubahsuia.
terbawah(pedagang).
3. Setiap individu boleh bertukar kelas. (13) Kemunculan Agama dan Ajaran
Utama Dunia.
(12) Sumbangan tamadun kepada dunia
hari ini a) Agama Hindu
1. Perkataan Hindu mulanya
a) Tamadun Yunani. merujuk penduduk di Sg
1. Demokrasi – rakyat terlibat secara Sindhu (Indus).
langsung. 2. Kemunculan agama ini
2. Kesan di Malaysia – demokrasi tidak dapat dikenalpasti.
berparlimen. Dikatakan muncul ketika
3. Aristotle, Socrates, Plato menjadi tamadun Indus dan kian
rujukan falsafah moden. jelas pada zaman Vedik
4. Karya Iliad masih dirujuk. dengan adanya kitab Veda
5. Teknologi matematik dan sains (pegangan Hindu ).
masih diterima pakai. 3. Percaya tuhan 3fungsi –
Brahman (mencipta),
b) Tamadun Rom.
Vishnu ( memelihara) dan lumra, kesengsaraan
Siva (membinasa). berpunca daripada nafsu
4. Enam aliran agama ini ialah memperoleh kekayaan, cara
Saivisme, Vaishnavisme, mengelak kesengsaraan
Saktham, Ganapathyam, dengan mengatasi nafsu,
Kaumaram dan Saura. cara menamatkan
5. Hindu didominasi golongan kesengsaraan dengan “Jalan
Brahmin. Lapan Lapis Mulia”).
6. Zaman Gupta ialah zaman 5. Empat kebenaran dapat
kegemilangan Hindu, dicapai melalui lapan jalan,
zaman Maurya dan Asoka antaranya pengetahuan yang
pula Buddha menjadi baik, membuat amalan suci
saingan Hindu. seperti bersedekah.
7. Hukum Karma – berkaitan 6. Kegemilangan agama ini
kelakuan manusia semasa ketika zaman Asoka, ia
hidup dan kelahiran semula menjadi agama rasmi
selepas mati, kelahiran ini kerajaan Maurya dan
bergantung Karma berkembang ke Tibet, Sri
(kelakuan baik/buruk ketika Lanka, Asia Tenggara dan
hidup). China.
8. Tujuan hidup untuk 7. Agama ini menggunakan
mencapai Moksya bahasa Pali dan kitab
(kebebasan mutlak ), Tripitaka.
sesiapa mencapai Moksya
akan bersatu dengan tuhan c) Agama Kristian.
dan tidak akan lahir ke 1. Diasaskan oleh Jesus Crist
dunia. yang berasal dari Jerusalem.
9. Syarat mencapai Moksya 2. 25 Disember tarikh lahir
perlu berbuat bsik semasa Jesus (Hari Natal ).
hidup. 3. Dua kitab suci (Old
Testament dan New
b) Agama Buddha Testament) dikenali sebagai
1. Diasaskan oleh Siddharta Bible.
Gautama (dikenali Buddha). 4. Pada mulanya agama ini
2. Kemunculannya kesan mendapat tentagan orang
penentangan golongan Eropah termasuk
Ksyatria terhadap Brahmin pemerintah Rom. Sebelum
dalam hal agama. kedatangan Kristian orang
3. Sistem kasta yng ketat Eropah majoritinya adalah
menyebabkan Gautama pagan (tiada agama).
mencari kebenaran dengan 5. Kristian diterima pada
bertapa di bawah pokok zaman Rom semasa
bodhi di Uruveda. pemerintahan Constantine.
Kebenaran yang di Beliau mengecualikan kerja
temuinya dipercayai akan berat kepada mereka yang
melepaskan diri manusia menjalankan aktiviti agama
daripada kesengsaraan. ini.
4. Asas ajarannya ialah empat 6. Hari Ahad dikhaskan
kebenaran mulia kepada aktiviti agama.
(kesengsaraan dan 7. Agama ini terus
kepehitan hidup adalah berkembang dari Zaman
Rom dikenali Empayar bertindak terhadap apa- apa yang
Kristian, kejatuhan Rom berlaku pada alam (wu – wei ), jika
tidak meruntuhkan Kristian bertindak manusia akan merosakkan
malah terus kukuh ketika dunia.
Zaman Pertengahan.
d) Agama Islam.
1. Islam diwahyukan kepada
Nabi Muhammad s.a.w.
melalui malaikat Jibril di
Gua Hira.
2. Islam ditentang oleh kaum
Quraisy Makkah dan nabi
pun berhijrah ke Madinah.
Islam bertapak kuat
bermula di sini.
3. Dua teras agama ini ialah
akidah (keyakinan seluruh
jiwa terhadap keesaan
Allah) dan syariah
(undang – undang yang
terkandung dalam Al-
Quran dan as – sunnah).
4. Orang Islam wajib yakin
Rukun Iman dan Rukun BAB3 : TAMADUN AWAL ASIA
Islam. TENGGARA.

e) Confucianisme.
1. Diasaskan oleh Confucius yang lahir (1) Petempatan Awal Asia Tenggara.
di Lu.
2. Beliau menjadi pegawai kerajaan di a) pembahagiaan kerajaan awal Asia
Lu, tetapi meletakkan jawatan – Tenggara.
mengembara menyebar idea kepada 1. Terbahagi dua iaitu kerajaan di
orang China. Tanah Besar Asia Tenggara dan
3. Beliau di sembah sebagai salah satu Kepulauan Asia Tenggara.
dewa orang China. 2. Kerajaan di Tanah Besar Asis
4. Ajarannya menekankan prinsip Tenggara seperti kerajaan Funan,
moral tinggi yang didapati daripada Angkor, Ayuthia.
pendidikan seperti perimanusiaan 3. Kerajaan di Kepulauan Asia
(ren), kesusilaan (li), taat ibubapa Tenggara seperti kerajaan Kedah
(xiao). Tua, Langkasuka (di Tanah Melayu)
dan Srivijaya.Majapahit (di
f) Taoisme. Kepulauan Indonesia).
1. Pengasasnya Lao Tze yang lahir di
Chu. b) Bilakah munculnya petempatan dan
2. Bekerja di Chou kemudian kerajaan awal.
mengembara menyebar idea. 1. Sumber bertulis dan artifak
3. Bukunya Tao Te Ching – arkeologi digunakan untuk
mengandungi falsafah Taoisme. menentukan jangka masa
4. Ajarannya seperti konsep Tao kemunculan sesuatu kerajaan.
(jalan) – setiap tindakan ditentukan 2. Kerajaan terawal adalah Funan
oleh Tao, maka manusia tidak boleh (dikatakan abad ke-2 M), buktinya
jumpaan langgam seni arca di sini pantai, lembah sungai dan
dipengaruhi langgam seni arca kepulauan seperti Srivijaya di Sg
Amravati India. Musi (Sumatera), Kedah Tua di Sg
3. Hubungan awal dengan China Mudadan Merbok (Kedah), Tiumah
berbentuk diplomatik. di Pulau Tioman (Pahang).
4. Hubungan awal dengan India 4. Terdapat juga kerajaan agraria yang
berbentuk kebudayaan. berkembang menjadi kerajaan
5. Hubungan perdagangan maritim contohnya Funan.
antarabangsa berlaku sejak zaman
logam buktinya jumpaan gendang
gangsa di Dongson (Vietnam), Batu
Buruk (Terangganu), Sg.Klang
(Selangor).
6. Hubungan perdagangan dengan
Rom juga berlaku buktinya jumpaan
manik di Kota Tinggi dan Muar
(Johor).
7. Bijih Timah telah diproses menjadi
gendang gangsa di Dongson dan
menjadi pelabuhan pembekal.
8. Kebanyakan petempatan awal ini
belum boleh ditakrif sebagai
kerajaan kerana masih belum b) Kegiatan ekonomi kerajaan agraria.
menpunyai raja. 1. Padi sawah di lembah sungai kerana
9. Walau bagaimanapun perdagangan bekalan air cukup.
maritim berkembang seiring dengan 2. Padi huma di tanah tinggi dan bukit
kemahiran membuat kapal layar dan dibuat teres dan relung kerana
perahu. kurang air.
10. Jumpaan manik dan tembikar 3. Tanaman sampingan seperti jagung,
membuktikan perdagangan maritime pisang, keledek.
berlaku sejak abad ke –5 SM tetapi 4. Hasil hutan seperti kayu gaharu,
kerajaan awal Asia Tenggara hanya damar, buah- buahan.
muncul pada abad ke –2 M. 5. Hasil rempah seperti cengkih, lada
hitam.
(2) Ekonomi kerajaan awal Asia 6. Sarang burung diambil dari gua
Tenggara untuk perdagangan.
7. Menangkap ikan di sawah, sungai,
a) Bentuk – bentuk kerajaan awal Asia paya.
Tenggara. 8. Kura – kura mendapatkan kulitnya.
1. Kerajaan Agraria – berasaskan 9. Menternak seperti lembu, kerbau,
pertanian, penternakan, memungut kambing, ayam.
hasil hutan dan laut. 10. Bermula dengan sara diri, kemudian
2. Kerajaan agraria ini muncul di tanah terdapat lebihan hasil dijual kepada
subur seperti kerajaan Dvaravati di penduduk Bandar atau kerajaan
Sg Irrawady (Myanmar), Kerajaan maritim.
di lereng bukit dan tanah gunung 11. Sistem pengairan amat penting
berapi – kerajaan Taruma dalam pertanian contoh Tasik Tonle
(Indonesia). Sap dan Sg Mekong di Angkor.
3. Kerajaan maritim – berasaskan
perdagangan, kelautan dan c) Kegiatan pertanian kerajaan agraria
perlabuhan. Ia terletak di pesisiran Angkor.
1. Raja Angkor (Indravarman 1) 10. Bekalan pelabuhan entrepot seperti
membina dan mengurus pengairan emas, timah, hasil hutan, dan hasil
dan baray, kesannya hasil padi dari kerajaan lain di sekitarnya.
menampung keperluan makanan 11. Emas menjadi tumpuan sehingga
penduduk Angkor. Semenanjung Tanah Melayu dan
2. Bekalan air diterima dari Sg Sumatera dikenali Semenanjung
Mekong yang mengalir ke Tasik Emas dan Bumi Emas – orang
Tonle Sap dan menyuburkan tanah. Yunani dan India telah mengetahui
3. Tasik ini turut mengairi sawah padi. tentang kekayaan emas di sini sejak
4. Tasik Tonle Sap juga membekalkan awal abad masihi lagi.
ikan air tawar. 12. Penduduk maritim yang terdiri
5. Tasik ini amat penting untuk daripada orang tempatan, orang laut
bekalan air minuman. dan orang dagang luar ini
menggunakan bahasa Melayu
d) Kegiatan ekonomi kerajaan maritim. sebagai lingua franca.
1. Kerajaan ini terletak di pesisir 13. Orang Melayu terkenal sebagai
pantai dan kepulauan. pelaut, pedagang, peneroka dan
2. Peringkat awal – menangkap ikan, mempunyai pelabuhan yang lengkap
memungut hasil laut. dengan kemudahan seperti di
3. Kemudian menjadi perkampungan Champa dan Srivijaya.
nelayan.
4. Ada yang berkembang menjadi
pengeluar emas, bijih timah. 14. Mereka mampu belayar kerana
5. Hasil lebihan telah didagangkan – berkemahiran membuat perahu
maka petempatan ini menjadi (jarak dekat ) dan kapal layar (jarak
tempat dagang dan pelabuhan jauh).
pembekal seperti Klang ( Selangor ), 15. Mereka juga tahu menggunakan
Kuala Selinsing ( Perak ). kaedah bintang di langit.
6. Pelabuhan ini disinggahi pedagang
untuk mendapatkan barangan – e) Ciri – ciri kerajaan maritim Srivijaya.
emas, timah, rotan, damar, hasil 1. Terletak di Sg. Musi dan Batang
laut. Hari.
7. Pelabuhan pembekal maju menjadi 2. Memiliki tentera yang besar, terdiri
pelabuhan kerajaan seperti Kedah daripada pelbagai golongan rakyat
Tua, Langkasuka, Srivijaya. termasuk orang laut. Mereka
8. Mulanya pelabuhan ini berdagang di mengawal keselamatan dan
kawasan berhampiran kemudian perdagangan di Selat Melaka.
berkembang, contohnya Langkasuka 3. Kapal dagang dalam perjalanan
dan Champa akhirnya berdagang antara China dan India singgah di
dengan Vietnam, China Selatan, sini kerana kedudukan
hingga ke India dan barat. pelabuhannya strategik di Selat
9. Pelabuhan entrepot muncul kerana Melaka.
kedudukannya yang strategik 4. Bekalan barang dagang dibekalkan
contohnya Kedah Tua dan Srivijaya dari kawasan pemerintahannya dan
yang terletak yang terletak di Selat jajahan takluknya.
Melaka dan Selat Sunda serta 5. Menurut I Tsing Sivijaya mampu
menjadi laluan perdagangan atara menghasilkan kapal besar.
China dan India. Ini juga
mendorong kedatangan pedagang ke f) Ciri – cirri kerajaan Kedah Tua/Chieh-
dua – dua negara ke situ. cha/Kataha.
1. Terletak di Sg. Mas (pada abad ke-5 (3) pengaruh agama Hindu /Buddha
hingga 11 – menganut agama dalam kerajaan awal.
Buddha ) dan di lembah Sg. Bujang
(abad ke –11 hingga 13 – menganut a) Proses permulaan kedatangan
agama Hindu). pengaruh Hindu/Buddha.
2. Buktinya ialah jumpaan candi 1. Peranan Ksyatria atau tentera –
berunsur Hindu/Buddha dan arca melalui penaklukan.
Hindu/Buddha. 2. Peranan pedagang atau Vaisya.
3. Merupakan pelabuhan enterpot yang 3. Peranan Brahmin atau pendeta.
banyak dipengaruhi Srivijaya, 4. Penyesuaian budaya India yang
buktinya jumpaan tembikar China menarik sahaja dengan budaya
zaman Dinasti Tang, Song dan tempatan berlaku, buktinya arca
Yuan, pelita tembaga dan tembikar bercirikan Asia Tenggara di
dari Timur Tengah, manik dari Srivijaya – ikatan tali kulit harimau
India, Sri Lanka dan Myanmar. hanya ada di Srivijaya.
4. Gunung Jerai menjadi panduan 5. Aspek Hindu/Buddha yang diambil
kapal dagang ke sini. berbeza antara seoang pemerintah
5. Kedudukan strategik di laluan Selat di Asia tenggara dengan pemerintah
Melaka dan terlindung dari angin Asia Tenggara yang lain – di Kedah
monsun memajukan pelabuhannya. Tua(Buddha), Dieng di Indonesia
6. Pelabuhannya mempunyai tempat (Hindu), Pulau Bangka (Hindu
menyimpan barang dagang seperti mazhab Vishnu).
damar, rotan, timah. 6. Pengaruh Hindu/Buddha berlaku
7. Barang dagang juga dibawa dari serentak dengan hubungan
luar seperti sutera, teh, kaca, manik, perdagangan, apabila Rom
tembikar. menghentikan perdagangan emas
ke India maka India beralih
g) Konsep saling bergantung dan mendapat emas di Asia Tenggara.
melengkapi antara kerajaan agraria dan
maritim. b) Pengaruh Hindu/Buddha dalam sistem
1. Penduduk agraria yang ramai pemerintahan.
penduduk (seperti Sailendra) 1. Gelaran raja bermula selepas
menghasilkan beras banyak untuk kedatangan pengaruh sistem beraja
dibekalkan kepada kerajaan India. Di bawah raja ialah kerabat
maritim, sebaliknya kerajaan agraria diraja dan pembesar termasuk ahli
memerlukan kerajaan maritim untuk agama seperti Brahmin. Selepas itu
mendapatkan barang mewah rakyat dan hamba (bawah sekali).
China/India seperti tembikar, tekstil, 2. Raja berkuasa mutlak dalam semua
gelas dan manik. hal, perintahnya menjadi undang –
2. Kerajaan agraria membekalkan undang, menentangnya dianggap
makanan dan hasil hutan sebagai derhaka. Walau bagaimanapun raja
barang pertukaran. harus adil kepada golongan
3. Kerajaan maritim membina kapal diperintah.
dengan mendapatkan kayu yang 3. Rakyat takut derhaka maca muncul
baik daripada tukang kayu agraria konsep dewa-raja yang mempuntai
(seperti kayu kerajaan Pegu). sakti. Unsure mitos dan lagenda
4. Gajah yang menjadi kenderaan raja digunakan untuk memperkuatkan
maritim juga didapati daripada kedudukan pemerintahannya.
kerajaan agraria di Siam. 4. Upacara pertabalan dipimpin oleh
Brahmin bertujuan membezakan
kedudukan raja daripada golongan e) Pengaruh Hindu/Buddha dalam
diperintah. kesenian monumen.
5. Raja yang terpengaruh sistem 1. Monumen ialah binaan/bangunan
Buddha/Hindu membina kompleks daripada batu untuk memperingati
kota yang melambangkan alam orang ternama atau peristiwa
semesta (orde kosmos). Negara penting seperti candi/kuil,
dianggap alam semesta, raja dan ibu wat/stupa, arca dan patung.
kota ialah pusat alam (pusat 2. Candi – berperanan sebagai rumah
pemerintahan), maka raja perlu ibadat, menyimpan abu jenazah raja
mengatur kesejahteraan negara dan dan keluarganya, menyimpan
rakyat (alam semesta). patung dewa utama dan lambing
kehebatan raja.
c) Pengaruh Hindu/Buddha dalam 3. Angkor wat dan Borobudur
pemerintahan Angkor. melambangkan order kosmos.
1. Angkor Wat dibina oleh Raja 4. Rumah ibadat di Thailand,
Suryavaram II. Kemboja, Vietnam disebut wat,
2. Raja dianggap raja dewa. tetapi di Burma disebut stupa, di
3. Raja dibantu pembesar atau gabenor Indonesia disebut candi.
di daerah. 5. Candi Dieng dan Prambanan di
4. Brahmin pula berperanan dalam Indonesia untuk agama Hindu,
upacara agama. tetapi candi seperti Chaiya dan
5. Raja juga dibantu oleh pembesar Yarang di Thailand untuk agama
dikalangan pegawai tentera dan Buddha.
hakim. 6. Patung Hindu seperti patung dewa
Siva, Brahma, Durga.
d) Pengaruh Hindu/Buddha dalam 7. Patung Buddha seperti patung
pemerintahan Srivijaya. Avalokitesvara.
1. Pengaruh yang muncul ialah agama 8. Candi dan patung di Asia Tenggara
Buddha Mahayana. hasil campuran gaya tempatan dan
2. Raja dibantu pentadbiran pusat dan India. Antara pengaruh India
daerah. tersebut ialah patung zaman Dinasti
3. Pentadbiran pusat terdapat 4 Gupta.
kumpulan anak raja iaitu yuvaraja,
pratiyuvaraja, raja kumara dan raja f) Pengaruh Hindu dalam kesenian
putra. Seorang daripada mereka Angkor Wat.
bakal menggantikan raja kecuali raja 1. Angkor Wat dibina di siem Reap
putra kerana beliau anak gundik. untuk agama Hindu.
4. Di bawah anak raja ialah ketua 2. Candi ini mempunyai tempat
pentadbiran pusat (parvanda atau pemujaan, menara, tembok.
senapati), seterusnya pegawai lain 3. Ia juga mempunyai ukiran
seperti haim, temenggung dan Ramayana dan Mahabrata.
penghulu.
5. Kedudukan hamba terletak paling g) Pengaruh Buddha dalam kesenian
bawah sekali. Borobudur.
6. Pentadbiran daerah ditadbir oleh 1. Candi di Jawa Tengah ini untuk
Datu (dilantik raja) dan bhupati agama Buddha Mahayana.
(orang-orang kaya). 2. Ia mempunyai 3 tingkat iaitu sila,
7. Datu perlu bersumpah taat setia di samadhi dan panna, setiap tingkat
Telaga batu Palembang, berdasarkan dwakili oleh patung stupa dan
bukti jumpaan batu bersurat di situ. patung Buddha.
3. Di tingkat pertama diukir cerita 4. Karya Mahabrata diadun dengan
Gautama Buddha. unsur tempatan seperti Hikayat
Pendawa Lima, Hikayat Pendawa
h) Pengaruh Hindu/Buddha dalam Jaya.
kesenian candi Lembah Bujang. 5. Karya Ramayana pula melahirkan
1. Candi Lembah Bujang terdapat di HikayatSeri Rama.
Bukit Batu Pahat Pendiat dan
Pangkalan Bujang.
2. Candi Hindu – terbahagi 2 iaitu
Vimana ( bahagian suci tempat arca
keagamaan ) dan Mandapa
( bahagian luar).
3. Candi Buddha – memiliki pelan
jenis cruciform.

i) Pengaruh bahasa Sankrit.


1. Bidang intelektual – batu bersurat
tulisan sankrit mengandungi
maklumat agama, pemerintahan,
raja. Contohnya di Kutei tentang
keturunan raja, di Sg Mas Kedah
Tua mengenai agama Buddha.
2. Inskripsi di Palembang memaparkan
kemahiran pahat batu yang tinggi –
penulisnya mempunyai asas yang
kukuh dalam bahasa sankrit.
3. Bahasa sankrit ini juga digunakan BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN
dalam kitab – kitab keagamaan dan ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
bahasa. DI MAKKAH.
4. Bahasa sankrit telah disesuaikan
dalam bahasa Melayu seperti
perkataan dukkha (duka), dorhaka ( 1 ) Zaman Masyarakat Arab Jahiliah.
(derhaka).
5. Bahasa sankrit juga terdapat dalam a) Apakah pengertian Jahiliah.
kitab sastera Hindu, Buddha, Tamil. 1. Jahiliah daripada bahasa Arab iaitu
6. Bahasa ini menjadi bahan ilmu dan jahala bermaksud jahil, tidak
komunikasi kerajaan awal Asia mengetahui atau tiada ilmu
Tenggara. pengetahuan.
2. Masyarakat Arab Jahiliah ialah
j) Pengaruh Hindu/Buddha dalam masyarakat yang hidup di
kesusasteraan. Semenanjung Tanah Arab selepas
1. Pengaruhnya terdapat dalam epik runtuhnya empangan Maarib di
Ramayana dan Mahabhrata serta Sabak hingga turunnya wahyu
Puranas (sastera klasik Asia Allah s.w. kepada Nabi
Tenggara). Muhammad s.a.w.
2. Pengaruh dalam puisi dan prosa 3. Mereka tidak menerima ajaran
Jawa seperti Nagarakertagama, para nabi dan rasul sebelumnya
Sutasoma. seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail,
3. Epik disampaikan melalui Nabi Musa, Nabi Isa.
kesusasteraan, cerita lisan dan teater 4. Zaman ini dianggap zaman
seperti wayang kulit. kegelapan kerana mereka tidak
menyembah Allah Taala, mereka a) Kehidupan Nabi Muhammad s.a.w.
menyembah berhala dan sebelum menjadi rasul.
menyembah anismisme. 1. Nabi keturunan Qusai bin Kilab
5. Mereka juga tiada nabi, rasul dan (pemimpin Arab Quraisy).
kitab suci. 2. Keluarga nabi mengusai Makkah,
6. Akhlak mereka rendah – kejam, Kaabah, telaga zamzam.
angkuh, degil. 3. Keturunan nabi bijak mentadbir
Makkah dan bijak berniaga.
b) Ciri – ciri masyarakat Arab Jahiliah. 4. Bapa baginda ialah Abdullah bin
1. Dua golongan iaitu Badwi ( tinggal Abdul Muttalib, ibunya ialah
di gurun dan pendalaman) dan Aminah bt. Wahab.
Hadari ( tinggal dipesisiran pantai). 5. Nbi dilahirkan pada tahun 570 M
2. Mengamalkan perbautan tidak (Tahun Gajah) di rumah datuknya
bermoral – judi, zina, arak. dan diberi nama Muhammad
3. Pemabuk dianggap telah menjadi bermaksud terpuji.
lelaki sempurna. 6. Bapa nabi meninggal dunia ketika
4. Wanita dipandang rendah – tidak nabi dalam kandungan
mewarisi harta ibu bapa, bayi 7. Nabi menyusu dengan Halimatus
perempuan ditanam hidup – hidup Sa’diyah.
(dianggap menjatuhkan maruah 8. Pada usia 6 tahun ibu nabi
keluarga). meninggal dunia dan nabi dipelihara
5. Lelaki boleh berkahwin dengan oleh datuknya. Kemudian datuknya
beberapa wanita dan sesiapa sahaja meninggal dunia lalu dipelihara pula
yang disukai. oleh datuk saudaranya Abu Talib.
6. Perniagaan – berasaskan riba, 9. Pengalaman hidup – mengembala
merompak/merampas satu kambing bapa saudaranya, berniaga
kewajipan, orang kaya menindas di Syam ( usia 12 tahun ).
orang miskin. 10. Kerasulan nabi telah diramal oleh
7. Kepercayaan – menyembah berhala, pendeta Nasrani bernama Buhaira
pokok, menilik nasib. ketika rombongan perniagaannya
8. Agama samawi – Kristian, Yahudi, singgah di Basrah.
Hanif. 11. Kemudiannya baginda menjalankan
9. Sistem kabilah – berpuak – puak perniagaan Khadijah bt Khuwalid
dalam suku tertentu, sangat bersama – sama Maisarah ( hamba
taksub/fanatik dengan suku sendiri, Khadijah ). Sifat terpuji baginda
diketuai oleh syeikh (seseorang menyebabkan keuntungan berlipat
yang disukai, dipersetujui ramai, kali ganda. Akhirnya nabi
berani, gagah). berkahwin dengan Khadijah.
10. Semangat assabiah – semangat
kesukuan melampau, terikat dengan b) Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w.
peraturan kabilah, sanggup 1. Empat sifat terpuji nabi ialah benar,
menuntun bela demi diri dan dipercayai, menyampaikan dan
kabilah. bijaksana.
11. Keadaan geografi panas kering 2. Nabi digelar Al – Amin kerana
kontang- menbawa sikap ingin dipercayai dan tidak pernah
berperang, kacau – bilau contohnya berbohong.
perang al – Basus. 3. Sifat amanah menyebabkan
Khadijah memberi modal yang
( 2 ) Nabi Muhammad s.a.w. sebelum besar kepada nabi.
menjadi rasul.
4. Sifat kepimpinan baginda dilihat keluarga nabi, para sahabat, dan
ketika menyelesaikan persengketaan kaum kerabat.
meletakkan batu Hajar Aswad. 2. Secara terbuka selama 10 tahun –
5. Nabi ketua keluarga contoh – cara terang – terangan selepas
membantu isteri memasak, menerima perintah Allah.
menampal kain koyak, melayan 3. Pengislaman secara rahsia –
anak. Khadijah bt Khuwailid ( isteri ), Ali
6. Anak diberi pendidikan agama dan b. Abu Talib ( 10 tahun – sepupu ),
nabi menjadi teladan kepada anak – Abu Bakar al – Siddiq ( sahabat
anak. baginda yang kemudiannya
7. Baginda merendah diri – bergaul mengislamkan Uthman b. Affan
dengan orang kaya, miskin, tua, dan al – Arqam b. Abu Arqam yang
kanak – kanak. menjadikan rumahnya pusat
8. Sifat pemaaf – contohnya kegiatan Islam di Makkah ).
mengampunkan kaum Quraisy 4. Pengislaman secara terbuka –
ketika membuka semula Kota kepada keluarga Abdul Muttalib,
Makkah. ceramah di rumah Ali bin Abu
9. Sifat bijaksana – Perjanjian Talib tetapi ditolak kuat oleh Abu
Hudaibiyah yang berat sebelah Lahab ( bapa saudara nabi ).
akhirnya menyebarkan agama Islam.
10. Bertahannuth (mengasingkan diri c) Penerimaan terhadap Islam peringkat
beribadat ) – di Gua Hirak. awal.
11. Baginda sabar dan tabah mendaki 1. Ahli keluarga menerima secara
Gua Hirak, di Bukit Nur. rahsia (jumlahnya kecil).
12. Pada tahun 610 M menerima wahyu 2. Hamba memeluk Islam kerana
pertama. layanan yang sama oleh Islam
( 3) Nabi Muhammad s.a.w. seperti Bilal b. Rabah, keluarga
menyebarkan Islam di Makkah. Yassir.
3. Mereka diseksa – Bilal dijerut
lehernya oleh tuannya, Yassir dan
a ) Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. isterinya dijemur di padang pasir
1. Wahyu pertama – surah al – Alaq 1 hingga mati syahid.
– 5 yang memerintahkan umat Islam 4. Nabi menyebarkan Islam secara
membaca. Islam menggalakkan berhikmah dan lemah – lembut,
umatnya membaca dan membuat tiada paksaan untuk memeluk Islam.
kajian. Ilmu yang dituntut mestilah 5. Nabi menanamkan iman yang kuat,
ilmu yang membina masyarakat. harta bukan ukuran tetapi kesabaran
2. Wahyu kedua – surah al – Muddasir dan pengorbanan yang diutamakan.
ayat 1 – 7 yang mengisytiharkan 6. Nabi menunjukkan teladan positif –
nabi sebagai rasulullah dan wajib berakhlak mulia, kuat mental,
menyampaikan Islam kepada fizikal, rohani dalam mencari
seluruh manusia. kejayaan.
3. Selepas itu nabi terus menerima
wahyu dan menyebarkannya. d) Penentangan terhadap Islam peringkat
4. Perkara utama yang ditekankan awal.
ketika ini ialah akidah. 1. Cara penentangan ialah dengan
menggangu baginda ketika
b ) Cara penyebaran Islam di Makkah. bersembahyang (meletakkan benda
1. Pada mula secara rahsia selama 3 kotor di tengkuk nabi), mencemuh
tahun – ditujukan pada ahli dan ingin membunuh nabi.
2. Faktor penentangan kerana
perbezaan kepercayaan antara
Islam (menyembah Allah) dan
Quraisy (menyembah patung).
3. Islam ditentang kerana
pertentangan sistem sosial seperti
konsep persamaan taraf dan
perbezaan darjat, konsep
persaudaraan dan assabiah, amalan
keji seperti mencuri dikeji Islam
tetapi diterima Quraisy.
4. Quraisy menanggap menerima
Islam bermakna tunduk kepada
kepimpinan nabi maka kuasa
politik akan terganggu.
5. Dari segi ekonomi penerimaan
Islam akan mengugat perusahaan
membuat patung.
6. Penentangan juga dilakukan
melalui syair Quraisy.
7. Quraisy juga merasuah nabi dengan
wanita cantik dan harta tetapi
ditolak baginda.
8. Nabi sekeluarga juga pernah
dipulaukan selama 3 tahun tetapi
dilindungi oleh Abu Talib.
9. Nabi juga dibantu oleh wanita BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI
seperti Khadijah, Aisyah, Ummu MADINAH.
Salamah dalam menghadapi
cabaran sama ada di Makkah (1) Peristiwa penghijrahan ke Madinah.
mahupun di Madinah.
a) Kedudukan penduduk Madinah
e) Nabi Muhammad s.a.w. menyelesaikan sebelum hijrah.
masalah. 1. Madinah terletak di utara Makkah di
1. Penentangan kian hebat selepas Abu tengah – tengah perjalanan jalan
Talib dan khadijah meninggal dunia. dagang antara Makkah dan Syam.
2. Nabi membenarkan orang Islam 2. Tiga golongan pendudukannya –
mendapatkan pelindungan di Nasrani, Yahudi dan Arab.
Habsyah. 3. Tiga golongan Yahudi – Bani
3. Nabi dan Zaid Harithah ke Taif Quraizah, Qunaiqa’, Nadhir.
tetapi kurang berkesan. 4. Dua golongan Arab – suku Aus dan
4. Nabi tetap sabar sehingga akhirnya Khazraj.
berhijrah ke Madinah. 5. Masalah politik dan ekonomi kerap
5. Penghijrahan ke Madinah setelah berlaku antara mereka.
menerima perintah Allah dan telah
dijemput oleh suku Aus dan b) Perjanjian Aqabah 1 dan 2.
Khazraj. 1. Ketika di Makkah beberapa orang
suku Khazraj berjumpa nabi dan
memeluk Islam, selepas kembali
mereka menyebarkan Islam di
Madinah.
2. Pada tshun berikutnya (621 M), Islam kerana orang Islam dijemput
suku Aus dan Khazraj menemui oleh penduduk Madinah, ketibaan
nabi lagi dan membuat perjanjian disambut rela penduduk Madinah,
Aqabah 1. diberi tempat tinggal dan dijamin
3. Isi perjanjiannya – suku keselamatan, nabi diterima semua
Aus/Khazraj beriman kepada Allah penduduk termasuk orang bukan
dan Rasul. Mereka berjanji Islam.
membantu nabi. Mereka tidak
melakukan amalan jahiliah seperti e) Bagaimana Nabi melepaskan diri dari
mencuri, minum arak. Makkah ke Madinah.
4. Selepas perjanjian ini nabi 1. Hijrah bermula apabila nabi
menghantar Mus’ab b. Umair ke melepasi kepungan Quraisy di
Madinah menyebarkan Islam di rumah bagnda. Ali telah tidur di
sana. tempat tidur nabi dan menggunakan
5. Pada tahun 622 M, suku Aus dan selimut nabi.
Khazraj menandatangani Perjanjian 2. Kemudian nabi berjumpa Abu
Aqabah 2, isi kandungannya – suku Bakar memeberitahu perintah Allah
Aus/Khazraj memeluk Islam dan agar berhijrah. Mereka berdua
mengaku taat setia kepada nabi. bersembunyi di Gua Thur.
Mereka menjemput nabi dan orang Perjalanan seterusnya dipandu
Islam berhijrah ke Madinah. Mereka Abdullah b. Arqat.
akan menyediakan tempat tinggal,
keselamatan dan mempertahankan
Islam.

c) Perjalanan hijrah nabi Muhammad. f) Apakah sebab dan tujuan hijrah.


1. Berlaku pada 1 Rabiulawal 1. Perintah Allah melalui wahyu yang
bersamaan 12 September 622M. menyatakan niat orang Quraisy
2. Ia berlaku secara senyap dan ingin membunuh nabi.
berperingkat – peringkat. 2. Allah memerintahkan nabi agar
3. Nabi berhijrah selepas penghijrahan segera berhijrah ke Madinah.
orang Islam lain. 3. Ancaman di Makkah menjejaskan
4. Perjalanan hijrah Nabi ditemani penyebaran Islam, maka suasana
oleh Abu Bakar selama 12 hari. aman di Madinah memudahkan
5. Umar al-Khattab berhijrah dengan penyebaran Islam.
terang – terangan, bersendirian dan 4. Suku Auz dan Khazraj sering
dengan berani. bertelagah dan ekonomi mereka
dikuasai orang yahudi. Maka
d) Konsep hijrah. mereka memerlukan pemimpin
1. Perkataan arab bermaksud seperti nabi untuk mendamaikan
berpindah (perpindahan dari hidup mereka.
Makkah ke Madinah untuk
mengukuhkan Islam). g) Apakah kepentingan hijrah.
2. Pengertian lebih luas – menegakkan 1. Dakwah Islam dapat disebarkan
kebenaran, meninggalkan secara aman dan terang.
keburukkan dan kejahatan, 2. Mempersaudarakan suku Arab
perubahan sikap, cara berfikir, dan Madinah (Aus dan Khazraj).
tingkah laku. 3. Mempersaudarakan orang Islam
3. Tafsiran orientalis barat, hijrah Madinah dan Makkah.
ialah pelarian. Ia disangkal oleh
4. Orang Makkah yang berhijrah ke 6. Perlembagaan ini ialah
Madinah digelar Muhajirin dan perlembagaan bertulis pertama
orang Madinah digelar Ansar. digubal di dunia.
5. Menyatukan penduduk pelbagai
suku, budaya dan agama di
Madinah. b) Apakah kandungan Piagam Madinah.
6. Nabi membina masjid al-Nabai – 1. Politik – nabi ialah pemimpin semua
masjid menjadi temapt beribadat, penduduk Madinah, nabi juga ketua
belajar bertemu dan berbincang, di hakim berlandaskan musyawarah
persekitaran masjid aktiviti harian dan adil.
dijalankan seperti jual beli. 2. Agama – bebas memilih dan
7. Takwim hijrah sempena peristiwa mengamal agama tanpa gangguan
hijrah digunakan bermula dari penganut lain, dan tiada paksaan
pemerintahan Khalifah Umar. memeluk Islam.
8. Nama Yathrib ditkar kepada 3. Sosial – masyarakat Madinah
Madinah al-Munawwarah dianggap ummah, bersatu padu dan
bermaksud kota bercahaya. bekerjasama tanpa mengira bangsa.
9. Hijrah membawa sikap toleransi, 4. Undang – undang Islam –
tolong – menolong. contohnya dilaksanakan secara menyeluruh
orang Islam Makkah dibantu oleh tetapi peraturan keluarga yang
orang Madinah. sesuai dengan Islam boleh
10. Hijrah dibantu pengorbanan harta diamalkan. Hukuman dikenakan
dan nyawa para sahabat seperti Abu adalah adil.
Bakar, Ali dan Abdul Rahman Auf. 5. Ekonomi – riba dan penindasan
11. Wanita juga sanggup berkorban dilarang, tiada diskriminasi.
seperti Asma’ puteri Abu Bakar ke 6. Pertahanan – semua penduduk
Gua Thur menghantar makanan dan diwajibkan memepertahankan
berita. Madinah dari ancaman musuh.
12. Hijrah menunjukan ketabahan nabi 7. Kedudukan orang Yahudi
meninggalkan kesenangan hidup mempunyai hak yang sama, hak
dan tidak berputus asa. kebebasan, hak keselamatan, selagi
13. Hijrah menunjukkan kebijaksanaan mematuhi Piagam Madinah.
nabi yang tidak terus ke Madinah
tetapi bersembunyi dahulu di Gua c) Apakah kepentingan Piagam Madinah.
Thur. 1. Model pemerintahan berasaskan
Islam – agama Islam boleh
( 2 ) Piagam Madinah/Sahifah Madinah. dilaksanakan dalam negara
berbilang agama dan bangsa.
a) Latar belakang piagam Madinah. 2. Kandungannya merangkumi
1. Piagam ini dirangka oleh nabi peraturan dunia dan akhirat.
berpandukan wahyu daripada Allah. 3. Dari segi ekonomi amalan riba,
2. Ia mencatatkan tanggungjawab menipu tidak dibenarkan, sebaliknya
ketua negara dan rakyat. sedekah, keadilan ekonomi
3. Ia juga hasil persetujuan orang digalakkan.
Islam dan bukan Islam. 4. Nabi berjaya membentuk
4. 23 fasal tentang orang Islam dan masyarakat berasaskan ummah, nilai
tanggungjawabnya. yang ditanamkan ialah ukhuwah
5. 24 fasal tentang tanggungjawab Islamiah.
orang bukan Islam termasuk Yahudi 5. Konsep keadilan sosial – Islam
terhadap negara Madinah. menekankan persamaan dan
persaudaraan, tiada perbezaan taraf ibadat terjaga, menentang kezaliman
dalam masyarakat. dan mempertahankan diri.
6. Nabi mempraktikkan amalan positif 4. Sekira musuh Islam inginkan
seperti perpaduan, rela berkorban, pendamaian, maka umat Islam perlu
Bantu – membantu. memilih pendamaian.
7. Syariah Islam yang adil sesuai 5. Perang antara orang Islam dengan
diikutioleh semua masyarakat. Quraisy Makkah tidak memaksa
8. Nabi menyusun perlembagaan musuh memeluk Islam, penerimaan
dahulu sebelum membentuk agama Islam adalah secara suka
kerajaan. rela.
9. Pemerintahan Islam meletakkan 6. Dalam Perang Badar, walaupun
Allah kuasa tertinggi. Islam menang, tawanan wanita dan
10. Orang Yahudi tidak boleh menindas kanak – kanak dibebaskan, tawanan
kaum Arab. lelaki dibebeaskan jika berjaya
11. Semua bangsa mesti mematuhi mengajar 10 orang kanak – kanak
peraturan. Islam sehingga pandai.
12. Semua penduduk harus 7. Tentera Islam yang berperang
mempertahankan negara Islam. dilarang membunuh sesuka hati
termasuk memusnahkan tumbuhan.
d) Apakah strategi negara Islam Madinah 8. Kesannya lebih ramai memeluk
dalam menyebarkan Islam. Islam selepas Perang Badar.
1. Quraisy Makkah mencari sokongan
orang Arab dan Yahudi di Tanah
Arab bagi menentang Islam di
Madinah.
2. Strategi baginda pula dengan ( 3 ) Perjanjian Hudaibiah.
menyebarkan Islam secara meluas
seperti di Rom, Parsi, Mesir. a) Latar belakang berlakunya Perjanjian
3. Nabi menghantar perutusan ke sana Hudaibiah.
untuk memeluk Islam. 1. Pada tahun 628 M, umat Islam
4. Nabi menggunakan kaedah berhasrat menziarahi Makkah
diplomasi dengan mewujudkan tempat asal mujahirin dan
persefahaman antara negara mengerjakan umrah.
disamping menyebarkan Islam. 2. Mereka disekat oleh Arab Quraisy
5. Serangan Quraisy kepada kabilah di Hudaibiyah keranaQuraisy
Islam akhirnya membawa perang, merasa maruah mereka tercabar.
tetapi perang dalam Islam untuk 3. Pihak Islam menghantar utusannya
maruah diri, agama dan negara. iaitu Uthman Affan menerangkan
Perang hanya dilakukan selepas tujuan sebenar mereka datang.
turunnya wahyu Allah 4. Tetapi Quraisy enggan
menbenarkannya. menerimanya. Kemudiannya
Quraisy bimbang, lalu menghantar
e) Konsep perang dalam Islam. Suhail b. Amru memeterai
1. Antara siri perang Islam di Madinah Perjanjian Hudaibiah.
seperti Perang Badar, Uhud, 5. Mulanya para sahabat tidak
Khandak dan Tabuk. menerima perjanjian ini yang
2. Allah memberi izin perang setelah dianggap berat sebelah, tetapi
diserang Quraisy. menerimanya sebagai pengajaran
3. Prinsip perang dalam Islam ialah yang besar.
berperang apabila diserang musuh,
mencari keamanan agar tempat b) Apakah kandungan Hudaibiah.
1. Genjatan senjata selama 10 tahun. 3. Bani Khuza’ah ini berpihak kepada
2. Kabilah Arab lain bebas memihak Islam di Madinah,
kepada pihak Islam Madinah atau 4. Bermakna Quraisy melanggar
Quraisy Makkah. perjanjian genjatan senjata.
3. Orang Islam Madinah yang 5. Pihak Islam bertegas menghantar
memihak ke Makkkah tanpa tentera ke Makkah.
kebenaran penjaganya tidak perlu
dipulangkan.
4. Orang Quraisy Makkah yang ( 4 ) Pembukaan Kota Makkah.
memihak ke Madinah tanpa
kebenaran penjaganya akan a) Peristiwa pembukaan semula Kota
dipulangkan. Makkah.
5. Umat Islam boleh mengerjakan 1. Nabi membuka semula Kota
umrah tahun berikutnya. Makkah selepas hampir lapan tahun
tinggal di Madinah.
c) Apakah kepentingan Perjanjian 2. Pembukaan ini kesan daripada
Hudaibiah. tindakanQuraisy melanggar
1. Memberi umat Islam menunaikan perjanjian Hudaibiah.
haji. 3. Pembukaan ini ialah strategi jangka
2. Memberi kebebasan umat Islam ke panjang nabi menyebarksn Islam
Makkah dan menunaikan ibadat di kerana penguasaan Makkah akan
Kaabah. memantapkan Islam.
3. Tempoh pendamaian ini memberi 4. Baginda dan tentera memasuki
peluang kepada dakwah Islamiah ke Makkah secara aman.
seluruh Tanah Arab tanpa gangguan 5. Tokoh Quraisy seperti ketuanya
Quraisy. Abu Suffian dan Al – Abbas amat
4. Perjanjian memberi gambaran Islam khuatir lalu memeluk Islam sebelum
tersebar secara aman. kedatangan tentera Islam.
5. Perkara 3 dan 4 perjanjian 6. Empat pasukan tentera seramai 10
Hudaibiah kelihatan ribu orang masuk ke Makkah
menguntungkan Quraisy tetapi diketuai Khalid al – Walid, Abu
dalam masa panjang ia Ubaidah, Saad Ubadah, dan Zubair
menguntungkan Islam buktinya al – Awwan, dari arah utara, selatan,
pengislaman tokoh berpengaruh barat dan barat daya Makkah.
seperti Khalid al Walid, Amru al – 7. Taktik ini memudahkan Makkah
As. dikepung dan dibuka.
6. Perjanjian juga menunjukkan nabi
pemimpin unggul, dikagumi dan b) Apakah kepentingan pembukaan Kota
berwawasan. Makkah.
7. Perjanjian ini menunjukkan Arab 1. Pembukaan Makkah menybabkan
Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam Abu Suffian dan al – Abbas
di Madinah. memeluk Islam diikuti Arab Quraisy
yang lain.
d) Bagaimana pencabulan Perjanjian 2. Nabi memberi jaminan keselamatan
Hudaibiah berlaku. kepada mereka yang terkepung di
1. Perjanjian ini hanya bertahan selama dalam Kota Makkah.
2 tahun kerana pihak Quraisy 3. Setelah berjaya, nabi bertawaf
sengaja mencabulinya. mengelilingi Kaabah dan berpidato
2. Quraisy memberi sokongan kepada menyatakan pentingnya perpaduan
Bani Bakar yang berperang dengan antara pelbagai bangsa dan agama.
Bani Khuza’ah.
4. Nabi memaafkan pihak Quraisy dsn 6. Pandai mentadbir kerajaan Islam.
tidak berdendam.
5. Kaabah terpelihara daripada unsure
jahiliah, berhala dihapuskan dan c) Bagaimanakah cara pemilihan
masyarakat Islam mendalami ilmu khalifah.
Islam. 1. Pertama, musyawarah atau syura –
6. Makkah menjadi Kota Suci umat perlantikan Saidina Abu Bakar atas
Islam dan tempat beribadat seperti cadangan Saidina Umar
ibadat haji. dipersetujui ramai.
7. Walau bagaimanapun Madinah tetap 2. Kedua, cadangan nama dari
menjadi pusat pemerintahan Islam, khalifah terdahulu sebelum wafat –
Makkah menjadi wilayah kerajaan Saidina Umar mencadangkan
Islam. Saidina Abu Bakar sebelum wafat.
8. Selepas itu berlaku peristiwa haji 3. Ketiga, pemilihan dari beberapa
terakhir Nabi Muhammad s.a.w., calon – 6 orang nama diusulkan dan
dalam khutbah haji terakhir itu nabi Saidina Uthman terpilih.
berpesan, “ pusaka yang nabi 4. Keempat, pencalonan sekolompok
tinggalkan selepas wafat ialah al- masyarakat – Saidina Ali telah
Quran dan sunnah, umat Islam tidak terpilih.
akan sesat selagi tidak 5. Keempat – empat cara ini tetap
meninggalkan pusaka ini ”. melalui musyawarah/syura.
9. Nabi wafat pada 632 M bersamaan 6. Khalifah ini perlu mengangkat
11 Hijrah. sumpahatau lafaz taat setia iaitu
baiah semasa perlantikan menjadi
khalifah.
7. Syura bermaksud permuafakatan
BAB 6 :PEMBENTUKAN KERAJAAN atau consensus.
ISLAM DAN SUMBANGANNYA.
d) Apakah tugas khalifah.
( 1) Perlaksanaan sistem khalifah Islam. 1. Memelihara keduduk agama Islam.
a) Apakah maksud konsep khalifah. 2. Mentadbir negara mengikut hukum
1. Khalifah dalam bahasa Arab bererti syariah berpandukan al - Quran
penganti. Dalam konteks tersebut dan sunnah.
peganti Nabi Muhammad s.a.w. 3. Menitik beratkan sistem politik,
akan memerintah dan mentadbir sosial dan ekonomi.
kerajaan Islam. 4. Mempertahankan negara dari
2. Khalifah dalam kontek agama ancaman musuh.
bermaksud tanggungjawab 5. Melantik dan melucut pegawai
memelihara kemurnian Islam dan pentadbiran negara.
mengekalkan keharmonian serta 6. Menjaga kebajikan rakyat agar
kestabilan umat Islam. bahagia dunia akhirat.
7. Meneruskan ajaran Allah yang
b) Apakah syarat pemilihan khalifah. disampaikan melalui Nabi
1. Lelaki merdeka beragama Islam. Muhammad s.a.w.
2. Memiliki pengetahuan tentang 8. Mengekalkan perpaduan ummah
Islam. melalui musyawarah.
3. Mematuhi perintah Allah dan 9. Menguruskan kewangan,
melaksanakan hukum Allah. perbendaraan, kharaj, jizyah,
4. Adil dan berakhlak baik. zakat.
5. Tubuh sihat, sempurna, cergas
fikiran, warak.
( 2 ) Sumbangan Khulafa al – Rasyidin. 5. Penubuhan jabatan – Jabatan
tentera, polis, percukaian. Setiap
a) Apakah sumbangan Khalifah Abu jabatan diketuai oleh katib
Bakar al –siddiq. ( setiausaha).
1. Digelar al – Siddiq bermaksud yang 6. Jabatan Kehakiman – dilantik hakim
membenarkan kerana beliau sentiasa bergaji bulanan.
yakin kebenaran kata – kata nabi. 7. Sosial – pendidikan al – Quran di
2. Sifatnya ikhlas, jujur dan setia pada Masjid, menghantar guru agama ke
baginda. wilayah ( Abu Sufyan ) dihantar ke
3. Saidina Abu Bakar dicadangkan Badwi).
oleh Saidina Umar. 8. Kalendar – tahun hijrah menjadi
4. Beliau berjasa menghapuskan orang tahun pengiraan Islam.
Islam yang murtad dan tidak mahu 9. Tentera – tentera tetap dan sukarela,
membayar zakat. bergaji, berpakaian seragam, markas
5. Mempertahankan Madinah daripada tentera dibina seperti di Madinah,
ancaman Parsi dan Rom Timur. Kufah.
6. Membahagikan Tanah Arab kepada 10. Terusan dan tali air – menambah
10 wilayah antaranya Makkah, Taif, hasil pertanian seperti Terusan
Yaman, dan melantik Amir Amirul Mukminin di Mesir.
mentadbirnya. 11. Rakyat digalakkan meneroka tanah
7. Memperkenalkan bayaran gaji dan mengusahakan tanah terbiar.
tentera, undang – undang tanah, hak 12. Pengenalan cukai – cukai jizyah
golongan mawali. dikenakan kepada Zimmi (bukan
8. Memerintahkan Zaid b. Thabit Islam yang yang rela diperintah
mengumpulkan tulisan al – Quran kerajaan Islam), cukai kharaj
pada batu, kayu, kulit binatang berdasarkan jenis tanaman dan
kerana ramai orang hafiz al – Quran kesuburan tanah seperti tanaman
syahid, salinan al – Quran ini gandum, barli, anggur.
disimpan oleh Saidina Umar, 13. Baitulmal ditubuhkan untuk
Hafsah, (isteri nabi ) dan Saidina mengawal pendapatan negara.
Uthman. 14. Digelar Amirul Mukminin atau
9. Khalifah Abu Bakar digelar Panglima Agung Mukmin.
penyelamat umat Islam.
c) Apakah sumbangan Khalifah Uthman
b) Apakah sumbangan Khalifah bin Affan.
Umar al – Khattab. 1. Seorang hartawan yang dermawan,
1. Bersifat berani, tegas, berterus – lemah lembut tolak ansur,
terang. bersimpati.
2. Pelantikannya hasil cadangan Abu 2. Digelar Zun Nurain (menpunyai 2
Bakar ketika sakit. cahaya) kerana pernah mengahwini
3. Dianggap zaman keemasan 2 orang puteri Rasulullah selepas
Kerajaan Islam Madinah. salah seorang daripadanya
4. Pembaharuan politik – meninggal dunia.
Mengamalkan dasar pentadbiran 3. Dilantik daripada 6 cadangan calon,
dan melantik pegawai, menubuhkan undi sama banyak diterima Uthman
majlis syura ( dianggotai wakil dan Ali. Tinjauan persetujuan orang
mujhirin dan Ansar ), ramai memilih Saidina Uthman
membahagikan jajahan Islam menjadi khalifah.
kepada wilayah dan melantik wali 4. Dari segi politik – meluaskan
( gabenor). empayar seperti ke Cyprus,
Afghanistan, Tripoli dan khalifah
pertama membina angkatan tentera b) Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah –
laut Islam. bidang politik.
5. Mengisyitiharkan naskah al-Quran  Sistem khalifah – ketua
Mushaf Uthmani. pemerintah pengganti Nabi
6. Membina jambatan, jalan raya Muhammad s.a.w.
rumah rehat pengembara.  Sistem wazarah –
7. Baitulmal digunakan untuk pelantikan wazir yang
mengukuhkan tentera laut Islam – mengetuai pentadbiran
membeli senjata dan kapal. kerajaan pusat.
8. Jizyah dikekalkan – antara sumber  Sistem Gabenor –
pendapatan baitulmal. mengetuai pentadbiran
wilayah.
d) Apakah sumbangan Khalifah Ali bin  Sistem urus setia – pegawai
Abu Talib. utama dilantik
1. Seorang yang berani, pahlawan, mengumpulkan rekod,
berpengetahuan luas tentang mengurus, mengurus surat
perundangan Islam. dan dibahagikan pula
2. Dilantik hasil persetujuan sokongan kepada beberapa bahagian
suara terbanyak. seperti bahagian cukai,
3. Banyak menyelesaikan masalah ketenteraan, polis dan
berhubung masyarakat dan kehakiman.
perundangan Islam.  Sistem hijabah – menjaga
4. Menghentikan Perang Siffin bila keselamatan dan memeriksa
musuh mengangkat al-Quran dan orang yang ingin menemui
menjalankan rundingan. Khalifah.
5. Membina markas tentera di Parsi
 Penubuhan 4 jabatan –
dan Syria.
jabatan cukai, surat
6. Meneruskan cukai jizyah kepada
menyurat, urusan am dan
Zimmi.
urusan cap mohor
pemerintah.
(3) Kerajaan Bani Umaiyah
 Penubuhan Diwanul Jundi
a) Latar belakang kemunculan kerajaan (jabatan Ketenteraan).
Bani Umaiyah.  Penubuhan angkatan tentera
1. Nama kerajaan ini diambil sempena darat dan tentera laut.
nama keturunan Bani Umaiyah iaitu  Bidang perundangan –
Umaiyah b. Abdu Shams (peniaga hukuman berdasarkan
terkenal). ijtihad berpandu al-Quran,
2. Diasaskan oleh Muawiyah b. Abu sunnah atau ijmak. Hakim
Sufyan, selepas peristiwa mestilah bebas dan adil.
penyerahan kuasa daripada Saidina
Hassan b. Ali untuk menggelakkan
perpecahan umat Islam. c) Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah –
3. Tahap 1- pemerintahan berpusat di bidang sosial.
Damsyik. Menggunakan geralan
khalifah, diasakan oleh Khalifah  Ilmu pengetahuan – Kota
Muawiyah. Basrah menjadi pusat
4. Tahap 2 – berpusat di Codova pengajaran dan penyebaran
menggunakan gelaran amir ilmu.
diasaskan oleh Abdul Rahman al –  Lahir ilmuan seperti Khalili
Dakhil. ibn Ahmad ( bahasa dan
filologi Arab ), Sibawayhi (cukai tanah), jizyah ( cukai
(nahu Arab), Jarir perlindungan), usyur ( hasil
(sasterawan). pertanian), ghanimah (harta
 Bahasa Arab dijadikan rampasan perang) dan zakat (
bahasa rasmi negara. wajib bagi umat Islam).
 Tanda bunyi atau baris  Cordova menjadi pusat
dalam tulisan al – Quran ekonomi dan perdagangn
diperkenalkan untuk antarabangsa contohnya
memudahkan umat Islam perusahaan orang Islam
bukan Arab. seperti tembikar, perhiasan
 Ilmu agama – Ibn Zihat al – emas/perak, kulit, membuat
Zuhri (hadis), Ibn Jarith senjata.
(tafsir al- Quran), Hasan al-  Pertanian – sistem saliran
Bakri (usuluddin). dan penyelidikan benih
 Hospital pertama- dibina tanaman.
oleh Khalifah al – Walid
Abdul Malik di Damsyik. (4) Kerajaan Bani Abbasiyah
 Hospital penyakit kusta –
dibina oleh Khalifah Umar a) Latar belakang kemunculan kerajaan
Abdul Aziz. Bani Abbasiyah.
 Terjemahan pelbagai ilmu 1. Pada peringkat akhir pemerintahan
ke bahasa Arab – Ibn al – Bani Umaiyah, golongan Mawali
Nafis menterjemahkan buku (orang Islam bukan arab seperti
berkaitan pembedahan. Parsi dan Barbar) merasa
didiskrimisikan (tidak dapat
 Perkembangan ilmu moden
jawatan dan dikenakan cukai yang
lain – kimia, astronomi.
lebih tinggi).
d) Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah ke
2. Bani Umaiyah yang mentadbir pula
– 2 di Andalusia.
mula mengabaikan ajaran Islam.
 Pusat pengajiaan tinggi di
3. Kesannya golongan Mawali
Carova – diasaskan oleh
menyertai gerakan Abbasiyah.
Abdul Rahman III, kemudian
4. Sistem warisan Umaiyah juga telah
berkembang ke Eropah.
ditentnag oleh orang Islam Syiah
 Perpustakaan Cardova dan Khawarij.
diasaskan oleh al – Hakam 5. akhirnya gerakan Revolusi
II. Abbasiyah berjaya menumbangkan
 Bandar ilmu yang lain – kerajaan Bani Umaiyah.
Seville, Toledo, Granada. 6. Gerakan ini dimulakan oleh Ali b.
 Pusat penjermahan karya Abdullah atas nama ahlul bait
Yunani ke dalam bahasa (keluarga Nabi Muhammad s.a.w)
Arab terdapat di Toledo. agar mendapat sokongan.
 Cardova juga menjadi 7. Pusat operasi mereka di Khurasan,
jambatan ilmu antara dunia Kufah dan Humaimah.
Islam dan Eropah. 8. Pemimpin terkenalnya ialah Abu
 Seni bina Islam – masjid Salamah dan Abu Muslim.
Cardova lengkap dengan 9. Ketika pemerintahan Abu Jaafar al
menara, kubah, dan tiang – Mansur pemerintahan kerajaan ini
daripada marmar. berpindah dari Damsyik ke
 Penubuhan baitulmal – Baghdad.
mendapat sumber
pendapatan daripad kharaj
10. Kerajaan ini berakhir apabila 4. Penyelidikan sarjana Islam
ditawan tentera Monggol yang kemudiannya diterjemaah pula ke
diketuai oleh Hulagu Khan. bahsa asing(Eropah) yang
11. Kerajaan ini mengamalkan sistem membawa kebangkitan Eropah
warisan atau monarki seperti Zaman Renaissance.
(pemerintahan keturunan raja).
12. Nama kerajaan ini diambil sempena (5) Kerajaan Turki Uthmaniyah.
nama al – abbas (bapa saudara Nabi
Muhammad s.a.w). (a) Latar belakang kemunculan Kerajaan
Turki Uthmaniyah.
b) Sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah. 1. Kelemahan Kerajaan Abbasiyah
1. Semasa pemerintahan Khalifah menyebabkan munculnya kerajaan
Harun al-Rasyid dan anaknya al- kecil seperti Saljuk di Turki.
Makmun – Baghdad menjadi kota 2. Salah sebuah pemerintahan di
intelektual. bawah pengaruh Saljuk ialah
2. Karya asing seperti falsafah dan Anatolia, tetapi pemerintah Anatolia
sains Yunani diterjemahkan ke bebas mentadbir.
dalam bahasa arab. 3. Kemudian kerajaan kecil Anatolia
3. Baitulhikmah (institusi keilmuan) ini menguasai kerajaan lain hingga
telah dibina. membentuk kerajaan Turki
4. Kegiatan penulisan terbahagi Uthmaniyah.
kepada 3 tahap iaitu mencatat 4. Uthmaniyah berasal dari nama
segala idea atau percakapan, pengasas kerajaan ini iaitu Uthman
mengumpul idea yang serupa b. Ertughrul. Beliau ialah amir
atau hadis Nabi Muhammad (gabenor Saljuk) kawasan barat
s.a.w. mengarang (dalam Anatolia yang bersempadan
bahagian dan bab yang berbeza empayar Byzantine (Rom Timur)
antara satu sama lain). maka ancaman disini amat tinggi.
5. Penglibatan ulama dalam 5. Kemudian Byzantine ditumpaskan
penulisan – fikah, tafsir, sejarah. oleh Uthman, maka ramai ghazi
6. Iman terkenal seperti Ibn Ishaq (pahlawan tentera) dan pemimpin
(sejarah hidup Nabi Muhammad masyarakat bersatu di bawah
s.a.w), Abu Hanifah (fiqah dan uthman memperluaskan taklukan.
ijtihad).
7. Ketika ini berlaku pemisahan b) Perluasan empayar Kerajaan Turki
ilmu tafsir, sirah dan hadis. Uthmaniyah.
1. Empayar bermula di sekitar
c) Sumbangan Bani Abbasiyah dalam Anatolia, kemudian Bursa
penterjemahan. dijadikan ibu negeri ketika
1. Terjemahan ke bahasa Arab dibuat pemerintahan Uthman.
daripada bahsa yunani, Suriani dan 2. penggantinya iaitu Orhan I
Yunani. meluaskan jajahan seperti
2. Orang Islam Islam menterjemah dan Marmara, Ankara.
mencipta serta membuat 3. Kemudiannya Murad I dan
pembaharuan, menghurai, Bayezid I menguasai jajahan
menambahbaik karya tersebut ke seperti Bulgaria, Sofia, Albania,
bahasa Arab. Kosovo.
3. Islam memelihara warisan ilmu itu 4. Mehmed II pula berjaya menawan
ketika Eropah dilanda Zaman Gelap Istanbul (Constantinople) iaitu ibu
(Eropah kurang menghargai ilmu). kota Ron Timur.
5. Pada awal abad ke-20, empayar ini
merosot keranan pemimpin lemah, a) Kekuatan pasukan tentera Islam.
keruntuhan sistem cukai dan 1. Pegangan akidah dan akhlak yang
pemberontakan. kukuh menjadi asas kekuatan
kerajaan Islam menentang Eropah.
c) Sumbangan Kerajaan Turki 2. Semangat Ghazi Zaman
Uthmaniyah Uthmaniyah membentuk
1. Bertahan selama 600 tahun sebagai semangat pahlawan berkorban
empayar Islam sehingga berperanan jiwa raga demi menyebarkan
membentuk kesatuan orang Islam Islam. Kesannya – kejayaan
seluruh dunia. memperluaskan kuasa ke Eropah.
2. Istanbul menjadi pusat pentadbiran 3. Sistem ketenteraan Uthmaniyah –
dunia Islam. senjata moden (meriam besar),
3. apabila Sultan Selim I menguasai tentera berkuda, kumpulan
Makkah kerajaan ini dianggap infantry yang kuat.
pelindung umat Islam seluruh dunia. 4. Kumpulan Janissari Uthmaniyah
4. Kanun Suleiman diperkenalkan ialah kumpulan elit terlatih dalam
sebagai perundangan yang perang.
melindungi nyawa, harta dan 5. Kekuatan armada laut – pada
kehormatan individu tanpa mengira zaman Suleiman al-Kanuni
bangsa dan agama. armada ini mengawal kawasan
5. Kerajaan ini memperkenalkan Laut Mediterranean.
sistem jawatan seperti kadi dan
mufti. Jawatan Sheikh-ul-Islam pila b) Politik tidak stabil di Eropah.
ialah ketua ulama yang 1. Perang antara kerajaan kecil di
mengeluarkan fatwa. Eropah memudahkan Islam
6. Dari segi ekonomi- Istanbul menjadi meluaskan kuasa.
kota perdagangan timur dan barat, 2. Kemasukkan tentera Uthmaniyah
dunia Islam dan bukan Islam. ke Eropah pada awalnya atas
7. Hubungan perdagangan Turki permintaan Maharaja John VI
meliputi pelabuhan di sepanjang Cantacuzens yang meminta bantuan
Laut Mediterranean, Tengah, Merah Orhan menuntut takhta kerajaan
dan Hindi. Byzantine.
8. Menukarkan sistem bangsawan 3. Kejatuhan Byzantine – memberi
berasaskan susun lapis masyarakat peluang kepada penyebaran Islam
kepada sistem menggalakan di Eropah.
kecemerlangan individu – mobility 4. Institusi gereja di Eropah runtuh –
sosial meluas khasnya di jajahan penyalahgunaan kuasa, pergaduhan
Eropah. para pemimpinnya. Maka rmaai
9. Sistem pendidikan – sistem penganut Kristian memeluk Islam.
madrasah, sekolah pendidikan
akademik, sekolah sastera, maktab c) Dasar pemerintahan Islam.
tentera, kolej perubatan. 1. Dasar diplomasi dan toleransi –
10. Penulisan ensiklopedia – berkaitan masyarakat Eropah tidak dipaksa
sains Islam. memeluk Islam.
11. Perpustakaan ditubuhkan di masjid, 2. Kedudukan, perundangan dan harta
hospital, rumah. Gereja Ortodok diiktiraf, kerajaan
12. Seni bina – masjid Sultan ahmed Uthmaniyah tidak mencampuri hal
(masjid biru) di Istanbul. keagamaan Kristian.
3. Dasar berasaskan kecemerlangan
(6) Faktor penyebaran Islam ke Eropah. individu dan bukan keturunan
menarik minat orang Eropah 3. Penaklukan – kerajaan Islam
memeluk Islam. membentuk ekspedisi tentera dan
4. Kerajaan Islam tetap membina bertembung dengan tamadun luar,
sekolah, rumah sakit dan kawasan contohnya menakluk Iran/Iraq
perdagangan rakyat di jajahan (tamadun Parsi), Mesir/Afrika Utara
Eropah. (tamadun rom-empayar Byzantine).
4. Kebudayaan – kemasukan Islam ke
d) Peranan penghijrah Turki dan Sepanyol menyebabkan bahasa
pendakwah Islam. Arab menjadi bahasa utama di situ.
1. Ramai orang Turki berhijrah ke Lahir golongan Mozarab iaitu orang
Balkan seperti kawasan Thrace, tempatan beragama Kristian tetapi
utara Bulgria dan Albania yang mengamalkan budaya Islam dan
didiami ahli sufi. berbahasa Arab.
2. Mereka bersama ahlisufi menarik 5. Intelektual – Ilmuan Islam
minat orang Kristian memeluk Islam mendalami ilmu tamadun Eropah
kerana sifat toleransi. Ahli sufi. dan berlaku pertembungan antara
ahli fikir Islam dengan bukan Islam.
(7) Perembungan tamadun Islam dengan
tamadun lain. c) Kesan pertembungan tamadun dari
segi agama, ekonomi dan sosial.
a) Kawasan pertembungan tamadun. 1. Keagamaan – mengubah akidah
1. Khalifah al-Rasyidin (Khalifah penduduk taklukan kepada
Umar) bertembung dengan tamadun kepercayaan kepada Allah, tetapi
Yunani Rom ketika bertapak di Islam tidak menghapuskan adat
Mesir. dan budaya yang tidak
2. Kemudian perluasan kuasa ke bertentangan Islam.
Baghdad pula menyebabkan 2. Kesan perluasan kawasan yang
pertembungan dengan tamadun diperintah Islam – kawasan
Parsi dan Islam. penyebaran pengaruh Islam
3. Apabila Bani Umaiyah menakluki diperluaskan.
Afrika Utara dan Sepanyol 3. Lahir pelbagai kerajaan Islam –
berlakulah pertembungan antara kerajaan Delhi/Mughal di India,
tamadun Islam dan Eropah. kerajaan Umaiyah, Abbasiyah,
Uthmaniyah.
b) Cara pertembungan berlaku. 4. Penguasaan ekonomi –
1. Perdagangan – Nabi Muhammad keselamatan lalauan pedagang
s.a.w pernah berniaga di dikawal oleh kerajaan Islam.
Syam(Syria). Pedagang Islam juga Pedagang Islam berdagang
berniaga di kawasan Teluk Parsi meliputi ke India, Ceylon, alam
hingga ke China ( bertembung Melayu dan China di timur,
dengan tamadun China). Sepanyol, Perancis di barat.
2. Diplomatik – kerajaan Bani 5. Urbanisasi – berlaku kesan
Umaiyahh menghantar peneroka ke kemajuan pedagang Islam.
utara Selat Gibraltar di selatan 6. Organisasi sosial – Islam memberi
Sepanyol. Mereka bertemu penyelarasan undang – undang
petempatan bukan Islam seperti di yang saksama kepasa semua
Cordova, Valencia untuk membuat lapisan masyarakat.
hubungan diplomatic. Kesannya 7. pendidikan – merangkumi
mereka memahami konsep aman penguasaan pendidikan agama,
dalam cara hidup orang Islam. sains, teknologi, sejarah,
matematik.
8. Tatatertib kehidupan harian seperti 2. Asia Tenggara kaya dengan hasil
cara berpakaian, berfikir, bertutur hutan,pertanian, logam yang
telah berubah. Di Sepanyol, ketika diperlukan pedagang barat dn timur.
pemerintahan Bani Umaiyah orang 3. Apabila Islam berkembang di
Eropah bertutur bahasa Arab dan Makkah, pedagang Islam terus
berpakaian seperti orang Islam. berdagang dan berdakwah di Asia
9. Golongan Mudejar ialah orang Tenggara.
Islam minority di bawah
pemerintahan Kristian, mereka b) Teori kedatangan Islam ke Asia
menyebarkan cara hidup Islam Tenggara dari Arab.
tersebut. 1. Dikemukakan oleh John Crawford
disokong oleh Syed Muhammad
d) Kesan pertembungan tamadun dari Naquib al-Attas.
segi ilmu pengetahuan. 2. Menurut John Crawford – Islam
1. Cendekiawan Islam dan bukan datang dari Arab melalui pedagang.
Islam bertukar pendapat dan ilmuan 3. Buktinya catatan China mengatakan
Islam menterjemah karya Yunani orang Arab dan Parsi telah
seperti Aristotle, Plato, Galen. mempunyai pusat perniagaan di
2. Penterjemahan pesat berlaku kerana Canton sejak tahun 300 M.
adanya perpustakaan yang Pedagang Arab yang ke China
membolehkan bahan kajian ini singgah di pelabuhan Asia Tenggara
disimpan. khasnya di Selat Melaka kerana
3. Ilmu perubatan – Zakaria al-Razi kedudukannya strategik.
menterjemah karya Galen 4. Pedagang Arab ini tinggal beberapa
menghasilakn kitab Al-Hawi. bulan di Asia Tenggara dan ada
4. Matematik dan astronomi – al- yang menetap serta membina
Khawarizmi, al-Batani. perkampungan Arab.
5. Politik dan undang-undang – al 5. Perkampungan ini juga menjadi
Farabi, al-Mawardi. tapak untuk berdagang.
6. Ilmu Mantik dan falsafah – Ibn 6. Ada juga pedagang Arab yang
Sina, Ibnu Rushd. berkahwin dengan wanita tempatan
7. Seni bina – Masjid Cordova, istana dan menyebarkan Islam.
Alhambra di Granada. 7. Masa menunggu angin monsun pula
8. Kesusteraan – Omar Khayyam, digunakan oleh pedagang Arab
Jalal ad-Din. untuk mengembangkan Islam.
9. Pengembaraan – Ibn Battuta, al – 8. Penduduk tempatan juga turut
Mascudi. terpikat dengan kejujuran dan
menjaga kebersihan para pedagang
BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA. Islam.
9. Menurut catatan China – wujud
( 1 ) Kedatangan Islam di Asia Tenggara. petempatan Arab di Sumatera Utara
iaitu di Ta Shih.
a) Latar belakang kedatangan Islam ke 10. Menurut Syed Naquib – wujud
Asia Tenggara. persamaan penulisan dan
1. Sebelum kemunculan Islam Di kesusasteraan Asia Tenggara dan
Makkah – Asia Tenggara telah Arab, perkataan jawi diambil
menjadi pusat perdagangan utama daripada bahasa Arab, budaya dan
pedagang Melayu, Arab, China, muzik pengaruh arab dabus dan
India. tarian Zapin.
11. Menurut Syed Naquib, banyak
karya tempatan menceritakan
pengislaman raja tempatan oleh a) Perdagangan.
syeikh dari Tanah Arab contohnya 1. Pedagang dari Arab, China dan
hikayat Raja-raja Pasai mengatakan India telah lama menjalin hubungan
Raja Malik diislamkan oleh ahli sufi di pelabuahn Asia Tenggara seperti
dari Arab iaitu Syeikh Ismail. di Selat Melaka, Kepulauan
Rempah.
c) Teori kedatangan Islam ke Asia 2. Sikap dan tingkahlaku baik
Tenggara dari China. pedagang Islam ini menjadi ikutan
1. Dikemukakan oleh E.G Eredia dan penduduk setempat.
S.Q. Fatimi. 3. Setengah pedagang luar ini
2. Menurut Eredia, Canton pernah membawa ulama bersama mereka
menjadi pusat perniagaan pedaganf untuk berdakwah di pelabuhan.
Arab hingga pedagang China 4. Sifat mahmudah (sopan-santun,
memeluk Islam. ikhlas, lemah-lembut) pedagang
3. Pedagang China Islam ini Islam menarik minat orang
kemudiannya berdagang di Asia tempatan.
tenggara disamping menyebarkan 5. Pedagang Islam juga mempunyai
Islam. hubungan baik dengan pemerintah
4. Menurut Fatimi pula, pedagang tempatan hingga diberi
China Canton pernah berpindah keistimewaan. Ada diantara mereka
beramai –ramai ke Asia Tenggara. dianugerah jawtan syahbandar ,
5. Bukti kedatangan Islam dari China syahbandar inilah yang turut
ini boleh dilihat pada Batu Bersurat menyebarkan Islam.
Terengganu, batu nisan yang
mempunyai ayat al-Quran di Pekan, b) Perkahwinan.
Pahang. 1. Perkahwinan siasah – berlaku di
6. Wujud persamaan antara seni bina kalangan kerabar diraja. Di Melaka,
China dengan seni bina masjid di Sultan Mansur Syah dan Muzafar
Kelantan, Melaka dan Jawa seperti Syah mengahwinkan puteri mereka
bumbung pagoda, atap genting dengan Raja Siak, Kampar, Jambi.
China. Kemudiannya negeri ini akan
diislamkan oleh Melaka.
d) Teori kedatangan Islam ke Asia 2. Perkahwinan biasa – berlaku antara
Tenggara dari India. ulama atau pedagang Islam dari
1. Dikemukakan oleh S.Hurgronje – India atau Arab dengan orang
Islam datang dari Gujerat dan pantai tempatan. Maka islam tersebar
Koromandel. dikalangan keluarga dan masyarakat
2. Hubungan dagang dengan India orang yang dikahwini itu.
telah wujud lama – memberi
peluang pedagang Islam India c) Pengislaman raja dan golongan
menyebarkan Islam. bangsawan.
3. Terdapat batu marmar pada batu 1. Apabila raja memeluk Islam, ia akan
nisan mempunyai cirri buatan India diikuti oleh rakyat kerana mereka
– contohnya di batu nisan Raja sangat taat kepada raja.
Malik Pasai. 2. Pengislaman Megat Iskandar Syah
4. Unsur budaya India amat rapat sejak Melaka contohnya, diikuti oleh
sebelum Islam – budaya Hindu. pengislaman keluarga diraja,
pembesar dan rakyat Melaka.
(2) Cara – cara kedatangan Islam ke Asia 3. Di Pasai pengislaman Raja Malik
Tenggara. menjadkan Sialm cepat berkembang
dan Pasai menjadi kerajaan yang 8. Champa – bukti kedatangan Islam
kuat. ke sini ada pada batu nisan dan
prasasti yang mencatatkan ayarat
d) Kelahiran kerajaan Islam. pembayaran cukai dan hutang.
1. Kerajaan Islam terawal – kerajaan
Perlak, Samudera-Pasai. e) Peranan pusat kebudayaan.
2. Melaka – Tun Perak memperluaskan 1. Pusat kebudayaan bertindak sebagai
kuasa dan kemudiannya pusat keilmuan dan penyebaran
mengislamkan kawasan seperti Aru, Islam seperti di Perak, Riau, Acheh.
Rokan, Siak. Di sini ramai cerdik pandai dan
3. Johor-Riau – kerajaan ini berusaha banyak institusi pendidikan.
menawan semula Melaka bagi 2. Samudera –Pasai – menjadi pusat
mengelakkan Portugis yang penterjemahan di Kepulauan
menawan Melaka menjadi pusat Melayu, kitab Arab, telah
penyebaran agama Kristian di alam diterjemah ke bahasa Melayu.
Melayu. Sultan Mansur Melaka pernah
4. Demak – selepas menawan mengirim kitab al – Dur al-
Majapahit, kerajaan ini telah Manzum untuk diterjemah di sini.
menyebarkan Islam ke seluruh Sultan Mahmud Melaka pula pernah
Jawa. Usaha ini diikuti juga oleh merujuk masalah agama kepada
kerajaan Islam di Jawa seperti pakar di sini.
Pajang dan Mataram. 3. Melaka – banyak karya sastera
5. Acheh – Sultan Iskandar Muda pengaruh Arab ditulis seperti
menjadikan Acheh kerajaan yang Hikayat Amir Hamzah, Hikayat
kaut dan penyekat penyebaran Nabi Bercukur.
agama Kristian. Acheh menaungi 4. Acheh – syair dihasilkan untuk
negeri – negeri kecil di Sumatera menghayati Islam seperti Hamzah al
Utara dan menawan beberapa negeri – Fansuri, Abdul Rauf Singkel.
di Tanah Melayu untuk menghalang 5. Johor-Riau – hasil sastera yang
penyebaran Kristian. Kerajaan ini ditulis seperti Tuhfat al-Nasif dan
digelar Serambi Makkah kerana Peringatan Sejarah Johor.
orang Islam Asa Tenggara yang f) Peranan Mubaligh.
ingin menunaikan haji ke Makkah 1. Mubaligh atau pendakwah, ulama,
akan singgah di sini dahulu. ahli sufi berperanan secara langsung
6. Pattani – Raja Phaya Sultan menyebarkan Islam.
Mahmud Syah. Ramai pedagang 2. Mubaligh terawal seperti Syeikh
dan pendakwah Arab dan Parsi Ismail, Fakir Muhammad.
datang ke sini. Penyebaran ke 3. Di Pasai – Syarif Amir, di Melaka –
seluruh Pattani dilakukan oleh Syeikh Abdul Aziz.
Sultan Mudzaffar Syah. 4. Mubaligh berperibadi jujur dan
7. Brunei – Catatan China mengatakan lemah lembut dalam menyebarkan
Brunei ( pusat perdagangan Islam.
Borneo ) pernah menghantar 5. Di Melaka – ulama mengajar pada
pembesarnya Pu Ali ke China. mulanya secara tidak formal,
Pendakwah iaitu Syariff Ali kemudian secara formal. Tempat
( dikatakan keturunan Nabi mengajar di masjid, istana, rumah.
Muhammad s.a.w ) pernah Kemudiannya di pondok, pesantren.
menyebarkan Islam di sini. Kesan 6. Di Acheh – pondik dikenali sebagai
pengislaman Brunei wilayah sekitar dayah, muncul ulama tempatan
seperti Sulu dan Mindanao turut seperti Hamzah al-Fansuri. Ulama
diislamkan. di sini menjadi penasihat raja.
7. Di Jawa – Wali Songo menjadikan dan Kanun Mahkota Alam di
Demak sebagai pusat pegerakan Belanda.
dakwah Islamiah. Mereka membina 10. Semangat jihad menentang penjajah
Masjid Agung Demak yang menjadi telah diterapkan – contohnya di
markas dakwah Islamiah. Acheh menetang Portugis, di Jawa
menentang Portugis dan Belanda.
g) Keistimewaan Islam. 11. Semanagat jihad ini disebarkan
1. Kemurnian Islam merangkumi melalui tulisan ulama seperti Syeikh
semua bidang termasuk konsep Nurudin dan Abdul Rauf Singkel.
Tuhan Yang Maha Esa, keadilan, 12. Di Pattani Syeikh Daud menulis
hak individu dan masyarkat dan tentang penentangan terhadap Siam.
kebahagiaan hidup dunia akhirat.
2. Agama Islam menuntut manusia b) Sistem pendidikan.
berfikir secara rasional dan mudah 1. Sebelum Islam pendidikan hanya
diterima penduduk Asia Tenggara. untuk bangsawan.
2. Dalam Islam pendidikan wajib
(3) Pengaruh Islam di Asia Tenggara. kepada semua orang Islam.
3. Kesannya wujud institusi formal
a) Pemerintahan dan pentadbiran seperti pondok, istana, pesantren,
1. Institusi beraja diubahsuai menjadi madrasah dan surau.
institusi kesultanan (warisan 4. Pusat pendidikan terawal di Perlak
kerajaan Abbasiyah dan Turki disebut dayah atau pondik,
Uthmaniyah). contohnya Dayah Bukit Ce Breek,
2. Sultan menjadi ketua negara, mufti Perlak.
menjadi penasihat sultan. Wujud 5. Samudera-Pasai menjadi pusat
juga pegawai seperti kadi, khatib, penterjemahan karya agama.
bilal. 6. Pendidikan pondik berkembang ke
3. Gelaran sultan meletakkan raja Pattani, Acheh, Jawa.
setaraf dengan kerajaan Islam yang 7. Di Patani – penuntut pondok
lain. termasuk pelajar negeri lain.
4. Dalam Hukum Kanun Melaka – raja 8. Di Melaka – tiada pondok, pelajar
digelar Khalifatul Mukminin menuntut di rumah ulama, masjid,
(pemimpim orang mukmin), surau dan istana.
perkataan ini tercatat dalam wang 9. Di Acheh – sistem pendidikan lebih
syiling kerajaan melayu. sistematik, terdapat peringkat
5. Gelaran Zillulah fil’Alam (bayangan rendah (rangkang), menengah
Allah di dalam alam) turut (muenasah) dan tinggi atau
digunakan oleh raja Melaka. univesiti (Jamiah Bait al-Rahman).
6. Islam menjadi agama rasmi – Pelajarnya meliputi pelajar luar
kerajaan Melaka, Acheh. Acheh. Di Acheh wanita
7. Contoh sultan yang berpegang teguh digalakkan belajar di dayah dan
kepada Islam – Sultan Malik memegang jawatan pentadbiran.
(Samudera Pasai), Sultan Iskandar
Thani (Acheh). c) Bahasa dan kesusteraan.
8. Nama nama Islam digunakan seperti 1. Tulisan jawi berasal darpadatulisan
Acheh Darus Salam (negeri), Sultan Arab (al-Quran) yang diubahsuai
Mahmud Syah beerti sultan terpuji. dengan perkataan Melayu.
9. Undang – undang syariah yang 2. Tulisan ini menjadi tulisan rasmi
diperkenalkan seperti kes jenayah, menggantikan tulisan Palava
harta pusaka. Ia termaktub dalam Dewanagari ( tulisan zaman Hindu
Hukum Kanun Melaka di Melaka Buddha ).
3. Istilah Arab digunakan dalam
tulisan jawi bahasa Melayu seperti f) Ekonomi.
sultan, syuur, masjid, alam. 1. Baitulmal diperkenalkan di Acheh
4. Melalui tulisan jawi lahir penulis oleh Sultan Iskandar Muda yang
seperti Tun Sri Lanang. berfungsi sebagai perbendaharaan
5. Bahasa Melayu juga menjadi negara ( hasilnya diperoleh daripada
bahasa lingua – franca di zakat dan sedekah ).
Kepulauan Melayu, ia menjadi 2. Islam menggalakkan umatnya
bahasa pedagang timur dan barat. mencari rezeki halal dan melarang
6. Bahasa Melayu menjadi bahasa mengemis.
ilmu – seperti cerita panji, sastera 3. Berdagang ekonomi yang halal
pengaruh Arab, sastera seperti digalakkan.
syair, guridam. 4. Perkara dilarang seperti riba,
penindasan.
d) Cara hidup. 5. Islam juga menyarankan sikap
1. Sebelum Islam – cara hidup berjimat cermat.
Anismisme, Hindu dan Buddha.
2. Kedatangan Islam maka cara hidup
Islam diasimilasikan seperti BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN
bertudung dan bersongkok. PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA
3. Islam dijadikan ‘ad – din ‘ iaitu SEBELUM KEDATANGAN BARAT.
cara hidup lengkap dan
menyeluruh. ( 1 ) Pengaruh Islam terhadap politik.
4. Kedatangan Islam turut mengubah
sistem sosial seperti konsep a) Pentadbiran.
persaudaraan, persamaan, tolong – 1. Sebelum Islam institusi raja
menolong dan gotong – royong. dipengaruhi konsep dewa – raja
( tradisi Hindu – Buddha ).
2. Kedatangan Islam membawa konsep
Zillullah fil – alam dan Zillullah fi –
e) Kesenian. ardh yang bermaksud bayangan
1. Kesenian Islam contohnya seni khat, Allah di muka Bumi. Bermakna
seni bina, seni ukir. pengesahan kewibawaan raja
2. Seni khat ada pada batu nisan berlandaskan Islam di beri kepada
( tulisan ayat al – Quran ), ukiran raja.
kayu, bilah mata keris, batu bersurat 3. Konsep Khalifatul Mukminin pula
( Terengganu ). bermakna pemimpin orang mukmin,
3. Makam di Pasai mempunyai gelaran ini digunakan oleh Sultan
pengaruh Parsi ( syair Parsi ). Mahmud Syah Melaka dan Sultan
4. Terdapat juga seni khat yang Abdul Ghaffur Pahang.
bertatahkan emas, perak. 4. Dalam tradisi Hindu Buddha raja
5. Unsur seni kaligrafi turut dinasabkan kepada keturunan dewa,
mengambil contoh huruf Arab, ayat pada zaman Islam sultan dinasabkan
al – Quran dan tulisan jawi. kepada tokoh Islam seperti Iskandar
6. Seni Islam ini juga dicantumkan Zulkarnain.
dengan unsure tumbuhan. 5. Zaman Islam sultan masih kuasa
7. Pengaruh seni bina Islam boleh juga tertinggi, tetapi sistem pewarisan
dilihat pada bentuk masjid, kubah, masih diteruskan.
mimbar, mihrab dan menara azan 6. Sultan dibantu oleh pembesar 4
seperti masjid Ubaidiyah Kuala ( bendahara, termenggong, penghulu
Kangsar. bendahari dan laksamana ).
7. Sultan juga mendapat nasihat  Bersifat matrilineal iaitu
daripada ulama seperti Sayid Abdul mengutamakan jurai keturunan ibu.
Aziz di Melaka.  Anakperepmuan diberi hak
8. Adat Perpatih – sistem ini mewarisi harta.
diamalkan di Negeri Sembilan,
kuasa tertinggi terletak di tangan Adat Temenggong.
Yang – dipertuan Besar.  Di jalankan di Tanah Melayu selain
9. Konsep daulat telah mengukuhkan negeri Sembilan, naming.
kuasa sultan – konsep ini tidak  Berasaskan sistem perilineal, yang
bertulis tetapi dipercayai mementingkan keturunan lelaki.
kebenarannya sehingga menaikkan  Anak lelaki diutamakan dalam
penghormatan rakyat kepada sultan. pembahagian pusaka (bertepatan
10. Daulat diperkukuhkan lagi dengan denga hukum faraid Islam).
adat istiadat seperti pakaian,
 Diasakan oleh Datuk
tingkahlaku, bahasa contohnya
ketumanggungan dari Palembang.
istiadat pertabalan.
 Pada mulanya adat ini dipengaruhi
b) Perundangan. ajaran Hindu, kemudian disesuaikan
1. Terbahagi 2 iaitu undang – undang dengan ajaran Islam mazhab Shafie.
bertulis dan tidak bertulis.
2. Undang – undang bertulis ialah Perundangan sebelum Islam – tradisi
peraturan atau hokum dalam sebuah Hindu Buddha,
masyarakat.  Tradisi Hindu Buddha disesuai
3. Undang – undang tidak bertulis dengan budaya temaptan.
dikenali juga sebagai adat speerti  Tradisi Hindu berpegang kepada
adat Pepatih dan adat Temenggong. Hukum Kanun Manu yang
4. Raja selalunya dikecualikan membezakan hukuman berdasarkan
daripada undang – undang secara kelas.
praktiknya.
Perundangan selepas Islam.
 Undang – undang Islam di negeri –
Adat Perpatih : negeri Melayu wujud sebelum
 Dijalankan di Negeri Sembilan dan kedatangan pengaruh British.
Naning, Melaka.  Kehadiran Islam
 Menyelesaikan masalah secara memperkembangkan undang –
musyawarah yang dihadiri oleh 12 undang bertulis seperti Hukum
suku (keluarga besar). Kanun Melaka, Undang-undang
 Tidak membenarkan perkahwinan Laut Melaka, Undang-undang
sama suku. Pahang, Kedah, Perak, Johor.
 Setiap suku ini pula mempunyai
ketua iaitu Lembaga. Hokum Kanun Melaka :
 Perlantikan ketua secara demokrasi  Menjelaskan tanggungjawab raja
dari peringkat bawah iaitu Anak dan pembesar.
Buah memilih Buapak memilih  Pantang larang anggota masyarakat.
Lembaga memilih Undang memilih  Hukuman jenayah.
Yang Dipertuan Besar.  Undang – undang keluarga.
 Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan  Permasalahan ibadah.
Sebatang dari Pagar Ruyung,
Sumatera. Undang – undang Laut Melaka :
 Nakhoda (kapten) dalam kapal Melaka hingga ke istana kerajaan
diertikan sebagai imam dan anak Johor.
buah kapal sebagai makmum. 5. Pengajaran buku hikayat seperti
 Undang – undang Pelabuahn di Hikayat Amir Hamzah turut
negeri Kedah mempunyai peranan disimpan di Istana Melaka.
yang sama dengan Undang – 6. Di istana juga mengajar ilmu politik
undang Laut Melaka. dan pentadbiran negara.
7. Di masjid dan surau, kanak-kanak
(2) Pengaruh Islam terhadap sosiobudaya diajar ilmu tajwid, fikah dan bacaan
sembahyang, orang dewasa pula
a) Pendidikan tidak formal. belajar ilmu fikah, usuludin, hadis,
1. Pendidikan tidak formal terawal tasawuf pada tahap lebih tinggi.
melalui asuhan keluarga. 8. Pendidikan pondok pula,
2. Penekanannya ialah nilai moral, pengajiannya menyediakan pelajar
pembelajaran melalui pendengaran, yang bakal menjadi guru agama dan
penglihatan dan pemerhatian. berkhidmat kepada masyarakat.
3. Kanak-kanak mempelajari 9. Pondok terkenal terdapat di
kemahiran ibu bapa seperti Kelantan (Pondok Pulau Condong),
pertanian, perikanan, kraftangan, Terengganu (Pondok Pulau Manis)
pertukangan. dan Kedah (Pondok Titi Gajah).
4. Ibu bapa turut mengajar hal agama, 10. Pelajar akan belajar sehingga 10
adat, sopan santun. tahun sebelum tamat pengajiannya.
5. Niali murni diterap melalui cerita 11. Sistem madrasah – diperkenalkan
lisan seperti cerita binatang dan oleh Bani Saljuk di Iraq. Sistem ini
jenaka yang memberi teladan dan berdasarkan sukatan pelajaran dan
pengajaran. dilaksanakan secara kelas.
6. Pantang-larang dan adat dipelajari 12. Pendidikan madrasah ini mengikut
melalui pergaulan sosial seperti tahap iaitu tahap permulaan,
tunduk apabila lalu di hadapan pertengahan, pengkhususan. Ia
orang tua. diawasi oleh Mudir (Guru Besar)
7. Pendidikan juga dilakukan melalui dan diselia oleh sebuah lembaga.
pantun, teka teki, peribahasa.

b) Pendidikan formal.
1. Pendidikan formal berkaitan c) Bahasa dan Kesusasteraan.
keagamaan di rumah, istana, masjid, 1. Sebelum lahirnya tulisan jawi telah
surau, madrasah dan pondok. wujud tulisan dalam sastera Melayu
2. Di rumah tok guru, pendidikan al- seperti tulisan Pallva, Kawi (Jawa
Quran diajar melibatkan anak – kuno), Sunda, kuno, Batak dan
anak berusia 7 hingga 15 tahun. Rencong.
3. Di istana, menurut Sejarah Melayu 2. Tulisan jawi hasil penyesuaian
– pusat pengajian agama terdapat di bahasa melayu dan tulisan Arab
istana Melaka. Sultan Mansur Syah menjadi saluran pembacaan dan
telah menerima pengajaran Islam penulisan utama.
daripada Maulana Abu Bakar. 3. Istilah bahasa Melayu bertambah
Ramai ulama menetap di Melaka kesan pengaruh Bahasa Arab,
antaranya orang Arab, Parsi, seperti perkataan adat, hakim,
Gujerat, kerana pengaruh hukum. Kemudiannya ditambah
pemnerintah Melaka. dengan istilah fikah, tauhid.
4. Kitab al-Dur al Manzum (kitab 4. Kesusasteraan rakyat,
Tasawuf) – sangat terkenal di istana disampaikan secara lisan seperti
cerita asal-usul, binatang, jenaka, e) Gaya hidup.
dongeng dan puisi seperti pantun, 1. Perubahan iatiadat pemerintah –
gurindam, dan seloka. dalam pertabalan raja kandungan
5. Hikayat berkaitan kisah Nabi bacaan ciri di mansuhkan, bacaan
Muhammad s.a.w dan sahabat ikrar diteruskan kerana ia
seperti Hikayat Nur Muhammad, menyerupai baiah, perlantikan
Hikayat Abu Bakar. pengganti sultan sebelum istiadat
6. Bentuk puisi syair - Syair Dahulu pemakaman ditiru daripada kerajaan
Kala ( di Terengganu ). Bani Umaiyah.
7. Hikayat Saduran Arab Parsi – 2. Perubahan akhlak rakyat – ibu bapa
Hikayat Abu Nawas. amat dihormati, jiran dianggap
seperti keluarga, panggilan pangkat
d) Kesenian. diberi seperti Pak Long dan Mak
1. Seni bermakna suatu yang indah Long, apabila orang muda bercakap
pada penciptanya. dengan orang tua suara perlu
2. Keindahan ini dapat dilihat daripada rendah.
seni halus, seni rupa, seni tekstil, 3. Adab berziarah – seseorang perlu
seni tampak. memberi salam dan tuan rumah
3. Seni zaman Hindu Buddha seperti wajib menjawab salam, kemudian
seni candi, seni bina, seni arca di bersalaman. Kanak – kanak
Lembah Bujang. mencium tangan orang yang lebih
4. Zaman Islam – seni bina masjid tua, tetamu dilayan dan dihormati
terdapat ciri khas seperti mihrab, dengan hidangan makan minum,
mimbar, telaga, bumbung, Masjid bacaan bismillah dimulakan untuk
terkenal contohnya Masjid Kg. Laut menjamu makan minum.
Kelantan dan Masjid Tengkera 4. Majlis perkahwinan, berkhatan al –
Melaka. Quran diadakan mengikut Islam.
5. Istana raja pula dilengkapi dengan Majlis seperti ini juga menekankan
balairung, tempat bersemayam, nilai gotong – royong, bekerjasama
balai istiadat contohnya istana dan perpaduan.
Melaka.
6. Rumah pula mempunyai seni ukiran
tumbuhan, geometri.
7. Seni epigrafi ada pada batu bersurat ( 3 ) Pengaruh Islam terhadap ekonomi.
dan batu nisan.
8. Seni khat atau kaligrafi digunakan a) Perdagangan.
sebagai hiasan di Masjid dan 1. Pengaruh perdagangan amat kuat
madrasah, batu nisan, tembikar atau kepada umat Islam kerana Nabi
mata wang. Muhammad s.a.w terlibat secara
9. Seni persembahan merangkumi langsung dalam perdagangan
tarian, muzik, nyanyian yang ( memperdagangkan barang
dipersembahkan dalam majlis Khatijah ).
perkahwinan, berkhatan dan upacara 2. Melaka menjadi pusat dagang
bersifat keagamaan. kerana strategik ( laluan timur dan
10. Tarian pengaruh Arab seperti tarian barat turut melibatkan pedagang
dabus di Perak, tarian inang di Islam ).
istana Melaka, nazam. 3. Pelabuhan Melaka mempunyai
11. Seni muzik pula seperti seni dikir kemudahan yang lengkap.
diiringi rebana dan kompang, 4. Laksamana membantu menguruskan
ghazal. hal kelautan.
5. Syahbandar menjadi ketua 9. Pedagang Arab menggunakan wang
perlabuhan. emas, tetapi pedagang Eropah
6. Undang – undang Laut Melaka menggunakan wang perak.
membantu menentukan tugas
nakhoda, jurumudi. c) Percukaian.
7. Di Melaka amat ramai pedagang, 1. Cukai ialah bayaran yang dikenakan
dikatakan tidak kurang 84 bahasa oleh pemerintah terhadap aktiviti
dipertuturkan di Melaka. tertentu atau barang tertentu.
8. Melaka turut memperkenalkan 2. Di Melaka, cukai dibayar oleh
sistem timbang dan sukat seperti pedagang sebelum memulakan
kati dan tahil yang perniagaan.
dipertanggungjawabkan kepada 3. Cukai paling asas ialah cukai tetap
Syahbandar. (cukai import) – contohnya
9. Barangan yang dtimbang seperti pedagang dari India dan Arab (6%
emas, perak, dan rempah daripada jumlah barang ), Jepun dan
menggunakan dachim ( dacing ). China (5%).
10. Kaedah yang digunakan ialah tukar 4. Barang yang tidak dikenakan cukai
barang dan jual beli. ialah beras, makanan.
11. Kejatuhan Melaka mengalih 5. Setelah cukai dibayar, mereka boleh
perkembangan perdagangan ke berniaga di bazaar – bazaar di
Johor, Kedah, Kelantan dan sepanjang Sungai Melaka.
Terengganu. 6. Orang asing yang menetap di
Melaka juga dikenakan cukai,
b) Mata wang. contohnya orang asing Kepulauan
1. Sistem mata wang adalah alternatif Melayu (cukai diraja 3%) dan orang
kepada sistem tukar barang atau asing lain (cukai diraja 6%).
barter. 7. Amalan riba dikalangan orang Islam
2. Mata wang asing juga digunakan di tidak dibenarkan di negeri melayu.
Melaka seperti mata wang Pasai, Penegasan tentang riba ini
Hormuz dan Cambay. Mata wang dinyatakan dalam Hukum Kanun
ini boleh ditukar dengan mata wang Melaka.
tempatan. 8. Walau bagaimanapun golongan ceti
3. Umumnya negeri Melayu yang memberi pinjaman dibenarkan
menggunakan timah sebagai wang menjalankan aktiviti riba mereka.
dan nama sultan serta tarikh Islam 9. Orang Islam yang berkemampuan
dicatat pada mata wang. dikenakan zakat harta.
4. Di Johor wang timah dikenali 10. Wang zakat disimpan oleh
sebagai wang katun yang Baitulmal yang menyelenggarakan
mempunyai tulisan jawi atau Arab. harta kerajaan, wang Baitulmal
5. Mata wang timah Kedah berbentuk digunakan untuk pembangunan
seekor ayam jantan yang hinggap di negara dan masyarakat.
atas beberapa cincin.
6. Mata wang emas Johor digunakan BAB 9 : PERKEMBANGAN DI
ketika Sultan Alaudin, wang emas EROPAH.
Johor digelar kupang.
7. Mata wang emas Kelantan dikenali (1) Perubahan di eropah dari Zaman
sebagai kijang. Pertengahan awal hingga ke Zaman
8. Mata wang emas ini mencatatkan Pertengahan Akhir.
nama dan pangkat Sultan iaitu
Khalifatul Muslimin. a) Zaman pertengahan di Eropah.
1. Zaman pertengahan terbahagi 3 iaitu focus utama ialah ilmu akhirat
peringkat awal, kemuncak dan hingga mengkongkong hidup
akhir. masyarakat.
2. Zaman Gelap pada masa zaman 9. Perdagangan pada zaman ini
pertengahan awal. diganggu orang gasar seperti
3. zaman Renaissance pada masa Maygar dan Viking. Perdagangan ke
zaman pertengahan akhir. timur dan Laut Mediterranean pula
dikuasai oleh orang Islam.
b) Latar belakang Zaman Gelap 10. Masalah ekonomi ini menyebabkan
(Pertengahan Awal). mereka menumpukan kepada
1. Eropah mengalami kemerosotan pertanian, mereka menjalankan
ilmu pengetahuan, perdagangan dan aktiviti tukar barang kerana mata
penbandaran. wang dalam pasaran terhad.
2. Ketika ini tiada pusat pentadbiran
yang berkesan. d) Zaman Kemuncak Pertengahan.
3. Dunai islam pada masa ini sangat 1. Gereja menjadi institusi yang
mantap, oleh itu Eropah mengambil universal dan menjadi ejen
ilmu daripada dunia Islam. penyatuan.
4. Pada masa ini, empayar Rom barat 2. Perubahan ekonomi berlaku kerana
(kuasa pusat) runtuh, maka pertambahan penduduk,
muncullah golongan baron (tuan peningkatan pertanian dan
tanah). kemunculan perdagangan.
3. Kemudian muncul pula bandar
c) Apakah cirri – cirri Zaman Gelap seperti Venice, Milan.
(Pertengahan Awal). 4. Lahir juga kelas pertengahan
1. Petani mendapatkan perlindungan seperti artisan, pedagang.
daripada tuan tanah kerana politik 5. Status sosial ditentukan oleh
tidak stabil. kekayaan dan bukan pemilikan
2. Petani membayar cukai yang tinggi tanah.
sebagai tukaran kepada 6. Wujud juga institusi politik seperti
perlindungan yang diberikan oleh parlimen.
tuan tanah.
3. Petani yang tidak berkemampuan e) Zaman Renaissance (Pertengahan
telah menyerahkan tanah mereka Akhir).
dan menjadi hamba. 1. Reanissance berasal daripada
4. Tuan tanah pula mendapat perkataan Itali iaitu renisciment
perlindungan daripada raja. bermaksud kelahiran semula iaitu
5. Tuan tanah dikehendaki memberi penghargaan semula ilmu yang
khidmat atau membayar cukai terhasil pada Zaman Yunani dan
kepada raja. Rom.
6. Hubungan antara petani, tuan tanah 2. Tamadun Yunani dan Rom
dan raja ini dikenali sebagai sistem tenggelam ketika Zaman Gelap.
feudal. 3. Asas pemikiran zaman ini ialah
7. Di negeri melayu sistem feudal juga menonjolkan keupayaan manusia
diamalkan, di mana raja berkuasa berfikir menyelesaikan masalah
mutlak, dan pembesar berkhidmat yang dikenali sebagai humanisme.
dan dinaungi raja, rakyat dan hamba Bapa humanisme ialah F.Petrarch.
melayu berkhidmat untuk pembesar. 4. Antara tokoh Renaissanxe seperti N.
8. Gereja Katoli amat berkuasa ketika Machiavelli.
Zaman Pertengahan, mereka
memiliki hartanah yang banyak dan
5. Manusia zaman ini mempunyai 17. Tokoh Renaissance di luar Itali –
semangat inkuiri (semangat ingin Thomas More, Francis Bacon,
tahu yang kuat). Wiliam Shakespeare.
6. Zaman ini bermula di Itali, di mana
muncul bandar terkenal seperti f) Kesan Zaman Renaissance
Venice, Rom dan Milan yang (Pertengahan Akhir).
menjadi pusar perdagangan 1. Politik – Muncul monarki baru
antarabangsa. yang berasaskan kekuatan
7. Itali amat strategik sebagai kerajaan pusat seperti di Portugal,
pelabuhan persimpangan castile dan Aragon (Sepanyol),
antarabangsa contohnya pelabuhan England, Perancis. Ia
Venice dan Genoa. diperkukuhkan lagi dengan
8. Di sini berlaku pertembungan amalan bayaran cukai secara
budaya, bahasa dan agama. langsung kepada kerajaan pusat.
9. Di sini juga muncul pedagang yang Kesannya kuasa raja bertambah,
kaya yang menggunakan kekayaan sebaliknya kuasa gereja dan
mereka untuk mengindahkan bangsawan berkurang.
bandar. 2. Ekonomi Aktiviti sara diri pupus,
10. Pedagang kaya ini kemudiannya sebaliknya perdagangan meluas.
menjadi patron atau penaung kepada Mereka mula menjelajah dan maju
pelukis, saintis, pemuzik dan dalam bidang ilmu seperti
penulis. matematik, geografi, astronomi.
11. Patron terkenal seperti keluarga Ciri – ciri zaman ini seperti
Medici di Florence. inkuiri, objektif dan eksperiman
12. Patron berusaha menarik masuk memajukan ilmu sains seperti
cendiakawan dan seniman yang bologi, fizik, kimia, perubatan.
berkunjung dari bandar ke bandar 3. Sosial – Berlaku perubahan
menyebarkan idea Renaissance. Ke pemikiran, mereka lebih berani
seluruh Itali. menzahirkan emosi dan keinginan
13. Paus juga cuba melindungi seniman mereka. Maka lahirlah muzik,
dan cendiakawan ini. Gereja Rom lukisan, ukiran dan membentuk
yang mencemburu kepada bandar budaya yakin.
Florence (dibina oleh patron- 4. Pemikiran logik, sainstifik,
Medici) yang cantik ingin falsafah dan metafizik –
menandinginya, tetapi saintis melahirkan manusia yang
berselisih faham dengan gereja menggunakan sepenuhnya minda
(mereka mencabar fahaman tradisi mereka untuk memajukan
gereja, contohnya kes Galilco manusia.
Galilei).
14. Gereja berubah memberi tumpuan g) Gerakan Reformation di Eropah
kepada seni lukis dan seni ukir, Barat.
mereka mengupah Leonardo da 1. Reformation berasal daripada
vinci, Raphael, Michaelangelo perkataan reform bermaksud
mencantikkan gereja dan katedral di melaksanakan perubahan atau
Rom. pembaharuan terhadap sesuatu
15. Pelukis dan penulis ketika ini ingin untuk menghasilakn sesuatu yang
dikenali secara individu maka lebih baik atau untuk membentuk
semangat dan amalan sesuatu yang baru.
individualisme. 2. Kritikan ini kerana gereja
16. Selepas itu pelukis dan pengukir meningkatkan pembangunan
juga mahir dalam ilmu pengetahuan.
keduniaan agar Rom menjadi kuasa penguasaan Paus di Rom,
yang kuat di tengah Itali. contohnya Raja Henry VII
3. Gereja juga kian pincang, rasuah memutuskan hubungan dengan
dan menyeleweng. gereja Rom kerana ingin
4. Penguasa Gereja Katolik dianggap berkahwin. Beliau telah menjadi
lari daripada kitab Bible. ketua kerohanian Gereja Protestan
5. Penyelewengan telah berlaku dalam Anglican.
amalan penjualan sijil indulgenees
(Surat pengampunan dosa) ke
seluruh Eropah. ( 2 ) Zaman Penjelajahan dan
6. Di Jerman, gerakan agama ini Penerokaan.
dibantu oleh mesin cetak Johann
Gutenberg – di mana Bible dicetak a) Latar belakang bermulanya
dalam masa singkat dan murah penjelajahan orang Eropah.
harganya. 1. Kejayaan sains dan teknologi
7. Martin Luther (Jerman) menetang zaman Renaissance membantu
amalan indulgences, menurutnya kegiatan penjelajahan ini.
manusia perlu bergantung kepada 2. Mereka mencari laluan ke timur
kekuatan rohaninya. Ajaran Luther kerana kerajaan Islam Turki telah
ini dikenali mazhab Protestan menguasai Istanbul.
bermaksud membantah. 3. Selama ini orang Eropah mendapat
8. Ajaran Martin berkembang ke barangan timur melalui Istanbul
Sweden, Denmark, Norway dan tetapi mereka menghadapi masalah
England. selepas kerajaan Islam memerintah
9. Di Switzerland gerakan ini diketuai Istanbul.
oleh Zwingli, selepas kematiannya 4. Mereka memulakan penerokaan
disambung pula oleh John Calvin. dengan melalui Lautan Atlantik
10. Bagi menangani penentangan ini untuk sampai ke timur.
gereja Katolik mengendalikan
Counter Reformation yang b) Sebab – sebab penjelajahan berlaku.
bermaksud menahan atau bertindak 1. Desakan ekonomi – orang Eropah
menentang sesuatu yang baru. memerlukan barangan timur seperti
emas, sutera, rempah.
2. Galakan pemerintah ( raja Sepanyol
dan Portugal ), Sepanyol
menumpukan kepada Amerika Lain
dan Portugal ke timur.
h) Kesan Gerakan Reformation di 3. Persaingan kuasa Sepanyo dan
Eropah Barat. Portugal – Sepanyol turut ke timur,
1. Berlaku perpecahan agama begitu juga sebaliknya degan
Kristian – di mana berlaku perang Portugal.
mazhab Kristian di Perancis, 4. Persaingan ini menyebabkan Paus
Sepanyol, Jerman. Rom menggesa dibuat Perjanjian
2. Tetapi kesan jangka panjang, Tordesillas bagi menetapkan
gerakkan ini mewujudkan sikap kawasan pengaruh masing – masing
toleransi antara mazhab Kristian – timur milik Portugal, barat milik
untuk menyebarkan pendidikan Sepanyol.
dan fahaman Kristian. 5. Peranan Columbus – orang Eropah
3. Kuasa gereja telah dicabar, pertama tiba di Amerika.
golongan monarki ingin 6. Peranan Magellan – tiba di timur
membebaskan diri daripada dan terbunuh di Filipina.
7. Perdagangan rempah dan sutera mereka turut mengekspotasi buruh
amat menguntungkan menjadi peribumi di lombong dan ladang.
pendorong utama kuasa Sepanyol/ 8. Di timur, Sepanyol menguasai
Portugal ke timur. Filipina dan Portugal menguasai
8. Mereka juga menjelajah untuk Melaka dan Goa.
menyebarkan agama Kristian
khasnya Sepanyol yang pernah ( 3 ) Revolusi Pertanian.
diperintah oleh orang Islam begitu
bersemangat menyebarkan agama a) Perkembangan pertanian sebelum
Kristian. Revolusi Pertanian.
9. Monarki baru di Eropah 1. Pengeluaran makanan secara kecil
menggalakkan penerokaan, – kecilan.
contohnya di England, Perancis dan 2. Dua sistem pemilikan tanah iaitu
Belanda. tanah persendirian dan tanah
10. Rumusannya penjelajahan kerana “ awam.
Gold, Glory, Gosper”. 3. Tanah persendirian adalah milik
orang kaya.
c) Kesan penjelajahan kepada 4. Tanah awam juga milik
masyarakat setempat. persendirian tetapi mengikut adat
1. Dari segi politik – banyak kebiasaannya rakyatboleh
perjanjian dibuat antara penguasa bercucuk tanam kecil – kecilan,
tempatan dengan wakil kuasa menternak, memburu atau
Eropah. Perjanjian ini menandakan memancing, amalan ini tidak
pengiktirafan kuasa Eropah. dianggap salah sehinggalah zaman
2. Di antara wakil Eropah tersebut Revolusi Pertanian.
seperti Syarikat Hindia Timur
Belanda ( VOC ). Syarikat Hindia b) Pengenalan Akta Pemagaran ketika
Timur Inggeris ( EIC ). Syarikat Revolusi Pertanian.
seperti ini berdagang hingga ke 1. Pemagaran penting untuk tujuan
Afrika, Latin Amerika, Asia pengeluaran makanan secara besar –
Tenggara dan Asia Timur. besaran kerana pertambahan
3. Dari segi ekonomi – kawasan luar penduduk.
Eropah menjadi pembekal kepada 2. Tuan tanah ingin menjalankan
masyarakat Eropah, Goa, Melaka pertanian secara besar – besaran
contohnya di kuasai Portugal. termasuk menggunakan tanah
4. Jalan perdagangan di Lautan Hindi awam.
dan Asia Tenggara yang dikuasai 3. Harga gandum yang meningkat
oleh pedagang Arab telah menarik minat tuan tanah menbuka
diambilalih oleh kuasa Eropah ladang.
seperti Portugal. 4. Pengenalan akta pemagaran
5. Dari segi sosial – gaya hidup menyediakan kawasan yang sangat
masyarakat tempatan terpengaruh luas untuk membuka ladang.
orang Eropah, malah ada yang 5. Kesan pemagaran rakyar biasa
memeluk agama Kristian. hilang punca rezeki dan terpaksa
6. Perang berlaku antara orang menjadi buruh ladang dan
tempatan dan kuasa Eropah kemudiannya ke bandar bekerja
contohnya Sepanyol berperang dan kilang Revolusi Industri.
menakluk tamadun Aztec di
Maxico dan tamadun Inca di Peru. c) Kaedah dan ciptaan ketika Revolusi
7. Penjajah telah menguasai emas dan Pertanian.
perak contohnya di Amerika Latin,
1. Penanaman bergilir – peladang Revolusi Industri kerana adanya
menanam tanaman berbeza rekaan sains.
mengikut musim sepanjang tahun.
Ini bertujuan agar tanah dan c) Pengkhususan pengeluaran Revolusi
tanaman sentiasa subur kerana Perindustrian.
setiap tanaman menggunakan 1. Pengkhususan dibuat kerana
nutrien tanah berbeza. Maka tidak pemodal ingin mengawal kos.
ada tanah yang dibiarkan kosong. 2. Majikan dan pekerja kian mahir
2. Tanaman baru – seperti turnip dan dalam bidang yang dipilih.
ubi kentang. 3. Kesannya kuantiti dan kualiti barang
3. Peralatan baru – seperti Jethro Tull meningkat sehingga boleh
mencipta alat menggali dan menugal dipasarkan ke luar Britain.
untuk mempercepatkan penanaman
benih. d) Penggunaan teknologi ketika Revolusi
4. Pertanian komensial – kuantiti hasil Perindustrian.
dipertingkatkan dengan pengenalan 1. Sebelum pengenalan enjin berkuasa
baja asli yang menyuburkan tanah. wap - tenaga manusia, binatang dan
Hasil pertanian untuk tujuan air digunakan.
perdagangan. 2. Pengenalan mesin berkuasa wap
menghasilkan barangan yang
( 4 ) Revolusi Perindustrian. banyak dan murah serta mudah ke
pasaran luar.
a) Sumbangan Revolusi Pertanian kepada 3. Kemasukan ke pasaran antarabangsa
Revolusi Perindustrian. akan menguntungkan usahawan,
1. Revolusi Pertanian telah keuntungan ini akan digunakan
menyediakan modal dalam Revolusi untuk mempertingkatkan lagi
Perindustrian. pengeluaran dan perdagangan.
2. Makanan pula mencukupi untuk 4. Penghasilan tenaga wap melalui
menampung permintaan pekerja proses pembakaran arang batu,
kilang. Britain amat beruntung kerana
3. Britain tidak bergantung kepada mempunyai arang batu yang
import makanan luar, maka dana banyak.
import dapat digunakan untuk 5. Newcomen telah mencipta mesin
pelaburan industri. berkuasa wap yang memudahkan
perlombongan arang batu.
b) Rekaan sains dan teknologi Revolusi 6. Kuasa wap daripada arang batu juga
Perindustrian. digunakan dalam sistem
1. James Watt – membaikienjin rekaan pengangkutan seperti kereta api dan
Thomas Newcomen. kapal laut.
2. James Watt & Boulton –
mengeluarkan enjin berkuasa wap. ( 5 ) Kesan Revolusi Pertanian dan
3. R.Arkwright – mencipta alat Revolusi Perindustrian.
pemintal benang menggunakan
enjin berkuasa wap. a) Pertanian sebagai punca ekonomi.
4. J. Hargreaves – mencipta mesin 1. Wujud pertanian komensial –
pemintal benang. gandum, rye, jagung.
5. Produk sebelum Revolusi 2. Peladang menjadi pedagang
Perindustrian secara kecil – kecilan antarabangsa dengan mengeksport
menggunakan tenaga manusia hasil lebihan ke luar negara.
kemudian produk bertambah ketika
3. Revolusi pertanian menyediakan baru seperti ciptaan mesin membuat
makanan kepada buruh kilang stokin, pakaian, yang menyebabkan
industri. penenun dan tukang jahit tradisional
4. Kemajuan perindustrian tidak diperlukan.
menyebabkan petani menjadi buruh 5. Pekerja mahir ( penenun dan tukang
kilang dan pengusaha kilang jahit ) memprotes dan
menjadi tokoh ekonomi memusnahkan mesin – mesin,
menggantikan pengusaha ladang. contohnya Pergerakan Luddite.
6. Akta Antipenggabungan
b) Peningkatan perdagangan diperkenalkan untuk melarang
antarabangsa. pekerja bergabung bagi
1. Britain amat mudah mendapatkan gaji dan layanan baik
memperdagangkan lebihan hasil daripada majikan.
pertanian dan industrinya kerana 7. Larangan ini menyukarkan pekerja
mereka penjajah. kerana tidak semua majikan
2. Britain juga memerlukan bahan bertimbang rasa kepada pekerja.
mentah untuk mengembangkan 8. Kanak – kanak bawah usia 10 tahun
perindustriannya daripada tanah pada masa ini dieksploitasi bekerja
jajahan seperti getah, bijih timah. sebagai pelombong arang batu dan
3. Britain turut mengembangkan kapal di kilang tekstil. Masa bekerja
laut untuk berdagang. mereka pula lebih 10 jam sehari.
4. Britain juga mengeksport modal ke 9. Pada masa ini amalan ekonomi
seberang laut. bebas amat berpengaruh, bagi
mereka gaji pekerja ditentukan oleh
c) Kenjuan pengangkutan. pasaran dan campur tangan kerajaan
1. Pada mulanya Britain menggunakan perlu dihindarkan.
kereta kuda dan baj. 10. Tetapi kemudiannya akta
2. Kemudian jalan raya dibina dan antipenggabungan telah
kereta api dipekenalkan. dimansuhkan dan kesatuan sekerja
3. Pada mulanya rel kereta api ditubuhkan.
diperbuat daripada kayu kemudian 11. Akta baru diluluskan untuk
daripada besi dan keluli. membela nasib pekerja.
4. Pengangkutan laut pula melibatkan
pengenalan kapal laut berkuasa wap.

d) Kemunculan golongan buruh dan ( 6 ) Imperialis barat di Asia.


majikan.
1. Ekonomi skala besar menyebabkan
munculnya golongan buruh ladang a) Latar belakang kemunculan Zaman
dan kilang. Imperialis.
2. Penggunaan mesin memerlukan 1. Imperialis bererti penguasaan
kilang seperti kilang tekstil. negara lebih kuat terhadap negara
3. Peringkat awal Revolusi Pertanian lain yang lemah.
dan Perindustrian para buruh tidak 2. Penguasaan ini bertujuan
dilayan dengan baik. mendapatkan keuntungan ekonomi
4. Kemahiran mereka juga tidak dan politik, ia dilakukan sejak
diperlukan selepas penciptaan mesin
Zaman Rom, kemudian Sepanyol, Belanda di Indonesia, Amerika di
Portugal. Filipina.
3. Pada awalnya barat berminat dengan 2. Ekonomi – ekonomi distrukturkan
hasil dagang seperti rempah, emas untuk keperluan industri barat
dan perak. contoh bijih timah dan getah di
4. Kemudiannya ekonomi negara Tanah Melayu.
jajahan distrukturkan untuk 3. Pendidikan – sistem pendidikan
memenuhi kehendak ekonomi Inggeris diperkenalkan di bandar
penjajah. dan untuk mereka yang akan
5. Selepas itu, penjajah seperti Britain menjadi pentadbir rendah British.
dan Belanda mengubah ekonomi 4. Krmasukan buruh asing – barat
negara jajahan agar memenuhi menjemput masuk buruh asing
keperluan perindustrian di negara bekerja dengan mereka. Kesannya
mereka seperti tanaman getah. wujud pelbagai kaum yang
berpecah belah dan tidak wujud
b) Faktor kedatangan kuasa barat keharmonian antara kaum.
menjajah Asia.
1. Mereka ingin mendapatkan bahan
mentah seperti getah. BAB 10 : DASAR BRITISH DAN
2. Mereka menjajah untuk KESANNYA TERHADAP EKONOMI
mendapatkan pasaran barang NEGARA.
perindustrian mereka.
3. Pengangkutan jalan raya, kereta api
dan kapal wap mempercepatkan ( 1 ) Perkembangan aktiviti ekonomi
perjalanan dan membantu sebelum dan semasa pemerintahan
kedatangan kuasa barat menjajah British.
Asia.
4. Apabila negara barat dan Amerika a) Ekonomi tradisional.
Syarikat melindungi industrinya 1. Contoh ekonomi sara diri –
dengan memperkenalkan peraturan melombong, cucuk tanam,
tariff maka Britain tambah terdesak memungut hasil hutan, menangkap
mencari pasaran baru di Asia. ikan.
5. Barat ke Asia juga kerana faktor 2. Pengeluaran skala kecil, teknologi
menyebarkan tamadun mereka yang mudah, modal yang kecil,buruh
dianggap tinggi. yang terhad dan pasaran kecil.
6. Mereka turut menyebarkan budaya 3. Lebihan pengeluaran – untuk tujuan
dan agama Kristian. kenduri, zakat, sedekah, hadiah.
7. Barat juga berebut – rebut sesama 4. Padi pula disimpan untuk bekalan
mereka menjajah negara Asia hingga musim berikutnya.
kerana menjajah telah menjadi 5. Tanaman lain – ubi, pisang, kelapa.
simbol status kuasa yang kuat. 6. Ternakan – ayam, itik, lembu untuk
keluarga.
c) Kesan imperialisme terhadap Asia 7. Teknologi mudah – penanaman padi
Tenggara. seperti tajak, cangkul,
1. Politik – pemerintah tempatan tugal,tenggala.
terpaksa menerima penasihat dan 8. Sistem pengairan mudah – sungai
pentadbir barat. Sistem politik dan hujan.
peribumi ditukar atau diubahsuai 9. Menangkap ikan – mengail, bubu,
dengan sistem barat. Kuasa barat jala.
telah campur tangan di Asia seperti
Inggeris di Tanah Melayu, India, b) Ekonomi dagangan.
1. Pertanian dan perlombongan yang 2. pada mulanya, getah ditanam di
melibatkan lebihan pengeluaran halaman kediaman Residen Hugh
untuk pemasaran. Low, Perak sebagai tanaman hiasan.
2. Pengeluaran dalam skala yang 3. H.N Ridly (Pengarah Botanical
besar, buruh yang ramai, modal Garden Singapura) mempromosi
besar, pemasaran lebih luas. tanaman getah dengan memberi
3. Bijih timah dipasarkan ke China, benih percuma kepada peladang.
Jepun, India. 4. Beliau juga menemui sistem
4. Bijih timah juga dibuat gendang menoreh ibidem (Cara tulang ikan
gangsa, senjata, alat muzik. hring) yang tidak merosakkan
5. Kaedah melombong dengan pokok.
mendulang – diusahakan oleh 5. Industri barangan pengguna yang
pembesar seperti Long Jaafar, dan memerlukan getah seperti kasut,
Ngah Ibrahim tayar basikal dan alat elektrik.
6. Kawasan lombong di sungai dan 6. Modal milik pelabur Eropah turut
diusahakan oleh buruh tempatan. mengembangkan industri getah di
7. Kedatangan British meminggirkan Tanah Melayu, syarikat di London
ekonomi orang melayu. Wujud membawa masuk modal melalui
ekonomi duaan (dwiekonomi) iaitu penubuhan syarikat perwakilan di
ekonomi tradisional dan ekonomi Tanah Melayu seperti Guthrie, Sime
dagangan. Pantai barat dan timur Darby.
juga tidak seimbang ekonominya. 7. Dasar galakan British kepada
8. Akhirnya British mengambil alih pemodal asing seperti sewa tanah
ekonomi dagangan dan membawa dan tariff cukai yang rendah kepada
masuk buruh China. pengusaha getah.
8. Kemajuan jalan raya dan kereta api
c) Sistem pertanian komersial. telah menghubungkan kawasan
1. Pertanian komersial berasaskan pertanian dengan pelabuhan atau
kepaa eksport dan menjadi pusat pentadbiran telah
penyumbang utama kerajaan. memudahkan pengusaha (golongan
2. Contohnya pertanian komersial komprador).
ialah ubi kayu, lada hitam, tebu. 9. British juga membawa masuk
3. Maharaja Abu Bakar telah pekerja India Selatan bekerja di
menanam gambir dan lada hitam ladang getah dengan gaji yang
melalui sistem Kangchu. murah.
4. Pemodal China dan Eropah
menuasai pertanian komersial
kerana mempunyai modal,
teknologi, konsesi tanah yang luas
dan tempoh pajakan yang lama. e) Kejatuhan perusahaan getah.
5. Pemodal British telah menguasai 1. Kemerosotan perusahaan getah
getah, pemodal China pulaa berlaku ketika Zaman Kemelesetan
menguasai gambir dan lada hitam. Ekonomi Dunia (1929 – 1932).
6. Pada masa ini, masyarakat Melayu 2. Ini bermakna ekonomi Tanah
menjalankan ekonomi sara diri. Melayu telah mempengaruhi
perkembangan ekonomi dunia.
d) Perkembangan perusahaan getah. 3. Industri getah pulih semula pda
1. Getah digunakan ketika revolusi tahun 1934 kerana pertambahan
Industri dalam industri kereta, maka permintaan dan kawalan negara
getah ditanam di Tanah Melayu. pengeluar.
4. Rancangan sekatan Stevenson
diperkenalkan bagi menahan harga g) Pengusaha tenaga buruh China.
getah jatuh. Prinsip rancangan ini 1. Kedatangan buruh ini mendapat
ialah menghadkan pengeluaran galakan British dan tidak ditentang
getah oleh negara pengeluar agar oleh orang Melayu.
harga naik. 2. Buruh China datang dari wilayah
selatan China seperti Kwangtung,
f) Perkembangan industri perlombongan. Kwangsi dan Fukien.
1. galian Tanah Melayu – contohnya 3. Kedatangan mereka ini untuk
bijih timah, emas, besi, arang batu, bekerja dilombong bijih timah.
bauskit, antimoni. 4. Buruh China datang dengan cara
2. Bijih timah dan emas ialah galian sistem kredit, sebelum ke Tanah
terawal diperdagangkan yang Melayu mereka dikumpul di
diusahakan secara kecil – kecilan kampung mereka di China oleh
oleh orang Melayu. Kheh thau (ketua).
3. Bijih timah mendapat permintaan 5. Bakal imigran ini dikenali sebagai
antarabangsa yang besaringga kin kheh. Ketua ini akan mendapat
muncul pengusaha Eropah dan upah wang bafi setiap sin kheh.
China mengambil alih peranan 6. Seterusnya sin kheh dikawal oleh
pembesar melayu. nakhoda kapal atau agensi buruh
4. Kedatangan pengusaha China pada terlebih dulu telah mendapat
awalnya dipantau oleh pembesar bayaran daripada bakal majikan sin
Melayu. Mereka perlu mendapat kheh.
kebenaran melombong dan menjual 7. Kemudiannya sin kheh perlu
semula hasil timah ini kepada membuat perjanjian secara bertulis
pembesar Melayu. Harga timah ini atau lisan membayar hutang (kos
juga ditentukan oleh pembesar kedatangan ke Tanah Melayu)
melayu. dengan cara bekerja di bawah bakal
5. Kedatangan pemodal Eropah telah majikan berkenaan dalam jangka
menghentikan penguasaan pembesar waktu tertentu.
Melayu ini. 8. Mereka akan diberikan tiket yang
6. Kedatangan pemodal ini berjaya menyatakan pelabuhan yang perlu
menyaingi pengusaha China kerana dituju, di pelabuhan mereka akan
mereka menguasai kapal korek yang diambil oleh pemborong buruh yang
menghasilkan pengeluaran secara menjadi orang tengah bagi
besar – besaran. Mereka mendapatkan majikan dengan
berintensifkan modal, orang China bayaran tertentu.
berintensifkan buruh. 9. Kemudian jawatan pegawai
7. Kerajaan penjajah british juga telah pelindung buruh dan imigran dari
meluluskan enakmen dan undang – China diwujudkan, mereka akan
undang yang mewujudkan mengawasi kemasukan buruh dan
penguasaan pengusaha Eropah. imigran China ini.
8. Terdapat juga pembesar melayu 10. Selepas itu sistem tiket kredit dignti
yang mengambil mudah mencari dengan sistem pengambilan
keuntungan dengan memajakkan kakitangan dan sistem pengambilan
lombong mereka kepada saudagar rumah kongsi.
China dari Negeri Negeri Selat 11. Melalui sistem pengambilan
kerana ketiadaan modal. kakitangan ini majikan yang
9. Tanah Melayu terus menjadi memerlukan buruh akan menghantar
pengeluar utama bijih timah dunia pegawainya ke China. Tambang dan
sehingga Perang Dunia Kedua. pembiayaan buruh akan ditanggung
oleh majikan. Pegawai berkenaan 7. Kangany diberi kepercayaan oleh
akan mengiringi buruh – buruh majikan dan diberi lesen dan
hingga ke tempat majikan. kemudiannya akan ke India mencari
12. Melalui sistem pengambilan rumah tenaga buruh. Kangany diberi wang
kongsi pula, pengambilan buruh pendahuluan untuk membiayai kos
akan dilakukan oleh pegawai di buruh hingga ke Tanah Melayu.
negara china yang dilantik oleh 8. Kangany kemudiannya dijadikan
rumah kongsi. Pegawai tersebut pengurus agensi membawa masuk
akan menanggung kos membawa buruh dan akhirnya sistem ini
buruh hingga ke rumah kongsi di diharamkan kerana adanya
Tanah Melayu. Setelah buruh penyelewengan.
diserahkan pegawai dari China
tersebut akan mendapat sejumlah i) Penggunaan mata wang.
bayaran tertentu. 1. Zaman Muzzaffar Syah Melaka –
13. Di Sarawak, imigran keturunan contoh wang emas, perak dan timah
China Foochow secara berkumpulan yang digunakan untuk urusan
dibenarkan masuk melalui perniagaan.
persetujuan Charles Brooke dan 2. Di negeri lain – dinar
Wong Nai Siong 9ketua Foochow di emas( Kelantan ), kupang emas
Sibu). Mereka ini akan menjadi ( Terengganu ), jongkong tampang
buruh gambir dan lada hitam. ( Pahang ).
3. Pedagang Eropah membawa mata
h) Penggunaan tenaga buruh India. wang asing contohnya mata wang
1. Buruh India datang untuk bekerja di perak Sepanyolyang digunakan di
ladang – ladang getah. Negeri – Negeri Selat dan Negeri –
2. Kedatangan mereka ini juga tidak Negeri Melayu.
dihalang oleh orang Melayu dan 4. Kemudiannya kerajaan British
mendapat galakan pihak British, di mengeluarkan wang kertas bagi
samping itu orang India sudah Negeri – Negeri Selat dibawah
mempunyai hubungan tradisi Lembaga Pesuruhjaya Wang, wang
dengan Tanah Melayu. ini sahaja yang sah digunakan
3. Kemasukan buruh India melalui ketika itu dan wang kerajaan
sistem buruh bebas atau merdeka, Melayu kian pupus.
sistem kontrak dan sistem kangani.
4. Melalui sisitem buruh bebas, j) Institusi kewangan atau perbankan.
mereka datang dengan biaya sendiri 1. Institusi kewangan berperanan
yang diatur oleh orang atau menyediakan kemudahan pinjaman
kumpulan tertentu. Di Tanah kepada pelabur yang kemudiannya
Melayu mereka bebas memilih memajukan industri bijih timah dan
tempat dan pekerjaan mereka. getah.
5. Melalui sistem kontrak, majikan 2. Bank memperkenalkan kaedah baru
membiayai tambang ke Tanah yang berorientasikan keuntungan
Melayu dan buruh India ini akan berasaskan kadar faedah yang
bekerja dalam tempoh masa tertentu tinggi.
( 1-3 tahun) dengan gaji minimum 3. Bank telah menyebabkan dana luar
dianggap 9 –13 sen sehari. Sistem negara dapat disalurkan terus ke
ini amat menindas dan dianggap Tanah Melayu dengan mudah dan
perhambaan tidak ketara. Sistem ini cepat.
digantikan dengan sistem kangany. 4. Bank telah bertindak sebagai ejen
6. Kangany bermaksud ketua, tandil pembayar kepada pengeksport dan
atau mandur.
pengimport dan melicinkan (2) Dasar – dasar pertanian British.
perdagangan antarabangsa.
5. Bank pertama di Tanah Melayu a) Dasar – dasar pertanian British.
ialah Mercantile Bank. 1. Orang melayu diperkenalkan oleh
6. Selepas Perjanjian Pangkor wujud British dengan tananam yang
banyak bank lain seperti The memepunyai pasaran seperti kopi,
Chartered Bank, Hong Kong dan tembakau, getah.
Shanghai Bank. 2. British telah mengkomersialkan
7. Bank Eropah mengutamakan tanaman tradisional seperti gambir
pedagang Eropah. dan lada hitam.
8. Pedagang tempatan mendapat 3. Tenaga buruh China dan India
perkhidmatan bank Eropah melalaui digunakan untuk memajukan lagi
Komprador (orang tengah) yang sector perladangan.
terdiri daripada orang tempatan 4. Undang – undang pemilikan tanah
yang diberi kepercayaan oleh bank telah diperkenalkan oleh British,
untuk menjadi penaja kepada bertujuan untuk melindungi tanah
peminjam. orang Melayu daripada diceroboh
9. Bank tempatan pertana ialah Kwong oleh pemodal asing. Tetapi
Yik Bank di Kuala Lumpur, Bank of beberapa daripada aspek undang –
Malaya di Ipoh, Ban Hin Lee Bank undang ada yang menindas orang
di Pulau Pinang. Melayu.
10. Di Sarawak – Kwong Lee Bank,
Ban Chiang Bank. b) Pengenalan undang – undang
11. Bank orang melayu pertama – berhubung tanah.
Malay National Banking 1. Sebelum kedatangan British
Corporation Bhd. persoalan tanah tidak menjadi
masalah kepada orang Melayu
k) Perkembangan perkhidmatan kerana tanah yang luas, penduduk
insurans. rendah, urusan cukai dan kebenaran
1. Antara insurans penting ialah mengusahakan tanah hanya dengan
insurans maritim, kebakaran, pembesar Melayu. Pemilikan tanah
hatrra, perniagaan, kemalangan amat mudah iaitu pemilik tanah
dan nyawa. ialah sesiapa yang meneroka dan
2. Insurans maritim – melindungi mengerjakan tanah tersebut.
dagangan dan kapal pedagang. 2. Rekod bertulis adalah elemen
3. Insurans kebakaran – penting penting dalam mengesahkan
kerana kebakaran kerap berlaku pemilikan tanah pada masa British.
contohnya kebakaran hampir 3. Rekod ini juga digunakan dalam
seluruh Kuala Lumpur tahun 1892. urusan tanah seperti cukai, pajakan,
4. Peringkat awal syarikat insurans di sewa beli, jual dan beli tanah.
Tanah Melayu adalah cawangan 4. Tanah juga dilihat sebagai cagaran
syarikat beribu pejabat di luar untuk mendapatkan modal.
negara – contohnya Boustead and 5. Undang- undangan tanah pertama
Company England. ialah Peraturan Tanah Perak.
5. Syarikat insurans tempatan Seterusnya Kanun Tanah Selangor,
contohnya Straits Insurance Peraturan Tanah Sungai Ujong.
Limited di Singapura. 6. Tanah dibahagikan mengikut nilai
6. Kerajaan British juga telah komersial seperti tanah ladang,
mengasingkan insurans nyawa pribumi dan perlombongan.
daripada insurans kebakaran. 7. Kadar cukai tanah bergantung
kepada jenis tanah dimiliki.
tanah peribumi daripada dicerobohi
c) Kesan pengenalan undang – oleh pengusaha China.
undang tanah British. 5. Di sini jaga diperkenalkan Land
1. Permohonan kebenaran Settlement Order bagi melindungi
mendapatkan tanah sama ada tanah peribumi daripada diceroboh.
syarikat atau individu didapati 6. Di Sarawak pemindahan hak milik
daripada Pejabat Tanah dan bukan tanah hanya boleh dilakukan
dari pembesar Melayu lagi. melalui perwarisan, bagi
2. Kebenaran Pejabat Tanah juga mengelakkan pemajakan,
diperlukan untuk mengutip hasil pemecahan dan penjualan tanah
hutan seperti nipah, damar, rotan. kepada orang luar.
3. Bermakna kuasa residen negeri amat 7. Land Order Sarawak seterusnya
besar untuk menentukan tanah yang membhagikan tanah kepada 3
boleh diberikan kepada pemodal. kawasan iaitu tanah campuran,
4. Kelulusan tanah pula bergantung tanah simpanan dan tanah
kepada modal, teknologi dan pedalaman.
bilangan buruh yang akan 8. Imigran hanya dibenarkan memiliki
digunakan. tanah campuran sahaja, manakala
5. Dasar tanah British juga membawa tanah simpanan dan pedalaman
kepada perkembangan ekonomi dilindungi.
wang. Di mana cukai, jual, beli, 9. Di Sabah pula, Proklamasi III
sewa ke atas tanah perlu Perlindungi Hak Peribumi yang
menggunakan wang. Mamalh orang melindungi kepentingan peribumi
Melayu perlu membayar cukai hasil diwartakan oleh British. Peraturan
hutan dalam bentuk wang. ini menetapkan hak milik peribumi
6. Kesannya orang Melayu yang tiada di bawah kuasa Pegawai Daerah.
wang meminjam daripada orang 10. Segala urusan jual beli tanah di
tengah dan kemudiannya Sabah dengan orang Eropah pula
menyelesaikan menjual tanah untuk perlu dimaklumkan kepada ketua
menyelesaikan hutang mereka. peribumi. Penduduk peribumi juga
berhak menuntut ganti rugi ke atas
d) Undang – undang melindungi tanah tanah yang dijual kepada orang
bumiputra. asing.
1. Akta Tanah Simpanan Melayu
(TSM) diperkenalkan oleh British e) Dasar British terhadap pekebun kecil
bagi mengelakkan tanah milik getah.
Melayu berpindah kepada orang 1. Kebanyakan pekebun kecil ialah
asing. orang Melayu. British berhasrat
2. Residen berhak mengisytiharkan mengekalkan orang Melayu
mana – mana tanah orang Melayu sebagai petani.
sebagai TSM untuk mengelak TSM 2. Maka Enakmen Tanah Padi
daripada dijual, dipajak gadai, atau diperkenalkan untuk mrnghalang
ditukar milik. tanaman getah ditanam di
3. TSM juga ingin melindungi kawasan tanaman padi, sekaligus
ekonomi penjajajh, contohnya TSm mengurangkan penglibatan
tidak boleh diusahakan tanaman pekebun kecil getah dalam
komersial. TSM tidak subur dan penanaman padi.
tidak sesuai untuk tanaman 3. halangan kepada orang Melayu
perladangan. seterusnya ialah apabila British
4. Land Order di Sarawak menaikkan premium tanah baru
diperkenalkan bagi melindungi untuk tanaman getah.
4. Selepas itu British melarang sama
sekali pembukaan tanah baru a) Perkembangan pembandaran.
untuk penanaman getah. 1. Pembandaran bermaksud perubahan
5. Pada awalnya penglibatan pekan kecil atau kampung kepada
pekebun kecil Melayu secara kecil bandar hasil pertambahan fungsi dan
– kecilan tidak mendatangkan kegiatan ekonomi.
kebimbangan kepada pengusaha 2. Pembandaran lebih cepat berlaku
Eropah. dikawasan yang menjadi pusat
6. Apabila ekonomi meleset dan kegiatan ekonomi penjajah.
harga getah jatuh, British terpaksa 3. Pekan di kawasan perlombongan
melindungi pengusaha Eropah. biasanya mempunyai penduduk
7. Antaranya dengan yang kian bertambah, menjadi pusat
memperkenalkan Rancangan mengumpul hasil lombong, pusat
Sekatan Stevenson yang mendapatkan keperluan harian.
menghadkan pengeluaran getah 4. Pekan ini kemudiannya menjadi
negara pengeluar. bandar yang menjadi pusat
8. Rancangan Peraturan Getah pentadbiran, perbankan seperti
Antarabangsa pula memberi kuota Kuala Lumpur, Taiping.
lebih tinggi kepada pekebun kecil, 5. Bandar Miri pula berkembang
mereka juga ditekan kerana kerana adanya petroleum.
dianggap mengancam pengusaha 6. Bandar baru muncul ini menjadi
Eropah. tumpuan penduduk dan berfungsi
9. Tanaman getah yang banyak sebagai pusat perniagaan,
masalah ini tetap menguntungkan pentadbiran.
orang Melayu berbanding 7. Bandar ini lengkap dengan
tanaman padi. kemudahan jalan raya, sekolah, air,
10. Oleh itu, orang Melayu tidak elektrik, pusat kesihatan, dan
berminat mengusahakan tanaman institusi kewangan.
padi. 8. Bandar – bandar ini kebanyakkanya
didiami oleh orang China,
f) Dasar tanaman padi. sebaliknya orang Melayu dan India
1. Minat orang Melayu kepada getah menetap di luar bandar.
berbanding padi membimbangkan 9. Bandar baru pesat kerana adanya
British kerana Tanah Melayu kemajuan pengangkutan dan
terpaksa mengimport beras dari mempunyai rangkaian jalan raya
Thailand, Myamnar, Indo-China. dan kereta api.
2. Bekalan import beras ini tidak 10. Hasil getah dan bijih timah turut
terjamin, contohnya ketika berlaku mengembangkan bandar pelabuhan
kekurangan pengeluaran beras di kerana keperluan eksport seperti
Myanmar. pelabuhan Klang, Pulau Pinang.
3. Maka petani tidak dibenarkan 11. Bandar Kuching pula muncul kerana
menaman padi di tanah sawah. kemajuan tanaman gambir dan lada
4. British menubuhkan Jabatan Parit, hitam.
dan Tali Air bagi memperbaiki 12. walau bagaimanapun kemudahan
sistem peparitan dan membantu infrastuktur ketika pemerintahan
tanaman padi. British tidak melibatkan kawasan
5. Ini membuktikan bahawa British luar bandar khususnya di kawasan
tidak memberi perhatian kepada pantai timur Tanah Melayu.
kemajuan ekonomi orang Melayu.
b) Pembentukan masyarakat berbilang
(3) Kesan – kesan dasar ekonomi British. kaum.
1. Kedatangan imigran China dan dari negara asal (China) dan
India kerana keperluan tenaga menggunakan dialek cina masing –
manusia khasnya perlombongan dan masing. Selepas adanya pengaruh
perladangan. komunis British mengawal sekolah
2. Kedatangan imigran yang berlipat ini.
kali ganda banyaknya ketika British 8. Sekolah Inggeris – peringkat awal
telah membentuk masyarakat diusahakan oleh mubaligh dan
berbilang kaum di tanah Melayu. badan sukarela. Sekolah ini sekolah
3. Semasa British petempatan dan elit yang terletak di bandar dan
kegiatan ekonomi berasaskan kaum, pelajarnya di kalangan orang
Melayu bertani di luar bandar, Cina atasan. Kurikulumnya disusun
berniaga dan melombong di bandar mengikut sistem pendidikan di
dan kawasan perlombongan. India England.
menoreh getah di ladang. 9. Universiti Malaya – diusahakan
4. Bahasa pertuturan mereka mengikut oleh British di Singapura tetapi
bahasa ibunda masing – masing. agak lewat.
5. Pada masa ini tidak wujud interaksi
dan perpaduan antara kaum. d) Perkembangan sektor perkilangan.
1. Pada awalnya British terlalu
c) Perkembangan sistem pendidikan menumpukan kepada eksport
vernakular. getah dan bijih timah, hampir
1. Sistem ini menggunakan bahasa semua barangan kilang diimport.
ibunda sebagai bahasa penghantar 2. Barangan kilang yang diimport
dan tidak memupuk perpaduan seperti pakaian telah bersaing
kaum. hebat dengan perkilangan
2. Pendidikan Melayu tradisional – tradisional tempatan seperti batik,
mempelajari al- Quran, bahasa sutera.
Arab, ilmu agama, membaca, 3. Kasut getah - contohnya kilang
menulis dan mengira di surau, Syarikat Fung Keong dan Syarikat
masjid dan sekolah pondok. Bata di Klang.
3. Sekolah melayu – contohnya di 4. Kilang membina kapal korek,
Singapura, Seberang Prai, Kuala kapal kecil dan mesin memproses
kangsar yang dijalankan di getah – Syarikat United
peringkat rendah sekadar Engineers.
menjadikan mereka petani yang 5. Kilang mengetin nanas –
lebih baik daripada bapanya. diusahakan oleh bangsa Perancis
4. Maktab Perguruan Sultan Idris – di Johor.
melatih guru Sekolah Melayu. 6. Sektor ini dikuasai oleh
5. Kolej Melayu Kuala Kangsar – pengusaha Eropah dan Cina,
sekolah untuk golongan elit sementara orang Melayu tercicir.
Melayu.
6. Sekolah Tamil – disediakan oleh e) Sistem pengangkutan dan
British di bandar dan pengusaha perhubungan.
ladang membiayai sekolah di 1. Jalan kereta api dibina untuk
ladang. Ia berorientasikan negara mempercepatkan pengangkutan
India, di mana sukatan, buku, guru bijih timah ke pelabuhan untuk
dari India dan menggunakan bahasa dieksport, contohnya Taiping ke
Tamil. Port eld, Seremban ke Port Dickson,
7. Sekolah Cina – dibiayai oleh Kuala Lumpur ke Port Swettenham.
saudagar dari China. Ia juga
menggunakan sukatan, buku, guru
2. Jalan kereta api turut dihubungkan perubatan kecil di Sibu dan Sri
dari Seberang Perai hingga ke Aman.
sempadan Siam. 7. Hospital swasta – contohnya
3. Kemudiannya ke pantai timur dari Hospital Tung Shin di Kuala
gemas, Pahang, Kelantan ke Lumpur memberi khidmat khasnya
sempadan Siam. kepada pelombong.
4. Seterusnya disambung ke selatan 8. Institut Penyelidikan Perubatan di
hingga ke Singapura. Kuala Lumpur – mengkaji punca
5. Pengangkutan kereta api juga penyakit dan langkah – langkah
menggalakkan pembukaan tanah pencegahannya.
baru di pedalaman dengan tanaman 9. Sanitary Board – lembaga yang
getah. menjaga kebersihan dan kesihatan
6. Kereta api juga dapat membawa awam di bandar Kuala Lumpur.
muatan yang banyak. Fungsi lembaga ini kemudiannya
7. Di samping itu, jalan denai dan terpecah dua dan kepada dua
kereta lembu yang digunakan untuk bahagian iaitu Sanitary Board
mengangkut bijih timah dan getah menjaga kebersihan bandar dan
ke pangkalan sungai telah Jabatan kesihatan menjaga
digantikan dengan jalan raya. kesihatan.
8. Jalan raya terus berkembang
khasnya apabila kenderaan bermotor
diperkenalkan.
9. Beberapa rangkaian jalan raya
disiapkan, contohnya dari Seberang
Prai ke Melaka, Perlis ke Singapura,
Kuala Lumpur ke Kuantan.
10. Sistem perhubungan – contohnya
telegraf, telefon, pos.
11. Kemudahan pengangkutan dan
perhubungan di Pantai Timur
Tengah Melayu ketinggalan kerana
kurangnya pembangunan ekonomi.

f) Perkhidmatan kesihatan.
1. Kedatangan imigran menyebabkan
kesesakkan penduduk dan berlaku
pelbagai penyakit berjangkit kerana
temapt tinggal yang kotor dan air
yang tidak bersih.
2. Hospital kerajaan terawal dibina di
Taiping dan Kuala Lumpur.
3. Pusat perubatan pula dibina di Batu
Gajah, Kuala Kangsar dan Kuala
Lumpur.
4. Pusat perubatan kecil pula di
Pahang dan Negeri Sembilan.
5. Hospital di Sabah – Jesselton,
Sandakan, Tawau.
6. Perkhidmatan perubatan di
Sarawak di Kuching dan pusat