Anda di halaman 1dari 12

BAHAGIAN A

[ 60 Markah ]
Jawab semua soalan.

1. Rajah berikut menunjukkan elemen garisan dalam reka bentuk terknologi.

A B C

Padankan elemen garisan itu dengan menulis A, B dan C dalam ruang jawapan yang disediakan.

Pernyataan Ruang Jawapan


Mewakili ketegangan antara dua titik
Menunjukkan keseimbangan
Menunjukkan pergerakan arah atau aliran
( 3 markah)

2. Tandakan () bagi tiga rupa geometri yang digunakan bagi menghasilkan satu reka bentuk pada petak
yang disediakan.

( 3 markah )

3. Tandakan () bagi teknik pembinaan objek yang betul dan (X) yang salah pada petak yang disediakan.

Pembenaman

Peleraian

Ergonomik
( 3 markah )

1
4. Tandakan () bagi kepentingan reka bentuk dan teknologi yang betul dan (X) yang salah pada petak
yang disediakan.

Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden

Memenuhi keperluan masyarakat sahaja

Memupuk nilai inovasi, inversi dan kreatif


( 3 markah )

5. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis kerjaya yang betul berdasarkan tugas am yang diberi.

Tugas Am Kerjaya
Mereka bentuk hiasan tanaman

Mereka bentuk peralatan dan sistem

Merancang reka bentuk dan pelan pembangunan

( 3 markah )

6. Maklumat berikut adalah langkah menjana idea reka bentuk sesuatu produk.

A Menterbalikkan kedudukan
B Menukar saiz objek
C Menterbalikkan fungsi sesuatu alat
Meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan menukarkannya
D
ke dalam bentuk produk

Susun mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.
Jawapan D diberi.

( 3 markah )

7. Rajah berikut menunjukkan carta organisasi pasukan projek di sekolah. Tuliskan jawatan untuk tiga
orang ahli pasukan projek di sekolah pada petak yang disediakan.

Pengurus Projek

Pereka Bentuk

( 3 markah )

2
8. Maklumat berikut menunjukkan kos untuk membuat 20 buah kerusi.

Bahan Kos

Papan RM 21

Kayu beroti RM 15

Paku RM 8

Cat RM 25

Upah RM 50

Elektrik dan air RM 10

Tandakan () bagi pernyataan yang betul dan (x) yang salah pada ruang jawapan yang disediakan.

Jenis Kos Jumlah Kos Ruang Jawapan

Kos bahan RM 69

Kos modal RM 129

Kos overhead RM 60

( 3 markah )

9. Tandakan () bagi faedah mewujudkan kumpulan kerja terhadap individu yang betul dan (x) yang
salah pada petak yang disediakan.

Kurang tekanan kerja

Berlaku komunikasi secara terbuka

Dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan


( 3 markah)

10. Rajah berikut menunjukkan langkah membina lakaran isometrik. Susun mengikut urutan yang betul
langkah membina lakaran isometrik itu dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.

( 3 markah )

3
11. Maklumat berikut menunjukkan langkah membuat mock-up kasut.

Sediakan bahan dan alatan

Mengukur

Padankan langkah itu dengan menulis A, B dan C pada petak jawapan yang disediakan.

Menanda

Mendraf

Memotong
( 3 markah )

12. Maklumat berikut adalah tentang bahan perekat untuk cantuman mock-up atau model.

Super glue A
Perekat kayu B
Simen Pelarut C

Padankan perekat itu dengan menulis A, B dan C dalam ruang jawapan yang disediakan.

Penyataan Ruang Jawapan


Digunakan untuk mecantumkan dua atau lebih permukaan papan
untuk menghasilkan mock-up
Bahan pelekat yang menyambungkan mock-up atau model
berasaskan menggunakan paip PVC tidak berulir
Mencantumkan permukaan pelbagai jenis bahan mock-up seperti
plastik, fabrik, mounting board dan kayu.

( 3 markah )

4
13. Rajah menunjukkan peranan lakaran dalam reka bentuk.

Berdasarkan rajah, berikan 3 peranan lakaran dalam reka bentuk.

i)

ii)

iii)

( 3 markah )

14.Rajah berikut menunjukkan tiga teknik lakaran piktorial.

A B C

Nyatakan teknik lakaran yang berlabel,

i)

ii)

iii)
( 3 markah )

15.Tandakan () bagi pernyataan tentang proses rendering yang betul dan (X) yang salah pada petak
yang disediakan.

Satu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gaya visual lakaran objek
yang lebih realistik.

Untuk memaparkan permukaan rata supaya kelihatan melengkung

Untuk menghasilkan lakaran dalam bentuk 2D

( 3 markah )

5
16. Maklumat berikut adalah langkah melakar bulatan.

A Lakarkan beberapa garisan melalui titik tengah. Tandakan jejari bulatan pada setiap garisan.

B Lengkapkan garisan tersebut sehingga membentuk bulatan yang dikehendaki.

C Lukiskan garisan mendata X dan garisan menegak Y

D Cantumkan titik-titik itu dengan satu garisan binaan.

Susun mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B dan D pada petak yang disediakan.
Jawapan C diberi.

( 3 markah )

17. Tandakan () bagi pernyataan mengenai sistem fertigasi yang betul dan (X) yang salah pada petak
yang disediakan.

Sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan


pembajaan yang rapi.

Sistem penanaman tanpa menggunakan tanah.

Sistem penanaman yang tidak memerlukan cahaya matahari.

( 3 markah)

18. Rajah berikut menunjukkan teknik sistem hidroponik.

A B C

Nyatakan nama teknik sistem hidroponik yang berlabel.

i)

ii)

iii)
( 3 markah )

6
19. Rajah berikut menunjukkan komponen sistem fertigasi komersial.

A B C

Padankan komponen itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Untuk memastikan penyaluran larutan baja dialkukan pada masa


yang ditetapkan.

Untuk menakung larutan baja.

Untuk mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien ke sistem pengairan

( 3 markah )

20. Tandakan () bagi tiga kelebihan menanam secara fertigasi pada petak yang disediakan.

Meminimumkan masalah rumpai

Penggunaan air secara efisien

Kos operasi meningkat

Baja untuk tanaman perlu diimport

Hasil tanaman meningkat


( 3 markah )

7
Bahgian B
(40 markah)
Jawab semua soalan.

21. Rajah berikut menunjukkan satu teknik pembinaan objek.

Berdasarkan rajah itu,

(a) Nyatakan teknik pembinaan di atas.

( 1 markah )
(b) Huraikan maksud teknik pembinaan di 12(a)

( 2 markah )
(c) Jelaskan teknik-teknik pembinaan objek yang berikut.

(i) Pembenaman

(ii) Pembuangan

( 4 markah )
(d) Lukiskan suatu teknik penyatuan bagi satu objek yang baharu.

(3 markah )

8
22. Rajah berikut menunjukkan hiasan landskap halaman rumah.

Berdasarkan rajah itu,

(a) Nyatakan kerjaya yang sesuai untuk menghias landskap halaman rumah itu.

( 1 markah )
(b) Berdasarkan jawapan di 12(a), huraikan tugas secara am bagi kerjaya itu.

( 2 markah )
(c) Nyatakan 4 kepentingan reka bentuk dan teknologi.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
( 4 markah )

(d) Nyatakan tiga kelompok sasaran yang menjadi tumpuan reka bentuk dan teknologi.

(i)

(ii)

(iii)

( 3 markah )

9
23. Rajah berikut menunjukkan sebuah lakaran perspektif.

Berdasarkan rajah itu,

(a) Nyatakan jenis lakaran perspektif itu,

( 1 markah )

(b) Nyatakan maksud lakaran perspektif.

( 2 markah )
(c) Huraikan langkah untuk melakar perspektif di atas.

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

( 7 markah )

10
24. Rajah berikut menunjukkan sebuah lakaran rak penyimpanan alat tulis yang akan dihasilkan.

Berdasarkan rajah itu,

(a) Nyatakan maksud bagi konsep SMART.

S:

M:

A:

R:

T:
( 5 markah )

(b) Kira anggaran kos pengeluaran bagi 10 unit projek di atas. Jika kos bahan ialah RM 50, kos upah
ialah RM 30, dan kos overhed ialah RM 10.

( 3 markah )

11
(c) Kira kos jualan bagi projek itu dengan peratus keuntungannya ialah 100%.

( 2 markah )

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh:

(NORDIANAH BT ALIAS) ( PN. ROSNAWATI BT RASLI) (PN. SALBIAH BT AHMAD)


GURU SUBJEK KETUA PANITIA KHB/RBT GKMP TEK & VOK

12

Anda mungkin juga menyukai