Anda di halaman 1dari 12

https://tipongtuktuk.wordpress.

com/tag/hadits-lemah/page/3/

Tentang Maut yang Menghampakan Rumah-Rumah Dunia dan Memakmurkan Rumah-Rumah


Barzakh

Sep1
Berikut ini adalah salah satu kisah RAPUH dan PALSU- yang sangat terkenal dan
sering dikisahkan melalui mimbar-mimbar ceramah maupun buku-buku -dan hadits yang
membawakan kisah ini adalah hadits PALSU, tidak boleh dipercaya dan tidak boleh
pula disandarkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para
shahabat beliau
Syaikh Ali Hasyisy al-Mishri hafizhahullah
Dari kitab: al-Qashash al-Wahiyah jilid 2 halaman 73-79

?????: ??? ?????


???? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???: ????? ????? ?????? ?
?????? ??????????? ?????????? ???????? ??????????? ??? ????? ??????? ?????????? ???
?????? ???????? ??????? ??????????????? ??????? ????? ????????? ? ????? : ?????? ??
?????? ????? ????????? ?????? ??????? ???????? ????????? :
??? ????????? ??????? ???? ????????
. ????? ????????? ???????? ?????????? : ?????????? ?????? ???? ???? ????????? ? ?
???????? ????????? ??????? ????????? . ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ????
???? ????????? ???????? ???? ????????? ???????????? ????????? ? ??????????? ???????
???????? ?????????????? ????? ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????
????? ? ????? ?????? ??????????? ? ???????? ??????? ????? ??????? ????????? ???????
? ? ????? ?????? ???????? ???????? ??????? ?????????? ???????? ?????????? ? ????? ?
???? : ???????? ???????? ????? ??????? ?????? ?????? ?
????????? : ??????? ??????? ???? ??????? ??????? ? ???????? ?????? ????? ????????
? ?????????? ? ??????????? ?????????? ??????????? ? ????????? ?????????? ??????? ??
??? ??????? ?????????????? ???????? ? ?????????? ????? ??????? ??????? ????????????
? ??????????????? ??????????? ? ????????? ??????? ?????? ???????? ??? ?????? ??????
?? ???? ????????? . ??????? ?????? :
????????? ?????????????? ? ????? ???????????? ????????? ????????? ?????????? ? ??
?? ??????? ???? ??????? ?????????? ?????????? ????????????? ?????? . ?????? ??????
???????? ?????? ? ????????????? ???????????? ? ?????? ?????? ???????? ?????? ? ????
????????? ???????????? : ????????? ?????????????? ???????????? ????????? ?????????
?????????? ???? ??????? ???? ??????? ?????????? ?????????? ????????????? ?????? ???
??? ?????????? ??? ????????????
. ??????? ???? ?????? ?????????????? ?????? ??????? ??????? ???? ?????????? ? ???
??????? ?????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?????? ??????? ?
??????? ????????? ? ??????? : ??????? ????? ???????? ? ??????? ??????? ???????????
??????? ?????? ??????? ??? ?????? ????????? ???????? ????? ?????? ???? ????? ? ????
?? ?????? ??? ??????? ? ???????? ?????? ??????? ????? ??????? ????????? ???????? ??
??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ??????? ??? ????????????? ??????? ???????
? ????????? ?????????? ???? ?????????? ? ?????????? ?????? ??????????? ???????? ? ?
????????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ????? ??????? ??????? ??????? ?????? ?
???? ???????? ?????? ?????????? . ??????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?
???????? :
????????? ????????? ??????? ???? ????????????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???
????? ????????? ??????????? ? ??? ??????? ????????? ????? ???????? ????????? ??????
???? ???????????? ???????????? . ???????? ??????? ???? ??????????? ???????? ?????
????? ???????? ? ?????? ???????? : ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ??
??????? ??????? ?????????? ???? ???????? . ???????? ???????? ????? ????????? ? ????
??? : ??? ?????? ??????? ??????? ??????????? ?????????? ???????????? . ????????? ??
??????? : ??? ??????? ????? ???????? ????? ???????????? ???????? ????? ?????? ?????
????? ?????? ??????? ? ??????? : ??? ????????? ??? ?????????? ?????? ????? ???????
? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????????? ???????? ??????
????? ?????????? ? ????????? ?????????? ???? ???????? . ????????? ????????? ??????
??????? ??????? : ??? ??????? ?????? ??? ??????? ??????? ???????? ???? ????????? ??
?? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ? ??? ??????? ?????? ?????????
? ????????????? ?????????? ????? ????? ????????? ??????????? ????????? ? ????? ????
?????? ????????? ???? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? . ????????
??????? ??????????? ? ???????? ?????????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ????
???? ????????? ? ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ???????
??? ????? ?????????? ? ???????? ?????? ????? ?????? ???????? ?????? ??????? ???????
?? ????? ?????? ? ?????? ???????? : ??? ?????????? ??????? ?????? ?????? ???????? ?
????????? ?????? ? ????? ????????? ???? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ???
?????? . ??????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????? : ????? ???
????? ?????? ???????? ??? ?????? ? ??????? ?????? ?????? ??????? ???????????? ?????
??????? . ??????? ??????? ???? ????? ??????? ? ??????? : ??? ?????????? ????? ???
?????????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ? ?????
??????? ??????? ???? ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ? ?
?????? ??????? ????????? ? ???????? ?????? ???????? ??????????? ?????? ? ????? ????
????? ???? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? . ??????? ?????????? ?
????? ??????? ???????? ????????? :
??? ??????? ??????? ?????? ?????? ??????? ????? ??????? ????????? ??????????
. ??????? ????????? ????????????? ?????? ??????? ????????? ???????? : ??? ???????
??? ???????? ???????? ?????? ??????? ??????? ??????? ? ???????????? ?????? ????????
???? ???? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? . ??????? ??????? ?????
? ??????? ???????? ????????? :
???????? ??? ??????? ??????? ? ??? ?????? ??????? ??????? ????? ??????????
. ????? ????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????? :
??? ?????????? ??????? ???? ?????? ???????
. ??????? : ??? ??????? ??????? ? ?????????? ??????? ?????? ???? ??????? . ??????
?? ???? ???????? ?????? ??????? ???????? ????????? ? ??????? ?????????????? ???????
????? ? ????????? : ??????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????? ?????
??? ????????? ? ???????? ?????? ?????????? ????? ??????? ?????? ??????? ??????? ???
??? ??????? ???????? ????????? ????????? ????????????? ? ???? ???????? ???? ????? ?
??????? ????????? ???????? ? ?????? ??????? : ??????? ???? ????? ???????? ? ??????
??????? ???????? ???? ????????? ?????? ? ??????? ???? ?????????? ?????? ??????? ???
????? ????????? : ?????? ???? ???????? ? ???????? ???? ????????
. ??????? : ???? ???????? ?????? ??????? ???? ???????? ??????? ?????? ??? ???????
????? . ??????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????? :
???? ??????? ???? ???????? ????? ???????? ??? ?????????? ???????????? ????? ?????
?????????
. ??????? ?????????????? ? ?????????? ???????????? ??? ?????? ???????? ??????????
? ???????????? : ???????? ??????? ? ?????? ???????????? ???????? ????????????? ????
??? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? . ???????? ??????? ??????? ?????? ???
???? ???????? ????????? ???? ???????? ? ??????? ???????? ??????????? ?????? ???????
????????? ???????? ? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ?????? ?????? ??????
?????? ? ???????? ?????? ???????????? ? ???????? ?????? ???????????? ? ???????? ???
?? ??? ?????? ????????? ?????? ??? ???????? ? ????????? ??????? ???????????? ? ????
? ?????? ?????????? ???????? : ?????????? ???????? ??? ??????? ??????? ?????????? ?
?????? ? ?????????? ???????? ??????? . ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ????
???? ????????? ?????? ??????? ? ????????? ????????? ?????? ??????? ??????? : ??? ??
????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????????? ????????? ?
????????? . ???????? ??????? ??????????? ? ???????? ???????? ????????? ? ????? : ??
??????? ??? ?????????? ???? ???????????? ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ??
?????? ????????? . ???????? ??????? ?????????? ???????? : ?????????? ???????? ??? ?
?????? ?????????? ??????? ????????????? ? ?????????? ?????????? ??????? . ????????
??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ?????? ??????? ? ??????? :
??????? ??? ??????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ?????
???? ?????????? ? ???? ????? ?????? ??????? ??????????
. ???????? ???????? ????? ????? ???????? ? ?????? ??????? : ?????????? ?????????
? ???????????? ????????? ? ???????????? ????????? ? ??????????? ??????? ? ?????????
???? ????????? ?????? ? ?????? ??????????? ???? ???????? ???? ??????? ??????? ?????
? ??????? ???????? ????????? ????? ????????? . ????? ????? : ??? ????? ?????? ? ???
?? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ???????? ???? ?????????
?????????? . ??????????? ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ????????? ? ??????? ???
???? ???????? ? ???????? ?????? ????? ???????? ?????????? ???? ??????? ??????? ????
?? ??????? ???????? ????????? ???? ??????????? ???? ????? ?????????? ???????? ? ???
???? ?????????????? ???????????? ? ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ????????
????????? ??????? ???????? ? ??????? : ??? ?????? ?????????? ?
? ??????? : ??????? ?????????????? ?????????? ??? ??????? ??????? . ??????? ?????
????? ?????? ??????? ???????? ????????? ??????? ???? ????? ??????? ??????? ????????
?????? ??????? ????????? ? ?????????? ??????????? ? ???????? ????? ??????????? ? ??
?????? ?????????? ???????????? ????????????? ? ????? ???????? ?????????? ??????????
?????????? ? ??????? :
??? ???????? ?????????????? ? ??????????????? ??????? ? ???????? ??? ??????? ????
??? ??????????? ? ????????? ????????? ?????????? ? ????????? ?????????????? ? ?????
????? ??????????? ??????? ???????? ????????? ???? ??????? ? ???????? ????????? ????
?????? ? ????? ??????? ?????? ???? ?????????? ? ??????? ?????? ???? ???????? ??????
????
. ???????? ????? ?????? ???????????? ???????? ???? ????????? ? ????????? ???????
????? ??????? ????? ?????? ????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ???? ???????
????? ???????? ?????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ??? ????????
??????? ? ???????? ???? ??? ?????? ??????? ? ???????? ?????? ????????? ?????? ?????
?? ???????? ????????? ? ???????? ?????????? ?????? ???????????? ? ????? ????? : ???
??????? ?????????? ??? ?????? ?????? ???????????? ? ?????????? ???????????? ? ?????
??????? ?????????????? ? ???????? ? ????????? ????????? ?????? ??????? ??????? ????
??????? : ???????? ????????? . ????????? ????????? : ??????? ??????? ??? ?????????
??? ?????? ??????? ? ????? ??????? ??????? ??? ???? ???? ???? ????????? ??????????
. ??????? ???????????? ? ????????? ????????? : ??? ????????? ???????? ?????????
. ????????? ????????? : ??????? ??????? ??? ????????? ??? ?????? ??????? ? ????? ?
?????? ??????? ????????? ?????????? . ????? ????? ???????????? : ?????????? ???????
??? ??? ?????? ??? ???????????? ? ?????????? ???????????? ? ???????????? ??????????
???? ? ?????????? ? ?????????? ???? ?????????? . ???????? ??????? ??????? ?????? ??
????? ???????? ????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ??????? ???????? ?????????
? ??????? : ??? ????????? ???? ?????????? ?
????????? : ??? ??????? ??????? ? ????? ??????? ?????????? ???????????? ??? ?????
????? ? ???????????? ??????? ?????? ??????? ? ???????? ??? ???????????? ??????? ???
??????? ?????? ??????? ? ???????????? ?????????? . ??????? ????? ?????????? ??????
??????? ???????? ????????? :
??? ????????? ? ??????????? ???? ?????????? ? ????? ??????? ??????????? ? ???????
??? ????????????? ? ????? ????????? ???????????? ? ???????? ???????????? ? ????? ??
??????? ???????? ? ????????? ?????????? ? ????? ?????? ????????? ?????? ??????? ???
????? ????????? ? ??????? ???????? ??????? ??? ?????? ????????? . ???????? ??????
????????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ? ??????? ???????
??????? ?????? ??????? ???????? ????????? :
??? ?????? ????????? ? ????????? ???????? ???? ???????? ?
????? : ???????? ???????? ?????????? ? ??????????? ??????? ????? ??????? ???? ???
???????? ???????? ?????? ?????????? ? ????? ???????? ??????? ?????? ?????????? ? ??
???? ???????? ???????? ???????? ????? ?????? ????? ??????? . ??????? ??????? ??????
? ?????? ??????? ???????? ????????? :
??? ?????? ????????? ? ?????? ????????? ???????? ????????? ?
????? : ??????????? ??? ?????????? ?????????? ???????????????? ???????????? ?????
? ????? ????? ?????????? ???? ??????? ????????? ???????? ?????????? ? ???????? ????
?? ???????? ? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? :
??? ????????? ? ????? ?????????? ???? ?????????? ? ???????????? ??? ??? ?????? ??
?????
? ????? : ??????????? ??? ??????? ??????? ?????? ???? ???????? ????????? ????????
?? ???? ???????? ? ???????????????? ???? ??????? ???????? ???????? ?????????????? ?
????????????? ?????????? ??????? ??? ????????? . ??????? :
???????? ??????? ????????? ? ???????????? ??? ?????????
. ????? : ??????????? ????? ????????? ?????????? ???? ???????? ? ?????????????? ?
??? ?????????? ? ????????????? ???? ????????? ? ????????? ???? ??????????? ????????
? ??????? ??? ????????? . ????? :
???????? ?????? ????????? ? ???????????? ??? ????????? . ????? : ?????? ???????
??????? ????????? ????????? ??? ???????????? . ????? : ???????? ??????? ?????????
. ????? ????????? : ??? ???????? ? ????? ??????????? ? ????? :
?????????? ???? ?????? ???????? ? ???? ?????????? ?????????? ???? ??????? ? ????
??????? ?????? ????????? ???? ??????? ? ???? ??????? ?????? ??????? ?????????? ????
??????? ? ???? ?????????? ???????????? ???? ??????? ?
????? : ???????? ??? ??????? ??????? ? ??????? ??????? ????? ??????? ??????? : ??
?? ????????? ?????????? ????? ??????? ?????????????? ??????????? ?????? ???????????
? ?????? ??????????? ??? ????????? . ????? :
?????? ??????? ??????? ? ?????? ??? ?????? ????????? ????????? ????? ??? ????????
. ??????? ??????? ?????? ??????? ?????? : ??? ??????? ??????? ? ????? ?????? ????
???? ?????? ??????????? ? ??????? ??????????? ? ?????? ???????? ???????? ? ?????? ?
??????? ????????? ? ??????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????? :
??? ??????? ?????? ????????? ??????????? ?????? ? ??????????? ???? ???????? ?????
?? ???????? ???????? ? ??????????? ???????? ?????????? ???????????? ? ??????? ?????
??? ?????????? ???? ??????? ????????????? ??? ????????? ????????? ?????? ? ????????
??? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ???? ?????????? ? ??????? ???????? ???
??????????? ????? ?????????? ?????????? ??? ??????????? ??????????? ?????? ? ??????
? ??????? ???? ???????? ??????? ???????? ????? ??????? ???? ?????? ???????? ? ?????
????????? ???????? ?????????? ? ????? ??????????? ? ????? ???????????? ???????????
?????????? ? ????? ?????????????? ??????? ??????? ? ????? ????????? ? ????????? ???
????? ??? ??????????? ??????? ??????
. ????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ??????? : ????????? ?????????? ? ??
????? ????????? ? ??????? ????? :
??? ????????? ? ????????????? ?????? ???????????? ?????? ????????? ??????? ??????
? ???? ?????? ????? ????????? ???? ????????
. ??????? : ?????? ???? ???????? ??? ??????? ??????? ? ????? :
??????????? ?????? ??????????? ??????? ???????? ??????????
. ??????? : ?????? ???? ???????? ??? ??????? ??????? ? ????? :
??????????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????? ??????? ???????? ???? ?????
??? . ??????? ?????? ????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????????? ??????
??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ? ???????? ?????? ???????? ??????
????????? ? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? : ??????
. ???????? ?????? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ?
???????? : ????????????
. ????????? ????????? ????????? ?????????? : ??????? ??? ????????? . ???????? ???
??? ???????? ????? ????????????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????
? : ??? ????????? ? ??? ??????? ????????? ?????????
. ???????? ????????? ???????? ?????????? ???????? ???? ??????? ??????? ?????? ???
???? ???????? ????????? ? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?????????
: ??? ????????? ? ???????? ????????? ??????? ? ??????? ????????? ?????? ???????
???????? ????????? : ??? ???????? ? ?????? ??????? ???????? ???? ???????? ????????
???????? ????????? ????????? ????????? ? ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ??
?????? ????????? ? ??????????? ??????? ???? ????? ??????? ? ??????? ???????? ??????
? ???????? ???????? ? ??????????? ???????? ?????????? ????????? ? ????????? ???????
???? ????????? ?????? ? ???????? ????? ??????? ? ????? ??????????? ??????????? ? ??
????????? ??? ??????????? ? ???????? ???????? ?????? ? ????????? ???? ?????? ??????
?? ???????? ???????? ???? ?????? ???????? ? ????? ????????? ? ????? ??????????? ? ?
???? ???????????? ? ????? ?????????????? ??????? ??????? . ????? ??????? ?????? ???
???? ???????? ?????? : ?????? ????????? ??? ??????????? ?????????? ? ?????? ???? ??
???? ??????? ? ??????????? ??????? ???????? ????????? : ????????? ?????????? ??????
? ????????? ????? ??????????? ?????? ??????? ???????? ????????? . ??????????? ? ???
?????? ???????? ???????? ????? ????????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ??
??????? ? ???????????? ??????????? ????????? ???????? ?????????? ? ???????????? ???
?? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????????? ????????? ???????? ?
????????? ? ??? ????????? ?????? ?????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ??????
?? ????????? ? ???????? ????????? ????? ?????? ??????????? ? ????????? ???? ????? ?
?????? ? ??????? ???????? ?????? ??????? ???????? ???????? ? ???????? ??????? ?????
?? ?????? ??????? ???????? ????????? ? ???????? ????????? ???????? ??????? ????????
? ????????? ?????? ??????? ???????? ?????? : ??? ????? ????????? ? ?????????? ?????
?? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ? ????? : ?????? . ??????? ????????? ?
????? ??????? ???????? ??????? : ?????? ??????? ???????????? ???? ???????? ????????
?? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ? ????? ????? ??? ??????
????? ????????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ??????????? ? ????? ?????
????????? ????????? ? ????? : ????? ??? ????????? ? ???????? ?????? ??????? ???????
??? ??????? ???? . ?????????? ??????? ????????? ? ?????? ??????? : ??? ????????? ?
?????? ????????? ????????? ???????? ?????????? ? ??????? ????????? ?????????? ?????
?????? ???? ?????????? ? ??.

PERTAMA: MATAN (Redaksi Kisah)


Diriwayatkan dari Jabin bin Abdillah dan Abdullah bin Abbas mengenai perkataan
Allah Azza wa Jalla:

??? ??? ??? ???? ?????? ????? ????? ?????? ?? ??? ???? ?????? ???? ???? ??? ???????
? ??? ??? ?????

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia
masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan
memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima
taubat. (QS. An-Nashr: 1-3)
Ketika surah tersebut turun, Muhammad shallallahu alaihi wa sallam berkata,
Wahai Jibril, jiwaku mengabarkan tentang kematianku. Jibril alaihi as salam
berkata, Kehidupan akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia, dan
kelakRabbmu akan memberikan karunia kepadamu, lalu kau pun merasa puas. Lalu
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan Bilal untuk menyerukan
shalat jamaah. Maka berkumpullah kaum Muhajirin dan Anshar di masjid Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
naik mimbar seraya memuji Allah Azza wa Jalla dan menyanjung-Nya. Setelah itu
beliau menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati dan membuat mata berlinang.
Beliau lantas berkata, Wahai manusia, nabi seperti apakah aku dalam pandangan
kalian? Para shahabat berkata, Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada
Nabi. Sunggu dirimu dalam pandangan kami seperti ayah yang welas asih dan saudara
yang tulus penuh perhatian. Kau mengemukakan risalah Allah Azza wa Jalla- dan
menyampaikan wahyu-Nya kepada kami. Kau menyeru ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik, maka semoga Allah memberikan sebaik-baik balasan kepadamu atas
jasmu kepada kami sebagaimana Allah memberikan balasan kepada seorang nabi atas
jasanya kepada umat. Beliau berkata kepada para shahabat, Wahai sekalian kaum
Muslimin, demi Allah aku bertanya kepada kalian dengan hakku atas kalian, siapa di
antara kalian yang pernah terzalimi olehku hendaklah dia berdiri dan melakukan
qishash terhadapku! Akan tetapi tak ada seorang pun yang berdiri. Maka beliau pun
bertanya untuk yang kedua kalinya, namun tidak ada juga yang berdiri. Beliau
bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, Wahai sekalian kaum Muslimin, aku
bertanya kepada kalian dengan nama Allah dan dengan hakku atas kalian, siapa di
antara kalian yang pernah terzalimi olehku hendaklah dia berdiri untuk melakukan
qishash terhadapku sebelum dia melakukan qishsash pada hari kiamat. Lantas
berdirilah seorang lelaki tua yang dipanggil dengan nama Ukkasyah. Dia berjalan di
antara kumpulan kaum Muslimin dan berhenti di hadapan Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam seraya berkata, Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu, kalaulah
bukan karena kau berkali-kali bertanya kepada kami mengenai hal ini, tentu takkan
berani aku mengemukakannya kepadamu. Suatu hari dulu aku pernah bersamamu dalam
suatu peperangan. Selepas Allah Azza wa Jalla- memberikan kemenangan kepada kita
dan menolong nabi-Nya shallallahu alaihi wa salam, kita pun kembali. Untaku
menjajari untamu, lalu aku turun dari untaku dan mendekatimu dengan maksud mencium
pahamu. Saat itu kau mengangkat cambukmu dan memukul lambungku. Aku tak tahu apakah
itu kesengajaan darimu ataukah kau bermaksud memukul untamu?Maka Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam berkata, Aku memperlindungkanmu kepada keperkasaan
Allah Azza wa Jalla- untuk pukulan yang mengenaimu atas kesengajaan Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam. Wahai Bilal, pergilah ke rumah Fathimah dan bawa
kemari cambukku! Maka Bilal pun pergi ke rumah Fathimah, dia berjalan sambil
meletakkan tangannya di atas kepala dan berseru, Ini Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam- merelakan qishash terhadap dirinya sendiri. Bilal pun mengetuk
pintu rumah Fathimah lalu berkata, Wahai putri Rasulullah shallallahu alaihi wa
sallam, berikan padaku cambuk! Fathimah berkata, Wahai Bilal, apa yang hendak
dilakukan oleh ayahku dengan cambuk, padahal saat ini bukanlah hari haji dan bukan
pula saat peperangan? Bilal berkata, Wahai Fathimah, apa yang membuatmu lupa
mengenai diri ayahmu? Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam-
hendak menitipkan agama dan meninggalkan dunia serta merelakan qishash terhadap
dirinya sendiri. Fathimah radhiyallahu anha berkata, Wahai Bilal, siapakah
orangnya yang merasa senang untuk melakukan qishsh terhadap Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam? Wahai Bilal, umumkan kepada manusia dan katakan pula kepada al-
Hasan dan al-Husain agar keduanya datang kepada orang tersebut supaya orang
tersebut menerapkan qishash kepada al-Hasan dan al-Husain saja, jangan sampai
keduanya membiarkan orang tersebut melakukan qishash terhadap Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam! Bilal pun kembali ke masjid dan menyerahkan cambuk
itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Kemudian Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam memberikan cambuk itu kepada Ukkasyah. Melihat hal
itu, Abu Bakr dan Umar pun berdiri seraya keduanya berkata, Wahai Ukkasyah,
inilah kami berdua berdiri di depanmu! Kau ambillah qishash dari kami berdua dan
jangan kau ambil qishash dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam! Maka Nabi
shallallahu alaihi wa sallam pun berkata kepada Abu Bakr dn Umar, Pergilah
kau, wahai Abu Bakr! Dan kau juga Umar! Berlalulah kau! Sungguh Allah mengetahui
tempat dan kedudukan kalian berdua! Lantas berdirilah Ali bin Abi Thalib seraya
berkata, Wahai Ukkasyah! Aku masih hidup di depan Rasulullah shallallahu alaihi
wa sallam, dan jiwaku takkan bahagia jika kau memukul Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam. Inilah punggungku dan ini perutku! Ambillah qishash dariku
dengan tanganmu dan cambuklah aku seratus kali! Jangan kau ambil qishash dari
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam! Maka Nabi shallallahu alaihi wa
sallam berkata, Wahai Ali, duduklah kau! Sungguh Allah Azza wa Jalla- telah
mengetahui kedudukan dan niatmu! Lantas berdirilah al-Hasan dan al-Husain
radhiyallahu anhuma seraya berkata keduanya, Wahai Ukkasyah! Tidakkah kau tahu
bahwa aku adalah cucu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam? Maka qishash
terhadap kami berdua sepadan dengan qishash terhadap Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam! Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata,
Duduklah kalian berdua, wahai penyejuk pandangan mataku! Allah takkan lalai dari
kedudukan ini bagi kalian berdua! Kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam
berkata lagi, Wahai Ukkasyah, pukullah aku jika kau ingin memukul! Ukkasyah
lantas berkata, Wahai Rasulullah, dulu kau memukulku dalam keadaan perutku
terbuka. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun membuka baju dari
mulai bagian perut (ke atas). Pecahlah tangis kaum Muslimin (melihat hal itu), dan
berkatalah mereka, Apa pandanganmu, Wahai Ukkasyah, memukul Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam?Tatkala Ukkasyah melihat perut Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam yang putih seolah-olah kain putih bangsa Qibthi,
dia tak kuasa menahan diri untuk memeluk dan mencium perut Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam seraya berkata, Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu, mana ada
jiwa yang kuasa dan senang untuk mengambil qishash darimu? Nabi shallallahu
alaihi wa sallam pun berkata kepada Ukkasyah, Boleh jadi kau memukul atau boleh
jadi kau memaafkan. Ukkasyah berkata, Aku sungguh telah memaafkanmu seraya
berharap Allah akan mengampuniku pada hari kiamat. Maka Nabi shallallahu alaihi
wa sallam berkata, Siapa yang ingin melihat seseorang yang menjadi temanku di
surga, hendaklah dia melihat orang tua ini. Maka kaum Muslimin pun berdiri dan
pada menciumi kening Ukkasyah seraya berseru, Sungguh berbahagia dirimu,sungguh
berbahagia dirimu! Kau telah mencapai derajat yang tinggi dan membersamai
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.Setelah itu Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam sakit selama delapan belas hari dan kaum Muslimin menjenguk
beliau. Dulu Nabi shallallahu alaihi wa sallam dilahirkan pada hari Senin,
diutus (sebagai nabi) pada hari Senin, dan diwafatkan pada hari Senin. Pada hari
Ahad sakit beliau semakin parah. Setelah mengumandangkan azan, Bilal kemudian
berdiri di ambang pintu Nabi shallallahu alaihi wa sallam seraya berseru,
Kesejahteraan dan rahmat Allah bagimu, wahai Rasulullah. Waktu shalat telah tiba,
semoga Allah menyayangimu. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mendengar
suara Bilal, lalu Fathimah radhiyallahu anha berkata, Wahai Bilal, sesungguhnya
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam- dihalangi oleh sakitnya. Maka Bilal pun
masuk ke dalam masjid. Tatkala cahaya subuh telah benderang, Bilal berkata, Demi
Allah, aku takkan mendirikannya atau aku meminta izin dulu kepada sayyid-ku,
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Maka Bilal pun kembali ke depan pintu
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berseru, Kesejahteraan dan rahmat
Allah bagimu, wahai Rasulullah. Waktu shalat telah tiba, semoga Allah
menyayangimu. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mendengar suara Bilal,
lalu beliau berkata, Masuklah, wahai Bilal! Sesungguhnya Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam- dihalangi oleh sakitnya. Perintahkan Abu Bakr untuk mengimami
manusia shalat! Bilal pun keluar dengan meletakkan tangan di atas kepala seraya
berkata, Aku memohon pertolongan kepada Allah atas kehilangan harapan dan
patahnyasemangatku. Aduhai seandainya ibuku tak melahirkanku, niscaya takkan
kusaksikan keadaan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam- hari ini. Kemudian
Bilal berkata, Wahai Abu Bakr, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa
sallam- memerintahkanmu untuk mengimami manusia shalat! Maka Abu Bakr pun maju
mengimami manusia shalat. Abu Bakr adalah lelaki yang lembut hatinya, maka tatkala
dia memandang tempat shalat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang kosong,
dirinya tak mampu menguasai kesadarannya lalu jatuh pingsan. Pecahlah isak tangis
kaum Muslimin hingga kegaduhannya terdengar oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa
sallam. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata, Suara gaduh apa itu?
Mereka menjawab, Kegaduhan kaum Muslimin lantaran kehilanganmu, wahai Rasulullah!
Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan Ibn
Abbas radhiyallahu anhuma.
Beliau keluar menuju masjid dengan dipapah oleh keduanya, lalu mengimami manusia
dua rakaat shalat subuh yang ringan. (Seusai shalat), beliau menghadapkan wajahnya
yang tampan cemerlang kepada manusia seraya berkata, Kaum Muslimin sekalian, aku
menitipkan kalian kepada Allah, dalam harapan terhadap Allah dan perlindungan-Nya.
Allah adalah khalifahku atas kalian. Kaum Muslimin sekalian, wajib bagi kalian
untuk bertakwa kepada Allah dan memelihara ketaatan kepada-Nya sepeninggalku.
Sesungguhnya aku berpisah dengan dunia ini, dan ini adalah awal hari dari kehidupan
akhiratku sekaligus akhir hari dari kehidupan duniaku. Pada hari Senin, sakit
beliau semakin parah. Allah Azza wa Jalla berpesan kepada malaikat al-Maut
alaihi as-salam untuk turun kepada kekasihku dan sahabat karibku, Muhammad
shallallahu alaihi wa sallam dalam sebaik-baik wujud, dan agar berlaku lembut
saat mencabut ruh beliau. Lantas malaikat al-Maut pun turun dan berhenti di depan
pintu dalam rupa seorang Arab badui, lalu berkata, Assalamu alaikum, wahai
keluarga rumah tangga kenabian dan sumber risalah, tempat Malaikat berulang-alik
datang dan pergi! Adakah aku dipersilakan masuk? Aisyah radhiyallahu anha
berkata kepada Fathimah, Kau jawablah lelaki itu! Maka Fathimah pun berkata,
Semoga Allah memberi balasan atas langkah perjalananmu, wahai hamba Allah.
Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam- disibukkan oleh sakitnya.
Lalu malaikat al-Maut itu berkata untuk kedua kalinya, Assalamu alaikum, wahai
keluarga rumah tangga kenabian dan sumber risalah, tempat Malaikat berulang-alik
datang dan pergi! Adakah aku dipersilakan masuk?Aisyah radhiyallahu anha
berkata lagi kepada Fathimah, Kau jawablah lelaki itu!Maka Fathimah pun berkata,
Semoga Allah memberi balasan atas langkah perjalananmu, wahai hamba Allah.
Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam- disibukkan oleh sakitnya.
Lalu malaikat al-Maut itu berkata untuk ketiga kalinya, Assalamu alaikum, wahai
keluarga rumah tangga kenabian dan sumber risalah, tempat Malaikat berulang-alik
datang dan pergi! Adakah aku dipersilakan masuk? Padahal sudah semestinya dia
masuk. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mendengar suara malaikat al-Maut
itu, lalu beliau berkata, Wahai Fathimah, siapa gerangan yang berada di depan
pintu? Fathimah menjawab, Wahai Rasulullah, lelaki di depan pintu itu meminta
izin untuk masuk. Kami telah menjawabnya setiap kali dia berseru meminta izin. Pada
kali ketiga dia berseru, menggigillah kulitku dibuatnya dan merinding pula diriku
karena takut. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Fathimah,
Wahai fathimah, tahukah kau siapa orang di depan pintu? Itu adalah si penghancur
kelezatan dan pemisah persatuan. Dialah yang mambuat para istri menjadi janda dan
anak-anak menjadi yatim, yang mengosongkan rumah-rumah dunia dan memakmurkan rumah-
rumah kubur. Dialah malaikat al-Maut. Masuklah kau, wahai malaikat al-Maut, semoga
Allah merahmatimu! Maka malaikat al-Maut pun masuk menemui Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata, Wahai
malaikat al-Maut, kau datang kepadaku untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?
Malaikat al-Maut berkata, Aku mendatangimu untuk berziarah sekaligus untuk
mencabut nyawamu. Allah Azza wa Jalla- memerintahkanku untuk tak memasuki rumahmu
kecuali dengan izinmu, juga agar aku tak mencabut nyawamu kecuali dengan izinmu.
Jika kau mengizinkan, barulah aku masuk ke rumahmu atau mencabut nyawamu. Jika kau
tak mengizinkanku, maka aku akan kembali kepada Rabb-ku Azza wa Jalla. Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam berkata, Wahai malaikat al-Maut, di mana
kautinggalkan kekasihku Jibril? Malaikat al-Maut menjawab, Aku meninggalkannya di
langit dunia sementara para malaikat menguatkannya tentang perkaramu. Tak lama
kemudian, Jibril alaihi as-salam pun mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi
wa sallam lalu duduk di dekat kepala beliau. Rasulullah shallallahu alaihi wa
sallam berkata, Wahai Jibril, ini adalah keberangkatanku dari dunia, maka beri
aku kabar gembira tentang apa yang terdapat bagiku di sisi Allah. Jibril menjawab,
Aku berikan kabar gembira untukmu, wahai Habiballah, sungguh telah kutinggalkan
pintu-pintu langit dalam keadaan terbuka sementara para malaikat telah berdiri
dalam barisan-barisan yang rapi dengan salam dan kemurahan hati untuk menyambut
kedatangan ruhmu. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata lagi, Demi
wajah Rabb-ku yang Maha Terpuji, beri aku kabar gembira, wahai Jibril! Jibril
berkata, Aku berikan kabar gembira untukmu bahwa pintu-pintu surga telah terbuka,
sungai-sungainya telah mengalir, pohon-pohonnya telah menjulur, bidadari-
bidadarinya telah berhias untuk kedatangan ruhmu, wahai Muhammad. Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam berkata, Demi wajah Rabb-ku yang Maha Terpuji,
beri aku kabar gembira, wahai Jibril! Jibril berkata, Kaulah orang pertama yang
memberi syafaat dan yang pertama pula yang diizinkan memberi syafaat pada hari
kiamat. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata lagi, Demi wajah Rabb-
ku yang Maha Terpuji. Jibril berkata, Wahai kekasihku, tentang hal apa kau
bertanya kepadaku? Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata, Aku
bertanya kepadamu tentang kesedihan dan dukacitaku, siapa bagi para pembaca al-
Quran sepeninggalku, siapa bagi orang yang shaum Ramadhan sepeninggalku, siapa bagi
orang yang berhaji ke baitullah al-haram sepeningalku, dan bagaimana dengan umatku
sepeninggalku? Jibril berkata, Aku memberikan kabar gembira kepadamu, wahai
Habiballah. Sesungguhnya Allah -Azza wa Jalla- mengatakan bahwa surga telah
diharamkan bagi para nabi dan umat mereka sampai kau bersama umatmu memasukinya
terlebih dahulu, whai Muhammad! Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
berkata, Sekarang jiwaku merasa lega. Wahai Malaikat al-Maut, jika begitu sila kau
selesaikan hal yang diperintahkan kepadamu! Lalu Ali radhiyallahu anhu
berkata, Wahai Rasulullah, jika nyawamu telah dicabut, siapa yang harus
memandikanmu? Dengan apa kau dikafani? Siapa yang memimpin shalat jenazah atasmu?
Siapa yang memasukkanmu ke dalam kubur? Nabi shallallahu alaihi wa sallam
berkata, Wahai Ali, kaulah orang yang memandikanku, sementara al-Fadhl bin Abbas
yang menuangkan air kepadamu dan Jibril alaihi as-salam- yang ketiga bersama
kalian. Jika kalian telah selesai memandikanku, kafanilah aku dengan tiga helai
kain baru dan Jibril akan membawakan hanuth (balsem wangi) dari surga. Jika kalian
meletakkanku pada ranjangku, bawalah aku ke masjid dan keluarlah kalian dari masjid
karena yang pertama kali akan shalat atas jenazahku adalah Rabb Azza wa Jalla-
dari atas Arsy-Nya, kemudian Jibril alaihi as-salam, kemudian Mika-il alaihi
as-salam, kemudian Israfil alaihi as-salam, kemudian para malaikat serombongan
demi serombongan. Setelah itu masuklah kalian dan berbarislah dalam barisan-
barisan, jangan ada seorang pun yang mendahului shalat atasku. Fathimah
radhiyallahu anha berkata, Hari perpisahan, kapan aku bisa menemuimu lagi?
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Fathimah, Wahai
putriku, jumpai aku pada hari kiamat di telaga, dan aku akan memberi minum orang
yang mendatangi telaga dari kalangan umatku. Fathimah radhiyallahu anha
berkata, Jika tak kujumpai kau di sana, wahai Rasulullah? Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam berkata, Kau jumpailah aku di dekat Mizan, di sana aku akan
memberi syafaat kepada umatku. Fathimah radhiyallahu anhu berkata, Jika tak
kujumpai kau di sana, wahai Rasulullah? Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
berkata, Kau jumpailah aku di atas shirath, dan aku akan menyeru Rabb-ku untuk
menyelamatkan umatku dari neraka. Lantas malaikat al-Maut pun mendekat untuk
mencabut ruh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Tatkala ruh beliau sampai
di kedua lututnya, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata, Aduh,
betapa sakitnya. Tatkala ruh beliau sampai di bagian perut, Nabi shallallahu
alaihi wa sallam berseru, Kesukaran yang hebat. Fathimah alaiha as-salam
berkata, Betapa hebatnya penderitaanmu, wahai ayah. Ketika ruh beliau sampai di
bagian dada, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata, Wahai Jibril,
betapa sakitnya kematian. Maka Jibril pun memalingkan wajahnya dari Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata,
Wahai Jibril, apakah kau benci untuk memandangku? Jibril alaihi as-salam
berkata, Wahai kekasihku, siapa yang akan tega melihatmu sedang menghadapi
sakratulmaut? Ruh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun tercabut, lalu
Ali bin Abi Thalib memandikannya sementara Ibn Abbas menuangkan air. Jibril pun
ikut memandikan beliau bersama keduanya. Beliau dikafani dengan tiga helai kain
baru kemudian diletakkan di atas ranjang dan dibawa ke masjid. Setelah itu orang-
orang sama keluar dari masjid. Yang pertama kali shalat atas jenazahnya adalah Rabb
taala dari atas Arsy, kemudian Jibril, kemudian Mika-il, kemudian, Israfil,
kemudian para malaikat serombongan demi serombongan. Ali radhiyallahu anhu
berkata, Kami mendengar riuh suara dari dalam masjid padahal kami tak melihat ada
satu orang pun di sana, lalu kami mendengar suatu suara yang berteriak, Masuklah
kalian, semoga Allah merahmati kalian. Shalatilah jenazah nabi kalian shallallahu
alaihi wa sallam. Maka kami pun masuk dan berdiri dalam barisan-barisan
sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Kami
bertakbir mengikuti takbir Jibril alaihi as-salam dan kami shalat atas jenazah
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengikuti shalat Jibril alaihi as-
salam. Tak ada yang lebih dulu shalat atas jenazah beliau di antara kami, tetapi
kami melakukannya
secara bersama-sama. Abu Bakr ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Ibn Abbas
radhiyallahu anhum masuk ke dalam kubur dan menguburkan jenazah Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam. Ketika orang-orang beranjak dari pemakaman,
Fathimah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, Wahai Abu al-Hasan, kalian
menguburkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam? Ali berkata, Iya.
Fathimah radhiyallahu anha berkata, Senangkah kalian menaburkan tanah pada
tubuh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam? Tidak adakah pada dada-dada kalian
terhadap Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam- ras belas kasihan? Bukankah
beliau adalah guru kebaikan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata,
Benar, wahai Fathimah. Akan tetapi itu telah menjadi ketetapan Allah yang tak bisa
dihindari. Lantas menangis dan terisaklah Fathimah seraya mengatakan, Wahai ayah,
sekarang terhentilah kedatangan Jibril alaihi as-salam, padahal dulu dia
senantiasa mendatangi kami dengan membawa wahyu dari langit. SELESAI

??????: ???????:
??? ????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? (/358? 59? 60? 61? 62? 63? 64)
(?
2767) ??? ???: ????? ???? ?? ???? ?? ?????? ??? ??? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ????
?? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???:
??? ??? ??? ???? ???? ?????.
??????? ??? ???? ?? ?????? (473) ???: ????? ?????? ?? ???? (????????) ??.
??????? ????? ??? ?????? ?? ?????????
(1295) ???: ?????? ???? ?? ?????? ?? ???? ???: ?????? ???? ?? ???? ?????? ???: ????
?? ??? ???? ???? ?? ??? ???? ?????? ??.
KEDUA: TAKHRIJ (Sumber Periwayatan Kisah)
Kisah tersebut dikeluarkan oleh Imam ath-Thabrani di kitab al-Mujam al-Kabir
(3/58-64) (hadits 2767) dengan mengatakan: telah bercerita kepada kami Muhammad bin
Ahmad bin al-Bara, telah bercerita kepada kami Abd al-Munim bin Idris bin Sinan,
dari ayahnya, dari Wahb bin Munabbih, dari Jabir bin Abdillah dan Abdullah bin
Abbas tentang ucapan Allah Azza wa Jalla, Apabila telah datang pertolongan
Allah , lalu menyebutkan kisah tersebut.
Dan dikeluarkan pula oleh Abu Nuaim di kitab al-Hilyah (473), dia berkata: telah
bercerita kepada kami Sulaiman bin Ahmad (ath-Thabrani) dengannya.
Dikeluarkan juga oleh Ibn al-Jauzi di kitab al-Maudhuat (1295), dia berkata: telah
berkabar kepada kami Muhammad bin al-Baqi bin Ahmad, dia berkata: telah berkabar
kepada kami Ahmad bin Muhammad al-Haddad, dia berkata: telah berkabar kepada kami
Abu Nuaim Ahmad bin Abdillah al-Hafizh dengannya.

??????: ???????:
??? ????? ?????? ??????: ??? ?????? ?? ????? ?? ????.

KETIGA: TAHQIQ (Penelitian atas Validitas Kisah)


Kisah tersebut rapuh, dan yang menjadi penyakitnya adalah Abd al-Munim bin Idris
bin Sinan.

?- ??? ????????? ?? ??????? ?????????? ????? (359):


??? ?????? ?? ????? ?? ????? ??? ?????? ?? ????? ????? ?????? ?? ??? ?? ????.

(1) Imam ad-Daraquthni berkata di kitab adh-Duafa wa al-Matrukin, pada tarjamah


(359), Abd al-Munim bin Idris bin Sinan, tinggal di Bagdad, meriwayatkan dari
ayahnya, dan ayahnya itu matruk, dari Wahb bin Munabbih.

?- ??? ?????? ??? ???? ?? ????????? (2157):


??? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ?????: ??? ??? ??? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ??
? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ???? ???? ???? ?? ??????? ?? ??? ???????? ?? ??? ??
????? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ???? ?????? ??????? ??????.

(2) Imam Ibn Hibban berkata di kitab al-Majruhin (2157), Abd al-Munim bin Idris
bin Sinan bin Kulaib, putra dari anak perempuan Wahb bin Munabbih, meriwayatkan
dari ayahnya, dari Wahb, sementara yang meriwayatkan darinya adalah orang-orang
Irak. Dia memalsukan hadits atas ayahnya dan atas orang lain dari kalangan orang-
orang tepercaya, tidak boleh berhujjah dengannya juga dengan riwayat darinya.
Ibunya adalah Ummu Salamah binti Wahb bin Munabbih, dan Abd al-Munim ini
meninggal pada tahun 228 Hijriyah di Bagdad.

?- ???? ?????? ??????? ?? ??????? ?????????? ????? (387): ??? ?????? ?? ?????: ???
????.

(3) Imam an-Nasa-i berkata di kitab adh-Dhuafa wa al-Matrukin, pada tarjamah


(387), Abd al-Munim bin Idris tidak tepercaya.

?- ??? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? (31138) ????? (1951):


??? ?????? ?? ?????? ???? ??????.

(4) Imam al-Bukhari berkata di kitab at-Tarikh al-Kabir (31138), pada tarjamah
(1951), Abd al-Munim bin Idris, haditsnya tersingkir (tidak berguna).

?- ??? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? (3112) ????? (1084):


????? ??? ?? ????? ???: ???? ???????? ???: ??? ?????? ?? ????? ?? ??? ??? ?? ?????
??? ??????: ???? ??????.
???? ????? ??? ???? ?? ????? ???: ????? ???? ???: ????? ????? ?? ??? ???? ?????? ??
???? ?? ??? ??????? ??????: ??? ???? ??? ??? ?? ?? ????.
(5) Imam al-Uqaili berkata di kitab adh-Dhuafa al-Kabir (3112), pada tarjamah
(1084): telah bercerita kepadaku Adam bin Musa, dia berkata: aku mendengar al-
Bukhari berkata, Abd al-Munim bin Idris termasuk keturunan Wahb bin Munabbih,
dia tinggal di Bagdad, seorang yang haditsnya tersingkir (tidak berguna).
Imam al-Uqaili juga mengatakan: telah bercerita kepada kami Abdullah bin Ahmad,
dia berkata: telah bercerita kepadaku ayahku, dia berkata: kami datang ke Yaman
pada tahun 98 Hijriyah dan kami bertanya tentang Abd al-Munim, lalu mereka
berkata, Ayahnya meninggal pada saat Abd al-Munim berusia lima tahun atau enam
tahun.

?- ??? ??? ??? ???? ?? ????? ???????? (667) ????? (353): ??? ?????? ?? ????? ???
???? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ???? ?? ????? ?????? ?????
?? ????? ?? ??? ?????? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ???: ???? ??????? ?? ??? ?????? ??
?????? ???: ??? ??? ??? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ????? ????.

(7) Ibn Abi Hatim berkata di kitab al-Jarh wa at-Tadil (667) pada tarjamah (353):
Abd al-Munim bin Idris, putra dari anak perempuan Wahb bin Munabbih, meriwayatkan
dari ayahnya dari kakeknya, Wahb bin Munabbih. Meriwayatkan darinya Musa bin Ishaq
al-Qadhi dan Muhammad bin Ayyub. Telah bercerita kepada kami Abd ar-Rahman, telah
bercerita kepada kami ayahku, telah bercerita kepada kami Salamah bin Syabib, dia
berkata: aku mendengar Ismail bin Abd al-Karim ash-Shanani berkata, Ayahnya
Abd al-Munim meninggal di sisi kami di Yaman, pada saat itu Abd al-Munim masih
menyusu.

?- ??? ?????? ??? ??? ?? ?????? (337/5) (1494/527 ??? ?????? ?? ?????): ???? ???
???? ????: ??? ???????: ??? ?????? ?? ????? ???? ??????: ???? ?????? ?? ????? ????
????? ??? ??????? ???? ?? ???? ????? ?? ???? ????????? ???????.
(7) Imam Ibn Adi berkata di kitab al-Kamil (5/337) (527/1494 Abd al-Munim bin
Idris): aku mendengar Ibn Hammad mengatakan: Imam al-Bukhari mengatakan, Abd al-
Munim bin Idris tersingkir haditsnya, dan Abd al-Munim bin Idris itu pengisah
kabar-kabar Bani Isra-il sebagaimana Wahb bin Munabbih dan selainnya, tidak dikenal
dengan hadits-hadits yang memiliki sandaran.

?- ??? ?????? ?????? ?? ????? ???????? (5270/668/2):


??? ?????? ?? ????? ??????? ????? ????? ??? ??????? ????? ????? ??? ????? ????? ??
?? ?? ???? ????: ??? ????? ??? ??? ?? ????.

(8) al-Hafizh adz-Dzahabi berkata di kitab Mizan al-Itidal (2/668/5270), Abd al-
Munin bin Idris al-Yamani, terkenal, seorang pencerita. Tidak bisa dijadikan
pegangan, tidak hanya satu ulama saja yang meninggalkannya, dan yang paling jelas
adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Dia berdusta atas nama Wahb bin Munabbih.

?- ??? ?????? ??? ??? ?? ???? ??????? (87/4) ????? (5325/947):


???? ??? ??? ????? ?? ??????? ?? ??? ??????: ??? ?????? ???? ?????? ????? ???? ???
????? ?? ??? ???: ?? ???? ?? ???? ?????.
???? ??? ?????? ?? ?????? ?? ???? ?? ????: ?????? ??????? ??? ??: ?? ??? ?????? ??
?????? ???: ????? ??? ????? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ???? ??? ????? ?? ????????? ???
????? ??????? ???? ??: ??? ???? ?? ????? ????: ????.
??? ??????: ?????? ??? ??? ???? ?????? ???? ??? ???? ?? ???? ?????: ???? ???????? ?
? ??? ????: ???? ??????.
???? ??? ???? ??????: ???? ??????.
???? ??? ???????: ??? ????? ??? ????? ??????. ???? ???????: ??? ????.
???? ??????: ??? ????? ??? ?????? ???????? ?? ????? ?? ???? . ??.

(9) Al-Hafizh Ibn Hajar berkata di kitab Lisan al-Mizan (4/87) pada tarjamah
(947/5325): Ibn Abi Hatim menukil dari Ismail bin Abd al-karim, Idris wafat
sedangkan Abd al-Munim masih menyusu, dan seperti itu pula perkataan Ahmad
tatkala ditanya tentang Abd al-Munim, Dia tak mendengar dari ayahnya sedikit
pun.
Abd al-Khaliq bin Manshur berkata dari Yahya bin Main, Dia seorang pendusta,
buruk. Ditanyakan kepada Yahya bin Main, Wahai Abu Zakariya, bagaimana kau
mengetahuinya? Ibn Main berkata, Telah bercerita kapadaku Syaikh yang jujur
bahwasanya dia melihatnya pada masa Abu Jafar sedang mencari kitab-kitab ini dari
para pembuat kitab dan penjual buku, dan dia pada hari itu mengaku-ngaku sebagai
tulisannya. Dikatakan lagi kepada Ibn Main, Sesungguhnya dia meriwayatkan dari
Mamar. Ibn Main berkata, Dusta!
Al-Fallas berkata, Matruk, dia mengambil kitab-kitab ayahnya dan meriwayatkan
hadits dengannya, padahal dia tak mendengar sedikit pun dari ayahnya. Imam al-
Bardzai berkata dari Abu Zurah, Rapuh haditsnya. Abu Ahmad al-Hakim berkata,
Haditsnya tersingkir (tidak berguna). Imam Ibn al-Madini berkata, Dia tidak
tepercaya, dia mengambil suatu kitab lalu meriwayatkannya. Imam an-Nasa-i berkata,
Tidak tepercaya. Imam as-Saji berkata, Dia membeli buku-buku sejarah lalu
meriwayatkannya, dia sama sekali tidak mendengar dari ayahnya.

??- ???? ??? ??? ?????? ?? ????????? (1301/):


??? ???? ????? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ??????? ???? ??? ??????? ??????
??????? ???? ?? ???? ??????? ??? ???? ???? ???? ??? ????????? ??????? ?? ??? ??????
?? ?????. ??? ???? ?? ????: ??? ???? ??? ???? ???? ????: ???? ????? ???? ??? ??????
? ???? ????: ??? ????? ???? ??? ????: ?? ??? ???????? ??? ???? ?????????: ?? ?????
???????.

(10) Oleh karena itu, Ibn al-Jauzi berkata di kitab al-Maudhuat (1/301), Ini
merupakan hadits palsu dan mustahil, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal
kepada orang yang membuat-buatnya dan memburukkan orang yang mencederai syariat
dengan semisal perkara bodoh yang campur aduk ini berupa ucapan yang tak pantas
berkaitan dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam- dan para shahabat
beliau. Yang tertuduh memalsukannya adalah Abd al-Munim bin Idris. Ahmad bin
Hanbal berkata, Dia berdusta atas Wahb, dan Yahya berkata, Pendusta, buruk, Ibn
al-Madini dan Abu Dawud berkata, Tidak tepercaya, Ibn Hibban berkata, Tidak
halal berhujjah dengannya, dan ad-Daraquthni berkata, Dia dan ayahnya sama-sama
matruk.

??? ?? ????? ???? ???? ??? ???? ?? ???? ?????

Inilah yang semoga Allah memberi taufik kepadaku terhadap tulisan ini, dan Dia-lah
satu-satunya yang menjadi tujuan

Bandung, 1 September 2014

Anda mungkin juga menyukai